PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 30.07.2002 nr 48-KO

 

Koondumisele nr 10-ko/2002 Hansafood AS/AS Hypermarket osa loa andmine

 

Koondumine

08.07.2002.a esitas Hansafood AS esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Hansafood AS omandab osa AS Hypermarket jaekaubandusettev�ttest, mille kaubam�rgiks on Primo ( �Primo h�permarket�). AS Hypermarket m��b Hansafood AS-le talle kuulunud asjad, �igused ning kohustused (s.h osaliselt personaliga s�lmitud t��lepingud), mis v�imaldavad Hansafood AS-l alustada �ritegevusega Kristiine Kaubanduskeskuses. Nimetatud asjad, �igused ja kohustused moodustavad organisatsiooniliselt tervikliku �ksuse ja seega iseseisva osa AS-st Hypermarket. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Hansafood AS valitseva m�ju AS Hypermarket ettev�tteks oleva �Primo h�permarket� �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

AS Hansafood soovib avada �Prisma h�permarketi� Kristiine Kaubanduskeskuses samal pinnal, kus enne koondumist tegutses �Primo h�permarket�.

Konkurentsiamet avaldas 17.07.2002.a �lalnimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleva koondumise puhul koondumise osalisteks Hansafood AS ja AS-i Hypermarket ettev�te �Primo h�permarket�.

Hansafood AS k�ik aktsiad kuuluvad Soome tarbijate�histute kesk�histule Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK kontsern). Hansafood AS opereerib k�esoleval ajal Tallinnas Prisma kaubam�rgi all tegutsevat h�permarketit asukohaga Sikupilli Kaubanduskeskuses. Rocca Al Mare Kaubanduskeskuses tegutsevat �Prisma h�permarketit� opereerib AS RaMare. Prisma kaubam�rgiga tegutsevates h�permarketites m��akse toiduaineid, esmatarbekaupu, garderoobikaupu, kodukaupu ja vaba aja kaupu. Hansafood AS kavatseb k�esoleva aasta s�gisel avada Tallinnas Kadaka Kaubanduskeskuses uue Prisma kaubam�rki kandva h�permarketi.

�Primo h�permarket� on AS Hypermarket ettev�te �riseadustiku � 5 lg 1 t�henduses. AS Hypermarket k�ik aktsiad kuuluvad Liechtensteinis registreeritud �ri�hingule Sueno Latino AG. AS Hypermarket opereerib k�esoleval ajal �Primo h�permarketit� Kristiine Kaubanduskeskuses, kus m��akse toiduaineid, esmatarbekaupu, garderoobikaupu, kodukaupu ja vaba aja kaupu.

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Hansafood AS 2001.a majandusaasta �lemaailmne k�ive oli 45 miljardit krooni. K�ive Eestis oli 947 miljonit krooni, millest �Prisma h�permarketi� k�ive moodustas 310 miljonit krooni.

AS Hypermarket ettev�tte �Primo h�permarket� 2001.a majanduaasta k�ive oli 309 miljonit krooni ning tema �ritegevus toimub Eestis.

Seega kuulub Hansafood AS ja �Primo h�permarketi� koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

K�esoleva koondumise puhul on piiritletud kaubaturuna toidu- ja esmatarbekaupade jaem��giturg. Kaubaturul k�ibivateks kaupadeks on erinevad toidukaubad, joogid, tubakatooted ning esmatarbekaubad (majapidamis- ning puhastusvahendid, k��gitarbed ja h�gieenitooted), mille �hiseks tunnusjooneks on eesm�rk rahuldada klientide igap�evaseid tarbimis- ning majapidamisvajadusi. EU Komisjoni 20.11.1996.a IV/M.784 Kesko/Tuko otsuse kohaselt moodustavad kaubaturul k�ibivad kaubad nn esmatarbekaupade korvi, mida tarbija loodab leida super- ja h�permarketites. Super- ja h�permarketid pakuvad tarbijale v�imalust osta k�iki esmatarbekaupade korvi kuuluvaid kaupu �hest kohast. Samuti asuvad super- ja h�permarketid sageli suurtes kaubanduskeskustes, mist�ttu on tarbijatel v�imalus osta samast kohast ka muid kaupu (garderoobikaubad, m��bel, elektroonika jm) ja teenuseid (keemiline puhastus, toitlustus, juuksur jm), lisaks parkimisv�imalus. Seega ei konkureeri v�iksemad toidukauplused, kioskid, tanklad ja avatud turud otseselt super- ja h�permarketitega. Avatud turgude poolt osutatav jaem��giteenus (kauba valik ja kvaliteet, ostukoha atmosf��r, mugavus) on erinev super- ja h�permarketite poolt pakutavast. Seet�ttu piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturuna toidu- ja esmatarbekaupade jaem��k super- ja h�permarketites.

EU Komisjon on toidu- ja esmatarbekaupade jaem��gi kaubaturu geograafilise ulatuse m��ratlemisel kasutanud parameetrina tegevus- v�i haardepiirkonda, mis h�lmab kaupluse �mber olevat territooriumi, millel asuvatel tarbijatel on s�iduvahendi abil v�imalik j�uda kaupluseni kuni 30 minutiga (Komisjoni otsus COMP/M.2161 Ahold/Superdiplo). Sellest tulenevalt saab kaubaturu geograafilise ulatuse k�esoleva koondumise puhul piiritleda Tallinna linna ja selle l�hi�mbrusega. Teatud m��ral h�lmab kaubaturg ka Harjumaad, kuna uuringufirma Emor 07.06.2000.a andmetel enam kui viiendik Harjumaa elanikest sooritab oma igap�evased ostud Tallinnas. Seega on k�esoleva koondumise puhul geograafiline kaubaturg piiritletud Tallinna ja selle l�hi�mbrusega.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Statistikaameti andmetele toetudes (�Kaubandus, teenindus� 2001 nr 4) oli Eestis 2001 aastal jaekaubandusettev�tete jaem��gi kaubaturu mahuks ligikaudu 20 miljardit krooni (arvestamata mootors�idukite ja nende varuosade ja mootorik�tuse jaem��ki ning mootors�idukite hooldust ja remonti). Koondumise teate kohaselt ja toetudes esitatud materjalidele (ACNielseni uuring) on Hansafood AS-i �Prisma h�permarketi� ja �Primo h�permarketi� turuosa Tallinnas ja selle l�hi�mbruses umbes 17%. Seega kuulub koondumise osalistele kokku alla 40% kaubaturu k�ibest.

Konkurents Tallinna toiduainete ja esmatarbekaupade jaem��gi turul on tihe. Koondumise osalistega konkureerivad Tallinnas ja selle l�hi�mbruses j�rgmised super- ja h�permarketite omanikud: Eesti Tarbijate�histute Kesk�histu ( Maksimarket, Konsum, Edu kauplusteketid), Kesko kontsern (S��stumarketi kauplustekett ), Tallinna Kaubamaja AS, A-Selver AS (Selveri kauplustekett), Stockmann AS ja ICA Ahold AB kontsern (RIMI kauplustekett). Hansafood AS ja �Primo h�permarketi� positsioon kaubaturul ei v�imalda neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest. Seega ei oma koondumise osalised ka p�rast koondumise j�ustumist turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses toidu- ja esmatarbekaupade jaem��gi kaubaturul Tallinna ja selle l�hi�mbruse h�per- ja supermarketites ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Hansafood AS ja AS H�permarket osa koondumiseks.

 

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

 

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi