PEADIREKTOR

                                   �rakiri
 

Otsus

Tallinn  07.02.2003.a. nr 5-KO

Koondumise nr 1-ko/2003 AS Magnum Medical/O� Parimex Invest t�iendava menetluse alustamine

 

Koondumine

10.01.2003.a. esitas AS Magnum Medical esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt AS Magnum Medical omandab 70,8% O� Parimex Invest osakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusena omandab AS Magnum Medical valitseva m�ju O� Parimex Invest �le Konkurentsiseaduse (KonkS) � 2 lg 4 t�henduses ning seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Koondumise osalised

AS Magnum Medical �ritegevus sisaldab ravimite (retsepti- ja k�sim��giravimite), toidulisandite ja loodustoodete ning nn konsuumerkaupade (kosmeetika ja h�gieenitarbed) importi, ladustamist, transporti ning m��ki nii kohalikul turul kui ka ekspordiks. AS Magnum Medical peamiseks tegevusalaks on ravimite hulgim��k.

O� Parimex Invest on ravimite jaem��giga tegelevaid �ri�hinguid koondav ettev�tja. O� Parimex Invest valitseva m�ju alla kuulub 45 apteeki, 12 haruapteeki ja 2 m��gipunkti erinevates Eesti piirkondades.

T�iendava menetluse alustamine

Koondumise teate esitaja andmeil oli AS-i Magnum Medical turuosa ravimite hulgim��gi kaubaturul 2001.aastal 43,25%. Ravimiameti andmetel oli 2002.a. III kvartalis AS-i Magnum Medical turuosa ravimite hulgim��gi kaubaturul 48,8%. Turguvalitsev on Konkurentsiseaduse t�henduses ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40% k�ibest. Seega on AS-i Magnum Medical puhul tegemist turguvalitseva ettev�tjaga. O� Parimex Invest turuosa ravimite jaem��gi kaubaturul selgub Konkurentsiameti poolt koondumise menetlemise k�igus kogutavate andmete p�hjal.

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

Seoses tekkinud vajadusega teha kindlaks KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolude olemasolu v�i puudumine AS-i Magnum Medical ja O� Parimex Invest koondumise puhul ning v�ttes aluseks KonkS � 27 lg 1 p 2,

otsustan:

Alustada koondumise hindamiseks t�iendavat menetlust.

KonkS � 27 lg 2 kohaselt teeb Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja t�iendava menetluse k�igus nelja kuu jooksul �he j�rgmistest otsustest:

  1. annab koondumiseks loa;
  2. keelab koondumise;
  3. l�petab menetluse, kui koondumise osalised loobuvad koondumisest.

Vastavalt KonkS � 28 lg 2 on koondumise osalistel �igus taotleda suulise �rakuulamise l�biviimist.

 

Peeter Tammistu

Tagasi