Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 24.11.2000 käskkirjale nr 26-A menetles Konkurentsiamet AS Eesti Viljasalv avalduse alusel juhtumit nr 25/00 eesmärgiga kontrollida AS Tallinna Vesi tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-dele 14 ja 18.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 28.05.2002 otsusega nr 28-L õiguserikkumise mittetuvastamisega, kuna AS Tallinna Vesi ei olnud teenuslepingu sõlmimisel vaba, vaid pidi järgima ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja nõudeid. Seetõttu ei saa AS-i Tallinna Vesi tegevust pidada kaubaturgu valitseva seisundi kuritarvitamiseks.

Tagasi