PEADIREKTORI ASET�ITJA
Otsus 04.2002 nr 16-KO

Koondumisele nr 03-ko/2002 Wecan Electronics Oyj / Scanfil Oy loa andmine

Koondumine

05.03.2002.a. esitas Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt �hinevad Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy. Vastavalt �hinemise kavale toimub Scanfil Oy varade ja kohustuste �lekandmine Wecan Electronics Oyj-le. Scanfil Oy l�petatakse ilma likvideerimismenetluseta. Aktsiaemissiooni tulemusena t�useb Scanfil Oy aktsion�ride omand Wecan Electronics Oyj-s 86 protsendini. Wecan Electronics Oyj uueks �rinimeks saab Scanfil Oyj. Seega on tegemist koondumisega Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 19 lg 1 p 1 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.03.2002.a. �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punkti 1 j�rgi on koondumise osaline �hinev ettev�tja. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy.

Wecan Electronics Oyj on Soomes registreeritud ettev�tja, kes asutati 20.02.1970.a. K�ik aktsion�rid on eraisikud. Wecan Electronics Oyj tegeleb allhanke korras s�steemide tarnimisega telekommunikatsioonit��stusele, peamiselt mobiilsidesektorile. Wecan Electronics Oyj �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Wecan Cables Eesti O� kaudu. Wecan Cables Eesti O� tegeleb mobiilside tugijaamadele �henduskaablite ja lisaseadmete tootmisega.

Scanfil Oy on Soomes registreeritud ettev�tja, kes asutati 04.06.1976.a. K�ik aktsion�rid on eraisikud. Scanfil Oy peamisteks tegevusaladeks on mehhaanika- ja elektrooniliste s�steemide allhange telekommunikatsiooni- ja elektroonikat��stusele. Scanfil Oy ei oma Eestis �ritegevust.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning v�hemalt �he �hineva ettev�tja �ritegevus toimub Eestis.

Wecan Electronics Oyj 2001.a. majandusaasta k�ive oli 727 miljonit krooni ning ettev�tjal on �ritegevus Eestis. Scanfil Oy 2001.a. majandusaasta k�ive oli 3,5 miljardit krooni. Seega kuulub Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy koondumine KonkS � 21 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Scanfil Oy ei oma �ritegevust Eesti territooriumil. Wecan Electronics Oyj t�tarettev�tja Wecan Cables Eesti O� tegeleb mobiilside tugijaamadele �henduskaablite ja lisaseadmete tootmisega. Sellest tulenevalt on k�esoleva koondumise puhul kaubaks telekommunikatsioonikaablid.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused telekommunikatsioonikaablite turustamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. Kaubaturuna piiritletakse telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturg Eestis.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kuna kogu Wecan Cables Eesti O� poolt Eestis toodetud kaup eksporditakse tema emaettev�tjale Wecan Electronics Oyj-le Soome Vabariiki, puudub Wecan Cables Eesti O�-l turuosa Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturul. Potentsiaalselt on Wecan Cables Eesti O�-l v�imalus osaleda sellel kaubaturul, kuid k�esoleval hetkel ta seal ei tegutse.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis ei m�juta koondumine Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti telekommunikatsioonikaablite turustamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 l�ikes 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Wecan Electronics Oyj ja Scanfil Oy koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi