PEADIREKTORI ASET�ITJA

Otsus 04.01.2002 nr 1-KO

Koondumisele nr 09-ko/2001 Pohjola Group Insurance Corporation / Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS loa andmine


Koondumine

18.12.2001.a esitas Pohjola Group Insurance Corporation esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Pohjola Group Insurance Corporation (edaspidi Pohjola) omandas aktsiate tagasiostu lepingu alusel 1,5 protsenti Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiatest, mille tulemusel kasvab Pohjola osalus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiakapitalis 50,5 protsendini. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Pohjola valitseva m�ju Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 27.12.2001.a Pohjola ja Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Koondumise osalised KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on Pohjola ja Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS.

Pohjola on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kes tegeleb kindlustustegevusega Soomes ning oma t�tarettev�tjate kaudu Suurbritannias, L�tis ja Poolas. Koondumise eelselt omas Pohjola 49 % Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS aktsiatest.

Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i p�hitegevus on kahjukindlustustegevus Eestis. 2000. aasta tooteportfellist moodustas s�idukikindlustus 59,8%, ettev�tete varakindlustus 14 %, �nnetusjuhtumikindlustus 5,9 %, koduvarakindlustus 5,6 %, reisikindlustus 4,8 %, �ldvastutuskindlustus 3,3%. �lej��nud kindlustustooted nagu veosekindlustus, �rikatkestuskindlustus, kohustuslik liikluskindlustus, ehitust��dekindlustus ja v�ikelaevakindlustus omasid v�iksemat osat�htsust.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 t�henduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Pohjola ega �kski Pohjola kontserni kuuluv ettev�tja ei tegutse k�esoleval ajal Eesti kindlustusturul (v�lja arvatud 49 %-line osalus Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-s). 2001.aasta m�rtsis m��s Pohjola oma enamusosaluse Seesam Elukindlustuse AS-s. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS tegutseb Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kindlustustegevuse p�hiliigid on kindlustustegevuse seaduse kohaselt kahjukindlustus, elukindlustus, edasikindlustus ja kindlustusvahendus. Kindlustustegevuse p�hiliigid jaotuvad liikideks. Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks. Kindlustustegevus on litsentseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse kindlustusandja. Tegevusloa taotlus esitatakse Kindlustusinspektsioonile ja tegevusluba antakse v�lja rahandusministri k�skkirjaga eraldi iga kahjukindlustusliigiga tegelemiseks. Kahjukindlustusega tegelevatele kindlustusseltsidele on v�imalik anda tegevusluba k�ikide kahjukindlustusliikide osas. Kindlustustegevuse seaduse kohaselt ei v�i kindlustusandja �heaegselt tegeleda elu- ja kahjukindlustusega, mist�ttu antud koondumise puhul on kaubaturg piiritletud kahjukindlustustegevusega, mis sisaldab erinevaid kahjukindlustuse liike.

Eesti kahjukindlustusandjad tegutsevad enamasti k�igis Eesti piirkondades ning tegevuslubade puhul kindlustusriski territoriaalset paiknemist piiritletud ei ole, kuna muud konkurentsitingimused kahjukindlustuse osas on piisavalt �hetaolised. Seet�ttu on antud koondumise puhul kaubaturuks kogu Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturg, kus tegutseb ka Seesam Rahvusvahelline Kindlustuse AS.

Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS turuosa kahjukindlustustegevuse kaubaturul oli 2000. aastal 12 % ja 2001.aasta septembri seisuga 16,6 %.

Kahjukindlustustegevuse kaubaturul tegutseb k�esoleval ajal 7 kindlustusseltsi. Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS-i konkurendid on AS Sampo Eesti Varakindlustus turuosaga 36,5 %, � ERGO Kindlustuse AS turuosaga 24,8 % ning AS Inges Kindlustus, Nordika Kindlustuse AS, Salva Kindlustuse AS ja Z�rich Kindlustuse Eesti AS, kelle turuosad on alla 10 %.

�iguslik hinnang

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 milj. krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 milj. krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Pohjola �lemaailmne k�ive 2000.a majandusaastal oli 13,9 miljardit krooni, k�ive Eestis 48,6 milj. krooni ning Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS k�ive oli 145,2 milj. krooni. Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Pohjola ja Seesam Rahvusvahelise Kindlustuse AS koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon � v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Antud koondumise puhul valitseva m�ju omandaja Pohjola ja teised kontserni kuuluvad ettev�tjad ei omanud enne koondumist �ritegevust Eestis, kuna osalus Seesam Elukindlustuse AS-s m��di Pohjola poolt 2001. aastal. Eestis omab �ritegevust Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS, kelle �le omandatakse valitsev m�ju.

Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturgu. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustustegevuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 l�ike 1 punktist 1 ��

Otsustan:

Anda luba Pohjola Group Insurance Corporation ja Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS koondumisele.

K�esolevale koondumisele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi