PEADIREKTOR

 

Otsus 10.09.2002 nr 56-KO

 

Koondumisele nr 13-ko/2002 AS Sylvester/ AS Forestex, AS P�rnu Mets, AS Karo Mets loa andmine

Koondumine

19.08.2002.a esitas AS Sylvester esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt AS Sylvester omandas aktsiate ostu-m��gi lepingute alusel 65,8% AS Forestex, 100% AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets aktsiakapitalist. Nimetatud tehingute tulemusel omandas AS Sylvester valitseva m�ju AS Forestex, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 29.08.2002.a AS Sylvester, AS Forestex, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Asjast huvitatud isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ja ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks AS Sylvester, AS Forestex, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets.

AS Sylvester p�hitegevuseks on metsamaterjali �lest��tamine, varumine ja turustamine ning saematerjali tootmine ja turustamine. AS Sylvester kontserni kuulub 21 metsavarumisega tegelevat ettev�tjat (neist 18 Eestis ja 3 L�tis), 7 t��stusettev�tjat (neist 5 saeveskit ja 1 liimpuidu tehas Eestis ning 1 saeveski L�tis) ning 4 logistikaettev�tjat.

Metsavarumisettev�tjate peamine �lesanne on kontserni kuuluvate saeveskite puiduga varustamine. Puitu varutakse omaraie korras ja ostetakse kokku teistelt puidu �lest��tajatelt ning m��akse valdavalt kontserni t��stustele, paberipuit turustatakse emaettev�tja kaudu p�hiliselt ekspordiks. Saet��stuste toodangust umbes 30% m��akse kohalikul turul, �lej��nud eksporditakse.

AS Forestex p�hitegevus on samuti metsamaterjali �lest��tamine, metsa varumine teistelt ettev�tjatelt ja eraisikutelt ning selle turustamine, vineeri ja saematerjali tootmine ning turustamine.

AS Forestex kontserni kuulub 4 metsavarumisega tegelevat ettev�tjat (neist 3 Eestis ja 1 L�tis) ning 2 t��stusettev�tjat (neist �ks saeveski ja teine vineerit��stus).

AS P�rnu Mets ja tema t�tarettev�tja AS Karo Mets tegelevad metsamaterjali �lest��tamisega, selle varumise ja turustamisega.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Sylvester kontserni 2001.a majandusaasta k�ive oli 1,5 miljardit krooni. AS Forestex 2001.a majandusaasta k�ive oli 606,8 milj. krooni ning AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets k�ibed kokku - 258,3 milj. krooni. Ettev�tjate, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub AS Sylvester, AS Forestex, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Rahandusministri 27.08.2001.a m��ruse nr 75 �Koondumise teate esitamise juhend� � 7 lg 3 p 1 kohaselt on m�jutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat ning koondumine viib v�hemalt 15 protsendilise turuosani.

K�esoleva koondumise puhul on horisontaalselt m�jutatud kaubaturgudeks metsamaterjali (palgi ja paberipuu) ning saematerjali turg.

Kaubaturul k�ibivateks kaupadeks on metsamaterjal (palk, paberipuu) ja saematerjal.

Metsamaterjali kaubaturgu saab liigitada vastavalt puidu kvaliteedile ning otstarbele, puidu p�ritolule, puu liikidele. V�ttes aluseks metsamaterjali kvaliteedi ja kasutamise otstarbe, eristatakse tarbepuitu (palk, paberipuu) ja k�ttepuitu. Palk on tugevam ja kvaliteetsem osa puut�vest, mida kasutatakse puidut��stuses, sealhulgas saet��stuses, ehitusel jm. Paberipuit on puut�vi v�i selle osa, mille l�bim��t on v�iksem kui palgil, mist�ttu ta ei ole saagimisk�lbulik ning m��akse tselluloosi valmistamiseks. Tarbepuiduks sobimatud t�vesed j�rgatakse k�ttepuiduks. P�ritolu j�rgi eristatakse Eesti ettev�tjatelt ja eraisikutelt hangitud, omaraie korras �lest��tatud ning imporditud metsamaterjali. Puidu liikide alusel jaguneb metsamaterjaliturg m�nni-, kuuse-, kase-, lepa- ja haavapuidu turgudeks. Enamus Eestis raiutavast puidust on okaspuit. Kasutusotstarbe poolest ei ole palk ja paberipuu asendatavad. Metsamaterjali p�ritolu arvestamine kauba piiritlemisel ei ole vajalik. Sellest tulenevalt on k�esoleva koondumise puhul horisontaalselt m�jutatud kaubaturg piiritletud palgi ja paberipuu turustamise kaubaturgudega, kus tegutsevad k�ik koondumise osalised.

Saematerjal on saadud palke piki kiudu saagides. Saematerjali p�hiliigid on pool- ja veerandpalgid, prussid, lauad, liiprid jm. Eristatakse servatud ja servamata saematerjali. Saematerjali kasutatakse ehituses, puidu-, m��bli- ja taarat��stuses ning mujal. Puiduliikide alusel eristatakse kuuse-, m�nni-, kase-, lepa- ja haavapuu saematerjali. K�esoleva koondumise puhul on horisontaalselt piiritletud kaubaturuks saematerjali m��gi kaubaturg, kus tegutsevad AS Sylvester ja AS Foretex

Koondumise teate esitaja hinnangul oli Eesti metsamaterjali kaubaturu maht 2001.a 10,8 milj. m3, millest nii palgi- kui paberipuidu kaubaturg moodustas kumbki hinnanguliselt 38%. Metsamaterjali m��gi iseloomulikuks jooneks on ekspordi suur osakaal. Eestis varutud metsamaterjalist eksporditakse umbes 52%, sealhulgas 95% varutud paberipuidust ning 10% palgist. Kohalikule paberit��stusele m��akse vaid 5% paberipuidust, samas Eesti saeveskeid varustatakse peamiselt kohalikku p�ritolu palgiga.

Koondumise teate kohaselt oli koondumise osaliste turuosa Eesti palgi m��mise kaubaturul 2001.a 31%, seejuures kontsernisisesed k�ibed on elimineeritud.

Eestis toodetava saematerjali kaubaturu maht 2001.a oli hinnanguliselt 1 500 000 m3, millest AS Sylvester ja AS Forestex turuosa oli 36%. Eestis m��di 650 000 m3 saematerjali, millest koondumise osaliste turuosa oli 31%. 2001.a eksporditi 78% Eestis toodetavast saematerjalist.

Eesti metsad ei paikne �htlaselt, seega ei m�juta see asjaolu konkurentsitingimusi metsamaterjali (palk, paberipuit) varumisel ja m��gil Eesti erinevates piirkondades, samuti saematerjalide realiseerimisel. Eesti territooriumi v�iksuse ja vahemaade l�hiduse t�ttu ei m�juta kaubaturu piiritlemist transportkulud ja muud sellega seotud tingimused. Seega on geograafiliseks kaubaturuks antud koondumise puhul kogu Eesti territoorium.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Metsamaterjali turustamisel konkureerivad lisaks koondumise osalistele rahvusvaheliste metsat��stusettev�tjate t�tarettev�tjad (AS Stora Enso Mets, AS Holmen Mets, S�dra Eesti AS, AS Metsind ja AS Mets ja Puu). Koondumise osaliste turuosa kokku palgi turustamisel on 31 %, paberipuu turustamisel (koos ekspordiga) samuti 31%. �lej��nud suuremate konkurentide turuosad on v�iksemad, palgi turustamisel alla 10 % ja paberipuu turustamisel j��vad vahemikku 6 - 16 % (AS Stora Enso Mets, AS Holmen Mets, AS Mets ja Puu, AS Lemeks MT, AS Metsind, S�dra Eesti AS jt). Kuna omavahel konkureerivad rahvusvahelised ja kohalikud metsat��stuse kontsernid, ei oma koondumise osalised eelist majandusliku ja finantsj�u n�ol. Metsamaterjali kaubaturul tegutseb k�mneid eraisikuid ja v�ikefirmasid (isegi 1 � 2 liikmelisi), kes t��tavad metsa �les ja m��vad selle kas �laltoodud metsavarumisettev�tjatele, vahetult saeveskitele v�i eksportimiseks.

Suurim metsamaterjali m��ja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kes tegeleb riigile kuuluvate metsade haldamise ja riigile kuuluva metsa ja puidu m��giga. RMK turuosa metsamaterjali m��misel on ligikaudu 20%. Samas m��b RMK suure osa metsamaterjalist palgi kaubaturul tegutsevatele ettev�tjatele ning need kogused on arvestatud koondumise osaliste ja nende konkurentide turuosadesse. Teised metsamaterjali varujad m��vad suurema osa palgist kontserni siseselt, paberipuidust 95 % eksporditakse.

Metsamaterjali varumiseks ei ole n�utav tegevusluba, seega juriidilisi t�kkeid metsamaterjali kaubaturule sisenemiseks ei ole.

Saematerjalide turustamisel Eestis oli 2001.a koondumise osaliste turuosa 31 %. �lej��nud konkurentide turuosad j�id alla 6 % (AS Toftan, Balcas Eesti AS, AS Scanforest, Fleksa Eesti AS, Finforest Eesti AS). Samas on Eestis k�mneid v�ikesi saeveskeid, mille turuosad on v�ga v�ikesed. Ligikaudu kaks kolmandikku toodetud saematerjalist eksporditakse. M�lemad koondumise osalised � AS Sylvester ja AS Forestex � konkureerivad v�listurgudel tootjatega, kelle toodangu mahud on mitmeid kordi suuremad. K�esolev koondumine suurendab Eesti saet��stuse konkurentsiv�ime t�usu rahvusvahelisel turul ning parandab maksev�imet tooraine eest tasumisel.

Saematerjalide turule sisenemiseks Eestis juriidilisi t�kkeid ei ole, kuid turule sisenemine on kapitalimahukas ning n�uab k�ige kaasaegsema tehnoloogia kasutamist.

AS Sylvester, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets koondumisel ei muutu nende �ri�hingute omanikering, vaid korrastub nende juhtimise struktuur.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivaid turuosasid, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsj�udu, juriidiliste sisenemist�kete puudumist ning teisi tegureid, ei teki koondumise osalistel metsamaterjali (palk, paberipuu) ja saematerjalide turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses. Seega ei esine k�esoleva koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba AS Sylvester, AS Forestex, AS P�rnu Mets ja AS Karo Mets koondumisele.

 

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi