PEADIREKTORI ASET�ITJA

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 18.07.2002 nr 44-KO

 

Koondumisele nr 08-ko/2002 Sponsor Capital Oy/ Nordea Pankki Suomi Oyj/ Contant Oy loa andmine

 

Koondumine

02.07.2002.a esitas Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Sponsor Capital Oy ja Nordea Pankki Suomi Oyj omandavad �hiselt valitseva m�ju Contant Oy �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 3 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 11.07.2002.a �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 3 ja 4 j�rgi on koondumise osalised ettev�tjad, kes �hiselt omandavad valitseva m�ju kolmanda ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy.

Sponsor Capital Oy on Soomes registreeritud investeerimisettev�tja, kes haldab fondi Sponsor Fond I. Nimetatud fond omab valitsevat m�ju m��blijaem��ja Indoor Group Oy �le, kes koosneb kahest iseseisvalt tegutsevast kauplusteketist Asko ja Sotka. Eestis tegutseb Indoor Group Oy kontserni kuuluvad Indoor Group AS ja Sotka Eesti O�, kes tegelevad samuti m��bli jaem��giga.

Nordea Pankki Suomi Oyj on Soomes registreeritud ettev�tja, kes kuulub Nordea kontserni. Nordea kontsern osutab finantsteenuseid P�hjamaades ja L��nemere regioonis. Nordea kontserni �ritegevus Eestis toimub Nordea Bank Plc Eesti filiaali ja t�tarettev�tjate Nordea Finance Estonia AS ja Nordea Kindlustuse AS kaudu, kes tegelevad vastavalt pangateenuste, liisingteenuste ja kindlustusteenuste osutamisega.

Contant Oy on Soomes registreeritud ettev�tja, kes enne k�esolevat koondumist kuulus 100 % Nordea kontsernile. Tema peamiseks tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine. Contant Oy kontserni kuulub Eestis registreeritud Contant Eesti AS, kes tegeleb samuti inkassoteenuste osutamisega.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Sponsor Capital Oy 2001.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 3,44 miljardit krooni ja Nordea kontserni k�ive ligikaudu 187,68 miljardit krooni. Contant Oy 2001.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 187,68 miljonit krooni. Contant Oy �ritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva t�tarettev�tja Contant Eesti AS kaudu. Seega kuulub Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Contant Oy ja tema Eestis tegutsev t�tarettev�tja Contant Eesti AS tegelevad inkassoteenuste osutamisega. Inkassoteenuste hulka kuuluvad n�iteks j�rgmised teenused: kohtuv�line v�lgade sissen�udmine, v�lgade ja v�lgnike anal��s, �ripartneri andmete kontrollimine, t�itemenetluse j�lgimine ning juriidiline n�ustamine. Inkassoteenuste peamisteks klientideks on juriidilised isikud, kuid teenuseid osutatakse ka f��silistele isikutele.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest inkassoteenuste osutamiseks on konkurentsitingimused Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Teised koondumise osalised ei tegele inkassoteenuste osutamisega, mist�ttu puuduvad m�jutatud kaubaturud rahandusministri 27.08.2001.a m��ruse nr 75 "Koondumise teate esitamise juhend" � 7 lg 3 t�henduses.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate esitaja hinnangul oli 2001.a inkassoteenuste kaubaturu maht ligikaudu [�]krooni. Contant Eesti AS k�ive 2001.a oli ligikaudu [�] krooni ja hinnanguline turuosa [�] % kaubaturu mahust. Contant Eesti AS peamiste konkurentide turuosad j�id 2001.a vahemikku 10-20 %. Kuna teised koondumise osalised ei osale Eestis inkassoteenuste kaubaturul, kuulub koondumise osalistele kokku alla 40 % nimetatud kaubaturu k�ibest. Samuti ei v�imalda Contant Eesti AS positsioon kaubaturul neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised ka p�rast koondumise j�ustumist turguvalitsevat seisundit Eestis inkassoteenuste kaubaturul KonkS � 13 lg 1 t�henduses ning KonkS � 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad Contant Oy �le teostatavast valitsevast m�just loobuvad ettev�tjad [�].

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et k�esoleva koondumisega omandab Sponsor Capital Oy lisaks [�]firmav��rtusele ja klientuurile ka [�]. Samuti on koondumise teate esitaja seisukohal, et konkurentsipiirang on vajalik, et s�ilitada Sponsor Capital Oy jaoks Contant Oy aktsiate v��rtus ilma Nordea kontserni poolse v�imaliku konkureeriva tegevuse negatiivse m�juta.

Konkurentsiamet on seisukohal, et kirjeldatud konkurentsipiirang on k�esoleva koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jatelt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang [�]ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, [�].

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Sponsor Capital Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Contant Oy koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

Aini Proos

Tagasi