PEADIREKTOR

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 31.10.2001 nr 40-KO

Koondumisele nr 02-ko/2001 Metsäliitto Osuuskunta/ Thomesto Oy loa andmine

 

Koondumine

12.10.2001.a esitasid Metsäliitto Osuuskunta esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Metsäliitto Osuuskunta omandas aktsiate ostu-müügi lepingu alusel 95,5 protsenti Thomesto Oy aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Metsäliitto Osuuskunta valitseva mõju Thomesto Oy üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 18.10.2001.a Metsaliitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumise kohta koondumise teate saamise kohta teate väljaandes “Ametlikud Teadaanded”. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS § 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle, ja ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Seega on käesoleval juhul koondumise osalisteks Metsäliito Osuuskunta ja Thomesto Oy.

Metsäliitto Osuuskunta on Soome Vabariigis registreeritud Metsäliitto kontserni valdusettevõtja, kelle omanikeks on Soome metsaomanikud. Ettevõtja tegevusaladeks on puidu kokkuost, metsamaterjali hankimine ühistu liikmetelt ja selle turustamine ning tegevus puidutööstuse valdusettevõtjana. Tütarettevõtja M-real Oyj kaudu osaleb Metsäliitto Osuuskunta ka kõrgekvaliteedilise trükipaberi, kartongi ja pappmaterjali, surumustriga papi, tarbijapakendite, pakkematerjali ja siidpaberi tootmises ja turustamises ning Finnforest Oyj kaudu saematerjali, töödeldud puidu, kase- ja okaspuidust vineeri, laminaat –vineertahvlite ja –talade, mööblidetailide, puidust lattide, teivaste, tugevdatud puidust valmistatud toodete ning teiste puidul põhinevate toodete valmistamises ja turustamises. Teiste kontserni kuuluvate ettevõtjate kaudu tegeleb Metsäliitto Osuuskunta kontsern metsamaterjali hankimise, puidul baseeruvate küttematerjalide tootmise ning metsa- ja muu toormaterjali vastuvõtmise ja mõõtmisega. Metsäliitto Osuuskunta kontserni kuuluvad Eestis registreeritud ja tegutsevad Metsind AS, Finnforest Eesti AS ja Map Eesti AS, kes tegelevad vastavalt metsatoormaterjali hankimise, saematerjali hankimise ning paberi turustamisega.

Thomesto Oy on Soome Vabariigis registreeritud ettevõtja, kelle peamisteks tegevusaladeks on puidu kokkuost ja eksport Venemaalt ja Balti riikidest ning metsa- ja ehitusmasinate kaubandusega, olles masinatootjate agendiks Balti riikides. Samuti omab Thomesto Oy vähemusosalust ühes saeveskis Eestis ning ühes saeveskis Lätis. Thomesto Oy omab 99,48 protsenti Eestis registreeritud ja tegutseva AS Mets & Puu aktsiatest, kes tegeleb metsatoormaterjali hankimisega. Thomesto Oy tütarettevõtja Thomesto Machine Agencies AB kaudu kuulub kontserni AS Thom Tehnika, kes tegeleb peamiselt metsatööstus- ning ehitusmasinate müügiga.

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Metsäliitto Osuuskunta 2000.a majandusaasta käive oli 117,55 miljardit krooni ja Thomesto Oy 2000.a majandusaasta käive 2,76 miljardit krooni. Thomesto Oy kontserni kuuluvad Eestis registreeritud ja tegutsevad tütarettevõtjad AS Mets & Puu ja Thom Tehnika AS, mistõttu kontserni äritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Rahandusministri 27.08.2001.a määruse nr 75 “Koondumise teate esitamise juhend” (edaspidi Juhend) § 7 lg 3 p 1 kohaselt on mõjutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ning koondumine viib vähemalt 15 protsendilise turuosani.

Käesoleva koondumise puhul on horisontaalselt mõjutatud kaubaturuks metsatoormaterjali turg.

Kaubaturul käibivaks kaubaks on metsatoormaterjal. Metsatoormaterjali saab liigitada vastavalt puidu kvaliteedile ning otstarbele, puidu päritolule ja puu liikidele. Võttes aluseks metsatoormaterjali kvaliteedi ja kasutamise otstarbe, saab eristada tarbepuitu ja paberipuitu. Tarbepuit (palk) on tugevam ja kvaliteetsem osa puutüvest läbimõõduga rohkem kui 15 cm. Paberipuit on puutüvi või selle osa, mille läbimõõt on 7-15 cm või mille kvaliteet ei vasta tarbepuidule esitatavatele nõudmistele. Tarbepuitu müüakse saeveskitele ja muudele puidutööstusettevõtjatele, ülejäänud osa metsatoormaterjalist müüakse paberipuiduna paberitööstusele. Arvestades metsatoormaterjali päritolu eristatakse Eesti metsadest pärinevat metsatoormaterjali ja imporditud metsatoormaterjali. Puuliikide alusel jaotub metsatoormaterjaliturg männipuidu, kuusepuidu ja kasepuidu turgudeks. Enamus Eestis raiutavast puidust on okaspuit (männi- ja kuusepuit).

Kasutusotstarbe ja kvaliteedi poolest on tarbepuit ja paberipuit mitteasendatavad. Samas hoolimata puidu hankimise piirkonnast, saadakse sealt tavaliselt nii tarbepuitu, paberipuitu kui ka muu otstarbelist puitu. Koondumise teate kohaselt ei erine koondumise osaliste turuosad erinevate turu alaliikide puhul ning konkurentsiprobleemid ei teki ka juhul, kui kaubaturul käibivat kaupa piiritleda kitsamalt. Metsatoormaterjali päritolu arvestamine kauba piiritlemisel ei ole vajalik, kuna impordi osatähtsus on väike (3-4%). Sellest tulenevalt ei ole käesoleva koondumise puhul vajalik piiritleda kaupa kitsamalt kui metsatoormaterjalina.

Metsatoormaterjali varumine toimub kasvava metsa raiumise või ümarpuidu kokkuostu teel. Kasvavat metsa raiutakse, kas ettevõtjale kuuluvalt kinnistult või ostetud raielangilt. Suurema tähtsusega on metsatoormaterjali varumine ümarpuidu kokkuostu teel, kas teistelt ettevõtjatelt või eraisikutelt. Metsäliitto Osuuskunta kontsern varus 2000. aastal […] tm metsatoormaterjali. Sellest ligikaudu […] % varuti kontserni enda või tema tütarettevõtjate poolt. Ülejäänud metsatoormaterjal osteti teistelt metsatoormaterjali kaubaturul tegutsevatelt ettevõtjatelt.

Metsatoormaterjali müügi iseloomulikuks jooneks on ekspordi suur osakaal. Koondumise teate esitaja hinnangul eksporditakse 53% (4 400 000 m³) Eestis varutud metsatoormaterjalist. Eestis tegutsevatele saeveskitele müüakse 2 200 000 m³ (27%) ja kohalikule paberitööstusele 400 000 m³ (5 %). Samuti on metsatoormaterjali müüki iseloomustavaks asjaolu, et enamus suurematest metsatoormaterjali varujatest on rahvusvaheliste paberi tootmisega tegelevate ettevõtjate tütarettevõtjad või kodumaise puidutööstuse kontsernide emaettevõtjad ja suurima osakaaluga on kontserni sisene müük.

Koondumise teate kohaselt eksporditakse […] % Metsäliitto kontserni poolt Eestis varutavast metsatoormaterjalist. Ülejäänud metsatoormaterjalist müüakse […] % kontsernisiseselt Eestis ning […] % kontserni mittekuuluvatele Eestis asuvatele isikutele.

Metsad ei paikne Eestis ühtlaselt. Kõige suuremad metsad asuvad Kirde-Eestis (metsasus 55%), Lõuna- ja Kagu-Eestis (53%) ning Edela-Eestis (50%). Suhteliselt väiksemad on metsad Läänemaal (40%) ja Tartumaal (37%). Nimetatud asjaolu ei mõjuta konkurentsitingimusi metsatoormaterjali varumisel ja müügil Eesti erinevates piirkondades. Eesti territooriumi väiksuse ja vahemaade lühiduse tõttu ei mõjuta kaubaturu piiritlemist transpordikulud jm sellega seotud tingimused. Seega on kaubaturuks kogu Eesti territoorium.

Hinnang koondumisele

KonkS § 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS § 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Metsatoormaterjali varumisel konkureerivad lisaks koondumise osaliste tütarettevõtjatele rahvusvaheliste metsatööstusettevõtjate tütarettevõtjad (Stora Enso Mets AS, Holmen Mets AS, Södra Eesti AS) ja kaks suuremat Eesti metsatööstuskontserni (AS Sylvester, AS Forestex). Nimetatud ettevõtjad varuvad ligi 70% metsatoormaterjalist. Koondumise osaliste tütarettevõtjate turuosa kokku metsatoormaterjali varumisel on ligikaudu […] %. Samas ei ole ülejäänud suuremate konkurentide turuosad oluliselt väiksemad (jäävad vahemikku […] %). Kuna omavahel konkureerivad rahvusvahelised ja kohalikud metsatööstuse kontsernid, ei oma koondumise osalised eelist majandusliku ja finantsjõu näol.

Suurim metsatoormaterjali müüja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kes tegeleb riigile kuuluvate metsade haldamise ja riigile kuuluva metsa ja puidu müügiga. Riigimetsa Majandamise Keskuse turuosa metsatoormaterjali müümisel on ligikaudu […] %. Nagu eelnevalt käsitletud, müüvad teised metsatoormaterjali varujad suurema osa varutud metsatoormaterjalist kontserni siseselt.

Metsatoormaterjali varumiseks ei ole nõutav tegevusluba, seega juriidilisi tõkkeid metsatoormaterjali kaubaturule sisenemiseks ei ole.

Konkurentsiameti teabe nõudele vastanud ettevõtjate arvates, ei teki käesoleva koondumise tulemusena koondumise osalistel metsatoormaterjali kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivat turuosa, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsjõudu, juriidiliste sisenemistõkete puudumist ning teisi tegureid, ei teki koondumise osalistel metsatoormaterjali kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt on Thomesto Oy aktsiate ostu-müügi tehingus müüjateks olevad Thominvest Oy, Thomproperties Oy ja Timber Shipping Limited võtnud endale kohustuse […] jooksul tehingu sõlmimisest mitte tegutseda Metsäliitto Osuuskunta nõusolekuta otseselt või kaudselt ärivaldkondades, mis pakuvad konkurentsi Thomesto Oy kontserni äritegevusele. Äritegevuse sisu määratlemisel võetakse aluseks Thomesto Oy kontserni tegevusvaldkonnad aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimise ajal. Koondumise teate esitaja on seisukohal, et ilma nimetatud konkurentsipiiranguta võiksid müüjad väheste kulutustega asutada uue metsatoormaterjali varumise või metsatööstusmasinate müügiga tegeleva ettevõtja, mis oluliselt vähendaks omandatud ettevõtja ja tema varade väärtust. Uue ettevõtja asutamist lihtsustavad metsatoormaterjali varumise ja müügi aluseks olevad isiklikud kontaktid, mis jäävad müüjatele alles ka pärast tehingu sõlmimist. Tehingu tulemusel lähevad Metsäliitto Osuuskuntale üle Thomesto Oy kontserni kliendid, oskusteave, kogemused metsatoormaterjali turul tegutsemise ning Thomesto nimega seotud goodwill.

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumisega otseselt seotud ja selle jõustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade väärtuse säilimine nende üleminekul müüjatelt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuivõrd ta käsitleb müüjate tegevust nendel kaubaturgudel, millel Thomesto Oy ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtjad tegutsesid Thomesto Oy aktsiate ostu-müügilepingu sõlmimise hetkel.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Metsäliitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi