Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 26.03.2001.a käskkirjale nr 9-A menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 09/01 tulundusühistu Bitest avalduse alusel.
Juhtumi menetlemine toimus ajaperioodil 01.10.1998.a kuni 30.09.2001.a kehtinud konkurentsiseaduse kohaselt.
Menetlemise eesmärgiks oli kontrollida konkurentsiseaduse § 18 lg 1 p 1 võimalikku rikkumist AS Petkam poolt. Võimalik rikkumine seisnes selles, et AS Petkam kui loomulik monopol, omades raudteeinfrastruktuuri objekti haruraudtee näol, ei võimalda TÜ-l Bitest sõlmida harutee kasutamise lepingut mõistlikel ja mittediskrimineerivatel tingimustel.
Juhtumi menetlemise käigus selgus, et sama asja kohta on TÜ Bitest esitanud hagiavalduse Harju Maakohtule. Vastavalt konkurentsiseadusele, kui sama asi on esitatud kohtu menetlusse, tuleb lõpetada riikliku järelevalve menetlus. Juhtumi nr 09/01 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 31.01.2002.a otsusega nr 9-L.

Tagasi