PEADIREKTOR

                                   �rakiri
 

Otsus

Tallinn  14.03.2003 nr 7-KO

Koondumisele 05-ko/2003 Toyota Motor Finland Oy/Toyota Baltic AS loa andmine

 

Koondumine

28.02.2003 esitas Toyota Motor Finland Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Toyota Motor Finland Oy omandab vastavalt 28.02.2003.a s�lmitud aktsiate ostu-m��gilepingule t�iendavalt 40% Toyota Baltic AS aktsiatest. Kuni nimetatud tehinguni omasid Toyota Baltic AS-i �le �hist valitsevat m�ju Toyota Motor Finland Oy ja Sumitomo Corporation. Tehingu tulemusel omandab Toyota Motor Finland Oy ainuvalitseva m�ju Toyota Baltic AS-i �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 06.03.2003.a Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS-i koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on antud juhul koondumise osalisteks Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS.

Valitseva m�ju omandaja Toyota Motor Finland Oy on Soomes registreeritud valdus�ri�hing, kes tegeleb oma t�tarettev�tjate kaudu s�iduautode ja muude s�idukite, nende osade ning lisaseadmete impordi, m��gi, edasim��gi, rentimise, samuti finantseerimise, kindlustamise ja remontimisega. Toyota Motor Finland Oy ainuaktsion�riks on Jaapani �ri�hing Toyota Motor Corporation. Toyota Motor Finland Oy omab muuhulgas ainu�igust oma t�tarettev�tja Toyota Auto Finland Oy kaudu edasi m��a Toyota ja Lexus s�iduautosid ja nende varuosasid Toyota Baltic AS-le nende edasim��giks Baltimaades.

Toyota Baltic AS-i, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, p�hitegevus on ainu�iguse alusel Toyota Auto Finland Oy-lt hangitud Toyota ja Lexus uute s�idukite ja nende varuosade m��k Baltimaades. Toyota Baltic AS-l on s�lmitud lepingud edasim��jatega, kes m��vad s�iduautod edasi oma nimel.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Toyota Motor Finland Oy 2001/2002.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 7 miljardit krooni, kusjuures Toyota Motor Corporation k�ive oli 1 940 miljardit krooni. Toyota Baltic AS 2001/2002.a majandusaasta arvestuslik k�ive oli ligikaudu 642 miljonit krooni ning tema �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt Eestis kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Antud koondumise puhul on kaubaturuks uute s�iduautode ja nende varuosade m��gi kaubaturg, kus tegutseb Toyota Baltic AS.

Uute s�iduautode m��gi kaubaturgu v�ib �ldiselt jaotada mini-, v�ike-, keskmise suurusega-, suurte-, luksus-, mitme otstarbega-, sport- ja muude s�iduautode m��gi kaubaturuks.

Koondumise teate esitaja hinnangul on Toyota Baltic AS-i turuosa Eesti uute s�iduautode m��gi kaubaturul j�rgmine: miniautod � 11%, v�ikeautod � 9,6%, keskmise suurusega s�iduautod � 8,6%, keskmise suurusega k�rgema hinnaklassi s�iduautod � 15,1%, luksusautod � 7,8%, sportautod � 13,5% ja muud s�iduautod � 4,5%.

Valitseva m�ju omandaja Toyota Motor Finland OY, samuti teised Toyota kontserni kuuluvad ettev�tjad, t�tarettev�tjaid Eestis ei oma. Seet�ttu puudavad Eestis koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kuna Eestis puuduvad k�esoleva koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti s�iduautode m��gi kaubaturgu. Koondumise tulemusel muutub Toyota Motor Finland Oy ja Sumitomo Corporation �hine valitsev m�ju Eesti �ri�hingu Toyota Baltic AS �le Toyota Motor Finland Oy ainuvalitsevaks m�juks, samas ei muutu kaubaturgude struktuur ega konkurentsiolukord sellel kaubaturul.

Seega Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumine ei tekita ega tugevda Eesti s�iduautode m��gi kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Toyota Motor Finland Oy ja Toyota Baltic AS koondumiseks.

 

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi