PEADIREKTOR

                                   �rakiri
 

Otsus

Tallinn  06.03.2003 nr 6-KO

Koondumisele 04-ko/2003 Danfoss A/S / DEVI A/S loa andmine

 

Koondumine

17.02.2003 esitas Danfoss A/S esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Danfoss A/S omandab ligikaudu 84 % DEVI A/S aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Danfoss A/S valitseva m�ju DEVI A/S �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 27.02.2003.a Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Danfoss A/S ja DEVI A/S.

Danfoss A/S on Taanis registreeritud ettev�tja, kes on spetsialiseerunud k�lmutus- ja �hukonditsioneerimisseadmete automaatika, veevarustus- ja k�tteseadmete ning nende koostisosade v�ljat��tamisele, tootmisele ja m��gile. Danfoss-i kontserni kuuluvad �ri�hingud 31-s Euroopa riigis, lisaks P�hja- ja L�una - Ameerikas, Aasias ja Austraalias. Danfoss A/S �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja AS Danfoss kaudu, kes tegeleb Danfossi toodete hulgim��giga. AS-i Danfoss p�hitegevus on veevarustus- ja k�tteseadmete ning nende koostisosade hulgim��k.

DEVI A/S on Taanis registreeritud ettev�tja, kes on spetsialiseerunud p�randa elektrik�ttes�steemide ja v�listurvaseadmete tootmisele ja m��gile. DEVI kontsernil on 21 �ri�hingut Euroopas. DEVI A/S tegutseb Eestis l�bi oma t�tarettev�tja AS DEVI Eesti, kelle tegevusalaks on DEVI poolt toodetud elektrip�randak�tte kaablite, termostaatide ja mattide ning nende koostisosade hulgim��k. AS DEVI Eesti osutab ka hooldus- ja konsultatsiooniteenust.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Danfoss A/S 2001.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 30 miljardit krooni. DEVI A/S 2001.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 866 miljonit krooni ning tema �ritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva AS DEVI Eesti kaudu. Seega kuulub Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt Eestis kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Koondumise osalised Danfoss A/S ja DEVI A/S tegutsevad m�lemad �ldisel p�randak�ttes�steemide tootmise ja m��gi kaubaturul, mis jaguneb alamturgudeks.

Danfoss A/S toodab k�tte- ja vees�steemide erinevaid kontroll- ja reguleerimisseadmeid, sealhulgas veeringlusega p�randak�ttes�steemide komponente (v�lja arvatud torud) ning on tuntud oma termostaatide ja radiaatorite kraanide poolest.

DEVI A/S valmistab elektri p�randak�ttes�steeme ja nende reguleerimisseadmeid, pakkudes s�steemi terviklahendust, mis koosneb k�ttekaablist, k�ttematist ja termostaadist.

M�lemad koondumise osalised toodavad ja m��vad p�randak�tte termostaate, kuid need ei ole tehniliselt asendatavad. Danfoss A/S toodab termostaate veeringlusega k�ttes�steemidele, kuid DEVI A/S elektrik�ttes�steemide tarvis. Kuigi DEVI elektri p�randak�ttes�steemide mitmesuguseid komponente v�ib kombineerida teiste tootjate elektrip�randak�tte koostisosadega, ei otsusta l�pptarbija tavaliselt sellise kombinatsiooni kasuks. �he kaubam�rgi all turustatavate koostisosade kasutamine elektri p�randak�ttes�steemis lihtsustab s�steemi v�imalike vigade leidmist. Kui s�steemis peaks tekkima t�rge, on kliendil keeruline esitada n�uet erinevate tarnijate vastu, kelle koostisosi ta ise on s�steemis kombineerinud. Uuemat t��pi termostaatide regulaatorid on t�iesti erinevad ning neid ei saa teisega asendada.

DEVI A/S pakub DEVI terviklahendusi elektri p�randak�ttes�steemide kaubaturul, kuid Danfoss A/S on esindatud �ksnes veeringlusega p�randak�ttes�steemide reguleerimisseadmete kaubaturul.

Seega koondumise osaliste poolt pakutavad kaubad ei ole oma tehniliste- ning tarbimisomaduste poolest ei jaekaubanduse (sanitaartehnika ja elektrikaubad) ega l�pptarbija seisukohalt omavahel asendatavad, mist�ttu nad tegutsevad erinevatel kaubaturgudel.

Kuna koondumise osaliste Eestis asuvad t�tarettev�tjad AS Danfoss ja AS DEVI Eesti tegelevad p�hiliselt oma kontserni toodangu hulgim��giga ei tekki ka Eestis koondumise poolt m�jutatud kaubaturge. AS Danfoss tegutseb veeringlusega p�randak�ttes�steemide reguleerimisseadmete hulgim��gi kaubaturul ning AS DEVI Eesti elektri p�randak�ttes�steemide hulgim��gi kaubaturul.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise osaliste Eesti t�tarettev�tjad AS Danfoss ja AS DEVI Eesti tegutsevad erinevatel kaubaturgudel, mist�ttu ei tekki koondumisest m�jutatud kaubaturgusid majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a m��ruse nr 3 � 7 lg 3 t�henduses.

AS-i Danfoss peamisteks konkurentideks veeringlusega p�randak�ttes�steemide reguleerimisseadmete hulgim��gi kaubaturul on AS ABB ja AS Siemens. Eestis m��akse k�tteseadmete regulaatoreid j�rgmiste kaubam�rkide all: Oras, Herz, Oventrop, MMA, Honeywell, Heimeier, TA, SBE, Giacomini.

AS DEVI Eesti peamised konkurendid elektri p�randak�ttes�steemide hulgim��gi kaubaturul on AS Ensto Elekter, Alcatel Baltics Eesti filiaal, SLO Eesti AS ja O� Alter Electric.

AS Danfoss ja AS DEVI Eesti p�hilised kliendid on vastavalt sanitaartehnika ja elektritarvete jaem��giettev�tjad ning ehitusettev�tjad. Koondumise osaliste Eesti t�tarettev�tjate tegevus puudutab ainult oma kontserni ettev�tjate poolt toodetud s�steemide ja nende koostisosade hulgim��ki Eestis. Sarnaselt koondumise osalistele on ka teised p�randak�ttes�steemide tootjad sisenenud Eesti turule, asutades hulgim��giga tegeleva ettev�tja v�i leides kohaliku partneri. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Samuti ei v�imalda koondumise osaliste positsioon kaubaturul neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest, ostjatest ja l�pptarbijatest. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti p�randak�ttes�steemide ja nende koostisosade hulgim��gi kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Vastavalt aktsiate ostu-m��gilepingu punktile 13 kohustusid DEVI A/S aktsiate m��jad vastavalt [�.] jooksul p�rast tehingu l�puleviimist ei otseselt ega kaudselt mitte osalema �heski p�randak�ttetooteid m��vas, arendavas v�i tootvas ettev�tjas, mis osutab konkurentsi DEVI kontserni tegevusele. Konkurentsipiirangu ulatus piirdub riikidega, kus DEVI kontserni ettev�tjad tehingu l�puleviimise ajal tegutsevad.

Konkurentsiamet on seisukohal, et nimetatud konkurentsipiirang on koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Danfoss A/S ja DEVI A/S koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi