PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  06.01.2003 nr 1-KO

Koondumisele nr 23-ko/2002 Ahlstr�m Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd., Capman Sweden AB/ Nordkalk Oyj Abp loa andmine

Koondumine

10.12.2002.a. esitas Ahlstr�m Capital Oy (edaspidi nimetatud �Ahlstr�m Capital�), CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd. ja Capman Sweden AB (kolm viimast koos edaspidi nimetatud �CapMan�) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandavad Ahlstr�m Capital ja CapMan kumbki 27,8% osaluse Nordkalk Oyj Abp-s selleks eraldi asutatud NK-Holding�u kaudu. Nimetatud tehingu tulemusena omandavad Ahlstr�m Capital ja CapMan l�bi valdus�hingu �hise valitseva m�ju Nordkalk Oyj Abp (edaspidi nimetatud �Nordkalk�) �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 19.12.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 3 ja 4 j�rgi on koondumise osalised ettev�tjad, kes �hiselt omandavad valitseva m�ju kolmanda ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Ahlstr�m Capital, CapMan ja Nordkalk.

Ahlstr�m Capital on Soome Vabariigis registreeritud investeerimisettev�tja, kes on spetsialiseerunud aktiivsele otseinvesteerimisele ettev�tjate omakapitali. Ahlstr�m Capital teeb otseseid kapitaliinvesteeringuid erinevatesse majandusvaldkondadesse, praegusel hetkel on ettev�tja tegev elektri- ja elektroonikat��stuses, pakket��stuses, metsanduses ja kinnisvara�ris. Ahlstr�m�i grupi �ritegevus toimub Eestis kahe �ri�hingu kaudu: Ahltronix Eesti AS, mis tegeleb elektrooniliste seadmete (sh kaabeltelevisioon) projekteerimisega, nende osade ja detailide paigaldamisega ning Ahlstr�m Cores O�, mille tegevusalaks on pabertoodete ja kartong h�lsside valmistamine, m��k ning sellega seonduv tegevus.

CapMan on P�hjamaade �ks juhtivaid erainvesteerimisettev�tjaid. CapMan�i peamiseks tegevusalaks on eraaktsiafondide haldamine ja n�ustamisteenused. CapMan grupp teenib oma tulud fondide haldustasudest, intressi kandvate fondide pealt teenitud intressidest ning osast sidusettev�tete kasumist. CapMan haldab/n�ustab mitmeid era�iguslikke aktsia/riskikapitali fonde ning omab nende nimel ainuisikulist v�i �hist valitsevat m�ju mitmes Eestis registreeritud ettev�tjas, millest �kski ei tegutse koondumise poolt m�jutatud kaubaturgudel.

Nordkalk on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kes toodab ja turustab P�hja-Euroopas (t�psemalt Soomes, Rootsis, Eestis ja Poolas) lubjakivil p�hinevaid tooteid. Lubjakivil p�hinevaid tooteid kasutatakse p�hiliselt terase-, ehitusmaterjalide, tselluloosi- ja paberit��stuses, aga ka p�llumajanduses ja keskkonnahoolduses. Nordkalk�i �ritegevus toimub Eestis tema 100% t�tarettev�tja Nordkalk AS kaudu. Nordkalk AS toodab ja turustab purustatud lubjakivi, peenestatud lubjakivi ja kustutamata lupja. Purustatud lubjakivi eksporditakse Soome, Rootsi, Poola ja Saksamaale.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Ahlstr�m Capital grupi 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. CapMan�i 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. Nordkalk�i 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. Nordkalk�i �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Nordkalk AS kaudu. Seega kuulub Ahlstr�m Capital, CapMan ja Nordkalk koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Nordkalk�i �ritegevus toimub Eestis tema 100% t�tarettev�tja Nordkalk AS kaudu. Nordkalk AS toodab ja m��b lubjakivil p�hinevaid tooteid, mida kasutatakse peamiselt terase-, tselluloosi- ja paberit��stustes ning p�llumajandussektoris. Nordkalk�i poolt valmistatavad lubjakivil p�hinevad tooted v�ib jagada nelja gruppi: (i) purustatud lubjakivi, (ii) peenestatud v�i pihustatud lubjakivi, (iii) kustutamata ja kustutatud lubi, (iv) paberipigmendid (peenestatud kaltsiumkarbonaat). Antud koondumise puhul on kaubaturuna piiritletud lubjakivil p�hinevate toodete tootmise ja turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused lubjakivil p�hinevate toodete tootmiseks ja turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Ahlstr�m Capital ja CapMan on investeerimisettev�tjad, kes tegelevad p�hiliselt otseinvesteerimisega ettev�tete omakapitali ning eraaktsiafondide haldamisega. �kski nende valitseva m�ju all olev ettev�tja ei tegutse otseselt ega kaudselt piiritletud kaubaturul.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine k�esoleva koondumise puhul m�jutatud kaubaturge Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. novembri 2002.a. m��ruse nr 3 Koondumise teate esitamise juhend � 7 lg 3 t�henduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Lubjakivil p�hinevate toodete m��gi turu kogumaht Eestis 2001.a. oli koondumise teate esitaja hinnangul [�] krooni. Nordkalk AS k�ive 2001.a. oli [�] krooni ja tema turuosa lubjakivil p�hinevate toodete m��gi osas [�] %. Nordkalk AS suurimad konkurendid Eestis on AS Harku Karj��r, AS V�o Paas ja Paekivitoodete Tehas O�.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti lubjakivil p�hinevate toodete tootmise ega turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti lubjakivil p�hinevate toodete tootmise ja turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

 

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Ahlstr�m Capital Oy, CapMan Capital Management Ltd., Capman (Guernsey) Ltd., Capman Sweden AB ja Nordkalk Oyj Abp koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9)

Peeter Tammistu

Tagasi