Konkurentsiamet alustas peadirektori 19.07.2000 käskkirja nr 15-a kohaselt juhtumi menetlemist OÜ Oma Takso 10.07.2000 avalduse alusel, milles väideti, et OÜ Fennostar on pakkunud OÜ-le Oma Takso kõlvatut konkurentsi. Juhtumi menetlemise eesmärk oli kontrollida OÜ Fennostar tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-le 28.
Konkurentsiameti peadirektori asetäitja tegi 05.01.2001 juhtumi nr 15/00 menetlemise lõpetamise otsuse nr 1-L õiguserikkumise mittetuvastamisest, mis OÜ Oma Takso 12.02.2001 kaebuse alusel tühistati Tallinna Halduskohtu 04.07.2001.a otsusega haldusasjas nr 3-743/2001, tehes Konkurentsiametile ettekirjutuse taastada juhtumi menetlemine. 16.07.2001 taastas Konkurentsiameti peadirektori asetäitja käskkirjaga nr 16-A juhtumi nr 15/00 menetlemise eesmärgiga kontrollida OÜ Fennostar tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-le 28.
Konkurentsiametile Tallinna Halduskohtult saadetud ja muude esitatud materjalide põhjal tegi Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 28.05.2002 juhtumi nr 15/00 menetlemise lõpetamise otsuse nr 27-L õiguserikkumise tuvastamisest. OÜ Fennostar on pannud toime kuni 31.09.2001 kehtinud konkurentsiseaduse §-s 28 lg 1 p 1, 3 ja 4 ning lg 2 keelatud teo, mis kahjustab vaba ettevõtlust ning on vastuolus heade kommete ja tavadega. Keelatud tegu seisneb tarbija eksitamises, s.o kaubamärgi sõnalise osa ja ärinime eristusvõimelise osa - OMA TAKSO - kasutamises kaubamärgi omanike ja äriühingu loata, OÜ Oma Takso ärisaladuste kuritarvitamises ja tema töötajate ärakasutamises konkurentsieeliste saamiseks.

Tagasi