PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus 30.10.2001 nr 38-KO

Loa andmine koondumisele nr 01-ko/2001 TPG Media Invest I AS / Telenor Media Holding AS

 

Koondumise viis

TPG Media Invest I AS (Norra Kuningriik) teatas 03.10.2001.a Konkurentsiametile koondumisest, mille kohaselt ta omandab valitseva mõju Telenor Media Holding AS (Norra Kuningriik) üle. Valitseva mõju omandamine toimub Telenor Media Holding AS 100% aktsiate omandamise teel. Koondumine toimub konkurentsiseaduse (KonkS) § 19 lg 1 p 2 viisil.

Koondumise osalised ja nende põhitegevus

Koondumise osalised KonkS § 20 järgi on TPG Media Invest I AS ja Telenor Media Holding AS.

TPG Media Invest I AS põhitegevus on investeeringute haldamine. TPG Media Invest I AS ainuaktsionäriks on TPG Media Invest II AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsionäriks on TPG Media Invest III AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsionäriks on TPG Media Invest IV AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsionäriks on TPG Media Invest L.L.C (USA). TPG Media Invest L.L.C on USA investeerimisfondide TPG Partners III L.P., TPG Parallel III L.P., TPG Investors III L.P., FOF Partners III B.L.P., TPG Dutch Parallel III CV ja FOF Partners III L.P. ühine ettevõtja. Kõik nimetatud äriühingud on asutatud kõnealuse tehingu teostamiseks 2001.a septembris ega oma äritegevust Eestis.

Telenor Media Holding AS põhitegevus on investeeringute haldamine ja tema ainsaks tütarettevõtjaks on Telenor Media AS (Norra Kuningriik). Telenor Media AS on telefoniraamatute kirjastamise ja sellega seotud tegevusaladel tegutsev ettevõtja, kes tegutseb Norras ning kümnes Euroopa riigis oma tütarettevõtjate kaudu ja osalustega ühistes ettevõtjates. Eestis omab Telenor Media AS äritegevust oma tütarettevõtja Interinfo Finland OY (Soome Vabariik) kaudu, kelle tütarettevõtja on Telenor Media Eesti AS.

Kaubaturud

KonkS § 3 lg 1 tähenduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Telenor Media Eesti AS tegutseb infokataloogide kirjastamise kaubaturul, andes välja paberkandjal telefonikatalooge "INFO+" ja "Eesti Ettevõtete Telefoniraamat" ning kirjastades internetikataloogi www.infopluss.ee. "INFO+" on Tallinna ja Harjumaa ettevõtteid, organisatsioone ja eraisikuid hõlmav aadressi- ja telefoniraamat, "Eesti Ettevõtete Telefoniraamat" on Eesti ettevõtteid ja eraisikuid hõlmav aadressi- ja telefoniraamat ning internetikataloog sisaldab andmeid Eesti ettevõtete ja Tallinna piirkonna eraisikute kohta.

Infokataloogide kirjastamise kaubaturul võib eristada kahte suuremat kaubaturgu: telefonikataloogide ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturg. Mõlemate kataloogide andmebaasid suures osas ühtuvad, sisaldades ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute kontaktandmeid, ning on seetõttu informatsiooni hankijale kvaliteedi seisukohalt asendatavad. Telefonikatalooge kirjastatakse paberkandjal ning informatsiooni saab hankida telefoniraamatute olemasolul. Internetikatalooge saab kasutada ainult interneti püsiühenduse korral, mistõttu ei ole nimetatud teenused ostjale kasutustingimuste poolest asendatavad.

Kuna telefoni- ja internetikataloogid levivad ja on kättesaadavad kogu riigi ulatuses on nende kirjastamise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumit hõlmav telefonikataloogide kaubaturg ja internetikataloogide kaubaturg.

Telefoni - ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturgudel on tihe konkurents. Telenor Media Eesti AS konkurentideks on Eniro AS, Ekspresskataloogide AS, AS Eesti Info Keskus jt ettevõtjad. Telenor Media Eesti AS oli 2000. aastal suuruselt teine telefonikataloogide kirjastaja telefonikataloogide kaubaturul, turuosaga […] %. Internetikataloogide kaubaturul oli Telenor Media Eesti AS turuosa […] %.

Õiguslik hinnang

KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

TPG Media Invest I AS ülemaailmne käive 2000.a majandusaastal oli […]miljardit krooni ning Telenor Media Holding AS käive […] miljardit krooni. Telenor Media Holding AS äritegevus toimub Eestis Telenor Media Eesti AS kaudu, kelle käive oli […] milj. krooni.

Antud koondumine kuulub kontrollimisele, kuna koondumise osaliste käibed ületavad seaduses sätestatud piirmäärasid ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

KonkS § 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja keelab koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest või ka eri- või ainuõigust või olulist vahendit omav ettevõtja.

Antud juhul valitseva mõju omandaja TPG Media Invest I AS ei oma Eestis äritegevust. Telenor Media Holding AS, kelle üle valitsev mõju omandatakse, tegutseb Eestis ainult Telenor Media Eesti AS kaudu, kes aga telefoni- ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ei oma. Telefoni- ja internetikataloogide kaubaturul valitseb tihe konkurents, peale Telenor Media Eesti AS kirjastavad nimetatud katalooge rohkem kui kolm konkurenti. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei mõjuta nõudlust telefoni- ja internetikataloogide teenuste järele ega selle teenuse pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Kuna Eestis puuduvad mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis koondumine ei mõjuta Eesti telefoni- ja internetikataloogide kaubaturgu, ei tekita ega tugevda turguvalitsevat seisundit. Seega KonkS § 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lõike 1 punktist 1

Otsustan:

Anda koondumiseks luba.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

Aini Proos

Tagasi