PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  24.10.2002 nr 67-L

Juhtumi nr 10/02 menetlemise lõpetamine

 

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 25.06.2002 otsusega nr 36-A alustati juhtumi nr 10/02 menetlemist seoses Konkurentsiameti poolt läbiviidud jäätise turustamise turu-uuringus saadud andmetega ja tekkinud vajadusega kontrollida AS-i Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostu-müügilepingu (nr 30/01, 2001) sätete vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-le 6 ja § 16 p-le 4.

AS-i Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostu-müügilepingu nr 30/01 2001 punkti 6 kohaselt annab Müüja “Valio” jäätisele allahindlust 5% ja AS Tallinna Külmhoone jäätisele 3% tingimusel, et Ostja ei müü AS Balbiino analoogseid tooteid.

 

 

I FAKTILISED ASJAOLUD

 

Menetluse subjektid

AS Tallinna Külmhoone – reg nr 10030700, asukohaga Peterburi tee 42, Tallinn 11415. AS-i Tallinna Külmhoone põhitegevusaladeks on jäätise ja jäätisetoodete tootmine, lihast külmutatud poolfabrikaatide tootmine, kaupade külmtingimustel hoiustamine, külmutatud ja jahutatud toidukaupade hulgimüük. Ettevõtja 2001.a. realiseerimise netokäive oli 490 468 000 krooni.

OÜ Vadeira – reg nr 1149589, asukohaga Liikuri 38-78, Tallinn 13618. OÜ Vadeira põhitegevusaladeks on toiduainete müük müügikohtades ja turgudel.

 

Menetluse käik

30.07.02 saatis Konkurentsiamet teabenõude AS-le Tallinna Külmhoone juhtumis nr 10/02 AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostumüügilepingu nr 30/01 punktis 6 sätestatu kohta.

26.08.02 saatis Konkurentsiamet teabenõude OÜ-le Vadeira juhtumis nr 10/02 AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostumüügilepingu nr 30/01 punktis 6 sätestatu kohta.

Oma 30.08.02 vastuses Konkurentsiameti teabenõudele, teatas AS Tallinna Külmhoone, et:

  • Ostumüügileping nr 30/01 2001 ei pikenenud ning 04. märtsil 2002 sõlmiti AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahel uus ostu-müügileping;
  • Ostumüügilepingu 30/01 2001 punkti 6 täitmise osas pole esinenud probleeme ega rakendatud vastavaid meetmeid lepingupartnerile;
  • OÜ-le Vadeira müüdud “Valio” jäätise osatähtsus AS-i Tallinna Külmhoone 2001.a. realisatsioonist moodustas 0,001%.

Vastusele oli lisatud OÜ Vadeira ostu-müügileping nr 04/03/02 3 lehel.

Oma 13.09.02 vastuses Konkurentsiameti teabenõudele, teatas OÜ Vadeira, et:

  • AS Tallinna Külmhoone uuendas ostu-müügilepingut nr 30/01 2001 ning ostu-müügilepingus nr 04/03/02 puudub punkt, kus OÜ Vadeira ei tohi müüa AS Balbiino analoogseid tooteid;
  • AS Tallinna Külmhoone on andnud OÜ-le Vadeira tasuta rendile vajaliku koguse külmikuid nende toodete realiseerimiseks. AS-ga Balbiino on küll jäätise ostu-müügileping, kuid sellega ei ole antud OÜ-le Vadeira tasuta kasutamiseks AS Balbiino külmikuid. Seetõttu müüb OÜ Vadeira klientide paremaks teenindamiseks AS Balbiino neid tooteid, mida teistel tootjatel sortimendis ei ole;
  • Ostumüügilepingu nr 30/01 2001 punktis 6 sätestatu kohaselt ei ole esinenud probleeme ega rakendatud meetmeid AS Tallinna Külmhoone poolt;
  • AS Tallinna Külmhoone toodang moodustas OÜ Vadeira 2001.aasta realisatsioonist 59%.

 

 

II ÕIGUSLIK HINNANG

 

Kaubaturu määratlus

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 3 lg 1 sätestab, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutamistingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Jäätis on piimatoode, mida valmistatakse jäätisesegude üheaegsel vahustamisel ja külmutamisel. Jäätisesegule lisatud lisanditega saadakse erinevaid jäätisesorte. Igal jäätisetootjal on oma sortiment.

Eestis tegutsevad jäätise tootmisega kolm ettevõtjat, s h AS Tallinna Külmhoone. Tootjatel on lepingud peamiselt hulgimüüjatega, kes oma edasimüüjate kaudu müüvad jäätist jaemüüjatele. Mõningatel juhtudel on tootjal ka otselepingud jaemüüjatega, näiteks suuremate jaekaubandus- või tanklakettidega.

Käesolevas juhtumis on vaatluse all ostu-müügileping AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahel jäätise edasimüügi osas. Jäätist müüakse üle kogu Eesti ühetaoliselt ning seega on kaubaturuks jäätise müük kogu Eesti territooriumil.

 

 

Menetluse tulemused

KonkS § 4 lg 1 p 6 kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, sealhulgas kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuse seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi.

Käesolevas juhtumis on AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostu-müügilepingu nr 30/01 2001 objektiks AS-i Tallinna Külmhoone poolt toodetud jäätise müük. Lepingu punktis 6 sätestatakse allahindluse protsendid jäätisetoodetele ning samas seotakse need tingimusega, et OÜ Vadeira ei müü kolmanda ettevõtja (AS Balbiino) analoogseid tooteid. Selline tingimus ei ole seotud AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahelise ostu-müügilepingu objektiga, s o AS Tallinna Külmhoone poolt toodetava ja müüdava jäätisega ning on seetõttu konkurentsi kahjustava eesmärgiga, piirates kolmandatel isikutel ( AS-i Balbiino ) oma toodete müüki, milline kokkulepe on keelatud KonkS § 4 lg 1 p 6 järgi.

KonkS § 16 p 4 kohaselt on keelatud turguvalitseva ettevõtja poolt oma seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuste seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi.

KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Vastavalt Konkurentsiameti poolt läbiviidud jäätise turustamise turu-uuringus kogutud andmetele oli 2001.a Eestis jäätise müügi turul AS-i Tallinna Külmhoone turuosa lähtuvalt käibest ~52%. Seega on AS Tallinna Külmhoone Eestis jäätise müügi kaubaturul turguvalitsev ettevõtja. Käesoleva juhtumi menetlemisel ei selgunud asjaolusid, mis viitaksid AS Tallinna Külmhoone poolt oma turguvalitseva seisundi otsesele või kaudsele kuritarvitamisele ostu-müügilepingu sõlmimisel OÜ-ga Vadeira. Seega ei vaatle me nimetatud lepingus sätestatud tingimusi kui turguvalitseva ettevõtja poolt oma seisundi kuritarvitamist KonkS § 16 p 4 järgi.

Konkurentsiametil on vastavalt KonkS § 70 lg 5 p-le 3 õigus lõpetada juhtumi menetlemine, kui menetluse subjekt on oluliselt parandanud olukorda kaubaturul. Oma 30.08.2002 vastuses nr 554 Konkurentsiameti teabenõudele vastas AS Tallinna Külmhoone, et ostu-müügileping nr 30/01 2001 AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Vadeira vahel on lõppenud ning kokkulepe jäätise müügi osas on uuendatud 04.märtsil 2002 ostu-müügilepinguga nr 04/03/02, mille sätted ei ole vastuolus konkurentsiseadusega.

 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 70 lg 5 p-st 3

otsustan:

lõpetada juhtumi nr 10/02 menetlemine, kuna menetluse subjektid on olukorda kaubaturul oluliselt parandanud.

Aini Proos

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustiku § 9)

Tagasi