PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 30.07.2002 nr 46-KO

 

Koondumisele nr 07-ko/2002 KONE Finance Corporation/Partek Corporation loa andmine

Koondumine

 

01.07.2002.a. esitas KONE Finance Corporation esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt KONE Finance Corporation tegi 18.06.2002.a. Partek Corporation aktsion�ridele suunatud avaliku ostupakkumise 100 % Partek Corporation aktsiate omandamiseks.

KONE Finance Corporation kuulub KONE Corporation kontserni koosseisu. Pakkumise tegemise ajal omas KONE Finance Corporation 7 794 384 ja KONE Corporation 6 927 451 Partek Corporation aktsiat, mis moodustab ligikaudu 30,2 % Partek Corporation h��le�iguslikest aktsiatest.

Partek Corporation aktsia, debentuurlaen ja kapitalilaen on avaliku kauplemise objektiks Helsingin Arvopaperi- ja Johdannaisp�rssi, selvitysyhti� Oy (�Helsinki B�rs�) p�hinimekirjas. KONE Finance Corporation pakkumine Partek Corporation aktsion�ridele on avalikustatud 20.05.2002.a. Nimetatud tehingu suhtes kohaldatakse Soome vabariigi seadusandlust. Pakkumine on tehtud pakkumisdokumendile vastavatel eeltingimustel. KONE Finance Corporation j�tab endale �iguse loobuda �hest v�i enamast pakkumise tegemise eeltingimusest.

Nimetatud tehingu tulemusena omandab KONE Finance Corporation valitseva m�ju Partek Corporation �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 10.07.2002.a. KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Vastavalt KonkS � 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline f��siline isik v�i ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le, ja ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleva koondumise osalised KONE Finance Corporation ja Partek Corporation.

KONE Finance Corporation on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle tegevusalad on investeerimine aktsiatesse ja intressi kandvatesse v�lakirjadesse; raha laenamine; tagatiste andmine; valuutakaubandus; valuuta- ja intressim��rafutuurilepingud; immateriaalsete �iguste �leandmine ja v��randamine tagatise vastu.

KONE Finance Corporation kuulub KONE Corporation kontserni koosseisu.

KONE Corporation p�hitegevusalad on eskalaatorite ja liftide tootmine ja m��k ning eskalaatorite, liftide ja automaat-uste hooldusteenuste osutamine.

Eestis tegutseb KONE Corporation oma sidusettev�tte AS Kandur kaudu. KONE Corporation`ile kuulub [�] AS Kandur aktsiatest. AS Kandur p�hitegevusalaks on liftide montaa�, remont ja hooldus.

Partek Corporation on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusalad on koorma- ja konteinerik�sitlusseadmete, metsamasinate, traktorite ja raskeveokite tootmine ja m��k. Partek Corporation omab tootmis�ksusi 15 riigis ning on esindatud enam kui 100 riigis.

Partek Corporation konteinerite k�sitlemise seadmete valik h�lmab erinevaid kraanasid, t�stukeid ja muid rasket��stusseadmeid ning nende varuosasid. Samuti osutab Partek Corporation konteinerite k�sitlemisega seotud hooldusteenuseid.

Partek Corporation metsamasinate valik h�lmab erinevaid raiemasinaid ja kraanasid, nende varuosasid ning nendega seotud hooldusteenuseid.

Partek Corporation toodab ka 60-200 hobuj�ulisi p�llumajandustraktoreid.

Partek Corporation omab Soome Vabariigis registreeritud t�tarettev�tjate Nordkalk Oyj Abp, Kalmar Industries Oy Ab ja Oy Sisu Auto Ab kaudu Eesti Vabariigis j�rgmiseid t�tarettev�tjaid:

  1. Nordkalk AS, kelle tegevusalad on lubja, lubjakivi, kivimaterjalil p�hinevate maaparandusseadmete, lubjakivijahu, purustatud kivi ning t��stusesiseselt vajalike lubjakivil baseeruvate rikastamisproduktide ning nende k�rvaltoodete tootmine, turustamine, m��k ning arendamine;
  2. AS Finmec, kelle p�hitegevusala on keeviskonstruktsioonide tootmine terminali- ja muude masinate osadeks ning oma toodete turustamine;
  3. Sisu Auto Eesti AS, kelle p�hitegevusalad on �Sisu� ja �Renault� veoautode m��k, hooldus ja varuosam��k.

 

 

�iguslik hinnang

 

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning v�hemalt �he �hineva ettev�tja v�i ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

2001.a. majandusaastal oli KONE Finance Corporation �lemaailmne k�ive ligikaudu [�] krooni ning Partek Corporation �lemaailmne k�ive ligikaudu [�] krooni. Partek Corporation kui ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis t�tarettev�tjate Nordkalk AS, AS Finmec ja Sisu Auto Eesti AS kaudu. Seega kuulub KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, reliseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

KONE Finance Corporation ei oma Eestis �ritegevust. Eestis tegutseb KONE Finance Corporation�iga samasse kontserni kuuluv AS Kandur, kes tegutseb liftide montaaa�i, remondi ja hoolduse kaubaturul.

Partek Corporation �ritegevus toimub Eestis t�tarettev�tjate Nordkalk AS, Sisu Auto Eesti AS ja AS Finmec kaudu.

Nordkalk AS tegeleb Eestis dolomiidi, lubjakivitoodete ja lubja tootmise ja m��giga. Nordkalk AS omab Eestis kolme tootmis�ksust:

  1. Kurevere dolomiidikarj��ris toodetavast dolomiidist [�] eksporditakse v�lismaale. [�] toodangust kasutatakse kohalikus ehituses ja teedeehituses;
  2. Vasalemma lubjakivikarj��ris toodetavast lubjakivist [�] eksporditakse v�lismaale.[�] toodangust realiseeritakse Eesti turul. Suurimad tarbijad on teedeehitus, ehitus ja loomas��dat��stus;
  3. Rakkes asuvas tehases toodetakse kustutamata lupja ja erinevaid lubjakivijahu fraktsioone. [�] toodangust eksporditakse, [�] realiseeritakse Eesti turul. Lubi realiseeritakse p�hiliselt Eesti turul.

Nordkalk AS suurimad konkurendid lubjakivi- ja dolomiiditoodete osas on Kaltsiit, Paekivitoodete Tehas, Level, V�o Paas, Harku karj��r, Kunda Nordic Tsement, TREF, Reiden Dolomiit. Lubja tootmise osas puudub kohalik konkurent.

AS Finmec toodab komponente konteinerite laadimisseadmetele. [�].

Sisu Auto Eesti AS tegeleb p�hiliselt �Renault� ja �Sisu� veoautode impordi ja m��giga, samuti remondi ja hooldusega ning varuosam��gi ja �mberehitusega. Ettev�tja m��b veoautosid ja varuosi nii Eestisse kui ka v�lisriikidesse, eelk�ige Baltimaadesse.

Sisu Auto Eesti AS peamised konkurendid on Scania, MAN, MB, Volvo, Iveco.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine k�esoleva koondumise puhul m�jutatud kaubaturge rahandusministri 27.08.2001.a m��ruse nr 75 Koondumise teate esitamise juhend � 7 lg 3 t�henduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsev ettev�tja konkurentsiseaduse t�henduses ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Nordkalk AS k�ive 2001.a. oli �le [�] krooni ja turuosa lubja tootmise ja m��gi kaubaturul ligikaudu [�] . Kogu toodang realiseeritakse Eestis. Seega omab Nordkalk AS nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Nordkalk AS turuosa lubjakivi ja dolomiidi tootmise ja m��gi kaubaturul on ligikaudu [�] ning lubjakivijahu tootmise ja m��gi kaubaturul [�] . Konkurents nimetatud kaubaturgudel on tihe. Seega ei oma Nordkalk AS olulist positsiooni Eesti lubjakivi ja dolomiidi tootmise ja m��gi kaubaturul.

AS Finmec k�ive 2001.a. oli [�] krooni. [�].

Sisu Auto Eesti AS k�ive 2001.a. oli [�] krooni ning turuosa veokite m��gi kaubaturul kuni [�] . Tema olulisemate konkurentide turuosad j�id vahemikku [�] . Sellest tulenevalt ei oma Sisu Auto Eesti AS kaubaturul olulist positsiooni.

Kuna k�esoleva koondumise puhul puuduvad Eestis koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine oluliselt Eesti kaubaturgusid. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda �helgi eelnevalt nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 l�ike 1 punktist 1

Otsustan

Anda luba KONE Finance Corporation ja Partek Corporation koondumiseks.

 

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

 

Peeter Tammistu

 

Tagasi