Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 20.02.2001.a käskkirjale nr 3-a menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 03/01 Ragn-Sells Eesti AS-i 09.02.2001.a kirjaga nr 12 esitatud kaebuse alusel, milles paluti kontrollida AS Põlva Heakord ja Põlva Linnavalitsuse tegevuse vastavust konkurentsiseadusele Põlva linna jäätmete ladestamise võimaldamisel Adiste prügilasse. Et Põlva linna territooriumil väljastab jäätmekäitluseks jäätmelube Põlvamaa Keskkonnateenistus, tuli antud menetluses hinnata ka Põlvamaa Keskkonnateenistuse tegevust.

Juhtumi nr 03/01 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 31.01.2002.a otsusega nr 8-L Põlvamaa Keskkonnateenistuse õiguserikkumise tuvastamisega. Õiguserikkumine seisnes selles, et Põlvamaa Keskkonnateenistus on Ragn-Sells Eesti AS jäätmeloa muutmise taotluse rahuldamata jätmisega kohelnud ettevõtjaid ebavõrdselt ning seeläbi kahjustanud konkurentsivabadust KonkS § 2 lg 2 tähenduses.

Tagasi