PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 22.03.2002 nr 15-KO

Koondumisele nr 02-ko/2002 Axel Johnson International AB / F�rankra ABT AB loa andmine

Koondumine

28.02.2002.a esitas Axel Johnson International AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Axel Johnson International AB omandab [�] % F�rankra ABT AB aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Axel Johnson International AB valitseva m�ju F�rankra ABT AB �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 14.03.2002.a �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ��

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Axel Johnson International AB ja F�rankra ABT AB.

Axel Johnson International AB on Rootsis registreeritud ettev�tja, mis on spetsialiseerunud t��stustoodete ja tarbekaupade vahendusele ja hulgim��gile Euroopas. Peamisteks klientideks on t��stus- ja teenindusettev�tjad ning hulgim��jad. Axel Johnson International AB on �ks neljast Axel Johnson Gruppi kuuluvast juriidiliselt ja majanduslikult iseseisvast kontsernist. Axel Johnson International AB �ritegevus Eestis toimub t�tarettev�tja Eigenbrodt AB H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali kaudu, mis tegeleb mehaaniliste t��stustoodete m��giga.

F�rankra ABT AB on Rootsis registreeritud ettev�tja ning tema tegevusalad h�lmavad veoste kindlustamiseks ja materjalide k�itlemiseks vajalikke kaupade tootmist ja hulgim��ki. F�rankra ABT AB valmistab mitmesuguseid rihmu, konkse, klambreid ja muid veoste kindlustamiseks vajalikke tooteid ning tegeleb ka mitmete rahvusvaheliste tootjate poolt valmistatud veoste kindlustamiseks ja materjalide k�itlemiseks vajalike toodete hulgim��giga. Muuhulgas toodab F�rankra ABT AB lahendusi veoste paigutamiseks veoautodes ja haagistes kahel tasapinnal.� F�rankra ABT AB �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja Hacklift ABT Oy kaudu, kellel on Eestis t�tarettev�tja Ancra Baltic O�, mis tegeleb t�ste- ja kinnitusvahendite tootmise ja m��giga.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Axel Johnson International AB 2001.a majandusaasta k�ive oli ligikaudu 7,38 miljardit krooni. F�rankra ABT AB 2001.a majandusaasta k�ive rahandusministri 07.09.2001.a m��ruse nr 78 �Koondumise osaliste k�ibe arvutamise juhend� � 2 l�ike 6 j�rgi oli ligikaudu 454 miljonit krooni. F�rankra ABT AB �ritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva t�tarettev�tja Ancra Baltic O� kaudu. Seega kuulub Axel Johnson International AB ja F�rankra ABT AB koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.�

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

F�rankra ABT AB kontserni kuuluva t�tarettev�tja Ancra Baltic O� tootevaliku moodustavad t�ste- ja lastikinnitusvahendid, sealhulgas kett-, tross- ning linttropid; terastrossid, trossitarvikud (klambrid, seeklid jms), t�steketid ja tarvikud (konksud, l�lid, r�ngad) ning t�stetalid. Axel Johnson International AB kontserni kuuluva H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali poolt m��davate kaupade hulgas on samuti veoste kindlustamiseks vajalikud tooted. Muu hulgas tegeleb H.Eigenbrodt AB Eesti filiaal F�rankra ABT AB poolt valmistatud veoste toestamiseks m�eldud vertikaalsete kinnitusvahendite hulgim��giga. Seet�ttu piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturuna veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgim��k.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgim��gi osas on Eesti erinevates piirkondades sarnased.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise teate kohaselt on Ancra Baltic O� ja H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali turuosa veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgim��gi kaubaturul kokku alla 20 %. Seega kuulub koondumise osalistele kokku alla 40 % kaubaturu k�ibest. Samuti ei v�imalda Ancra Baltic O� ja H.Eigenbrodt AB Eesti filiaali positsioon kaubaturul neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised ka p�rast koondumise j�ustumist turguvalitsevat seisundit Eestis veoste kindlustamiseks vajalike toodete hulgim��gi kaubaturul KonkS � 13 lg 1 t�henduses ning KonkS � 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt kohustuvad aktsiate m��jad [�] jooksul aktsiate v��randamise p�evast, mitte konkureerima F�rankra ABT poolt tehingu s�lmimise p�eval teostatud �ritegevusega. See kohustus ei takista �hte aktsiate m��jatest omama ettev�tjate aktsiaid, kes� teatud m��ral konkureerivad F�rankra ABT AB-ga. [�].

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et k�esoleva koondumisega omandab Axel Johnson International AB juurdep��su olulisele tehnilisele ning arendus- ja teadust��st tulenevale oskusteabele veoste kindlustamise valdkonnas. Samuti on koondumise teate esitaja seisukohal, et konkurentsipiirang on vajalik, sest [�].�

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Axel Johnson International AB ja F�rankra ABT AB koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuiv�rd ta k�sitleb m��jate �ritegevust nendel kaubaturgudel, millel F�rankra ABT AB tegutses tehingu s�lmimise hetkel ning konkurentsipiirangut ei rakendata rohkem, kui koondumise teates nimetatud [�] jooksul.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba� Axel Johnson International� AB ja F�rankra ABT AB koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi