PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 30.07.2002 nr 47-KO

 

Koondumisele nr 09-ko/2002 Tryg i Danmark smba/ Tryg General Insurance Holding A/S loa andmine

 

Koondumine

04.07.2002.a. esitas Tryg i Danmark smba esindaja Konkurentsiametile teate, mille kohaselt Tryg i Danmark smba omandab 100 % Tryg General Insurance Holding A/S aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Tryg i Danmark smba valitseva m�ju Tryg General Insurance Holding A/S �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S.

Tryg i Danmark smba on Taani Kuningriigis registreeritud valdusettev�tja, mille ainsaks tegevuseks on seni olnud 6,2 % Nordea AB (publ) aktsiate valdamine. Tryg i Danmark smba-l ei ole muud tegevust.

Tryg General Insurance Holding A/S on 2002.a. jaanuaris asutatud Tryg A/S t�tarettev�tja. Tryg A/S on omakorda Taani �ri�hingu Nordea INS Holding A/S omanduses, mille omanikuks omakorda on Nordea AB (publ). Tryg General Insurance Holding A/S ainsaks tegevusalaks on kindlustusseltside valdamine. Tryg General Insurance Holding A/S �ritegevus Eestis toimub tema 100 %-lise t�tarettev�tja Nordea Kindlustuse Eesti AS kaudu, mille p�hitegevus on kahjukindlustustegevus Eesti Vabariigis. [�].

 

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Tryg i Danmark smba 2001.a. majandusaasta k�ive oli 642 miljonit krooni. Tryg General Insurance Holding A/S 2001.a. majandusaasta k�ive oli 28, 6 miljardit krooni ning ettev�tja �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Tryg i Danmark smba ei oma �ritegevust Eesti territooriumil. Tryg General Insurance Holding A/S t�tarettev�tja Nordea Kindlustuse Eesti AS tegutseb Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kindlustustegevuse p�hiliigid on kindlustustegevuse seaduse � 8 lg 2 kohaselt kahjukindlustus, elukindlustus, edasikindlustus ja kindlustusvahendus. Sarnaselt teiste kindlustustegevuse p�hiliikidega on kahjukindlustus litsenseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse andja. Tegevusluba antakse Finantsinspektsiooni juhatuse otsusega. Tegelemiseks kindlustustegevuse p�hiliigi, liigi v�i alaliigiga, mida ei ole varem antud tegevusloas ette n�htud, peab kindlustusandja taotlema t�iendava tegevusloa.

Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks (Kindlustustegevuse seadus � 8 lg 4). Kindlustusv�tja seisukohalt ei ole kahjukindlustuse liigid omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesm�rgid on erinevad. Kindlustusandja seisukohalt on erinevate kahjukindlustusliikide pakkumise tingimused sarnased, mist�ttu k�ikidel kahjukindlustusega tegelevatel ettev�tjatel on v�imalik osutada kahjukindlustuse teenust k�ikide selle liikide osas. Kuna k�esoleva koondumise puhul ei esine KonkS � 22 lg 2 s�testatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, k�sitatakse k�esoleva koondumise puhul erinevaid kahjukindlustuse liikide poolt moodustuvaid kaubaturge �he kahjukindlustuse kaubaturuna.

Kindlustusandjana saab Eestis tegutseda ainult isik, kellele on kindlustustegevuse seaduses s�testatud korras antud tegevusluba. Tegevusluba annab �iguse kindlustustegevuseks kogu Eesti territooriumil. Samuti ei erine konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades. Seet�ttu on k�esoleva koondumise puhul kaubaturg kogu Eesti territoorium.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 % k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kindlustusseltside Liidu kodulehek�ljel (www.eksl.ee) avaldatud andmete kohaselt oli 2002.a. mais Nordea Kindlustuse Eesti AS turuosa kahjukindlustuse kaubaturul 6 %. Kolme k�ige suurema konkurendi turuosad oli vahemikus 16-37 % ning �lej��nud kahjukindlustajate turuosad alla 9 %. Seega kuulub Nordea Kindlustuse Eesti AS-le alla 40 % kaubaturu k�ibest. Kuna Eesti kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb piisavalt teisi ettev�tjaid, ei saa Nordea Kindlustuse Eesti AS tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest.

Valitseva m�ju omandaja Tryg i Danmark smba ei omanud enne k�esolevat koondumist �ritegevust Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad k�esoleva koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti kahjukindlustuse kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

 

Otsustan:

Anda luba Tryg i Danmark smba ja Tryg General Insurance Holding A/S koondumisele.

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

 

Peeter Tammistu

Tagasi