PEADIREKTORI ASET�ITJA

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus

Tallinn  03.10.2002. nr 61-KO

Koondumisele nr 16-ko/2002 Pfizer Inc./Pharmacia Corporation loa andmine

Koondumine

10.09.2002.a. esitas Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Pfizer Inc. 100% t�tarettev�tja Pilsner Acquisition Sub Corporation, mis asutati spetsiaalselt antud tehingu elluviimiseks, �hineb Pharmacia Corporationiga. Pharmacia Corporationi ja Pilsner Acquisition Sub Corporationi �hinemise tulemusena saab Pharmacia Corporation�ist 100 % Pfizeri t�tarettev�tja. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Pfizer Inc valitseva m�ju Pharmacia Corporation �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 19.09.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le valitsev m�ju omandatakse. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation.

Pfizer Inc on Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on inimestele ja loomadele m�eldud ravimite tootmine, arendamine, turustamine ja m��k. Pharmacia Corporation on Ameerika �hendriikides registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on inimeste ja loomade ravimite, tervisetoodete ja diagnostikatoodete uuringud, arendus ja tootmine. Pilsner Acquisition Sub Corporation on Pfizer Inc. 100%-line t�tarettev�tja ja on loodud ainult k�esoleva koondumise eesm�rgil ning kavatsetakse �hendada Pharmacia Corporationiga.

Pfizer Inc. kontserni �ritegevus toimub Eestis Pfizer H.C.P. Corporation Eesti filiaali kaudu, kes tegeleb p�hiliselt Pfizer Inc esindamisega Eestis ja kontserni ettev�tjate toodete m��gi edendamisega. Pharmacia Corporation kontserni �ritegevus toimub Eestis Pharmacia Enterprises S.A Eesti filiaali kaudu, kes tegeleb p�hiliselt Pharmacia Corporation toodete turustustegevusega ja ravimite registreerimisega Eestis.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Pfizer Inc. kontserni 2001.a majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�]. Pharmacia Corporationi kontserni 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli [�]. Pfizer Inc kontserni �ritegevus toimub Eestis Pfizer H.C.P Corporation Eesti filiaali kaudu. Pharmacia Corporation �ritegevus toimub Eestis Pharmacia Enterprises S.A Eesti filiaali kaudu. Seega kuulub Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Nii Pfizer Inc. kui Pharmacia Corporation tegelevad ravimite (retsepti- ja k�sim��giravimite ning loomade tervishoiutoodete) uurimise, arendamise, tootmise, turustamise ja m��giga. Seega piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturgudena inimestele m�eldud ravimite ja loomade tervihoiutoodete kaubaturud.

Inimestele m�eldud farmaatsiatoodete kaubaturu m��ratlemise alusena kasutab Euroopa komisjon European Pharmaceutical Marketing Research Association (EphMRA) ja Intercontinental Medical Statisticsi (IMS) poolt kasutatavat anatoomilis-terapeutilist klassifikatsiooni (ATC). ATC klassifikatsiooni kolmandal tasandil (ATC-3) v�ib ravimid grupeerida vastavalt nende sihtotstarbele.

Koondumise osaliste inimestele m�eldud toodete m��k Eestis 2001.a. kattus ainult neljas ATC-3 kategoorias: (a) reumavastased ravimid (b) antidepressandid (c) diabeedivastased vahendid ning (d) �teised uroloogilised preparaadid�. M�jutatud kaubaturuks k�esoleva koondumise puhul on kaubaturg �teised uroloogilised preparaadid�. Nende preparaatide osas on olemas ka kitsam m��ratlus, mis jaguneb j�rgmiselt: (i) eesn��rmehaiguste ravimid (ii) erektsioonih�irete ravimid (iii) inkontinentsusravimid ja (iv) k�ik muud uroloogilised ravimid.

Tarbija seisukohalt ei ole need tooted omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesm�rgid on erinevad. Ravimitootja seisukohalt on erinevate ravimiliikide pakkumise tingimused sarnased, mist�ttu k�ikidel ravimite tootmisega tegelevatel ettev�tjatel on v�imalik toota erinevaid liike ravimeid. Kuna k�esoleva koondumise puhul ei esine KonkS � 22 lg 2 s�testatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, k�sitatakse kaubaturuna inimestele m�eldud ravimite kaubaturgu.

Loomade tervishoiu tooted v�ib jagada viieks p�hiliseks alaks, nimelt meditsiinilised ja toitainelised toidulisandid, h�gieenitooted, vaktsiinid ja veterinaarravimid.

Koondumise osaliste tegevus Eestis kattub kolmes valdkonnas, nimelt s�stitavad antibiootikumid (kariloomadele ja lemmikloomadele), lokaalse udarap�letiku tooted vastavalt lakteerivatele v�i ahtratele lehmadele. K�esoleva koondumise puhul on m�jutatud kaubaturuks veterinaarravimite kaubaturg.

Veterinaarravimite hulka kuuluvad antibiootilised tooted, mida kasutatakse bakteriaalse, m�koplasmaatilise v�i seenelise p�ritoluga haiguste raviks. Antibiootikumide sektor koosneb laiast hulgast toodetest, mida saab kasutada mitmeliigiliste p�letike raviks. Tavaliselt eristatakse antibiootikume vastavate toodete manustamise viisi j�rgi s.t kas s�stimise kaudu, seespidiselt v�i v�lispidiselt.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused ravimite turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kogu Eesti farmaatsiatoodete kaubaturu suurus 2001.a. oli ligikaudu 1,2 miljardit krooni. Koondumise osaliste k�ive nimetatud kaubaturul oli kokku [�] krooni ning nende turuosa ligikaudu [�] kogu farmaatsiatoodete kaubaturust. Koondumise osaliste tooted imporditakse Eestisse ja m��k toimub hulgim��jate kaudu, kellega on s�lmitud tarnimislepingud.

Inimestele m�eldud ravimite puhul on koondumise poolt m�jutatud kaubaturg �teised uroloogilised preparaadid�. 2001.a. kogu k�ive m�jutatud kaubaturul oli ligikaudu [�] krooni. Pfizer Inc. k�ive nimetatud kaubaturul oli [�] krooni ja Pharmacia Corporationi k�ive [�] krooni. Pfizer Inc. erektsioonih�irete ravimi Viagra turuosa Eestis 2001.a. oli [�]. Pharmacia Corporationi toote Caverject turuosa Eestis 2001.a. oli [�]. Kuigi Caverject on sama sihtotstarbega ravim, on ta vanem ning erineb fundamentaalselt Viagrast ja teistest hiljuti avastatud erektsioonih�irete ravimitest. Kasutamistingimuste seisukohalt ei ole Viagra ja Caverject tarbijate jaoks omavahel asendatavad, kuna viimase manustamine on m�rkimisv��rselt keerukam ja valulikum. Seega Viagra ja Caverject omavahel otseselt ei konkureeri ning koondumise tulemusel positsioonid turul ei muutu. Viagra turuosa peaks tulevikus ka v�henema, kuna mitmed tootjad arendavad v�i on hiljuti alustanud Viagraga konkureerivate toodete turustamist. 2001.a. oktoobris registreeriti Eestis Abbott Laboratories� erektsioonih�irete preparaat Uprima. K�esoleva aasta l�pus ja 2003.a alguses saavad turustamisloa Lilly ja ICAS toode Cialis ning Bayer�i toode Vardenafil.

Loomade tervishoiutoodete turu suurus Eestis on umbes 50-60 miljonit krooni aastas. Koondumise osaliste 2001.a. k�ive loomade tervishoiutoodete turul oli ligikaudu [�] krooni ja nende turuosa ligikaudu [�] %. Pharmacia Corporationil on suhteliselt tugev turupositsioon m�nede tootekategooriate osas ([�] % s�stitavad p�letikuvastased, [�] % lakteerivate lehmade udarap�letiku ravis, [�] % ahtrate lehmade udarap�letiku ravis). Pfizer Inc. turuosad on vastavalt [�] %. Siiski valitseb vastaval turul tihe konkurents, eriti geneeriliste ravimite t�ttu, mis on peamiseks konkurentsi m�jutavaks faktoriks Eestis. K�ik Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporationi antibiootilised tooted (sh udarap�letiku ravi ja s�stitavad p�letikuvastased) on v�ljunud patendi kaitse alt.

Farmaatsiatoodete ja loomade tervishoiu sektorit iseloomustab d�naamika ja uute toodete sagedane turuletulek. Eksisteerib suur hulk ravimitootjaid, kes on v�imelised sisenema ravimiturgudele, kus nad seni tegutsenud ei ole. Suur osa farmaatsia ja loomade tervishoiu toodetest tuleb Eestisse impordi kaudu ja iga rahvusvaheline tootja v�ib Eesti turule siseneda. Pfizer Inc ja Pharmacia Corporationi peamised konkurendid on Merck Sharp & Dohme Idea Inc., GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A, AstraZeneca, Bristol-Mayers Squibb, Bayer ja Aventis Pharma International S.A.

Arvestades koondumise osaliste tekkivat turuosa, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsj�udu, juriidiliste sisenemist�kete puudumist ja teisi tegureid, ei esine k�esoleva koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Pfizer Inc. ja Pharmacia Corporation koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi