Lp Martti Kalaus
Advokaadibüroo Lepik ja Luhaäär AS Teie 29.01.2003
Dunkri 7
10123 Tallinn Meie 13.02.2003 nr 2.1-01/128

Teade

30.01.2003.a esitati Teie poolt Konkurentsiametile koondumise teade, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud Avis Europe PLC omandab USA-s registreeritud BRAC Rent-A-Car International Inc (edaspidi BRACII) osa.

22.01.2003.a sõlmitud varade ostu-müügilepingu järgi omandab Avis Europe PLC BRACII õigused teostada Budget kaubamärgi all autorendialast tegevust Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas, koos sellel territooriumil tegutsevatelt frantsiisi- ja litsentsiomanikelt laekuvate tasudega.

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 21 lg 1 sätestab, et koondumist kontrollitakse, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja või tema osa, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Koondumise teatest nähtub, et koondumise osaline BRACII on 01.03.2002.a sõlmitud frantsiisilepingu alusel andnud AS-le Rentacar ainuõiguse ja frantsiisi teostada autode rentimist Budget kaubamärkide all ja Budget elektroonilise broneerimissüsteemi kaudu Eesti territooriumil. Frantsiisilepingu alusel on AS Rentacar kohustatud teostama Budget tegevust vastavalt BRACII standarditele ja juhistele, tegutsema teatud asukohas ja teatud arvu sõidukitega ning tasuma kuutasusid, kulutama teatud vahendeid turundustegevuseks ning osalema Budget rahvusvahelises broneerimissüsteemis. Seega Eesti frantsiisivõtja AS Rentacar peab kasutama talle antud õigusi nii, et frantsiisiandja kaubamärkide, ärilise tähistuse ja muu sellise väärtus ei saaks kahjustatud. Seetõttu on BRACII-l lepingu kohaselt õigus kontrollida AS Rentacar teenuste kvaliteeti ja frantsiisilepingu tingimuste täitmist.

Võlaõigusseaduse § 375 sätestab, et frantsiisilepinguga kohustub üks isik (frantsiisiandja) andma teisele isikule (frantsiisivõtja) õiguse kasutada frantsiisivõtja majandus- või kutsetegevuses frantsiisiandjale kuuluvat õiguste ja teabe kogumit, muu hulgas õigust frantsiisiandja kaubamärgile, ärilisele tähistusele ja oskusteabele. Seega on frantsiisilepingust tulenev teatud õiguste ja teabe kogum antud Eestis registreeritud äriühingule AS Rentacar kasutamiseks tema äritegevuses. AS Rentacar on Ühisliisingu AS tütarettevõtja ja muus osas oma äritegevuses koondumise osalisest BRACII sõltumatu, seega AS Rentacar ei ole konkurentsiseaduse § 2 lg 4 tähenduses valitseva mõju kaudu seotud koondumise osalisega ning koondumise osalisel BRACII ei ole võimalik oluliselt mõjutada tema juhtorganite koosseisu, tööd või otsuste tegemist, kasutada ja käsutada kogu vara või olulist osa sellest.

Lähtudes eeltoodust ei oma RBACII Eestis äritegevust. Võttes arvesse KonkS § 21 lg-t 1 ning juhindudes KonkS § 27 lg 1 p-st 3 teatame, et antud koondumine ei kuulu Eesti Konkurentsiameti poolt kontrollimisele.

 

Lugupidamisega

Peeter Tammistu
Peadirektor

 

611 3947
Esta Kurme

Tagasi