PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  17.10.2002 nr 62-KO

Koondumisele nr 17-ko/2002 Pearle Europe B.V./Instrumentarium Oyj osa loa andmine

Koondumine

27.09.2002.a esitas Pearle Europe B.V. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Pearle Europe B.V. (edaspidi Pearle) ja Instrumentarium Oyj (edaspidi Instrumentarium) poolt 19.septembril 2002.a s�lmitud lepingu j�rgi Pearle omandab valitseva m�ju Instrumentariumi osa �le. Koondumise l�biviimiseks luuakse Soomes ja Saksamaal uued valdusettev�tjad. Pearle omandab valitseva m�ju Instrumentariumi organisatsiooniliselt iseseisva osa �le (edaspidi Optikatoodete jaem��gi�ksus), millel on selgelt omistatav turuk�ive. Optikatoodete jaem��gi�ksus koosneb Instrumentariumi Soomes asuva t�tarettev�tja Instru optiikka Oy optikatoodete jaem��giks vajalikest varadest ja 100% Hollandi t�tarettev�tja Scanvision B.V. aktsiatest. Pearle ja Instrumentariumi vaheline tehing h�lmab m��ja optikaalast tegevust, kaasa arvatud varad, �igused, kontseptsioonid ja oskusteave, mis on seotud prillide ja muude optikatoodete ja �teenuste m��misega Soomes, Rootsis, Eestis ja Venemaal, kaasa arvatud koduste tervisetoodete m��k Soomes ja Eestis. Scanvision B.V. t�tarettev�tja Eestis on Instrumentarium Optika O�. Seega, ettev�tja osa, kelle �le valitsev m�ju omandatakse, �ritegevus toimub Eestis.

Nimetatud tehingu tulemusel omandab Pearle valitseva m�ju Instrumentariumi organisatsiooniliselt iseseisva osa Optikatoodete jaem��gi�ksuse �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.10.2002.a Pearle ja Instrumentariumi osa koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le, ja ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Perle ja Instrumentariumi osa Optikatoodete jaem��gi�ksus.

Perle peamiseks tegevusalaks on optikakaupade � prillide, prilliraamide, prilliklaaside ja kontaktl��tsede jaem��k. Ettev�tjal on Hollandis, Belgias, Saksamaal, Austrias, Itaalias, Portugalis ja Poolas �le 900 optikakaupluse. Pearle tegeleb ka prilliklaaside tootmisega oma kaupluste tarbeks. Pearle �le omavad vastavalt aktsion�ride lepingule �hist valitsevat m�ju Hollandi HAL Investments B.V. (67,9%) ja USA �hte suurimat optikatoodete jaem��giketti omav Cole National Corporation (21,3%).

Perle ega tema aktsion�rid ei omanud enne antud koondumist �ritegevust Eestis.

Optikatoodete jaem��gi�ksusel on Soomes (Instru optiikka Oy kaudu) kolm optikatoodete jaem��giketti ja kaubam�rki, need on �Instrumentarium�, �Nissen� ja �KEOPS�. Rootsis kasutatakse kaubam�rki ��gat� ning Eestis ja Venemaal �Instrumentarium�. Optikatoodete jaem��gi�ksus tegutseb Eestis Instrumentariumi t�tarettev�tja Instrumentarium Optika O� kaudu, kelle tegevusaladeks on optika- ja tervisetoodete ost-m��k ja silmade kontroll. Ettev�tja omab m��giketti 14 kauplusega �le Eesti. M��akse [������������������] optikatooteid ning [���������������] kodus kasutatavaid tervisetooteid.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Perle 2001.a majandusaasta k�ive oli 43,4 miljardit krooni. Instrumentariumi Optikatoodete jaem��gi�ksuse 2001.a majandusaasta k�ive oli 1,6 miljardit krooni, sellest 29,3 miljonit Eestis. Instrumentariumi osa Optikatoodete jaem��gi�ksuse, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Perle ja Instrumentariumi osa koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Instrumentarium Optika O� tegutseb kaubaturul, kus k�ibivaks kaubaks on optikatoodete (prillid, prilliraamid, prilliklaasid ja kontaktl��tsed) ning tervisetoodete jaem��k. Prilliklaase ja -raame toodavad tavaliselt suured rahvusvahelised firmad, kelle tooteid ostavad hulgim��jad ja m��vad edasi jaekauplustele. Jaekauplustes t��tavad silmaarstid, kes teostavad silmade kontrolli. Klient valib sobivad klaasid ja raamid ning need saadetakse t��kotta, kus klaasid sobitatakse raamidesse. Turule sisenemine ei ole keeruline, kuna selleks on Eestis vajalik ainult kauplemisluba.

Koondumise teate esitaja hinnangul oli 2001.a Eesti optikatoodete jaem��gi kaubaturu mahuks ligikaudu 117 miljonit krooni.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate kohaselt on Instrumentarium Optika O� turuosa optikatoodete m��gi turul hinnanguliselt [�] %.

Eesti optikatoodete jaem��gi kaubaturul tegutsevad veel O� Eesti Optik (turuosa ligikaudu [�] %), Tallinna Optika AS (turuosa ligikaudu [�] %), kaubam�rki Eagle Vision kandvad AS Lupree kauplused (turuosa ligikaudu [�] %) ja Norman Optika kaubam�rki kandvad O� Hardinger, O� Semiratio ja O� Cordiner kauplused (turuosa ligikaudu [ ] %). Lisaks on tegevust alustanud v�iksemad ettev�tjad nagu Liwestra Optika O�, O� Marken Optik, Pere Optika O� jt.

Antud koondumise puhul valitseva m�ju omandaja Perle ei oma Eestis �ritegevust. Eestis omab �ritegevust ainult Instrumentariumi osa Optikatoodete jaem��gi�ksus, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti optikatoodete jaem��gi kaubaturgu. Koondumise tulemusel muutub Instrumentarium Optika O� �le ainult valitseva m�ju omaja, samas ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti optikatoodete jaem��gi kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Pearle ja Instrumentariumi vahel s�lmitud ostu-m��gilepingu kohaselt [������������������������������������..]

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelpool kirjeldatud konkurentsipiirang on Perle ja Instrumentariumi osa koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik. Instrumentariumi Optikatoodete jaem��gi�ksuse ostuhind on otseselt seotud konkurentsipiirangu olemasoluga, kuna sellega tagatakse olemasolevate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuiv�rd ta k�sitleb m��ja �ritegevust nendel kaubaturgudel, kus Optikatoodete jaem��gi�ksus tegutses ostu-m��gilepingu s�lmimise hetkel ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, kui koondumise teates nimetatud [��] jooksul.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Perle Europe B.V. ja Instrumentarium Oyj osa koondumisele.

 

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi