Konkurentsiamet on 05.02.2007 saanud koondumise teate, mille kohaselt omandab Nissan Nordic Europe OY konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 tähenduses valitseva mõju Nissan Balti AS-i üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 13 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3947 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi