PEADIREKTORI ASET�ITJA

                                   �rakiri
  �risaladused on v�lja j�etud

Otsus 30.10.2001 nr 38-KO

Loa andmine koondumisele nr 01-ko/2001 TPG Media Invest I AS / Telenor Media Holding AS

 

Koondumise viis

TPG Media Invest I AS (Norra Kuningriik) teatas 03.10.2001.a Konkurentsiametile koondumisest, mille kohaselt ta omandab valitseva m�ju Telenor Media Holding AS (Norra Kuningriik) �le. Valitseva m�ju omandamine toimub Telenor Media Holding AS 100% aktsiate omandamise teel. Koondumine toimub konkurentsiseaduse (KonkS) � 19 lg 1 p 2 viisil.

Koondumise osalised ja nende p�hitegevus

Koondumise osalised KonkS � 20 j�rgi on TPG Media Invest I AS ja Telenor Media Holding AS.

TPG Media Invest I AS p�hitegevus on investeeringute haldamine. TPG Media Invest I AS ainuaktsion�riks on TPG Media Invest II AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsion�riks on TPG Media Invest III AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsion�riks on TPG Media Invest IV AS (Norra Kuningriik), kelle ainuaktsion�riks on TPG Media Invest L.L.C (USA). TPG Media Invest L.L.C on USA investeerimisfondide TPG Partners III L.P., TPG Parallel III L.P., TPG Investors III L.P., FOF Partners III B.L.P., TPG Dutch Parallel III CV ja FOF Partners III L.P. �hine ettev�tja. K�ik nimetatud �ri�hingud on asutatud k�nealuse tehingu teostamiseks 2001.a septembris ega oma �ritegevust Eestis.

Telenor Media Holding AS p�hitegevus on investeeringute haldamine ja tema ainsaks t�tarettev�tjaks on Telenor Media AS (Norra Kuningriik). Telenor Media AS on telefoniraamatute kirjastamise ja sellega seotud tegevusaladel tegutsev ettev�tja, kes tegutseb Norras ning k�mnes Euroopa riigis oma t�tarettev�tjate kaudu ja osalustega �histes ettev�tjates. Eestis omab Telenor Media AS �ritegevust oma t�tarettev�tja Interinfo Finland OY (Soome Vabariik) kaudu, kelle t�tarettev�tja on Telenor Media Eesti AS.

Kaubaturud

KonkS � 3 lg 1 t�henduses on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ja kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate v�i asendatavate kaupade k�ibimise ala kogu Eesti territooriumil v�i selle osal.

Telenor Media Eesti AS tegutseb infokataloogide kirjastamise kaubaturul, andes v�lja paberkandjal telefonikatalooge "INFO+" ja "Eesti Ettev�tete Telefoniraamat" ning kirjastades internetikataloogi www.infopluss.ee. "INFO+" on Tallinna ja Harjumaa ettev�tteid, organisatsioone ja eraisikuid h�lmav aadressi- ja telefoniraamat, "Eesti Ettev�tete Telefoniraamat" on Eesti ettev�tteid ja eraisikuid h�lmav aadressi- ja telefoniraamat ning internetikataloog sisaldab andmeid Eesti ettev�tete ja Tallinna piirkonna eraisikute kohta.

Infokataloogide kirjastamise kaubaturul v�ib eristada kahte suuremat kaubaturgu: telefonikataloogide ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturg. M�lemate kataloogide andmebaasid suures osas �htuvad, sisaldades ettev�tete, organisatsioonide ning eraisikute kontaktandmeid, ning on seet�ttu informatsiooni hankijale kvaliteedi seisukohalt asendatavad. Telefonikatalooge kirjastatakse paberkandjal ning informatsiooni saab hankida telefoniraamatute olemasolul. Internetikatalooge saab kasutada ainult interneti p�si�henduse korral, mist�ttu ei ole nimetatud teenused ostjale kasutustingimuste poolest asendatavad.

