PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 30.05.2002 nr 30-KO

Koondumisele nr 05-ko/2002 Rautakirja Oyj / AS Lehepunkt loa andmine

Koondumine

02.05.2002.a. esitas Rautakirja Oyj esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Rautakirja Oyj omandab aktsiate ostu-m��gilepingu alusel AS-ilt Ekspress Grupp 50 % AS Lehepunkt aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusena omandab Rautakirja Oyj 100 % AS Lehepunkt aktsiatest ning saavutab valitseva m�ju AS Lehepunkt �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 16.05.2002.a. Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Vastavalt KonkS � 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline f��siline isik v�i ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le, ja ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleva koondumise osalised Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt.

Rautakirja Oyj on Soome Vabariigis registreeritud Sanoma WSOY kontserni kuuluv ettev�tja, kelle tegevusalad on ajakirjandusv�ljaannete ja raamatukaupade m��k, toitlustuskohtade ja kinokeskuste haldamine ning e-teenuste pakkumine. Sanoma WSOY kontserni kuuluvad teised ettev�tjad tegelevad ajakirjandusv�ljaannete ja raamatukaupade kirjastamise ja m��giga ning e-teenuste pakkumisega.

Rautakirja Oyj �ritegevus Eestis toimub l�bi j�rgmiste t�tarettev�tjate:

1)      Lehti-Maja Eesti AS, kelle p�hitegevusala on R-kioski kaubam�rgi all toimuva kioski-kaubanduse kaudu ajakirjandusv�ljaannete ja tarbekaupade jaem��k;

2)      Astro Raamatud AS, kelle p�hitegevusala on Apollo kaubam�rgi all toimuv raamatute hulgi- ning jaem��k;

3)      AS MPDE, kelle p�hitegevusala on kinofilmide levitamine. AS MPDE haldab Tallinnas kahte kinokeskust (Coca-Cola Plaza ja Kosmos) ning Tartus �hte kino (Ekraan).

4)      AS Megapanus, kelle p�hitegevusala on ennustustotalisaatori korraldamine.

Rautakirja Oyj-ga samasse kontserni kuuluv AS Infesto annab Eestis v�lja ajalehti �Kuldne B�rs�, �Autob�rs�, �Kinnisvarab�rs� ja �Torgov�i mir�.

AS Lehepunkt on Eesti Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle p�hitegevusala on tr�kiste, sh ajakirjandusv�ljaannete, hulgim��k.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

Vastavalt KonkS � 21 lg-le 1 kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning v�hemalt �he �hineva ettev�tja v�i ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

2001.a. majandusaastal oli Rautakirja Oyj �lemaailmne k�ive 27,1 miljardit krooni ning AS Lehepunkt �lemaailmne k�ive 193,9 miljonit krooni. AS Lehepunkt kui ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

Vastavalt KonkS � 3 lg-le 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

K�esoleva koondumise puhul tegutseb �ks koondumise osaline (AS Lehepunkt) ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul ja teine koondumise osaline l�bi oma t�tarettev�tja Lehti-Maja Eesti AS ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi ja kioskikaubanduse kaubaturul. Kuna k�esoleva koondumise puhul on m�jutatud kaubaturgudeks ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi ja ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturud, piiritletakse kaubaturgudena nimetatud kaubaturud.

Koondumise teate kohaselt ei erine ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi ja jaem��gi kaubaturgude puhul konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades ning ajakirjandusv�ljaannete hulgi- ja jaem��k toimub �htlaselt kogu Eesti ulatuses. Arvestades Eesti territooriumi v�iksust ja arenenud transpordiv�imalusi on k�esoleva koondumise puhul ajakirjandusv�ljaannete k�ibimise alaks kogu Eesti territoorium.

Ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul tegutsevad hulgim��jad ostavad ajakirjandusv�ljaandeid ja m��vad neid edasi jaem��jatele. �htlasi v�ivad hulgim��jad osutada jaem��jatele j�rgmiseid lisateenuseid: ajakirjanduse pakkimine, komplekteerimine ja sorteerimine ning transporditeenus.

Koondumise teate kohaselt oli Eesti ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturu kogumaht 2001.a. ligikaudu 211,1 miljonit krooni. AS Lehepunkt turuosa Eesti ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul oli 2001.a. ligikaudu 88 %. AS Lehepunkt tegevusele osutavad konkurentsi m�ned maakondlikud ajakirjandusv�ljaannete hulgim��jad. Samuti on kirjastajatel v�imalus m��a ajakirjandusv�ljaandeid otse jaem��jatele.

Olulisemad tarnijad AS-le Lehepunkt on AS [�], [�] AS, [�] AS, [�] AS ja [�] kontserni kuuluv AS [�].

AS Lehepunkt olulisemad kliendid on [�] AS, [�] AS, [�] AS, [�] AS ja [�] kontserni kuuluv [�] AS.

Ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul tegutsevad jaem��jad m��vad ajakirjandusv�ljaandeid l�pptarbijatele l�bi enda kasutuses olevate m��gipunktide. Sellel kaubaturul tegutsemisel on m��ravaks eelduseks arenenud kioskikaubanduse olemasolu. Ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul tegutsevad valitseva m�ju omandaja Rautakirja Oyj t�tarettev�tjad Lehti-Maja Eesti AS ja Astro Raamatud AS.

Astro Raamatud AS tegeleb raamatute ja muude tr�kiste m��giga Apollo kaubam�rgi all tegutsevate raamatukaupluste ning interneti lehek�lje www.apollo.ee kaudu.

Lehti-Maja Eesti AS tegutseb ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul R-kioski kaubam�rgi all. Lehti-Maja Eesti AS omas 2000.a. l�pus Eestis 203 R-kioski.

Lehti-Maja Eesti AS olulisemad konkurendid ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul on [�] AS, [�] AS, [�] AS, [�] AS ja [�] AS.

Lehti-Maja Eesti AS [�] tarnijaks on AS Lehepunkt ning klientideks on ajakirjandusv�ljaannete ostjad R-kioskitest.

Ajakirjandusv�ljaannete kirjastamise kaubaturul tegutseb Rautakirja Oyj-ga samasse kontserni kuuluv AS Infesto. AS Infesto annab v�lja nn. klassifitseeritud kuulutusi avaldavaid ajalehti� (kuulutustelehed), mis sisaldavad peamiselt kaupade ja teenuste ostmise, m��mise ja vahendamisega seotud informatsiooni. AS Infesto poolt kirjastatavad v�ljaanded on �Kuldne B�rs�, �Autob�rs�, �Kinnisvarab�rs� ja �Torgov�i mir�. Klassifitseeritud ja muud kuulutused ning reklaam ilmuvad enamustes ajakirjandusv�ljaannetes ning kuulutuste vahendajateks on ka internetikeskkonnad ja muud meediakanalid.

Kuna k�esoleva koondumise puhul ei esine KonkS � 22 lg 2 s�testatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, k�sitatakse ajakirjandusv�ljaannete kirjastamise kaubaturgu �htse kaubaturuna.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsev ettev�tja konkurentsiseaduse t�henduses ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Koondumise teate kohaselt on AS Lehepunkt turuosa ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul ligikaudu 88 %. Seega omab AS Lehepunkt nimetatud kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Valitseva m�ju omandaja Rautakirja Oyj ega �kski Sanoma WSOY kontserni kuuluv ettev�tja ei tegutse k�esoleval ajal ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul.

Koondumise tulemusena muutub AS Lehepunkt �le valitseva m�ju omaja, samas ei tugevne AS Lehepunkt turguvalitsev seisund ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul ning ei muutu nimetatud kaubaturu struktuur.

Koondumise teate kohaselt oli 2001.a. Lehti�-Maja� Eesti AS turuosa ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul hinnanguliselt 26,15 %, Astro Raamatud AS turuosa ligikaudu 0,23 % ning Rautakirja Oyj t�tarettev�tjatel kokku 26,38 %.

Ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturu struktuur n�itab, et ajakirjandusv�ljaannete turustuskanaliteks on muuhulgas toidukauplused, h�permarketid ja muud kaubanduskeskused, bensiinijaamad, kioskid, kohvikud, raamatukauplused jms. Uute kaubanduskeskuste ja h�permarketite lisandumisega eelistavad kliendid j�rjest rohkem neid kanaleid. Seega kasvab turuosaliste arv ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul. Uutel konkurentidel puuduvad sisenemist�kked nimetatud kaubaturule.

Kuna ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul on palju turuosalisi ning nende vahel valitseb tihe konkurents, ei ole Lehti-Maja Eesti AS-il v�imalik tegutseda nimetatud kaubaturul s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ja kaubaturu struktuur.

K�esoleva koondumise tulemusena tekib vertikaalne suhe AS Lehepunkt ja Lehti-Maja Eesti AS vahel ning koondumisega on m�jutatud ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi ja ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturud. AS Lehepunkt varustab ajakirjandusv�ljaannetega nii Lehti-Maja Eesti AS-i kui ka tema konkurente. Arvestades olukorda, kus Lehti-Maja Eesti AS ei ole turguvalitsev ettev�tja ja tema positsioon ei v�imalda tal tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest ning ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul tegutsevatel ettev�tjatel on v�imalik hankida ajakirjandusv�ljaandeid ka otse kirjastustelt, ei tugevda koondumise tulemusena tekkiv vertikaalne suhe ei AS Lehepunkt turguvalitsevat seisundit ajakirjandusv�ljaannete hulgim��gi kaubaturul ega Lehti-Maja Eesti AS positsiooni ajakirjandusv�ljaannete jaem��gi kaubaturul. Seega KonkS � 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Rautakirja Oyj ja AS Lehepunkt koondumiseks.

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi