PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  13.01.2003.a. nr 2-KO

Koondumisele nr 25-ko/2002 BACP Europe Fund IV M LP/ Paroc Group Oy Ab loa andmine

Koondumine

23.12.2002.a. esitas BACP Europe Fund IV M LP (edaspidi �BACP�) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandab BACP valdusettev�tja R-Laatikko 707 Oy kaudu ligikaudu 85% Paroc Group Oy Ab (edaspidi �Paroc�) aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandab BACP valitseva m�ju Paroc�i �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 03.01.2003.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ja ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks BACP ja Paroc.

BACP on [....] registreeritud investeerimisfond, mille p�hitegevusalaks on investeerimine eraettev�tete omakapitali. BACP Grupp teeb investeeringuid peamiselt [...] ettev�tetesse. BACP ei oma �ritegevust Eestis.

Paroc on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle tegevusaladeks on soojustamiseks m�eldud kivivillatoodete valmistamine ja turustamine kasutamiseks ehituses ja muudes tehnilistes valdkondades. Paroc�i �ritegevus Eestis toimub AS Paroc kaudu. AS Paroc asutati 1992.a. Paroc Group Oy Ab Eesti m��giesindusena. AS-l Paroc Eestis tootmistegevust ei ole.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

BACP 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [............] krooni. Paroc�i 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [.........] krooni. Paroc�i �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja AS Paroc kaudu. Seega kuulub BACP ja Paroc�i koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eestis v�i selle osal.

Paroc�i �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja AS Paroc kaudu. AS Paroc tegeleb Paroc�i toodete turustamisega Eestis. Paroc arendab, valmistab ja m��b isolatsiooniks ja soojustuseks m�eldud mineraalvatitooteid kasutamiseks ehituses ja muudes tehnilistes valdkondades. Paroc�i tooteid kasutatakse peamiselt tuleohutuse, soojustuse, vee- ja niiskust�kke ning heliisolatsiooni tagamiseks t��stuses, �ri- ja eluhoonete ehituses ning laevaehituses. Paroc�il on kolm peamist tootmissuunda: ehituse isolatsioonitooted, tehnilised isolatsioonitooted ja paneelis�steemid. Antud koondumise puhul on kaubaturgudena piiritletud isolatsioonitoodete turustamise kaubaturg ja paneels�steemitoodete turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused isolatsioonitoodete ja paneels�steemitoodete turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

BACP on investeerimisfond, mis tegeleb p�hiliselt investeerimisega ettev�tete omakapitali. BACP-l puudub �ritegevus Eestis.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine k�esoleva koondumise puhul m�jutatud kaubaturge Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002.a. m��ruse nr 3 Koondumise teate esitamise juhend � 7 lg 3 t�henduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

AS Paroc turuosa Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturul on Paroc�I hinnangul ligikaudu [...] % ja kergete kihtpaneelide turustamise kaubaturul [...] %. Peamisteks konkurentideks on Saint-Gobain Isover Eesti AS, Eesti Soojustuskeskus O�, Pfleiderer Baltic O�, Thermoisol Eesti AS ja Reideni Plaat AS. AS Paroc peamised kliendid on edasim��jad [...] %, ehitust��v�tjad [...] % ja t��stusettev�tted [...] %.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti isolatsioonitoodete ja paneels�steemitoodete turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti isolatsioonitoodete ja paneels�steemitoodete turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba BACP Europe Fund IV M LP ja Paroc Group Oy Ab koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

Peeter Tammistu

Tagasi