Kohus leidis, et "väärteoasjas kogutud tõenditega ei ole tõendatud AS-i Magnum Medical poolt väärteo toimepanemine, kuna ei ole tuvastatud konkreetse väärteo toimepanemise tunnuseid füüsilise isiku käitumises, ei ole tuvastatud, millise AS-i Magnum Medical organi või milliste juhtivtöötajate poolt on kaebuse esitaja huvides toime pandud teod, siis lähtuvalt eeltoodust leiab kohus, et kaebuse esitaja ei ole rikkunud KonkS § 73-5 lg 2 ning kohtuvälise menetleja otsus kuulub tühistamisele ja väärteomenetlus tuleb lõpetada väärteotunnuste puudumise tõttu." Kohtuotsus jõustus 16.12.2005

Tagasi