Kuna telefoni- ja internetikataloogid levivad ja on k�ttesaadavad kogu riigi ulatuses on nende kirjastamise puhul kaubaturgudeks kogu Eesti territooriumit h�lmav telefonikataloogide kaubaturg ja internetikataloogide kaubaturg.

Telefoni - ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturgudel on tihe konkurents. Telenor Media Eesti AS konkurentideks on Eniro AS, Ekspresskataloogide AS, AS Eesti Info Keskus jt ettev�tjad. Telenor Media Eesti AS oli 2000. aastal suuruselt teine telefonikataloogide kirjastaja telefonikataloogide kaubaturul, turuosaga [�] %. Internetikataloogide kaubaturul oli Telenor Media Eesti AS turuosa [�] %.

�iguslik hinnang

KonkS � 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumisi, kui koondumise osaliste eelnenud majandusaasta �lemaailmsed k�ibed kokku �letavad 500 miljonit krooni ja v�hemalt kahe koondumise osalise �lemaailmne k�ive �letab kummalgi 100 miljonit krooni ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

TPG Media Invest I AS �lemaailmne k�ive 2000.a majandusaastal oli [�]miljardit krooni ning Telenor Media Holding AS k�ive [�] miljardit krooni. Telenor Media Holding AS �ritegevus toimub Eestis Telenor Media Eesti AS kaudu, kelle k�ive oli [�] milj. krooni.

Antud koondumine kuulub kontrollimisele, kuna koondumise osaliste k�ibed �letavad seaduses s�testatud piirm��rasid ning ettev�tja, kelle �le omandatakse valitsev m�ju, �ritegevus toimub Eestis.

KonkS � 22 lg 2 kohaselt Konkurentsiameti peadirektor v�i tema aset�itja keelab koondumise, kui see v�ib tekitada v�i tugevdada turguvalitsevat seisundit, mis oluliselt kahjustab konkurentsi kaubaturul. KonkS � 13 kohaselt on turguvalitsevaks ettev�tja, kellele kuulub kaubaturul v�hemalt 40 protsenti k�ibest v�i kelle positsioon v�imaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval m��ral s�ltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest v�i ka eri- v�i ainu�igust v�i olulist vahendit omav ettev�tja.

Antud juhul valitseva m�ju omandaja TPG Media Invest I AS ei oma Eestis �ritegevust. Telenor Media Holding AS, kelle �le valitsev m�ju omandatakse, tegutseb Eestis ainult Telenor Media Eesti AS kaudu, kes aga telefoni- ja internetikataloogide kirjastamise kaubaturul turguvalitsevat seisundit ei oma. Telefoni- ja internetikataloogide kaubaturul valitseb tihe konkurents, peale Telenor Media Eesti AS kirjastavad nimetatud katalooge rohkem kui kolm konkurenti. Koondumise tulemusel ei muutu konkurentsiolukord ega kaubaturu struktuur. Koondumine ei m�juta n�udlust telefoni- ja internetikataloogide teenuste j�rele ega selle teenuse pakkumist, samuti ei kahjusta koondumine tarbijate huvisid. Kuna Eestis puuduvad m�jutatud kaubaturud, kus tegutseb v�hemalt kaks koondumise osalist v�i nendega samasse kontserni kuuluvat ettev�tjat, siis koondumine ei m�juta Eesti telefoni- ja internetikataloogide kaubaturgu, ei tekita ega tugevda turguvalitsevat seisundit. Seega KonkS � 22 lg 2 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise, ei esine.

L�htudes eeltoodust ja juhindudes KonkS � 27 l�ike 1 punktist 1

Otsustan:

Anda koondumiseks luba.

K�esolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna halduskohtusse 30 p�eva jooksul sellest teada saamisest v�i p�evast, kui isik pidi otsusest teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik � 9).

Aini Proos

Tagasi