PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  17.01.2003 nr 3-KO

Koondumisele nr 24-ko/2002 Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets/AS Sylvester loa andmine

Koondumine

19.12.2002.a esitasid Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Stora Enso Timber Oy Ltd omandab aktsiate ostu-m��gi lepingu alusel koondumise esimese etapina umbes 66 protsenti ja teise etapina enam kui 90 protsenti AS Sylvester aktsiatest ning AS Stora Enso Mets omandab aktsiate ostu-m��gi lepingute alusel 100 protsenti AS Sylvester 20 varumisettev�tja (AS Sylvester Kuusalu, AS V�ru Sylvester, AS Sylvester Elva, AS Valga Mets, AS Kurista Mets, AS TOP Sylvester, AS Krinari Mets, AS P�lva Sylvester, AS P�rnu Mets, Sylvester Sonda AS, AS Karo Mets, AS Kirde Mets, AS Sylvester Kilingi, AS J�rvapuu, AS Nuia Sylvester, AS Virupuu, Hiiu Puu AS, O� Oos Mets, Puidutehingute AS ja Puidulaadimise AS) aktsiatest. Nimetatud tehingute tulemusel omandavad Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets valitseva m�ju AS Sylvester �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

.

Konkurentsiamet avaldas 03.01.2003.a Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets ja AS Sylvester koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le, ja ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets ja AS Sylvester.

Kuigi 19.12.2002.a s�lmitud lepingute tulemusel toimub kaks koondumist, on neid koondumisi nendevaheliste tihedate sidemete t�ttu k�sitletud �he koondumisena, kus Stora Enso Oyj oma t�tarettev�tjate kaudu omandab valitseva m�ju AS Sylvester �le. Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets on m�lemad Stora Enso Oyj t�tarettev�tjad ning eelpool loetletud varumisettev�tjad on AS-i Sylvester t�tarettev�tjad.

Stora Enso Oyj on Soomes registreeritud rahvusvaheline t��stuskontsern, mis tegeleb puidul p�hinevate toodete nagu paber, papp, tselluloos ja saematerjal tootmise ja m��giga. Kontserni p�hitegevuse hulka kuuluvad ajalehepaberi, kriitpaberi, kvaliteetpaberi ja pakendamispapi tootmine. Eestis teguttsevad kontserni t�tarettev�tjad Stora Enso Packaging (paberi- ja kartongtaara tootmine) ja AS Papyrus (paberi ja kartongtoodete hulgim��k). Saematerjali toodab ja m��b kontserni ettev�tjatest ainult Stora Enso Timber Oy Ldt. Saematerjali m��vad ka Stora Enso Timber Oy Ltd jaotusettev�tjad � Puumerkki Oy ja tema t�tarettev�tjad, kelleks Eestis on Puumerkki Eesti O�. Stora Enso kontsern tegutseb Soomes, Rootsis, Taanis, Saksamaal, Belgias, Hollandis, Suurbritannias, Prantsusmaal ning teistes Euroopa, Aasia ning P�hja- ja L�una �Ameerika riikides.

AS Stora Enso Mets on Stora Enso Oyj kontserni t�tarettev�tja, kelle �lesandeks on tegeleda Eestis metsavarumisega ning kelle p�hitegevus on kasvava metsa ja �marmaterjali ostmine ja metsa �lest��tamine. Ettev�tja turustab palgi p�hiliselt AS Sylvester saeveskitele ja paberipuu emaettev�tja paberi- ja tselluloositehaste tooraineks Soome ja Rootsi. AS-l Stora Enso Mets on t�tarettev�tja Stora Forestry Balti O�.

AS Sylvester on Eestis, L�tis ja Leedus asuvatest ettev�tjatest koosneva kontserni emaettev�tja. AS Sylvester on p�hiliselt tegev metsamaterjali �lest��tamisel ja varumisel ning saematerjalide tootmisel.

Eestis on kontsernil 21 varumisettev�tjat, 9 t��stusettev�tjat (p�hiliselt saeveskid) ning 5 logistikaettev�tjat, kelle p�hitegevuseks on laoteenused ja transport.

Metsavarumisettev�tjate peamine �lesanne on kontserni kuuluvate t��stusettev�tjate puiduga varustamine. Metsamaterjali ostetakse Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK), erametsaomanikelt, teistelt ettev�tjatelt v�i t��tatakse �les omaraie korras.

Varutud saepalk m��akse oma kontserni saeveskitele ning teistele ettev�tjatele, kokkuostjatele ja vahendajatele, kaasa arvatud Stora Enso kontsernile. Paberipuu, k�ttepuu ja hakkepuit p�hiliselt eksporditakse.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Stora Enso kontserni 2001.a majandusaasta k�ive oli 211 miljardit krooni ja AS Sylvester 2001.a majandusaasta k�ive 1,5 miljardit krooni. Ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Stora Enso Timber Oy Ltd ja AS Stora Enso Mets ning AS Sylvester koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.11.2002.a m��ruse nr 3 �Koondumise teate esitamise juhend� � 7 lg 3 p 1 kohaselt on horisontaalselt m�jutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat ning koondumine viib v�hemalt 15 protsendilise turuosani.

K�esoleva koondumise puhul on horisontaalselt m�jutatud kaubaturud metsamaterjali (palk ja paberipuu) varumise ning m��gi kaubaturud. Kaubaturul k�ibivaks kaubaks on metsamaterjal (palk ja paberipuu).

Metsamaterjali kaubaturgu saab liigitada vastavalt puidu kvaliteedile ning otstarbele, puidu p�ritolule ja puu liikidele. V�ttes aluseks metsamaterjali kvaliteedi ja kasutamise otstarbe, eristatakse tarbepuitu (palk, paberipuu) ja k�ttepuitu. Palk on k�ige j�medam (tavaliselt l�bim��duga �le 15 cm) ja kvaliteetsem osa puut�vest, mida kasutatakse puidut��stuses, sealhulgas saematerjali tootmiseks, ehitustegevuses ja mujal. Paberipuu on peenem puut�vi v�i selle osa (l�bim��t 7 � 15 cm) v�i puut�ve osa, mille kvaliteet ei vasta k�veruste vms t�ttu palgile esitatavatele n�uetele ning mida seet�ttu kasutatakse tselluloosi valmistamiseks. Tarbepuiduks sobimatuid puut�vesid kasutatakse k�ttepuuna. Hinnalt on k�ige kallim palk, millele j�rgneb paberipuu ja sellele k�ttepuu. P�ritolu j�rgi saab metsamaterjali jagada Riigimetsa Majandamise Keskuselt, Eesti ettev�tjatelt ja eraisikutelt hangitud puiduks, ettev�tja enda poolt �lest��tatud ja imporditud puiduks. Imporditud palgi osakaal kogu Eesti metsamaterjali turust on koondumise teate esitajate hinnangul ligikaudu 20%. Paberipuud ei impordita. Puidu liikide alusel jaguneb Eestis raiutav metsamaterjal okaspuiduks ja lehtpuiduks. Enamus Eestis raiutavast puidust on okaspuit (m�nd ja kuusk).

Metsamaterjali p�ritolu arvestamine ei ole antud koondumise puhul palgi ja paberipuu m��gi kaubaturu piiritlemisel vajalik. Tarbimisomaduste poolest ei ole palk ja paberipuu asendatavad, mist�ttu on nende varumisel ja m��misel tegemist eri kaubaturgudega.

Metsamaterjali varumine toimub kasvava metsa raiumise v�i �marpuidu kokkuostu teel. Varumisettev�tjad varuvad metsa metsaomanikult v�i vahendajalt v�i omaraie korras ja m��vad palgi, paberipuu ja k�ttepuu oma kontserni ettev�tjatele (sealhulgas saeveskitele), kontserniv�listele t��stusettev�tjatele ja teistele ettev�tjatele, kes tegelevad puidu vahendamise ja ekspordiga.

