PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  24.10.2002 nr 66-L

Juhtumi nr 09/02 menetlemise lõpetamine

 

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 25.06.2002 otsusega nr 35-A alustati juhtumi nr 09/02 menetlemist seoses Konkurentsiameti poolt läbiviidud jäätise turustamise turu-uuringus saadud andmetega ja tekkinud vajadusega kontrollida AS-i Tallinna Külmhoone ja AS Kadaka Säästumarket vahelise koostöölepingu (nr 02/00, 15.august 2000.a.) sätete vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-le 1 ja § 16 p-le 4.

AS-i Tallinna Külmhoone ja AS-i Kadaka Säästumarket vahelise koostöölepingu nr 02/00 punkti 2.6 kohaselt kohustub Säästumarket mitte müüma lepingujärgseid tooteid alla miinimum hinna (/…/) ning hinna muutusel korrigeeritakse seda poolte kokkuleppel. Antud lepingu järgi on lepingujärgseteks toodeteks tooted, mida Tootja (AS Tallinna Külmhoone) valmistab ja müüb ainult Säästumarketile ning mis kannavad “Säästumarketi” kaubamärki.

 

I FAKTILISED ASJAOLUD

Menetluse subjektid

AS Tallinna Külmhoone – reg nr 10030700, asukohaga Peterburi tee 42, Tallinn 11415. AS-i Tallinna Külmhoone põhitegevusaladeks on jäätise ja jäätisetoodete tootmine, lihast külmutatud poolfabrikaatide tootmine, kaupade külmtingimustel hoiustamine, külmutatud ja jahutatud toidukaupade hulgimüük. Ettevõtja 2001.a. realiseerimise netokäive oli 490 468 000 krooni.

AS Kadaka Säästumarket – reg kood 10520503, asukohaga Kadaka tee 6B, Tallinn 12915. AS-i Kadaka Säästumarket põhitegevusalaks on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toiduained, joogid ja tubakatooted. Ettevõtja on spetsialiseerunud jaekaubandusele (discounter tüüpi). AS Kadaka Säästumarket kuulub 100% Kinnisvarahalduse AS-le. Ettevõtja 2001.a. realiseerimise netokäive oli 979 410 129 krooni.

 

Menetluse käik

30.07.02 saatis Konkurentsiamet AS-le Tallinna Külmhoone teabenõude, milles esitati küsimusi AS-i Tallinna Külmhoone ja AS-i Kadaka Säästumarket vahelise koostöölepingu nr 02/00 punktis 2.6 sätestatu kohta.

30.08.02 vastas AS Tallinna Külmhoone Konkurentsiameti teabenõudele, et:

 • vastavalt AS Tallinna Külmhoone ja AS Kadaka Säästumarketi vahelise koostöölepingule on lepingujärgseteks toodeteks 1, 0 liitrised “Säästujäätised”;
 • /…/;
 • 13. juunil 2002.a. leppisid lepingupooled kokku, et lepingust nr 02/00 jäetakse välja punkt 2.6.

Vastusele olid lisatud AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Kadaka Säästumarket koostööleping nr 02/00 15. augustist 2000.a. koos lisadega:

 • lisa lepingujärgsete toodete hindate kohta;
 • lisa 2 lepingujärgsete toodete väljamüügihindade muudatused alates 01. jaanuarist 2001.a. ning koostöölepingu punkti 2. 6 muudatus lepingujärgsete toodete letihinna osas;
 • lisa 3 lepingujärgsete toodete pakendite partii koguse kinnitamine 13.märtsist 2001.a;
 • lisa 4 10. oktoobrist 2001.a. lepingujärgsete toodete pakendite partii koguse kinnitamine, lepingujärgsete toodete etikettide koguse kinnitamine ning lepingujärgsete toodete väljavahetamise kohta;
 • lisa 5 13. juunist 2002.a., millega osapooled lepivad kokku, et lepingust nr 02/00 välja jätta punkt 2.6, mille järgi on määratletud miinimumhind.

   1. vastas OÜ Kadaka Säästumarket juht Margit Uibokand Konkurentsiameti teabe nõudele, et

 • AS Tallinna Külmhoone ja OÜ Kadaka Säästumarket koostöölepingu punktis 2.6 sätestatud toodete hinnakujunduse aluseks on vastavad tootjakulud ning hinnakujundus on orienteeritud eelkõige kuludele, eriti tootja kuludele. Seega oli, arvestades valitud hinnakujunduse liiki, initsiatiiv mingis mõttes tootja käes, kuid tootja ei dikteeri siiski täielikult edasimüügihindu;
 • Lepingupunktiga 2.6 soovis AS Tallinna Külmhoone, et Säästumarket ei osutaks tema enda, s.o AS Tallinna Külmhoone poolt toodetud toote (Säästujäätis) pinnalt ebatervet konkurentsi AS Tallinna Külmhoone teiste toodete suhtes.

 

II ÕIGUSLIK HINNANG

Kaubaturu määratlus

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 3 lg 1 sätestab, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutamistingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Jäätis on piimatoode, mida valmistatakse jäätisesegude üheaegsel vahustamisel ja külmutamisel. Jäätisesegule lisatud lisanditega saadakse erinevaid jäätisesorte. Igal jäätisetootjal on oma sortiment.

Eestis tegutsevad jäätise tootmisega kolm ettevõtjat, s h AS Tallinna Külmhoone. Tootjatel on lepingud peamiselt hulgimüüjatega, kes oma edasimüüjate kaudu müüvad jäätist jaemüüjatele. Mõningatel juhtudel on tootjal ka otselepingud jaemüüjatega, näiteks suuremate jaekaubanduskettidega või tanklatega.

Käesolevas juhtumis on vaatluse all koostööleping tootja (AS-i Tallinna Külmhoone) ja jaekaubandusketi (AS-i Kadaka Säästumarket) vahel jäätise tootmise ja müügi osas. Jäätist müüakse üle kogu Eesti ühetaoliselt ning seega on kaubaturuks jäätise müük kogu Eesti territooriumil.

 

Menetluse tulemused

KonkS § 4 lg 1 p 1 kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, millega otseselt või kaudselt kolmandate isikute suhtes määratakse kindlaks hinna- ja muid kauplemistingimusi.

KonkS § 4 lg 1 p 1 kohaldub nii horisontaalse kui ka vertikaalse kokkuleppe, tegevuse ja otsuse puhul. Horisontaalseks kokkuleppeks loetakse kokkulepet ühel tasandil tegutsevate ettevõtjate – tootjate vahel või hulgimüüjate vahel ning vertikaalseks toomise või turustamise erinevatel tasanditel tegutsevate ettevõtjate - tootja ja hulgimüüja või hulgimüüja ja jaemüüja vahel. Käesolevas juhtumis vaatleme kokkulepet AS-i Tallinna Külmhoone ja AS-i Kadaka Säästumarket vahel, s.t vertikaalsel tasandil.

15.augustil 2000.a. on Tallinnas sõlmitud koostööleping nr 02/00 AS-i Tallinna Külmhoone (Tootja) ja AS-i Kadaka Säästumarket (Säästumarket) vahel, millega Tootja kohustub valmistama ja müüma Säästumarketile “Säästumarketi” kaubamärki kandvaid tooteid. Lepingupunkti 2.6 järgi kohustub Säästumarket mitte müüma antud tooteid alla miinimum hinna (/…/), hinna muutusel korrigeeritakse poolte kokkuleppel miinimum hinda. Tootmise ja turustamise tasanditel tegutsevate ettevõtjate vaheline kokkulepe toote hinna suhtes kõrvaldab võimaluse õiglase edasimüügihinna kujunemiseks tarbijatele. Ettevõtjatevaheline kokkulepe, millega AS Tallinna Külmhoone ja AS Kadaka Säästumarket määravad kindlaks AS-i Kadaka Säästumarket poolt müüdava “Säästujäätise” jaemüügihinna tarbijate suhtes, vaadeldakse konkurentsiseaduse järgi kui hinnaalast kokkulepet kolmandate isikute suhtes, milline tegevus on konkurentsi kahjustav ning seega keelatud KonkS § 4 lg 1 p 1 järgi.

KonkS § 13 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja konkurentsiseaduse tähenduses ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Vastavalt Konkurentsiameti poolt läbiviidud jäätise turustamise turu-uuringus kogutud andmetele oli 2001.a. Eestis jäätise müügi turul AS-i Tallinna Külmhoone turuosa lähtuvalt käibest ~52%. Seega on AS Tallinna Külmhoone Eestis jäätise müügi kaubaturul turguvalitsevas seisundis.

KonkS § 16 p 4 kohaselt on keelatud turguvalitseva ettevõtja poolt oma seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuste seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi. AS Tallinna Külmhoone ja AS Kadaka Säästumarketi vahelise koostöölepingu nr 02/00 objektiks on jäätise tootmine ja müük. Käesoleva juhtumi menetlemise käigus ning AS-i Tallinna Külmhoone ja AS-i Kadaka Säästumarket 15.08.02.a. sõlmitud koostöölepingust nr 02/00 ei ilmnenud asjaolusid, mis viitaksid sellele, et AS Tallinna Külmhoone oleks koostöölepingu sõlmimisel AS-ga Kadaka Säästumarket kasutanud oma turguvalitseva ettevõtja positsiooni kaubaturul ning seadnud nimetatud kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimusi või lisakohustusi, mis polnud seotud kokkuleppe objektiga.

Konkurentsiametil on vastavalt KonkS § 70 lg 5 p-le 3 õigus lõpetada juhtumi menetlemine, kui meneluse subjekt on oluliselt parandanud olukorda kaubaturul. Oma 30.08.2002 vastuses nr 554 Konkurentsiameti teabe nõudele vastas AS Tallinna Külmhoone, et 13. juunil 2002 leppisid AS Tallinna Külmhoone ja AS Kadaka Säästumarket (Keskofood Eesti AS) kokku, et koostöölepingust nr 02/00 jäetakse välja punkt 2.6 (koostöölepingu nr 02/00 lisa 6).

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 70 lg 5 p-st 3

otsustan:

lõpetada juhtumi nr 09/02 menetlemine, kuna menetluse subjektid on olukorda kaubaturul oluliselt parandanud.

Aini Proos

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustiku § 9)

Tagasi