PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 19.04.2002 nr 20-KO

Koondumisele nr 04-ko/2002 Davis Service Group Plc/Sophus Berendsen A/S loa andmine

Koondumine

28.03.2002.a. esitas Davis Service Group Plc esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Davis Service Group Plc direktorite n�ukogu tegi vastavalt 20.03.2002.a. vastuv�etud otsusele Sophus Berendsen A/S aktsion�ridele suunatud avaliku ostupakkumise 100 % Sophus Berendsen A/S aktsiate omandamiseks.

Nimetatud tehingu suhtes kohaldatakse Taani Kuningriigi seadusandlust. Vastavalt Taani Kuningriigi V��rtpaberitega Kauplemise Seaduse (14.03.2001.a. konsolideeritud redaktsioon nr 168) 12. ptk �-le 45(5) ja Taani Kuningriigi V��rtpaberin�ukogu 10.11.1999.a. korralduse nr 827 �-le 6 avaldas Davis Service Group Plc 22.03.2002.a. Sophus Berendsen A/S aktsiate ostupakkumise.

Pakkumise tegemise ajal ega ka viimase 6 kuu jooksul enne pakkumise tegemist ei omanud Davis Service Group Plc �htki Sophus Berendsen A/S aktsiat.

Davis Service Group Plc pakkumisele Sophus Berendsen A/S aktsiate omandamiseks kohaldatakse Taani �igusaktidest tulenevaid Kopenhaageni V��rtpaberib�rsi poolseid eeltingimusi. Kui nimetatud eeltingimused on t�idetud, omandab Davis Service Group Plc Sophus Berendsen A/S 100 % aktsiate omandamisega valitseva m�ju Sophus Berendsen A/S �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 11.04.2002.a. Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Vastavalt KonkS � 20 punktidele 2 ja 4 on koondumise osaline f��siline isik v�i ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja v�i tema osa �le, ja ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleva koondumise osalised Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S.

Davis Service Group Plc on Suurbritannias registreeritud ja Londoni V��rtpaberib�rsil noteeritud ettev�tja, kes tegeleb p�hiliselt tekstiilitoodete t��tlemise, t��riistade rentimise ning moodulmajade projekteerimise ja ehitamisega oma t�tarettev�tjate kaudu Suurbritannias, Saksamaal, Prantsusmaal, USA-s ja Iiri Vabariigis.Tekstiilitoodete t��tlemine h�lmab voodipesu ja t��riiete renti ning sellega seotud pesupesemis- ja puhastusteenuseid.

Sophus Berendsen A/S on Taani Kuningriigis registreeritud ja Kopenhaageni V��rtpaberib�rsil noteeritud ettev�tja, kes� tegeleb tekstiiliteenuste pakkumisega oma t�tarettev�tjate kaudu Taani Kuningriigis, Poolas, Rootsi Kuningriigis, Hollandis, Norra Kuningriigis, Belgias ja Saksamaal. Sophus Berendsen A/S poolt pakutavad tekstiiliteenused h�lmavad t��riiete ning h�gieeni- ja kaitsevarustuse rentimist, hooldamist ja pesemist hotellidele, restoranidele, haiglatele ning t��stus- ja teenindusettev�tjatele.

Sophus Berendsen A/S-il kui ettev�tjal, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, on 100 % osalusega Eestis registreeritud t�tarettev�tja AS Svarmil.

AS Svarmil p�hitegevusala on �mblustoodete �mblemine. AS Svarmil toodangu nomenklatuur h�lmab laia sortimenti t��riideid haiglate, hotellide, restoranide ja kaupluste personalile. Lisaks toodab AS Svarmil laias sortimendis t��riideid [�] kontsernile.

AS Svarmil omab [�] allt��v�tjat, kellelt tellitakse allt��v�tu korras erinevate �mblustoodete valmistamist. AS Svarmil allt��v�tjad on [�] asukohaga Rapla maakonnas ning [�] ja [�], m�lemad asukohaga Ida-Virumaal.

Kaubaturud

Vastavalt KonkS � 3 lg-le 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

K�esoleva koondumise puhul on kaubaturuks t��riiete rentimise ja hooldamise kaubaturg.

Davis Service Group Plc ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettev�tjad ei oma Eestis �ritegevust. Seega ei oma Davis Service Group Plc turuosa Eesti t��riiete rentimise ja hooldamise kaubaturul.

Sophus Berendsen A/S omab Eestis �ritegevust t�tarettev�tja AS Svarmil kaudu.

AS Svarmil toodang baseerub Sophus Berendsen A/S kontserni ettev�tjatelt saadud tellimustel ja instruktsioonidel. [�]% toorainest imporditakse tellimuse esitanud Sophus Berendsen A/S kontserni ettev�tjate poolt.

AS� Svarmil� ekspordib�� [�]� %� oma� toodangust�� Sophus� Berendsen�� A/S� kontserni

kuuluvatele ettev�tjatele, peamiselt Berendsen Safety AB-le Rootsi Kuningriiki.

2001.a. moodustas AS Svarmil toodangu eksport ligikaudu [�]% kogu realiseerimise netok�ibest. �lej��nud [�] % k�ibest on tekkinud vanade, v�ljavahetatud tootmisvahendite m��gist teistele Eesti ettev�tjatele.

Kuna AS Svarmil impordib [�]% toorainest ja ei realiseeri oma toodangut Eestis, ei oma AS Svarmil turuosa Eesti t��riiete m��gi kaubaturul. T��riiete rentimise ja hooldamise kaubaturul AS Svarmil ei osale.

�iguslik hinnang

Vastavalt KonkS � 21 lg-le 1 kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning v�hemalt �he �hineva ettev�tja v�i ettev�tja v�i tema osa, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Davis Service Group Plc �lemaailmne k�ive 2001.a. majandusaastal oli [�] miljardit krooni.

Sophus Berendsen A/S �lemaailmne k�ive 2001.a. majandusaastal oli [�] miljardit krooni ja k�ive Eestis [�] miljonit krooni. Sophus Berendsen A/S kui ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis t�tarettev�tja AS Svarmil kaudu. Seega kuulub Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Vastavalt KonkS � 22 lg-le� 2 Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

Vastavalt KonkS � 13 on turguvalitsev ettev�tja konkurentsiseaduse t�henduses ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

K�esoleva koondumise puhul valitseva m�ju omandaja Davis Service Group Plc ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettev�tjad ei omanud enne koondumist �ritegevust Eestis. Eestis omab t�tarettev�tja AS Svarmil kaudu �ritegevust Sophus Berendsen A/S, kelle �le omandatakse valitsev m�ju.

Kuna Eestis puuduvad k�esoleva koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti t��riiete m��gi ega rentimise ja hooldamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu nimetatud kaubaturgude struktuur, samuti konkurentsiolukord neil kaubaturgudel.

Seega Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumine ei tekita ega tugevda Eesti t��riiete m��gi, samuti rentimise ja hooldamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Davis Service Group Plc ja Sophus Berendsen A/S koondumiseks.

K�esoleva otsuse peale v�ib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul arvates p�evast, mil isik otsusest teada sai v�i pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi