PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  12.12.2002 nr 72-KO

Koondumisele nr 22-ko/2002 Vapo Oy/AS Lato/AS Tootsi Turvas loa andmine

Koondumine

22.11.2002.a esitas Vapo Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Vapo Oy omandas aktsiate ostu-m��gilepingu alusel 100% AS Lato aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Vapo Oy valitseva m�ju AS Lato ja tema t�tarettev�tja AS Tootsi Turvas �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 28.11.2002.a Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ja ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Vapo Oy ja AS Lato.

Soome ettev�tja Vapo Oy tegutseb turbat��stuses, metsat��stuses, energia tootmisel, kasvualuste ja turbatoodete tootmisel ja m��gil. Vapo Oy-le kuuluvad t�tarettev�tjad Vapo Oy Energia, Vapo Oy Biotech, Vapo Timber Oy ja Kekkil� Oyj. Kekkil� Oyj peamiseks tegevusalaks on kasvuturba tootmine ja turustamine. Kekkil� Oyj t�tarettev�tja Eestis on O� Langham, kes tegutseb samuti kasvuturba kaubaturul.

AS Lato on valdusettev�tja ja tema peamiseks tegevuseks on AS Tootsi Turvas aktsiate valdamine ja turba kaevandamise, �mbert��tlemise, transpordi ja turustamisega seotud n�ustamine.

AS Tootsi Turvas on Eesti �ks suuremaid turvast kaevandav ja �mbert��tlev ettev�tja, kes tegutseb kahe tootmis�ksusena Tootsi ja Lavassaare vallas ning omab turbabriketitehast. AS Tootsi Turvas toodab ja turustab turbabriketti, elektrit, k�ttet�kkturvast, p�tsturvast, kasvuturbaid, turbasubstraate ja m�ningaid laiatarbetooteid

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Vapo Oy 2001.a majandusaasta k�ive oli 6,5 miljardit krooni ning AS Lato k�ive � 134 miljonit krooni. Ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Turvas on orgaaniline maavara, mis on tekkinud sootaimede mittet�ielikul lagunemisel suurenenud niiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes. Eesti Turbaliidu andmetel www.ee/turbaliit/ katavad turbasood 22 protsenti Eesti pindalast. Eesti arvestatav turbavaru on umbes 2,4 miljardit tonni, millest praeguseks on ette n�htud t��stuslikuks tootmiseks 770 miljonit tonni turvast.

K�esoleval ajal on Eesti igaaastane keskmine turbatoodang ligikaudu 4,5 � 5 miljonit m3 erinevaid turbaid.

Turvas jaguneb v�helagunenud ja h�stilagunenud turbaks. Toodetud turbast p�hilise osa 2,5 � 3 miljonit m3 moodustab v�helagunenud ehk nn kasvuturvas, millist kasutatakse peamiselt aiandites ja kasvuhoonetes. Kasvuturvas turustatakse kas lahtise turbana v�i pressituna erineva suurusega plastikkottidesse. Kasvuturbast valmistatakse ka erinevaid turba ja v�etise segusid , nn turba substraate. Kasvuturvast toodetakse nii freesturbana kui ka turbalademest v�ljal�igatud plokkidena.

Suurem osa h�stilagunenud turbast (1,5 � 1,8 miljonit m3) l�heb energiavajadusteks, olles tooraineks turbabriketi valmistamisel ja k�tuseks katlamajades. Osaliselt kasutatakse h�stilagunenud turvast ka kasvuturbana, sellest valmistatakse segatuna sammalturbaga erinevaid turbasegusid ja turvasv�etisi.

Tarbija seisukohalt ei ole kasvuturvas (p�tsturvas, kasvusubstraadid ja kasvuturbana kasutatav freesturvas) ja k�tteturvas (brikett, t�kkturvas ja k�ttematerjalina m��dud freesturvas) asendatavad, sest nende tehnilised ja tarbimisomadused ning kasutustingimused on erinevad, mist�ttu kasvuturvas ja k�tteturvas moodustavad eraldi kaubaturud.

Antud koondumise puhul on kaubaturgudel k�ibivateks kaupadeks kasvuturvas ning k�tteturvas, mis jaguneb turbabriketiks, t�kkturbaks ja freesturbaks.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused kasvuturba m��gil on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Koondumise teate esitaja andmetel oli Eestis 2001.a kasvuturba hinnanguline m��gimaht [�] m3, turbabriketil - [�] t, t�kkturbal � [�] t, freesturbal � [�] m3.

Kasvuturba tootmismahust eksporditakse �le 90%, turbabriketti �le 80 % ja t�kkturvast ligikaudu 60%.

Vapo Oy (O� Langham kaudu) ja AS Lato/AS Tootsi Turvas tegevus kattub ainult �hel kaubaturul, milleks on kasvuturba m��k Eestis. Seega m�jutab k�esolev koondumine ainult kasvuturba m��gi kaubaturgu.

AS Tootsi Turvas realiseeris 2001.a Eesti turul [�] m3 kasvuturvast ja O� Langham [�] m3.

AS Tootsi Turvas turuosa Eesti kasvuturba m��gi kaubaturul oli [�]% ja O�-l Langham [�]%.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Turbatootmisega ja turbatoodete m��giga tegeleb Eestis �le 30 ettev�tja, enamik neist tegutseb kasvuturba tootmise ja turustamise alal.

K�esoleva koondumise puhul ei teki k�tteturba m��giturul koondumisest m�jutatud kaubaturge, kus tegutseks v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat. Koondumise teate kohaselt on AS Tootsi Turvas turuosa briketi m��gil [�]%. Briketi m��giturul konkureerivad koondumise osalisega AS Sangla Turvas (turuosa [�]%) ja Kivi�li Keemiat��stuse O� (turuosa [�]%). K�tteks kasutatava t�kkturba m��gi kaubaturul on AS Tootsi Turvas turuosa [�]% ning freesturba turuosa [�]%. AS-ga Tootsi Turvas konkureerivad t�kkturba kaubaturul AS Mikskaar ([�]%), AS Prelvex ([�]%) ja AS P�lva Maaparandus ([�]%). K�tteks kasutatava freesturba m��gi kaubaturul omab AS Tootsi Turvas [�]%-st turuosa, peamised konkurendid sellel kaubaturul on AS P�lva Maaparandus ([�]%) AS Tartu EPT ([�]%) ja AS Prelvex ([�]%). Koondumine ei m�juta k�tteturba m��gi kaubaturgu, samuti ei muutu sellel turul konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur.

K�esoleva koondumise puhul on horisontaalselt m�jutatud kaubaturuks kasvuturba m��gi kaubaturg, kuna seal tegutsevad oma t�tarettev�tjate kaudu m�lemad koondumise osalised. Kasvuturba turustamisel oli 2001.a koondumise osaliste turuosa kokku [�]%, mis ei tekita turguvalitsevat seisundit.

Kasvuturba m��gi kaubaturul on tihe konkurents. Koondumise osalised konkureerivad ligikaudu paarik�mne kasvuturvast m��va ettev�tjaga nagu AS Mikskaar, AS Torfex, AS Prelvex, AS Ramsi Turvas, AS Elva E.P.T., AS Biomix, AS Ahtol, AS Farve, O� ASB Greenworld Eesti jt., kelle k�igi turuosad on suhteliselt tagasihoidlikud [�]%.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivat turuosa ja tegelikku konkurentsi ei tekita ega tugevda koondumine turguvalitsevat seisundit kasvuturba m��gi kaubaturul KonkS � 13 lg 1 t�henduses. Seega ei esine k�esoleva koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

 

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Vapo Oy ja m��jate vahel [�].a s�lmitud aktsiate ostu-m��gilepingu punkt [�] kohaselt ei v�i m��jad [�] aasta jooksul peale lepingu allkirjastamist ilma Vapo Oy loata ei otseselt ega kaudselt konkureerida [���.] AS Lato v�i AS Tootsi Turvas tegevusega samal tegevusalal.

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelpool kirjeldatud konkurentsipiirang on Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalikud, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Vapo Oy ja AS Lato/AS Tootsi Turvas koondumisele.

 

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi