PEADIREKTORI ASET�ITJA

Otsus

Tallinn  21.11.2002.a. nr 71-KO

Koondumisele nr 21-ko/2002 DLJ Merchant Banking III, Inc., Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P/ Nycomed Holding A/S loa andmine.

Koondumine

30.10.2002.a. esitas DLJ Merchant Banking III, Inc. (edaspidi �DLJ�) ja Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P (edaspidi �Blackstone�) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandab DLJ [�] % osaluse ja Blackstone [�] % osaluse Nyco Holding ApS-s. Nimetatud tehingu tulemusena omandavad DLJ ja Blackstone l�bi valdusettev�tjate �hise valitseva m�ju Nycomed Holding A/S �le ja selle kaudu Nycomedi kontserni �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.11.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 3 ja 4 j�rgi on koondumise osalised ettev�tjad, kes �hiselt omandavad valitseva m�ju kolmanda ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks DLJ, Blackstone ja Nycomed Holding A/S.

DLJ on Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja, kes kuulub Credit Suisse Gruppi. Tema p�hitegevusalaks on finantsteenuste osutamine ja investeeringud eraettev�tjate omakapitali. Fond tegeleb ettev�tete finantsv�imendusega (laenukapitali abil) v�ljaostmisega, teeb struktureeritud investeeringuid aktsiatesse ja muudes vormides investeeringuid eraettev�tjate omakapitali. DLJ ei oma �ritegevust Eestis. Blackstone on Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja, kes kuulub Blackstone Gruppi. Tema p�hitegevuse hulka kuuluvad finantsn�ustamisteenused, investeeringud eraettev�tjate omakapitali ja kinnisvarasse. Blackstone�il puudub �ritegevus Eestis.

Nycomed Holding A/S on Taani Kuningriigis registreeritud ettev�tja. Nycomedi p�hitegevusalaks on ravimite ja tervisetoodete tootmine, turustus ja m��k. Nycomedi �ritegevus toimub Eestis Nycomed Sefa AS ja Nycomed Eesti AS kaudu, mis on Norra Kuningriigis registreeritud Nycomed Pharma AS t�ist�tarettev�tjad. K�ik Nycomed Pharma AS aktsiad kuuluvad kaudselt Nycomed Holdings A/S-le. Veel on Nycomed�il Eestis Sihtasutus Nycomed Eesti Fond. Nycomed Eesti AS ei ole aktiivselt tegutsev �ri�hing. Nycomed Sefa AS peamisteks tegevusaladeks on ravimite ja muude farmaatsiatoodete tootmine ja turustus.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

DLJ (Credit Suisse Grupp) 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. Blackstone Grupi 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. Nycomed�i 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�] krooni. Nycomed�i �ritegevus toimub Eestis kontserni kuuluvate t�tarettev�tjate Nycomed Eesti AS ja Nycomed Sefa AS kaudu. Seega kuulub DLJ, Blackstone ja Nycomed Holding A/S koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

DLJ ja Blackstone ei oma �ritegevust Eestis. Nycomed Holding A/S �ritegevus toimub Eestis tema kaudsete t�tarettev�tjate Nycomed Eesti AS ja Nycomed Sefa AS kaudu. Nycomed Eesti AS ei ole aktiivselt tegev �ri�hing. Nycomed Sefa AS tegeleb peamiselt ravimite tootmise ja hulgim��giga. Nycomed Sefa AS-l on Eestis tehas, milles pakitakse tablette Balti riikide ja Venemaa turgude tarbeks. Tehas on eelnevalt tegelenud vedelate ravimite valmistamisega ja v�ikeses mahus tehakse seda praegugi. Eelnevast tulenevalt piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturgudena ravimite tootmise ja turustamise kaubaturud.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused ravimite tootmiseks ja turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40% protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Nycomed turustab oma toodangut Eestis l�bi Nycomed Sefa AS-i. Nycomed Sefa AS 2001.a. majandusaasta k�ive oli [�] krooni. DLJ ja Blackstone ei tegutse Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturge. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti ravimite tootmise ja turustamise kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

 

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad Nordic Capital III ja Nordic Capital IV [�] aasta jooksul mitte veenma �htki Nycomed�i olulist t��tajat enda juurde t��le tulema. Koondumise teate esitaja on seisukohal, et see s�te on vajalik tagamaks Nycomed�i tegevuse t�isv��rtuslik edastamine ostjateni.

Konkurentsiamet on seisukohal, et kirjeldatud konkurentsipiirang on k�esoleva koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba DLJ Merchant Banking III, Inc., Blackstone Capital Partners III Merchant Banking Fund L.P ja Nycomed Holding A/S koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi