PEADIREKTORI ASET�ITJA

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 18.07.2002 nr 43-KO

 

Koondumisele nr 06-ko/2002 Lännen Tehtaat Oyj/Navena Oy loa andmine

 

 

Koondumine

19.06.2002.a. esitas Lännen Tehtaat Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt omandab Lännen Tehtaat Oyj [�]% asutatava Navena Oy aktsiatest ja aktsiatega määratud häältest ning selle läbi valitseva mõju Avena Oy äritegevuse üle. Koondumine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis võõrandab Soome Vabariik Lännen Tehtaat Oyj-le [�]% Avena Oy aktsiatest. Teises etapis toimub Avena Oy jagunemine, mille käigus annab jagunev ühing oma vara üle kahele omandavale ühingule [�].

Jagunemisprotsessi lõppemisel kuulub [�]% Navena Oy aktsiatest ja aktsiatega määratud häältest Lännen Tehtaat Oyj-le. Nimetatud tehingute tulemusena omandab Lännen Tehtaat Oyj valitseva mõju Navena Oy üle konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 tähenduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 26. juunil 2002.a ülal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate väljaandes "Ametlikud Teadaanded". Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.

 

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 järgi on koondumise osaline ettevõtja, kes omandab valitseva mõju teise ettevõtja üle ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju. Käesoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Lännen Tehtaat Oyj ja Navena Oy.

Lännen Tehtaat Oyj on Soomes registreeritud aktsiaselts, mille tegevusala on toiduaine,-sööda- ja metallitööstuse ning taimetehnoloogiaettevõtlusega tegelemine ja muu sellega seotud tegevus Soomes ja välismaal kas otse või läbi tütarühingute ja osaluste. Lännen Tehtaat Oyj äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja Suomen Rakennuskone Oy kaudu, kes omab valitsevat mõju Eestis registreeritud ja tegutseva Balti Ehitusmasin-Baltem AS üle. Nimetatud ettevõtja tegeleb peamiselt mullatöömasinate müügi ja hooldusega.

Navena Oy on asutatav ettevõtja, kellel enne koondumist äritegevus puudus. Koondumise käigus omandatav Avena Oy äritegevus on seotud vilja, viljatoodete, sööda toorainete ja muude põllumajandustoodete, põllumajandustootmise vahendite ja seadmete ning nende toorainete müügi ja tööstusliku tootmise, hoiustamisetegevuse, vilja, viljatoodete, õlitaimede, sööda toorainete ja muude toodete pakkimise ja korrashoiuga ning muu ettevõtte äritegevusse liituva tegevusega. Avena Oy äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja Suomen Rehu Oy kaudu, millele kuulub [�]% suurune osalus Rehu Eesti OÜ-s. Rehu Eesti OÜ tegeleb loomasööda, loomasööda lisandite tootmise, müügi, ekspordi ja impordiga, peamiselt [�] toodete vahendamise ja turustamisega Eestis. Avena Oy äritegevus Eestis toimub ka tema tütarettevõtja Agribalt Oy kaudu, kes omab [�]% osalust Eesti aktsiaseltsis Agribalt. AS Agribalt tegeleb peamiselt põllumajandusmasinate ja tarvikute jaemüügiga põllumeestele [�].

 

Õiguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta ülemaailmsed käibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe koondumise osalise ülemaailmne käive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettevõtja, kelle üle omandatakse valitsev mõju, äritegevus toimub Eestis.

Lännen Tehtaat Oyj 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli üle [�]krooni. Avena Oy 2001.a. majandusaasta ülemaailmne käive oli samuti üle [�] krooni. Avena Oy äritegevus toimub Eestis kontserni kuuluvate äriühingute Rehu Eesti OÜ ja AS Agribalt kaudu. Seega kuulub Lännen Tehtaat Oyj ja Navena Oy koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

 

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Koondumise osalised tegutsevad Eestis järgmistel kaubaturgudel. AS Agribalt tegeleb peamiselt põllumajandusmasinate (traktorid, kombainid, töömasinad) ja tarvikute jaemüügiga põllumeestele [�]. AS Agribalt turustab masinaid Eestis ja ei teosta eksporti.

Rehu Eesti OÜ tegeleb peamiselt [�] toodete vahendamise ja turustamisega Eestis. Toodeteks on erisööt, mineraalsöödad, premiksid ja kontsentraadid. Müüakse peamiselt eri- ja mineraalsööta edasimüüjatele ning premiksit tööstusele. Väike osa müügist läheb otse suurematesse taludesse. Erinevatele põllumajandusloomadele mõeldud söödad asendavad üksteist vaid piiratud ulatuses. Võib eristada veise,- sea- ja hobusesöötade turge. Teatud põllumajandusloomade rühma siseselt korvavad eri tüüpi loomadele mõeldud söödad üksteist osaliselt. Talus, kus on palju erinevaid tootmissuundi, kasutatakse erinevat liiki põllumajandusloomade toitmiseks samasid söötasid. Lisaks on erinevatele põllumajandusloomadele mõeldud söötade asendatavus piiratud söödaliikide järgi.

Balti Ehitusmasin- Baltem AS tegutseb Eestis peamiselt mullatöömasinate turul. Balti Ehitusmasin- Baltem AS müüb Komatsu ja Länneni mullatöömasinaid ja pakub neile hooldus- ja varuosateenuseid. Klientideks on mullatöödega tegelevad ettevõtjad ja kaevandused. Ettevõtja ei müü põllumajandusmasinaid ning tema klientide hulgas ei ole põlluharijaid.

Kuna puuduvad horisontaalsed kattuvused ja vertikaalsed suhted koondumise osaliste vahel, siis ei esine käesoleva koondumise puhul mõjutatud kaubaturge rahandusministri 27.08.2001.a. määruse nr 75 Koondumise teate esitamise juhend � 7 lg 3 tähenduses.

 

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor või tema asetäitja koondumise, kui see võib tekitada või tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 järgi on turguvalitsev ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Balti Ehitusmasin- Baltem AS käive 2001.a. oli üle [�]krooni ja turuosa mullatöömasinate müügi kaubaturul 2001.a. oli ligikaudu [�]protsenti. Kaubaturu mahuks oli ligikaudu 174 miljonit krooni. Seega kuulub Balti Ehitusmasin-Baltem AS-ile alla [�]% kaubaturu käibest. Eesti mullatöömasinate müügi turg on arenev ning kasv on viimastel aastatel olnud kiire. Kuna kiiresti kasvavaid ja arenevaid mullatöömasinate müügi turge on maailmas vähe, tegutsevad Eesti turul praktiliselt kõik rahvusvahelised tootjad. Seetõttu on konkurents Eesti turul eriti tihe.

Rehu Eesti OÜ käive 2001.a. oli [�] krooni. 2001.a. oli Rehu Eesti OÜ turuosa mineraalide müügi kaubaturul [�]%, kontsentraatide müügi kaubaturul[�]%, premiks-söötade müügi kaubaturul [�]%, erisöötade müügi kaubaturul [�]% ja põrsasööda müügi kaubaturul [�]%. Seega kuulub Rehu Eesti OÜ-le kõikidel nimetatud kaubaturgudel alla [�]% kaubaturu käibest. Rehu Eesti OÜ olulisemate konkurentide turuosad moodustavad kuni [�]% kaubaturu käibest. [�].

AS Agribalt käive 2001.a. oli [�] krooni. Tema olulisemate konkurentide käibed 2001.a. jäid vahemikku [�] kuni [�]krooni. [�].

Kuna käesoleva koondumise puhul puuduvad Eestis koondumise poolt mõjutatud kaubaturud, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, siis ei mõjuta koondumine oluliselt Eesti kaubaturgusid. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda ühelgi eelnevalt nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lõikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p1

Otsustan:

Anda luba Lännen Tehtaat Oyj ja Navena Oy koondumisele.

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

 

 

Aini Proos

Tagasi