Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 12 teatab Konkurentsiamet, et on 19.11.2014.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Elering AS omandab konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil valitseva mõju AS-i Võrguteenus Valdus ning selle tütarettevõtja AS-i EG Võrguteenus üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Auna 6, 10317 Tallinn või tel 667 2400 või 667 2480 või e-posti aadressil info@konkurentsiamet.ee.

Tagasi