Keskkonnaministeeriumi ja koondumise teate esitajate hinnangul oli 2001.a Eestis puidu raiemaht 12 miljonit tm, sellest umbes 10 - 10,8 miljonit likviidset puitu. Palgi ja paberipuu raiemaht oli umbes 7,5 miljonit tm. T�nane raiemaht oluliselt enam ei suurene, samas v�ib paberipuu turu kahanemise arvelt palgituru maht t�usta parema puidu sorteerimise ja uute tehnoloogiate kasutuselev�tu tulemusena, mis v�imaldab saagida peenemat ja v�hem kvaliteetset puitu. Koondumise osalised, AS Sylvester ja Stora Enso Oyj kontserni kuuluvad Eesti ettev�tjad varusid 2001.a Eestis [ � ] tm palki ja paberipuud, mis moodustab arvestuslikult 33% Eestist varutud metsamaterjalist. Sellest ligikaudu 15% varuti otse metsaomanikelt, �lej��nud metsamaterjal osteti teistelt kaubaturul tegutsevatelt ettev�tjatelt.

Metsamaterjali m��gi iseloomulikuks jooneks on ekspordi suur osakaal. Koondumise teate esitajate hinnangul eksporditakse �le 50% Eestist varutud metsamaterjalist (palk ja paberipuu), sealjuures palgist 10% ja paberipuust 95%. Kohalikule paberit��stusele m��akse vaid 5% paberipuidust, Eesti saeveskeid varustatakse peamiselt kohalikku p�ritolu palgiga.

M�lemad koondumise osalised, nii AS-i Sylvester varumisettev�tjad kui Stora Enso kontserni kuuluvad AS Stora Enso Mets ja tema t�tarettev�tja Stora Forestry Balti O� tegutsevad palgi ja paberipuu turgudel Eestis.

Koondumise teate esitajate hinnangul oli Eesti palgi ja paberipuu m��gi kaubaturu maht 2001.a vastavalt 3,8 miljonit tm ja 4,1 miljonit tm (ekspordita).

Paberipuud tarnib kohalikule turule vaid �ks koondumise osaline AS Sylvester, kelle turuosa �Horizon� Tselluloosi ja Paberi AS-i poolt tarbitavast paberipuust on 16%. Teine koondumise osaline AS Stora Enso Mets ekspordib kogu oma varutud paberipuu.

Saematerjalide m��gi kaubaturul tegutsevad ainult AS-i Sylvester t�tarettev�tjad, kelle turuosa Eesti turul on ligikaudu 30%. Kuna Stora Enso kontserni kuuluv Puumerkki Eesti AS tegeleb ainult puidu ja puidutoodete vahendamisega ning tema turuosa saematerjalide m��gi kaubaturul on 0,002%, siis ei ole antud koondumise puhul sellel kaubaturul tegemist m�jutatud kaubaturuga.

Koondumisest m�jutatud kaubaturge ei teki ka k�ttepuu, hakkepuidu, vineeri, lainepapist pakendite ning paberi ja paberitoodete m��gi puhul.

Kuigi Eesti metsad ei paikne �htlaselt, ei m�juta see asjaolu konkurentsitingimusi metsamaterjali varumisel ja m��gil Eesti erinevates piirkondades. Eesti territooriumi v�iksuse ja vahemaade l�hiduse t�ttu ei m�juta kaubaturu piiritlemist transpordikulud ja muud sellega seotud tingimused. Seega on geograafiliseks kaubaturuks metsamaterjali puhul kogu Eesti territoorium.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Suurim metsamaterjali m��ja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kes tegeleb riigile kuuluvate metsade haldamise ja riigile kuuluva kasvava metsa ja puidu m��giga. RMK m��b Eesti ettev�tjatele ligikaudu 2,5 miljonit tm (umbes 25% likviidsest puidust) kasvavat metsa ja metsamaterjali aastas (www.rmk.ee).

Koondumise osalised varuvad palgi ja paberipuu nii omaraie korras, kui ka ostavad Riigimetsa Majandamise Keskuselt, erametsaomanikelt ja teistelt Eesti ettev�tjatelt, nende �hine turuosa varumisel oli 2001.a 33%.

Koondumise osaliste turuosa palgi m��gi kaubaturul 2001.a oli 34%, kusjuures koondumise osaliste omavaheline k�ive on elimineeritud.

Metsamaterjali varumise ja m��gi turgudel tegutsevad lisaks AS-i Sylvester ja Stora Enso kontserni kuuluvatele ettev�tjatele teiste rahvusvaheliste metsat��stuskontsernide Eesti t�tarettev�tjad AS Holmen Mets, S�dra Eesti AS, AS Mets & Puu, lisaks AS Lemeks MT ja AS Nor-Est Wood. Nimetatud ettev�tjad varuvad ja m��vad ligi 30% palgist ja 40% paberipuust. Peale selle tegutseb Eestis lokaalsetel turgudel k�mneid f��silisest isikust ettev�tjaid ja v�ikefirmasid, kes ostavad metsa kokku ja m��vad selle vahetult saeveskitele v�i teistele vahenduse v�i ekspordiga tegelevatele ettev�tjatele.

Rahvusvaheliste kontsernide t�tarettev�tjatel, sealhulgas Stora Enso kontsernil, on metsavarumise �le vaid piiratud kontroll, kuna p�hiliselt on metsaomanikuks riik v�i eraisikud. Suurem osa eraisikutest ei ole koondunud veel �hingutesse v�i ei ole need �hingud k�llalt tugevad. Samas on metsamaterjali turul palju vahendajaid ja agente, kes esindavad suurt hulka metsaomanikke v�i kes ostavad neilt metsa kokku, ning kellel on seet�ttu metsavarumisettev�tjate ja t��stusettev�tjatega (saeveskitega) l�bir��kimistel tugev positsioon. Metsaomanikud ei seo ennast pikaajaliste lepingutega, ainult Riigimetsa Majandamise Keskus on enampakkumise tulemusena andnud erinevatele saeveskitele �iguse teostada raiet umbes 10-15% oma metsadest pikema aja jooksul, mis ei �leta �helgi juhul kolme aastat. Metsaomanikul ei ole metsa m��miseks otsest survet, nad v�ivad turutingimuste paranemist oodata pikemat aega. Seevastu t��stusettev�tjad, sealhulgas saeveskid, vajavad pidevalt toormaterjali, mist�ttu varumisettev�tjad ja mistahes vahendajad peavad arvestama nende kahe poolt m��ratud hindu ja muid tarnetingimusi. Seet�ttu ei ole varumisettev�tjatel hinnal�bir��kimistel k�ige tugevam positsioon.

Kuna koondumise osalised m��vad suurema osa palgist kontsernisiseselt, ei ole nende tegelik m�ju palgi kaubaturul m�rkimisv��rne. Seega m��gituru struktuur ei muutu.

Kuna Eestis on paberipuu turustamise v�imalused v�ga piiratud, eksporditakse valdav enamus varutud paberipuust. Koondumise osaliste �hine turuosa Eesti paberipuu m��gi turul oli 2001.a 16%, seet�ttu ei m�juta nad seda turgu oluliselt.

Metsamaterjali varumiseks ja m��giks ei ole vaja tegevusluba, seega juriidilisi t�kkeid kaubaturule sisenemiseks ei ole. Turule sisenemine ei ole kapitalimahukas, ei pea omama isegi erilist tehnikat, kuna turul on palju vastavaid teenuseid osutavaid ettev�tjaid ja f��silisi isikuid.

Stora Enso Oyj kontsern omab teatavat majanduslikku ja finantsj�udu, kuid Eesti turul tegutsevad ka teised rahvusvaheliste kontsernide t�tarettev�tjad. AS Sylvester ja Stora Enso Oyj kontserni koondumine ei tekita ega tugevda turguvalitsevat seisundit metsamaterjalide varumise ja m��gi kaubaturgudel, kuid toob endaga kaasa tugeva turuliidri tekkimise. Koondumise osaliste positsioon kaubaturul ei v�imalda neil siiski tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja varustajatest s.o metsaomanikest.

Arvestades koondumise osaliste Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets ja AS Sylvester koondumise tulemusel tekkivaid turuosasid, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja turuj�udu, juriidiliste sisenemist�kete puudumist ning teisi tegureid, ei teki koondumise osalistel metsamaterjali (palgi ja paberipuu) varumise ja m��gi kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses. Seega ei esine koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets, AS Sylvester ja AS Sylvester aktsion�ride vahel s�lmitud aktsiate ostu-m��gi lepingu kohaselt on m��jateks olevad AS Sylvester aktsion�rid v�tnud endale kohustuse mitte konkureerida [�].

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets ja AS Sylvester koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jatelt ostjatele.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Stora Enso Timber Oy Ltd, AS Stora Enso Mets ja AS Sylvester koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi