PEADIREKTOR

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 31.10.2001 nr 40-KO

Koondumisele nr 02-ko/2001 Mets�liitto Osuuskunta/ Thomesto Oy loa andmine

 

Koondumine

12.10.2001.a esitasid Mets�liitto Osuuskunta esindajad Konkurentsiametile koondumise teate, mille kohaselt Mets�liitto Osuuskunta omandas aktsiate ostu-m��gi lepingu alusel 95,5 protsenti Thomesto Oy aktsiakapitalist. Nimetatud tehingu tulemusel omandas Mets�liitto Osuuskunta valitseva m�ju Thomesto Oy �le konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) � 2 lg 4 t�henduses. Seega on tegemist koondumisega KonkS � 19 lg 1 p 2 s�testatud viisil.

Konkurentsiamet avaldas 18.10.2001.a Metsaliitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumise kohta koondumise teate saamise kohta teate v�ljaandes �Ametlikud Teadaanded�. Kolmandad isikud nimetatud koondumise kohta arvamusi ja vastuv�iteid ei esitanud.

Koondumise osalised

KonkS � 20 punktide 2 ja 4 j�rgi on koondumise osaline ettev�tja, kes omandab valitseva m�ju teise ettev�tja �le, ja ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju. Seega on k�esoleval juhul koondumise osalisteks Mets�liito Osuuskunta ja Thomesto Oy.

Mets�liitto Osuuskunta on Soome Vabariigis registreeritud Mets�liitto kontserni valdusettev�tja, kelle omanikeks on Soome metsaomanikud. Ettev�tja tegevusaladeks on puidu kokkuost, metsamaterjali hankimine �histu liikmetelt ja selle turustamine ning tegevus puidut��stuse valdusettev�tjana. T�tarettev�tja M-real Oyj kaudu osaleb Mets�liitto Osuuskunta ka k�rgekvaliteedilise tr�kipaberi, kartongi ja pappmaterjali, surumustriga papi, tarbijapakendite, pakkematerjali ja siidpaberi tootmises ja turustamises ning Finnforest Oyj kaudu saematerjali, t��deldud puidu, kase- ja okaspuidust vineeri, laminaat �vineertahvlite ja �talade, m��blidetailide, puidust lattide, teivaste, tugevdatud puidust valmistatud toodete ning teiste puidul p�hinevate toodete valmistamises ja turustamises. Teiste kontserni kuuluvate ettev�tjate kaudu tegeleb Mets�liitto Osuuskunta kontsern metsamaterjali hankimise, puidul baseeruvate k�ttematerjalide tootmise ning metsa- ja muu toormaterjali vastuv�tmise ja m��tmisega. Mets�liitto Osuuskunta kontserni kuuluvad Eestis registreeritud ja tegutsevad Metsind AS, Finnforest Eesti AS ja Map Eesti AS, kes tegelevad vastavalt metsatoormaterjali hankimise, saematerjali hankimise ning paberi turustamisega.

Thomesto Oy on Soome Vabariigis registreeritud ettev�tja, kelle peamisteks tegevusaladeks on puidu kokkuost ja eksport Venemaalt ja Balti riikidest ning metsa- ja ehitusmasinate kaubandusega, olles masinatootjate agendiks Balti riikides. Samuti omab Thomesto Oy v�hemusosalust �hes saeveskis Eestis ning �hes saeveskis L�tis. Thomesto Oy omab 99,48 protsenti Eestis registreeritud ja tegutseva AS Mets & Puu aktsiatest, kes tegeleb metsatoormaterjali hankimisega. Thomesto Oy t�tarettev�tja Thomesto Machine Agencies AB kaudu kuulub kontserni AS Thom Tehnika, kes tegeleb peamiselt metsat��stus- ning ehitusmasinate m��giga.

�iguslik hinnang

Koondumise kontrolli kohaldamine

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

Mets�liitto Osuuskunta 2000.a majandusaasta k�ive oli 117,55 miljardit krooni ja Thomesto Oy 2000.a majandusaasta k�ive 2,76 miljardit krooni. Thomesto Oy kontserni kuuluvad Eestis registreeritud ja tegutsevad t�tarettev�tjad AS Mets & Puu ja Thom Tehnika AS, mist�ttu kontserni �ritegevus toimub Eestis. Seega kuulub Mets�liitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumine KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Rahandusministri 27.08.2001.a m��ruse nr 75 �Koondumise teate esitamise juhend� (edaspidi Juhend) � 7 lg 3 p 1 kohaselt on m�jutatud kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat ning koondumine viib v�hemalt 15 protsendilise turuosani.

K�esoleva koondumise puhul on horisontaalselt m�jutatud kaubaturuks metsatoormaterjali turg.

Kaubaturul k�ibivaks kaubaks on metsatoormaterjal. Metsatoormaterjali saab liigitada vastavalt puidu kvaliteedile ning otstarbele, puidu p�ritolule ja puu liikidele. V�ttes aluseks metsatoormaterjali kvaliteedi ja kasutamise otstarbe, saab eristada tarbepuitu ja paberipuitu. Tarbepuit (palk) on tugevam ja kvaliteetsem osa puut�vest l�bim��duga rohkem kui 15 cm. Paberipuit on puut�vi v�i selle osa, mille l�bim��t on 7-15 cm v�i mille kvaliteet ei vasta tarbepuidule esitatavatele n�udmistele. Tarbepuitu m��akse saeveskitele ja muudele puidut��stusettev�tjatele, �lej��nud osa metsatoormaterjalist m��akse paberipuiduna paberit��stusele. Arvestades metsatoormaterjali p�ritolu eristatakse Eesti metsadest p�rinevat metsatoormaterjali ja imporditud metsatoormaterjali. Puuliikide alusel jaotub metsatoormaterjaliturg m�nnipuidu, kuusepuidu ja kasepuidu turgudeks. Enamus Eestis raiutavast puidust on okaspuit (m�nni- ja kuusepuit).

Kasutusotstarbe ja kvaliteedi poolest on tarbepuit ja paberipuit mitteasendatavad. Samas hoolimata puidu hankimise piirkonnast, saadakse sealt tavaliselt nii tarbepuitu, paberipuitu kui ka muu otstarbelist puitu. Koondumise teate kohaselt ei erine koondumise osaliste turuosad erinevate turu alaliikide puhul ning konkurentsiprobleemid ei teki ka juhul, kui kaubaturul k�ibivat kaupa piiritleda kitsamalt. Metsatoormaterjali p�ritolu arvestamine kauba piiritlemisel ei ole vajalik, kuna impordi osat�htsus on v�ike (3-4%). Sellest tulenevalt ei ole k�esoleva koondumise puhul vajalik piiritleda kaupa kitsamalt kui metsatoormaterjalina.

Metsatoormaterjali varumine toimub kasvava metsa raiumise v�i �marpuidu kokkuostu teel. Kasvavat metsa raiutakse, kas ettev�tjale kuuluvalt kinnistult v�i ostetud raielangilt. Suurema t�htsusega on metsatoormaterjali varumine �marpuidu kokkuostu teel, kas teistelt ettev�tjatelt v�i eraisikutelt. Mets�liitto Osuuskunta kontsern varus 2000. aastal [�] tm metsatoormaterjali. Sellest ligikaudu [�] % varuti kontserni enda v�i tema t�tarettev�tjate poolt. �lej��nud metsatoormaterjal osteti teistelt metsatoormaterjali kaubaturul tegutsevatelt ettev�tjatelt.

Metsatoormaterjali m��gi iseloomulikuks jooneks on ekspordi suur osakaal. Koondumise teate esitaja hinnangul eksporditakse 53% (4 400 000 m�) Eestis varutud metsatoormaterjalist. Eestis tegutsevatele saeveskitele m��akse 2 200 000 m� (27%) ja kohalikule paberit��stusele 400 000 m� (5 %). Samuti on metsatoormaterjali m��ki iseloomustavaks asjaolu, et enamus suurematest metsatoormaterjali varujatest on rahvusvaheliste paberi tootmisega tegelevate ettev�tjate t�tarettev�tjad v�i kodumaise puidut��stuse kontsernide emaettev�tjad ja suurima osakaaluga on kontserni sisene m��k.

Koondumise teate kohaselt eksporditakse [�] % Mets�liitto kontserni poolt Eestis varutavast metsatoormaterjalist. �lej��nud metsatoormaterjalist m��akse [�] % kontsernisiseselt Eestis ning [�] % kontserni mittekuuluvatele Eestis asuvatele isikutele.

Metsad ei paikne Eestis �htlaselt. K�ige suuremad metsad asuvad Kirde-Eestis (metsasus 55%), L�una- ja Kagu-Eestis (53%) ning Edela-Eestis (50%). Suhteliselt v�iksemad on metsad L��nemaal (40%) ja Tartumaal (37%). Nimetatud asjaolu ei m�juta konkurentsitingimusi metsatoormaterjali varumisel ja m��gil Eesti erinevates piirkondades. Eesti territooriumi v�iksuse ja vahemaade l�hiduse t�ttu ei m�juta kaubaturu piiritlemist transpordikulud jm sellega seotud tingimused. Seega on kaubaturuks kogu Eesti territoorium.

Hinnang koondumisele

KonkS � 22 lg 2 kohaselt keelab Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul.

KonkS � 13 lg 1 j�rgi on turguvalitsev ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestaval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Metsatoormaterjali varumisel konkureerivad lisaks koondumise osaliste t�tarettev�tjatele rahvusvaheliste metsat��stusettev�tjate t�tarettev�tjad (Stora Enso Mets AS, Holmen Mets AS, S�dra Eesti AS) ja kaks suuremat Eesti metsat��stuskontserni (AS Sylvester, AS Forestex). Nimetatud ettev�tjad varuvad ligi 70% metsatoormaterjalist. Koondumise osaliste t�tarettev�tjate turuosa kokku metsatoormaterjali varumisel on ligikaudu [�] %. Samas ei ole �lej��nud suuremate konkurentide turuosad oluliselt v�iksemad (j��vad vahemikku [�] %). Kuna omavahel konkureerivad rahvusvahelised ja kohalikud metsat��stuse kontsernid, ei oma koondumise osalised eelist majandusliku ja finantsj�u n�ol.

Suurim metsatoormaterjali m��ja on Riigimetsa Majandamise Keskus, kes tegeleb riigile kuuluvate metsade haldamise ja riigile kuuluva metsa ja puidu m��giga. Riigimetsa Majandamise Keskuse turuosa metsatoormaterjali m��misel on ligikaudu [�] %. Nagu eelnevalt k�sitletud, m��vad teised metsatoormaterjali varujad suurema osa varutud metsatoormaterjalist kontserni siseselt.

Metsatoormaterjali varumiseks ei ole n�utav tegevusluba, seega juriidilisi t�kkeid metsatoormaterjali kaubaturule sisenemiseks ei ole.

Konkurentsiameti teabe n�udele vastanud ettev�tjate arvates, ei teki k�esoleva koondumise tulemusena koondumise osalistel metsatoormaterjali kaubaturul turguvalitsevat seisundit.

Arvestades koondumise osaliste koondumise tulemusel tekkivat turuosa, konkurentide arvu ja nende majanduslikku ja finantsj�udu, juriidiliste sisenemist�kete puudumist ning teisi tegureid, ei teki koondumise osalistel metsatoormaterjali kaubaturul turguvalitsevat seisundit KonkS � 13 lg 1 t�henduses. Seega ei esine k�esoleva koondumise puhul KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.

Hinnang koondumisega seotud konkurentsipiirangule

Koondumise teate kohaselt on Thomesto Oy aktsiate ostu-m��gi tehingus m��jateks olevad Thominvest Oy, Thomproperties Oy ja Timber Shipping Limited v�tnud endale kohustuse [�] jooksul tehingu s�lmimisest mitte tegutseda Mets�liitto Osuuskunta n�usolekuta otseselt v�i kaudselt �rivaldkondades, mis pakuvad konkurentsi Thomesto Oy kontserni �ritegevusele. �ritegevuse sisu m��ratlemisel v�etakse aluseks Thomesto Oy kontserni tegevusvaldkonnad aktsiate ostu-m��gilepingu s�lmimise ajal. Koondumise teate esitaja on seisukohal, et ilma nimetatud konkurentsipiiranguta v�iksid m��jad v�heste kulutustega asutada uue metsatoormaterjali varumise v�i metsat��stusmasinate m��giga tegeleva ettev�tja, mis oluliselt v�hendaks omandatud ettev�tja ja tema varade v��rtust. Uue ettev�tja asutamist lihtsustavad metsatoormaterjali varumise ja m��gi aluseks olevad isiklikud kontaktid, mis j��vad m��jatele alles ka p�rast tehingu s�lmimist. Tehingu tulemusel l�hevad Mets�liitto Osuuskuntale �le Thomesto Oy kontserni kliendid, oskusteave, kogemused metsatoormaterjali turul tegutsemise ning Thomesto nimega seotud goodwill.

Konkurentsiamet on seisukohal, et eelnevalt kirjeldatud konkurentsipiirang on Mets�liitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumisega otseselt seotud ja selle j�ustamiseks vajalik, kuna sellega tagatakse omandatavate varade v��rtuse s�ilimine nende �leminekul m��jatelt ostjale. Nimetatud konkurentsipiirang on lubatav ainult selles osas, kuiv�rd ta k�sitleb m��jate tegevust nendel kaubaturgudel, millel Thomesto Oy ja temaga samasse kontserni kuuluvad ettev�tjad tegutsesid Thomesto Oy aktsiate ostu-m��gilepingu s�lmimise hetkel.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 lg 1 p 1

Otsustan:

Anda luba Mets�liitto Osuuskunta ja Thomesto Oy koondumisele.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Peeter Tammistu

Peadirektor

Tagasi