PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  7.02.2003 nr 4-KO

Koondumisele nr 02-ko/2003 Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus loa andmine

Koondumine

16.01.2003.a esitas Tallinna Teede AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Tallinna Teede AS omandab aktsiate ostu-m��gilepingu alusel 100 protsenti AS Viskomi Ehitus aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tallinna Teede AS valitseva m�ju AS Viskomi Ehitus �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 30.01.2003.a Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ja ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus.

Tallinna Teede AS tegeleb teede ehitamise, remondi ja hooldamisega, teede tehnilise j�relevalvega, ehitusj�relevalvega ja projektijuhtimisega. Lisaks sellele teedeehitusmaterjalide uuringute, projekteerimise ja katsetamisega, teede ja insenerrajatiste andmebaasi kogumise, t��tlemise ja hoidmisega, liiklusm�rkide valmistamisega ning mehhanismide rentimisega.

Tallinna Teede AS emaettev�tja on AS Merko Ehitus, kelle tegevusalad on �ldehitus-, remondi-, sanitaartehnilised-, elekterside-, elektri- ja automaatikat��d, m�et��d, ehitusj�relevalve, arhitektuurne projekteerimine ja muud tegevusalad. Teehoiut�id teostavad AS-le Merko Ehitus allt��v�tjad.

AS Merko Ehitus kuulub AS Merko Gruppi, kellel on Eestis 29, L�tis 17 ja Leedus 4 t�tarettev�tjat.

AS Viskomi Ehitus tegeleb peamiselt teede ehitamise, remondi ja hooldamisega ning mehhanismide rentimisega.

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Tallinna Teede AS-i 2001.a majandusaasta k�ive oli 81,8 miljonit krooni, AS-i Merko Grupp 2001.a majandusaasta k�ive 1,5 miljardit krooni.

KonkS � 24 lg 5 kohaselt juhul, kui eelneva kahe aasta jooksul on �ks ja sama ettev�tja omandanud valitseva m�ju ettev�tjate �le, kes tegutsevad �hes ja samas majandusharus, peab selle ettev�tja k�ive, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, sisaldama ka nende ettev�tjate k�ivet, kelle �le on valitsev m�ju omandatud koondumisele eelneva kahe aasta jooksul.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus tegutsevad �hes ja samas majandusharus, s.o teede ehitamise, remondi ja hooldamise alal. Kuna AS Merko Ehitus omandas Tallinna Teede AS �le valitseva m�ju 31.12.2001.a, seega v�hem kui kaks aastat tagasi, liidetakse koondumiseks hinnangu andmisel Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus k�ibed. KonkS � 24 lg 5 alusel arvutatud AS Viskomi Ehitus 2001.a majandusaasta k�ive oli 124 miljonit krooni.

Ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Tallinna Teede AS ning AS Viskomi Ehitus koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a m��ruse nr 3 �Koondumise teate esitamise juhend� � 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt m�jutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat ning koondumine viib v�hemalt 15 protsendilise turuosani.

Teeseaduse � 14 kohaselt kuuluvad teet�� kavandamine, tee projekteerimine, ehitamine ja remontimine, tee ja teekaitsev��ndi hooldamine, teekasutuse kontrollimine ning tee haldamisega seotud muud tegevused teehoiu m�iste alla.

Teeseaduse � 251 s�testab, et avalikult kasutatavate teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks, nimetatud teehoiut��de ehitusj�relevalveks, teede projekteerimiseks ning projekti ekspertiisi tegemiseks on n�utav tegevusluba. Tegevusluba antakse f��silisele v�i juriidilisele isikule, kes on t�itnud n�uded vastava teehoiut�� tegemiseks.

31.12.2002.a seisuga oli Maanteeameti poolt v�lja antud �le 300 tegevusloa, sellest ligikaudu 90 juriidilistele isikutele.

Tegevusluba on vajalik j�rgmisteks teehoiut��deks: teede ehitamine, remont ja hooldamine, sildade ehitamine ja remont, teede ja sildade projekteerimine, teede- ja sildade projektide ekspertiis ja teehoiut��de ehitusj�relevalve. Teede ehitamise, remondi ja hooldamise ning sildade ehitamise ja remondi tegevuslubasid antakse ainult juriidilistele isikutele. Koondumise osaliste p�hitegevusala on teede ehitamine, remont ja hooldamine, mis moodustab olulise osa k�igist teehoiuteenustest.

Enamus teede ehitamise, remondi ja hooldamise valdkonnas tegutsevatest ettev�tjatest, muuhulgas ka koondumise osalised, tegelevad nii pea- kui allt��v�tjana, mist�ttu antud koondumise puhul k�sitletakse seda �htse kaubaturuna.

Teede ehitamise, remondi ja hooldamise teenust ostetakse valdavalt riigi ja kohalike omavalitsuste poolt eesm�rgiga tagada �ldises kasutuses olevate maanteede ja t�navate korrashoid ning arendamine, kusjuures suurim tellija on Maanteeamet ning Tallinnas teede remondi ja ehituse korraldamise ja finantseerimise eest vastutav Tallinna Linnavalitsuse Kommunaalamet. Samas suureneb erasektori t�htsus kliendina ning k�ik turuosalised pakuvad teenust nii era- kui avalikule sektorile. Antud koondumise puhul ei ole eristatud kaubaturge ostjate t��bi (avalik sektor, kes peab korraldama riigihankeid, ja erasektor, kes seda ei pea) j�rgi, vaid k�sitletud on teede ehitamist, remonti ja hooldamist selles m�ttes �htse kaubaturuna.

Geograafilise kaubaturuna on antud koondumise puhul k�sitletud kogu Eesti territooriumi, kuna kaubaturul tegutsevad ettev�tjad v�ivad v�ljaantud tegevuslubade alusel t�id teostada �le Eesti.

L�htudes eelpool toodust k�sitletakse antud koondumise puhul kaubaturuna teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturgu Eestis.

Koondumise teate esitaja hindab Eesti teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturu mahuks 2001.a 1,65 miljardit krooni.

Konkurentsiameti poolt l�biviidud uuring kinnitas, et nimetatud kaubaturu maht on ligikaudu 1,6 miljardit krooni ning turul tegutseb umbes 40 ettev�tjat, kelle p�hitegevus on teede ehitamine, remont ja hooldus.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus �hine turuosa teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul oli 2001.a 8%, mist�ttu koondumisest m�jutatud kaubaturgusid ei teki.

Koondumise osaliste konkurendid on AS Teede REV-2, kelle turuosa on �le 20%, AS Talter ja AS Aspi (turuosad �le 10%), AS TREF, AS Baltifalt, AS Ratex (turuosad 5 - 10%) jt.

�iguslik hinnang

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumisel ei teki turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses, kuna nende �hine turuosa on ainult 8%. Teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul tegutseb k�mneid ettev�tjaid, sellel alal tegutsemise lubasid on v�lja antud ligikaudu 90 ettev�tjale ning umbes 40-le neist on teede ehitamine, remont ja hooldamine p�hitegevus. Neist kuue juhtiva ettev�tja AS Teede REV-2, AS Talter, AS Aspi, AS TREF, AS Baltfalt ja AS Ratex k�tte oli 2001.a koondunud ligi 70% kaubaturust. Nimetatud ettev�tjad omavad ka asfaltbetooni tehaseid, mis suurendab nende turupositsiooni ja juurdep��su turule, kaasa arvatud osalemiseks riigihangete konkurssidel. Koondumise osalised k�esoleval ajal asfaltbetooni ei tooda. Koondumise osaliste positsioon ei v�imalda neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Arvestades Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumise tulemusel tekkivat turuosa teede ehitamise, remondi ja hooldamise kaubaturul, konkurentide arvu, nende majanduslikku ja finantsj�udu ning teisi tegureid, ei esine k�esoleva koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

[�����������������].

Konkurentsiamet on seisukohal, et nimetatud konkurentsipiirangud on koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalikud, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Tallinna Teede AS ja AS Viskomi Ehitus koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi