PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 14.01.2002 nr 4-KO

Koondumisele nr 10-ko/2001 Danzas ASG AB / SGS Holding AB loa andmine


Koondumine

20.12.2001.a esitas Danzas ASG AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt annab NSG Logistic AB SGS Holding AB-le �le kogu Scandinavian Garment Services A/S aktsiakapitali. Danzas ASG AB omakorda omandab 100 % SGS Holding AB aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandab Danzas ASG AB valitseva m�ju SGS Holding AB �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 04.01.2002.a �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ��

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleva koondumise puhul on koondumise osalisteks Danzas ASG AB ja SGS Holding AB.

Danzas ASG AB on Rootsis registreeritud valdusettev�tja, kelle t�tarettev�tjad tegelevad logistika ja sellega seotud teenuste osutamisega. Danzas ASG AB kuulub Deutsche Post World Net kontserni, mille tegevus on jagatud nelja �ri�ksusesse: post, ekspress, logistika ja finantsteenused. Danzas ASG AB �ritegevus toimub Eestis tema t�tarettev�tja Danzas Eurocargo AB kaudu, kes omab valitsevat m�ju Eestis registreeritud ja tegutseva Danzas AS �le. Danzas AS omab 50 % AS Interterminal aktsiakapitalist. Danzas AS tegeleb ekspediitor-, kaupade transpordi ja ladustamise ning tollimaakleri teenuste osutamisega. AS Interterminal tegeleb Danzas AS-le ja teisele 50 % osaluse omanikule SP Transit Eesti AS-le terminaliteenuste osutamisega. Deutsche Post World Net kontserni kuulub ka DHL International Eesti AS, kes tegeleb rahvusvaheliste kullerteenuste osutamisega.

SGS Holding AB on Rootsis registreeritud ettev�tja, kes asutati m�rtsis 2001.a. Enne k�esolevat koondumist puudus ettev�tjal �ritegevus. Koondumise k�igus omandatav Scandinavian Garment Service A/S on Taanis registreeritud ettev�tja, kelle p�hilisteks tegevusaladeks on logistikalahendused ja r�ivaste ekspedeerimine P�hjamaades ja Balti riikides. Scandinavian Garment Service A/S �ritegevus Eestis toimub tema t�tarettev�tja SGS-Polargarment Oy kaudu, millele kuulub 100 % Scandinavian Garment Service Eesti O� osadest. Scandinavian Garment Service Eesti O� peamiseks tegevuseks on logistika lahendused ja r�ivaste transport Eestis.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Deutsche Post World Net kontserni 2000.a majandusaasta k�ive oli �le 510 miljardi krooni. SGS Holding AB 2000.a majandusaasta k�ive oli �le 485 miljoni krooni. SGS Holding AB �ritegevus toimub Eestis kontserni kuuluva t�tarettev�tja Scandinavian Garment Service Eesti O� kaudu. Seega kuulub Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele. �

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Nii Danzas ASG AB kui SGS Holding AB tegelevad oma t�tarettev�tjate kaudu Eestis kaupade ekspedeerimise ja sellega seotud lisateenuste osutamisega, mist�ttu piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturuna kaupade ekspedeerimine.

Kauba ekspedeerimine t�hendab kauba tegeliku omaniku asemel ja tema vajadustele vastavalt kauba toimetamist �hest geograafilisest punktist teise ning vajadusel selle ladustamist. Vastavalt vajadusele toimub kauba toimetamine, kas mere-, �hu- v�i maismaatranspordi (auto- ja raudteeveod) kaudu v�i mitmel nimetatud viisil. Ekspedeerimisega seotud lisateenused on tollivormistus ja maakleri teenused, terminaaliteenused ning lisav��rtust tootvad teenused ladudes (n�iteks pakendamine). Kauba ekspedeerimisteenust osutav ettev�tja ei pruugi omada kaupade transportimiseks ja ladustamiseks vajalikke varasid ning ise tegeleda kaupade transpordi ja ladustamisega, vaid vastavaid teenuseid v�ib ta osta teistelt selleks spetsialiseerunud ettev�tjatelt. Kuigi kauba ekspedeerimine reeglina h�lmab kauba transporti ja ladustamist ning ekspedeerimisteenust osutav ettev�tja v�ib omada transpordivahendeid ja ladusid, ei konkureeri nimetatud ettev�tja ainult transpordi- v�i ladustamisteenust osutava ettev�tjaga, sest teenuste omadused ja kasutusotstarbed on erinevad.

Scandinavian Garment Service Eesti O� poolt osutatav r�ivaste ekspedeerimisteenus on kaupade ekspedeerimise kaubaturu �ks osa ega moodusta iseseisvat kaubaturgu. Koondumise teate kohaselt on r�ivaste toimetamiseks �hest geograafilisest punktist teise vajalik lisada transpordivahenditesse t�iendavad seadmed. Samas on t�iendavad seadmed suhteliselt odavad ning k�ttesaadavad k�igile kauba ekspedeerimis- ja transporditeenust osutavatele ettev�tjatele. T�iendavate seadmete kasutamine ei v�lista samaaegselt m�ne muu kauba transportimist.

Geograafiliselt on kaubaturg kogu Eesti territoorium, sest konkurentsitingimused kauba ekspedeerimisteenuse osutamiseks on Eesti erinevates piirkondades sarnased. ��� ����

��

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Koondumise osaliste k�ive Eestis kauba ekspedeerimise kaubaturul kokku on ligikaudu [�] krooni. Sellest moodustab Danzas AS k�ive ligikaudu [�] krooni ja Scandinavian Garment Service Eesti O� k�ive [�] krooni.

Kaubaturu maht oli 2000.a majandusaastal hinnanguliselt 4,5 miljardit krooni. K�mne suurema kauba ekspedeerimisega tegeleva ettev�tja k�ive kokku moodustab 70 % kogu kaubaturu mahust. Danzas AS ja Scandinavian Garment Service Eesti O� k�ibed kokku moodustavad alla 5 % kaubaturu mahust. Seega kuulub koondumise osalistele kokku igal juhul alla 40 % kaubaturu k�ibest. Samuti ei v�imalda Danzas AS ja Scandinavian Garment Service Eesti O� positsioon kaubaturul neil tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma koondumise osalised turguvalitsevat seisundit Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul KonkS � 13 lg 1 t�henduses.

Arvestades Scandinavian Garment Service Eesti O� v�ikest k�ivet, on ettev�tja osat�htsus Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul v�ga v�ike, mist�ttu ei muutu koondumise tulemusena kaubaturul oluliselt konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega ei tekita ega tugevda koondumine Eesti kauba ekspedeerimise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine. �

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt v�tab NSG Logistics AB endale kohustuse mitte osutada [�] aasta jooksul p�rast tehingu s�lmimise kuup�eva konkurentsi �helegi Scandinavian Garment Service A/S kontserni kuuluvale ettev�tjale valdkondades, mis seonduvad Scandinavian Garment Service A/S poolt tehingu s�lmimise hetkel osutatavate transpordi-, ekspedeerimis-, ladustamis- ja lisandv��rtusteenustega. Kohustus ei v�lista NSG Logistics AB �igust omada v�hemusosalusi b�rsidel noteeritud ettev�tjates.

Koondumise teate esitaja on seisukohal, et k�esoleva koondumisega omandab Danzas ASG AB kaubam�rgi Scandinavian Garment Service, millega kaasneb mainev��rtus, kliendibaas ja tehniline oskusteave ning konkurentsipiirang kehtib ainult Scandinavian Garment Service A/S ja tema t�tarettev�tjate poolt tehingu s�lmimise hetkel osutatavatele teenustele, mist�ttu on tegemist k�esoleva koondumisega seotud konkurentsipiiranguga. ��

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jalt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuiv�rd ta k�sitleb m��ja �ritegevust nendel kaubaturgudel, millel Scandinavian Garment Service A/S ja tema t�tarettev�tjad tegutsesid tehingu s�lmimise hetkel ning konkurentsipiirang rakendub koondumise teates nimetatud [�] aasta jooksul.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba � Danzas ASG AB ja SGS Holding AB koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu
Peadirektor

Tagasi