PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 21.12.2001 nr 54-KO

Koondumisele nr 08-ko/2001 If Skadef�rs�kring Holding AB/ AS Sampo Eesti Varakindlustus loa andmine

Koondumine

26.11.2001.a esitas If Skadef�rs�kring Holding AB esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt If Skadef�rs�kring Holding AB omandab 100 % AS-i Sampo Eesti Varakindlustus aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandab If Skadef�rs�kring Holding AB valitseva m�ju AS-i Sampo Eesti Varakindlustus �le KonkS � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 13.12.2001.a �lal nimetatud koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised��

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. K�esoleval koondumise puhul on koondumise osalisteks If Skadef�rs�kring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus.

If Skadef�rs�kring Holding AB on Rootsis registreeritud ettev�tja, kes asutati m�rtsis 1999.a. Ettev�tja asutasid F�rs�kringsbolaget Skandia AB ja Storebrand ASA, kes andsid If Skadef�rs�kring Holding AB-le �le kogu oma kahjukindlustusega seotud �ritegevuse. Enne k�esolevat koondumist omasid F�rs�kringsbolaget Skandia AB (koos oma t�tarettev�tjaga Livsf�rs�kringsaktiebolaget Skandia) ja oma t�tarettev�tja Storebrand Skadef�rs�kring AS kaudu Storebrand ASA� If Skadef�rs�kring Holding AB �le �hiselt valitsevat m�ju. If Skadef�rs�kring Holding AB �ritegevus toimub neljas riigis: Rootsis, Norras, Taanis ja Soomes. Koondumise tulemusel omandab lisaks eelnevalt nimetatud ettev�tjatele �hise valitseva m�ju If Skadef�rs�kring Holding AB �le Sampo Oyj, kes tegeleb panganduse ja kindlustusega.

AS Sampo Eesti Varakindlustus peamiseks tegevuseks on kahjukindlustustegevus, millega seotud teenuseid osutatakse ainult Eestis. AS-i Sampo Eesti Varakindlustus kindlustustoodetest moodustab liikluskindlustus [�]%, juriidiliste isikute maismaas�idukite kindlustus [�]%, f��siliste isikute vara kindlustus [�]% ja juriidiliste isikute vara kindlustus [�]%. �lej��nud 16,5% jaguneb teiste kindlustustoodete vahel. AS Sampo Eesti Varakindlustus t�tarettev�tjad on AS Kindlustusekspert (likvideerimisel) ja AS Sampo Kinnisvara. AS Sampo Kinnisvara tegeleb Sampo kontserni kuuluvate ettev�tjate kinnisvara haldamisega. Enne koondumist kuulus AS Sampo Eesti Varakindlustus Soomes registreeritud Sampo Oyj kontserni.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

If Skadef�rs�kring Holding AB 2000.a majandusaasta k�ive oli 37,9 miljardit krooni. AS Sampo Eesti Varakindlustus 2000.a majandusaasta k�ive oli 474,5 miljonit krooni ning ettev�tja �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub If Skadef�rs�kring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.�

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

If Skadef�rs�kring Holding AB ei oma �ritegevust Eesti territooriumil. AS Sampo Eesti Varakindlustus tegeleb kahjukindlustusteenuse osutamisega. Sellest tulenevalt piiritletakse k�esoleva koondumise puhul kaubaturuna kahjukindlustuse kaubaturg.

Kahjukindlustus on �ks kindlustustegevuse p�hiliikidest. Sarnaselt teiste kindlustustegevuse p�hiliikidega on kahjukindlustus litsentseeritud tegevusvaldkond. Ilma tegevusloata tegutseb ainult Eesti Liikluskindlustuse Fond, kui liikluskindlustuse edasikindlustaja ja piirikindlustuse kindlustusandja. Tegevusloa taotlus esitatakse Kindlustusinspektsioonile ja tegevusluba antakse v�lja rahandusministri k�skkirjaga. Tegevusluba peab taotlema eraldi iga kahjukindlustuse liigiga tegelemiseks.

Kahjukindlustus jaguneb 19 liigiks (Kindlustustegevuse seadus � 8 lg 4). Kindlustusv�tja seisukohalt ei ole kahjukindlustuse liigid omavahel asendatavad, sest nende omadused, kasutustingimused ning eesm�rgid on erinevad. Kindlustusandja seisukohalt on erinevate kahjukindlustuse liikide pakkumise tingimused sarnased, mist�ttu k�ikidel kahjukindlustusega tegelevatel ettev�tjatel on v�imalik osutada kahjukindlustuse teenust k�ikide selle liikide osas. Kuna k�esoleva koondumise puhul ei esine KonkS � 22 lg 2 s�testatud asjaolusid ka juhul, kui piiritleda kaubaturud kitsamalt, k�sitatakse k�esoleva koondumise puhul erinevaid kahjukindlustuse liikide poolt moodustuvaid kaubaturge �he kahjukindlustuse kaubaturuna.

Kindlustusandjana saab Eestis tegutseda ainult isik, kellele on kindlustustegevuse seaduses s�testatud korras antud tegevusluba. Tegevusluba annab �iguse kindlustustegevuseks, sealhulgas kahjukindlustus, kogu Eesti territooriumil. Samuti ei erine konkurentsitingimused erinevates Eesti piirkondades. Seet�ttu on k�esoleva koondumise puhul kaubaturg kogu Eesti.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Kindlustusinspektsiooni kodulehek�ljel (www.eisa.ee) avaldatud andmetele toetudes oli 2001.a septembri seisuga AS Sampo Eesti Varakindlustuse turuosa kahjukindlustuse kaubaturul 36,5 %. J�rgmise suurema konkurendi ERGO Kindlustuse AS turuosa oli samal ajal 24,8 %. Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS turuosa oli 16,8 %. �lej��nud nelja kahjukindlustuse kaubaturul tegutseva ettev�tja turuosa oli alla 10 %.

AS-le Sampo Eesti Varakindlustus kuulub alla 40 % kaubaturu k�ibest. Kuna Eesti kahjukindlustuse kaubaturul tegutseb piisavalt teisi ettev�tjaid, ei saa AS Sampo Eesti Varakindlustus tegutseda s�ltumatult konkurentidest ja ostjatest. Seega ei oma AS Sampo Eesti Varakindlustus turguvalitsevat seisundit Eesti kahjukindlustuse kaubaturul KonkS � 13 lg 1 t�henduses.

If Skadef�rs�kring Holding AB ja tema t�tarettev�tjad ei omanud enne k�esolevat koondumist �ritegevust Eesti kahjukindlustuse kaubaturul.

Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjad, siis ei m�juta koondumine Eesti kahjukindlustuse kaubaturgu. Koondumise tulemusena ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti kahjukindlustuse kaubaturul turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg-s 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.�

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba� If Skadef�rs�kring Holding AB ja AS Sampo Eesti Varakindlustus koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu

Tagasi