PEADIREKTORI ASET�ITJA

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 28.11.2001 nr 49-KO

Koondumisele nr 04-ko/2001 Qwest B.V. / KPNQwest N.V. loa andmine

Koondumise viis

30.10.2001.a esitas Qwest Communications International Inc.(Ameerika �hendriigid) esindaja Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Qwest Communications International Inc. t�tarettev�tja Qwest B.V. (Hollandi Kuningriik) omandab valitseva m�ju KPNQwest N.V.(Hollandi Kuningriik) �le. KPNQwest N.V. on Qwest B.V. ja KPN Telecom B.V. (Hollandi Kuningriik) �hine ettev�tja, kelle aktsiatest kuulub �hist valitsevat m�ju omavatele ettev�tjatele kummalegi 44,4%. Koondumise tulemusel muutub �hine valitsev m�ju KPNQwest N.V. �le Qwest B.V. ainuvalitsevaks m�juks.

Tehinguga omandab Qwest Europe LLC KPN Telecom B.V.-lt 3,1% KPNQwest N.V. aktsiatest. Tehingu j�rgselt omavad Qwest Europe LLC ja Qwest B.V. (m�lemad on B-aktsion�rid) kokku 47,5% KPNQwest N.V. aktsiatest ja h��ltest ning �iguse m��rata KPNQwest N.V. kuuest n�ukogu liikmest kolm. K�ik KPNQwest N.V. puudutavad p�hilised majandusotsused (eelarve ja kolme aasta �riplaani vastuv�tmine, finantseerimisalaste kokkulepete s�lmimine) n�uavad n�ukogu kvalifitseeritud h��lteenamust (s.o antud lepingu kohaselt lihth��lteenamus, kusjuures poolt peab olema kaks B-aktsion�ride poolt nimetatud n�ukogu liiget). B-aktsion�rid nimetavad ka KPNQwest N.V. juhatuse k�ik liikmed. B-aktsion�ride 47,5%-st h��ltest omab Qwest B.V. enamuse, s.o 44,4%.

Konkurentsiseaduse (KonkS) � 2 lg 4 p 2 kohaselt on valitsev m�ju v�imalus �he ettev�tja poolt teise ettev�tja aktsiate v�i osade omamise kaudu, lepingu, tehingu v�i p�hikirja alusel v�i muul viisil otseselt v�i kaudselt m�jutada teist ettev�tjat, mis v�ib seisneda �iguses oluliselt m�jutada teise ettev�tja juhtorganite koosseisu, t��d v�i otsuste tegemist. Seega omandab Qwest B.V. valitseva m�ju KPNQwest N.V. �le.

Koondumine toimub KonkS � 19 lg 1 p 2 viisil.

Konkurentsiamet avaldas 15.11.2001.a Qwest Communications International Inc. ja KPNQwest N.V. koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Koondumise osalised KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on Qwest B.V. ja KPNQwest N.V.

Qwest B.V. ainuke tegevusala on investeeringute haldamine.

Tema emaettev�tja Qwest Communications International Inc.on USA juhtiv lairiba internetiteenuste osutaja, kes osutab sideteenuseid, andmete ja multimeediasignaalide edastamise teenuseid ja internetile tuginevaid teenuseid nii oma kohalikul kui rahvusvahelisel turul, mobiilsideteenuseid, kohalikke telekommunikatsiooni- ja sellega seotud teenuseid ning kataloogiteenuseid oma kohalikus teeninduspiirkonnas, mis h�lmab 14 osariiki. Peamiselt teenindab Qwest Communications International Inc. suuri ja keskmise suurusega �riettev�tteid ja valitsusasutusi, samuti �ksikisikuid ja v�ikeettev�tteid oma � teeninduspiirkonnas.

Qwest Europe LLC asutati antud tehingu l�biviimiseks Qwest Communications International Inc poolt 2001.a oktoobris ning tema ainus tegevusala on investeeringute haldamine.

KPNQwest N.V. on Qwest B.V. ja KPN Telecom B.V. �hine ettev�tja, kes on juhtiv rajatistel p�hinev �le-euroopaline interneti protokollil (IP) baseeruvate andmekesksete teenuste osutaja. Ettev�te kasutab k�rgtehnoloogilist 20 000 km fiiberoptilist v�rku, mis �hendab 50 Euroopas asuvat linna, ja osutab k�iki andmekeskseid interneti protokollil baseeruvaid ja teisi telekommunikatsiooniteenuseid. KPNQwest N.V. on �ks suurim �rialaste internetiteenuste osutaja 15 Euroopa riigis.

Eestis omab KPNQwest N.V. �ritegevust oma t�tarettev�tja KPNQwest Estonia AS kaudu.

KPNQwest Estonia AS on KPNQwest N.V. 100% t�tarettev�tja, kelle p�hitegevus on TCP/IP protokolli ja internetiga seotud �hendamisteenuste osutamine. �henduse loomiseks rajatud v�rgukeskused asuvad mitmetes Eesti linnades: Tallinnas, Tartus, P�rnus, Rakveres, J�hvis, Kohtla-J�rvel ja Narvas. P�si�henduse k�rval pakutakse ka �leriigilist sissehelistamisteenust. Lisaks �hendusteenustele osutatakse ka� serveriteenuseid.� KPNQwest Estonia AS ehitab oma klientidele ka kohtv�rke (LAN), loob vajadusel virtuaalseid privaatv�rke (VPN), pakub vajalikku riist- ja tarkvara ning hooldab tehnilisi struktuure.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 t�henduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt� omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

KPNQwest Estonia AS tegutseb telekommunikatsiooniteenuste kaubaturul, mille �heks alaliigiks on andmesideteenuste osutamise kaubaturg. Andmesideteenuste osutamise kaubaturg jaguneb:

  1. L�pptarbijatele osutatavate teenuste kaubaturg, milline jaguneb interneti �hendusteenuse osutamise (dial-up ja p�si�hendus) ja serveriteenuste osutamise kaubaturgudeks.
  2. Teistele operaatoritele rahvusvahelise interneti�henduse hulgim��gi kaubaturg.

Interneti�henduse loomiseks on erinevaid v�imalusi. Levinud juurdep��suteenus on sissehelistamine telefoniv�rgu vahendusel (dial-up). Sissehelistamisteenuse kasutamiseks on vaja telefoniliini (-numbrit) ja modemit v�i ISDN-v�rguadapterit, mis teevad �helt arvutilt �le telefoniliini saadetavad signaalid arusaadavaks teistele arvutitele. P�si�hendus internetiga saavutatakse andmesidekanali, otsejuhtme, kaabeltelevisiooni, raadiolingi, ADSL v�i mobiiltelefoni vahendusel. K�esoleva koondumise puhul k�sitletakse neid erinevaid interneti �hendusteenuseid �he kaubaturuna, kuna nad v�imaldavad juurdep��su internetile, olles seega kasutustingimuste poolest ostja seisukohalt asendatavad.

Interneti�henduse kaudu kasutatavate serveriteenuste (e-posti aadressid, kodulehek�lje loomine ja hoidmine, portaalid, e-kommertsi lahendused, finantsteenused, AIP ja ASP teenused jm) osutamist k�sitletakse eraldi kaubaturuna, kuna tegemist on sisuteenuse, mitte juurdep��suteenuse osutamisega. Serveriteenuse osutamine kaasneb interneti�henduse loomisele, l�htudes ostja vajadustest. Serveriteenuste osutamine annab klientidele v�imaluse mitte osta, �les seada ja hooldada oma servereid, vaid osta vajalikku funktsionaalsust sisse. Kuna juurdep��s spetsiaalsetes serverikeskustes paiknevatele serveritele toimub interneti kaudu, on serveriteenuse osutamine interneti �hendusteenuste osutamisega tihedalt seotud tegevus.

Kuna andmesideteenused on k�ttesaadavad kogu riigi ulatuses on k�esoleva koondumise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumi h�lmav interneti �hendusteenuste osutamise, serveriteenuste osutamise ja teistele operaatoritele rahvusvahelise interneti�henduse hulgim��gi kaubaturg, kus tegutseb ka KPNQwest Estonia AS.

Andmesideteenuste osutamise kaubaturul konkureerivad Eestis lisaks koondumise �he osalise t�tarettev�tjale KPNQwest Estonia AS veel AS Eesti Telefon, AS Uninet, AS Microlink Online, O� Levicom Broadband (Tele 2), AS EsData ja �le 10 v�iksema turuosaga ettev�tja. Koondumise teate kohaselt oli 2000. aastal KPNQwest Estonia AS turuosa� interneti �hendusteenuste osutamise kaubaturul [�] %, serveriteenuste osutamise kaubaturul [�] % ja teistele operaatoritele rahvusvahelise interneti�henduse hulgim��gi kaubaturul [�] %.

�iguslik hinnang

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Qwest B.V. �lemaailmne k�ive 2000.a majandusaastal oli [�] miljardit krooni ning KPNQwest N.V. k�ive [�] miljardit krooni. KPNQwest N.V. kontserni kuulub Eestis registreeritud ja tegutsev t�tarettev�tja KPNQwest Estonia AS, mist�ttu kontserni �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Qwest B.V. ja KPNQwest N.V. koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Antud koondumise puhul valitseva m�ju omandaja Qwest B.V., samuti teised Qwest Communications International Inc. kontserni kuuluvad ettev�tjad ei oma Eestis �ritegevust. KPNQwest N.V., kelle �le valitsev m�ju omandatakse, tegutseb Eestis ainult KPNQwest Estonia AS kaudu. Kuna Eestis puuduvad koondumise poolt m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti andmesideteenuste osutamise kaubaturge. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei m�juta n�udlust andmesideteenuste osutamise j�rele ega selle teenuse pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Seega koondumine ei tekita ega tugevda Eesti andmesideteenuste kaubaturgudel turguvalitsevat seisundit ning KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 l�ike 1 punktist 1

Otsustan:

Anda luba Qwest B.V. ja KPNQwest N.V. koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi