PEADIREKTORI ASET�ITJA

 

Otsus 06.09.2002.a. nr 55-KO

 

Koondumisele nr 12-ko/2002 Tallinna Piimat��stuse AS/ Meieri Tootmise AS osa loa andmine

Koondumine

09.08.2002.a. esitas Tallinna Piimat��stuse AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Tallinna Piimat��stuse AS omandab Meieri Tootmise AS ettev�tte �riseadustiku � 5 t�henduses. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tallinna Piimat��stuse AS valitseva m�ju Meieri Tootmise AS osa �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 22.08.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja osa �le ning ettev�tja, kelle osa �le valitsev m�ju omandatakse. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Tallinna Piimat��stuse AS ja Meieri Tootmise AS-i osa.

Tallinna Piimat��stuse AS on Eesti Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on toorpiima varumine ning piimatoodete ja mahlade valmistamine ja m��k. Lisaks turustab Tallinna Piimat��stuse AS ka oma t�tarettev�tja AS Kohuke tooteid.

Meieri Tootmise AS on Eesti Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalaks on toorpiima varumine ning piimatoodete tootmine ja m��k.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Tallinna Piimat��stuse AS 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 445 miljoni krooni. Meieri Tootmise AS 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 307 miljoni krooni. Seega kuulub Tallinna Piimat��stuse AS ja Meieri Tootmise AS koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Nii Tallinna Piimat��stuse AS kui Meieri Tootmise AS tegelevad toorpiima varumise ja piimatoodete tootmise ning m��giga. Piimatoodete kaubaturul v�ib eristada v�i, juustu, pulbrite ja linnapiimatoodete kaubaturge. Koondumise poolt m�jutatud kaubaturuks on linnapiimatoodete kaubaturg.

Linnapiimatooted on l�hikese realiseerimisajaga piimatooted (piim, r��sk- ja hapukoor, kohupiim, kohupiimapastad ja �kreemid, hapendatud piimatooted, jogurt). Linnapiimatoodete tooraineks on analoogselt k�ikide teiste piimatoodetega toorpiim, mille turuhind ehk sisseostuhind t��stustele m�jutab oluliselt toodangu v�ljam��gihindu nii jaeettev�tjatele kui kokkuv�ttes ka l�pptarbijatele.

V�id ja pulbreid tellib Tallinna Piimat��stuse AS vajadusel teenust��na teistest ettev�tetest. Juustu m��b Tallinna Piimat��stuse AS vahenduskaubana. Meieri Tootmise AS m��b v�id ja juustu vahenduskaubana, pulbreid ostab sisse teenust��na.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused piimatoodete tootmiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. Samuti on nimetatud kaubaturgudel tegutsevatel ettev�tjatel v�rdsed v�imalused turustada tooteid k�igis Eesti piirkondades. H�sti organiseeritud logistikaga on k�ik koondumise osalistega samadel kaubaturgudel tegutsevad ettev�tjad loonud olukorra, kus kogu Eestis on k�igi tootjate toodangut v�imalik osta samal hinnatasemel ning transpordile tehtavad kulutused v�i toodete vedamiseks kuluv aeg ei anna �hele turuosalisele eelist teise turuosalise ees.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Tallinna Piimat��stuse AS 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 445 miljoni krooni ja Meieri Tootmise AS 2001.a. majandusaasta �lemaailmne k�ive oli �le 307 miljoni krooni.

Seoses nimetatud koondumisega esitas Konkurentsiamet j�relep�rimised teistele turuosalistele, kus neil paluti esitada oma ettev�tte poolt realiseeritavate vedelate piimatoodete ja kohupiimatoodete k�ive 2001.a., millest on maha arvatud eksporttoodang. Saadud tulemustele liideti veel 2001.a. Eestisse vabasse ringlusse imporditud linnapiimatoodete kogused. Linnapiimatoodete kaubaturu kogumaht 2001.a. oli ligikaudu 1026,4 miljonit krooni. Konkurentide k�ivete ja turu koguk�ibe hindamisel selgus, et koondumise j�rgselt kuulub Tallinna Piimat��stuse AS-le ligikaudu 48,1 % kogu kaubaturu k�ibest.

Piimatoodete peamisteks turustuskanaliteks on kauplused ja kauplusteketid. Umbes 65 % koondumise osaliste toodangust turustatakse suuremate kauplusekettide (Selver, S��stumarket jt) kaudu. AS Emori poolt 2001.a. l�bi viidud jaekaubanduse seire uuringu tulemuste kohaselt toimuvad jaekaubanduses kiired struktuurimuutused. J�tkuvalt kasvab nii kaupluslao t��pi ostukohtade kui ka h�permarketite ostjaskond. Tendents liigub selles suunas, et tarbijad teevad ostukohas �ha enam impulsiivseid otsuseid v�i m�tlevad ostukohas sagedamini �mber. See on p�hjendatav ostjate hinnatundlikkuse v�henemisega, s.t kauba odavust arvestatakse v�hem kui eelnevalt. Samas peetakse ostukoha valikul t�htsaks kaubavalikut, mist�ttu peavad kaupluseketid konkurentsis p�simiseks oluliselt arvestama tarbijate ostueelistustega.

Vastavalt ACNielseni uuringule moodustas erinevatesse jaekaubanduskettidesse kuuluvate ettev�tjate turuosa 2001.aastal Eesti toidu- ja esmatarbekaupade jaem��giturust 41%. Samuti valitseb kaubanduses tihe konkurents.

Sellest tulenevalt on jaekauplustel oluline roll kauba sortimendi ja hindade kujundamisel ning kuigi Tallinna Piimat��stuse AS saavutab koondumise j�rgselt 48,1%-lise turuosa linnapiimatoodete kaubaturul, ei ole tal v�imalik ebam�istlikult m�jutada jaem��gihindu ning sellega kahjustada tarbijate ja ettev�tjate huvisid. Seoses situatsiooniga jaem��giturul on k�igil turuosalistel v�rdsed v�imalused oma toodangu turustamiseks.

Linnapiimatoodete kaubaturu edasise arengu prognoosimisel tuleb arvesse v�tta Euroopa Liiduga �hinemisest tulenevad erisused. N�uded tootmistingimustele muutuvad rangemaks ja see eeldab suurte investeeringute tegemist, mida on otstarbekas teha t��stustel �hiselt.

K�esoleval ajal on mitmel teisel piimat��stusel arvestatav positsioon linnapiimatoodete kaubaturul ja ka arvestatav majanduslik ja finantsj�ud.

Eelpooltoodust tulenevalt ei anna Tallinna Piimat��stuse AS-i tekkiv turguvalitsev seisund v�imalust oluliselt kahjustada konkurentsi kaubaturul.

 

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Tallinna Piimat��stuse AS ja Meieri Tootmise AS osa koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

Aini Proos
Peadirektori aset�itja

Tagasi