PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 14.12.2001 nr 53-KO

Koondumisele nr 07-ko/2001 CC Beverages Holdings II B.V./AS Eesti Coca-Cola Joogid loa andmine

Koondumine

20.11.2001.a esitas CC Beverages Holdings II B.V. esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt CC Beverages Holdings II B.V. omandas aktsiate ostu-m��gilepingu alusel 100 protsenti AS Eesti Coca-Cola Joogid aktsiatest. Nimetatud tehingu tulemusel omandas CC Beverages Holdings II B.V. valitseva m�ju AS Eesti Coca-Cola Joogid �le konkurentsiseaduse (KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 06.12.2001.a CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Koondumise osalised KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid.

CC Beverages Holdings II B.V. on Hollandi Kuningriigis registreeritud valdusettev�tja, kelle omanikuks l�bi oma kahe t�tarettev�tja on Kreeka Vabariigis registreeritud Coca-Cola HBC S.a. (CCHBC). CCHBC aktsiatest 24% kuulub The Coca-Cola Company-le (USA). CCHBC p�hitegevus on jookide tootmine, pakendamine ja m��k ning ta on maailmas suuruselt teine The Coca-Cola Company kaubam�rkide all m��davate jookide villija. CCHBC ja tema t�tarettev�tjad toodavad ja m��vad nimetatud jooke 23-s p�hiliselt Kesk- ja Ida-Euroopa riigis, kuid ei oma kuni antud tehinguni �ritegevust Eestis. The Coca-Cola Company ise tegeleb jookide kaubam�rkide j�relevalvega, litsentseerimisega ning karastusjookide joogikontsentraatide ja siirupite tootmise ja tarnimisega.

Tehinguga v��randab The Coca-Cola Company oma Balti riikides asuvad villimisettev�tted Kreekas asuvale villijale.���

AS Eesti Coca-Cola Joogid p�hitegevus on jookide valmistamine The Coca-Cola Company v�i tema volitatud tootja poolt tarnitud kontsentraadist, pakendamine selleks etten�htud taarasse ja m��mine Eestis The Coca-Cola kaubam�rkide all. AS-i Eesti Coca-Cola Joogid enamusaktsion�r (89,8%) on kontsentraatide tootja The Coca-Cola Export Corporation, kelle omanik on The Coca-Cola Company. Joogid, mille valmistamise, pakendamise ja m��giga AS Eesti Coca-Cola Joogid tegeleb, on j�rgmised: �Coca-Cola�, Coca-Cola Light�, �Fanta�, �Sprite�, �BonAquA�, �SunFill� ja �Kinley Tonic�.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 t�henduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Jookide kaubaturg jaguneb alkohoolsete ja alkoholivabade jookide kaubaturgudeks. Alkoholivabade jookide kaubaturu v�imalik liigendus on j�rgmine: mineraalvesi, mahlad, mahlajoogid, karastusjoogid (sh koola- ja kaljamaitselised, limonaadid jm), toniseerivad joogid, kohv, tee jne.

AS Eesti Coca-Cola Joogid tegutseb kaubaturgudel, kus k�ibivateks kaupadeks on mineraalvesi ja karastusjoogid.

Arvestades Eesti territooriumi v�iksust ja arenenud transpordiv�imalusi on antud koondumise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumi h�lmav mineraalvee m��gi ja karastusjookide m��gi kaubaturg.

Eesti mineraalvee m��gi kaubaturu suurus oli 2000.aastal hinnanguliselt 23 milj. liitrit. Sellel kaubaturul konkureerivad� lisaks AS-le Eesti Coca-Cola Joogid (�BonAquA�) veel��� Saku �lletehase AS (�Vichy Classique�), AS V�rska Vesi (�V�rska Vesi�) ja L�tis asuvad ettev�tjad (�Everest� jt).

AS Eesti Coca-Cola Joogid turuosa Eesti mineraalvee m��gi kaubaturul oli 2000.aastal [�] %.

Eesti karastusjookide m��gi kaubaturu suurus 2000.aastal oli hinnanguliselt 43 milj. liitrit. AS Eesti Coca-Cola Joogid konkurentideks sellel kaubaturul on kalja- ja limonaaditootjad AS �sel Foods, AS Tartu �lletehas,� AS Viru Joogid, samuti Saku �lletehase AS ( Zingo, Pepsi) jt v�iksema turuosaga kodu- ja v�lismaised karastusjookide tootjad. Alates 2000.aastast omab Saku �lletehase AS PepsiCo koolamaitseliste jookide (�Pepsi�, �Pepsi� Max�, �7Up�) ostu- ja edasim��gi ainu�igust Eestis.

AS Eesti Coca-Cola Joogid turuosa Eesti karastusjookide m��gi kaubaturul oli 2000.aastal [�] %.

AS Eesti Coca-Cola Joogid peamised kliendid on [�����������]. Suured toidukaupluste ketid moodustasid 2000.aastal ettev�tja karastusjookide kogum��gist [�] %. Suuremate klientide hulka kuuluvad ka [���������].

�����������������������������������������������������������������������������������

�iguslik hinnang

 

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 milj. krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 milj. krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

CC Beverages Holdings II B.V. �lemaailmne k�ive 2000.a majandusaastal oli [�] miljardit krooni ning AS-i Eesti Coca-Cola Joogid k�ive [�] milj. krooni. AS Eesti Coca-Cola Joogid, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Antud koondumise puhul valitseva m�ju omandaja CC Beverages Holdings II B.V., samuti Coca Cola HBC S.a. ja teised kontserni kuuluvad ettev�tjad ei oma Eestis �ritegevust. Eestis omab �ritegevust AS Eesti Coca-Cola Joogid, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Kuna Eestis puuduvad antud koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti mineraalvee ja karastusjookide m��gi kaubaturge. Koondumise tulemusel muutub AS-i Eesti Coca-Cola Joogid �le valitseva m�ju omaja, samas ei muutu konkurentsiolukord� ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei m�juta n�udlust mineraalvee ja karastusjookide j�rele ega nende kaupade pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti mineraalvee ja karastusjookide m��gi kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 l�ike 1 punktist 1

 

Otsustan:

Anda luba CC Beverages Holdings II B.V. ja AS Eesti Coca-Cola Joogid koondumisele.

K�esolevale koondumisele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu��

Tagasi