PEADIREKTORI ASET�ITJA

 

Otsus 26.09.2002.a. nr 59-KO

 

Koondumisele nr 15-ko/2002 Deutsche Post AG/DHL International Limited loa andmine

Koondumine

02.09.2002.a. esitas Deutsche Post AG esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Deutsche Post AG 30.juulil 2002.a s�lmitud ostu-m��gi lepingu tulemusena omandas �iguse osta Lufthansa Cargo AG-le kuuluvad DHL International Limited aktsiad.

Nimetatud tehingu tulemusel omandab Deutsche Post AG valitseva m�ju DHL International Limited �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 12.09.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le valitsev m�ju omandatakse. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Deutsche Post AG ja DHL International Limited.

Deutsche Post AG on Saksamaa seaduse alusel asutatud piiratud vastutusega aktsiaselts. Deutsche Post AG on Deutsche Post World Net grupi emaettev�tja ning tema peamiseks eesm�rgiks on riikliku postiteenuse osutamine Saksamaal, mis h�lmab posti ja postipakke (rahvusvahelisi ja kohalikke) ning letiteenuseid. Samuti pakub Deutsche Post World Net kohalikke ning rahvusvahelisi kiirkulleri- ja logistikateenuseid, kohalikku ja rahvusvahelist ekspedeerimisteenust ning kohalikku ja rahvusvahelist kiirveoteenust.

Eestis tegutseb Deutsche Post AG Deutsche Post World Net grupi t�tarettev�tja Danzas ASG AB (Rootsis asutatud Holding-firma) kaudu, mis on Danzas ASG Eurocargo AB ning SGS Holding AB emaettev�tjaks. Danzas ASG Eurocargo AB omakorda kontrollib Eesti �ri�hingut Danzas AS, mis tegutseb Eestis iseseisvalt ning Interterminal AS kaudu (mille aktsiatest 50% kuulub Danzas AS-ile). SGS Holding AB-le kuulub Scandinavian Garment Service A/S, millele omakorda kuulub SGS Polargarment Oy, mis on Eesti �ri�hingu Scandinavian Garment Services Eesti O� omanikuks.

Danzas AS peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheline ekspedeerimine, mis h�lmab mere-, �hu- ja maismaakaubavedusid. Interterminal AS tegeleb ladustamis- ja terminaliteenuste osutamisega oma aktsion�ridele Danzas AS ning SP Transit Eesti AS. Scandinavian Garment Services Eesti O� pakub logistilisi lahendusi ning peamiselt r�ivaste ekspedeerimist Eestis. Teenuste hulka kuuluvad r�ivaste transport ja ladustamine ning moealal lisav��rtust tootvad teenused.

DHL International Limited on Bermudal registreeritud ettev�tja, kelle peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheline dokumentide ja postipakkide uksest-ukseni kullerteenus. DHL International tegutseb Eestis l�bi oma t�tarettev�tja DHL Holdings NV, mis on DHL Worldwide Express BV emaettev�tjaks, mis omakorda omab kontrolli DHL International Eesti AS �le.

DHL International Eesti AS peamiseks tegevusalaks on rahvusvaheline (kuid mitte kohalik) dokumentide ja postipakkide uksest-ukseni kiirkullerteenus.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Deutsche Post AG 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le [�] miljoni krooni. DHL International Limited 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le [�] miljoni krooni. Deutsche Post AG �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tjate Danzas AS, Interterminal AS ja O� Scandinavian Garment Service O� kaudu. DHL International Limited �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja DHL International Eesti AS kaudu. Seega kuulub Deutsche Post AG ja DHL International Limited koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Deutsche Post AG �ritegevus Eestis toimub Danzas AS-i, Interterminal AS-i ja Scandinavian Garment Services Eesti O� kaudu. Danzas AS, Interterminal AS ning Scandinavian Garment Services Eesti O� tegutsevad Eestis ekspedeerimisteenuste turul. Geograafiliselt on ekspedeerimise kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused kauba ekspedeerimisteenuse osutamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

DHL International Eesti AS poolt osutatavad teenused kuuluvad rahvusvahelise postipakkide ja dokumentide kiirkullerteenuse turule. Rahvusvahelise postipakkide ja dokumentide kiirkullerteenuse turg on geograafiliselt kogu Eesti territoorium, kuna konkurentsitingimused on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

 

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturgude struktuur. DHL International Eesti AS-i ja Danzas AS-i tegevusalad ei kattu. Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei tekita ega tugevda turguvalitsevat seisundit Eestis. Seega KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

 

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Deutsche Post AG ja DHL International Limited koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos
Peadirektori aset�itja

Tagasi