PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  17.10.2002.a. nr 63-KO

Koondumisele nr 18-ko/2002 Uralita S.A/ OAO Pfleiderer Tschudowo loa andmine

Koondumine

26.09.2002.a. esitas Uralita S.A esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Uralita S.A omandab 84,53% OAO Pfleiderer Tschudowo aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Uralita S.A valitseva m�ju OAO Pfleiderer Tschudowo �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Lisaks omandab Uralita S.A k�ik tootenimed ja kaubam�rgid. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.10.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ja ettev�tja, kelle �le valitsev m�ju omandatakse. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo.

Uralita S.A on Hispaania Kuningriigis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on ehitusmaterjalide ja laiatarbe keemiakaupade tootmine ning turustamine. Uralita S.A-l puudub �ritegevus Eestis.

OAO Pfleiderer Tschudowo on Vene F�deratsioonis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on klaasvilla tootmine ja turustamine. OAO Pfleiderer Tschudowo �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Pfleiderer Baltic O� kaudu, kes tegeleb OAO Pfleiderer Tschudowo toodangu turustamisega eelk�ige Eestis, L�tis ja Leedus.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Uralita kontserni 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 17,5 miljardi krooni. Pfleiderer kontserni 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 30,9 miljardi krooni. OAO Pfleiderer Tschudowo �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Pfleiderer Baltic O� kaudu. Seega kuulub Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Uralita S.A ei oma �ritegevust Eesti territooriumil. OAO Pfleiderer Tschudowo t�tarettev�tja Pfleiderer Baltic O� tegeleb klaasvilla ja isolatsioonitoodete turustamise ja hulgim��giga. OAO Pfleiderer Tschudowo toodangut turustatakse kaubam�rgi URSA all. Sellest tulenevalt piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturuna isolatsioonitoodete turustamise kaubaturg.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused isolatsioonimaterjalide m��giks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40% protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

OAO Pfleiderer Tschudowo turustab oma toodangut Eestis ainult l�bi Pfleiderer Baltic O�. Pfleiderer Baltic O� 2001.a. majandusaasta k�ive oli ligikaudu [�] krooni. Uralita S.A ei tegutse Eesti isolatsioonitoodete tootmise ega turustamise kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti isolatsioonitoodete turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Uralita S.A ja OAO Pfleiderer Tschudowo koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu

Tagasi