PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  23.10.2002 nr 65-L

Juhtumi nr 07/02 menetlemise lõpetamine

(OÜ Iidla Maja/AS Kohtla-Järve Soojus)

Menetlemise alustamine

Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 15.05.2002.a otsusega nr 24-A juhtumi nr 07/02 menetlust OÜ Iidla Maja 11.04.2002/95 avalduse alusel, eesmärgiga kontrollida AS-i Kohtla-Järve Soojus tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 p-le 6.

OÜ Iidla Maja avalduses väidetakse, et AS Kohtla-Järve Soojus nõuab, et OÜ Iidla Maja sõlmiks temaga koostöölepingu ning hakkaks tarbijatele vahendama soojusenergiat ja sooja vett, samuti väidetase et AS Kohtla-Järve Soojus lõpetas elumaja Altserva 14 soojusenergiaga varustamise 01.04.2002.a.

Menetlemise subjekt

AS Kohtla-Järve Soojus, registrikood 10160791, aadress Elektriku 3, 30199 Kohtla-Järve. Ettevõtja põhiülesandeks on auru ja kuuma vee tootmine ning jaotamine; arenguprogrammide väljatöötamine, teaduslik-tehnilise teabe kogumine, reklaam ja infoteenindus, elektrijaamade, katlamajade ja soojusvõrkude haldamine, käitamine, remontimine, rekonstrueerimine, projekteerimine ja ehitamine, energia (soojuse ja elekteri) tootmine, jaotamine ja müük; põhitegevusega seonduv transpordi-, teenindus-, kaubandus- ja välismajandustegevus ning arendustegevus, samuti eksport-importtehingud põhikirjajärgsete tegevusalade piires.

Avaldaja

OÜ Iidla Maja, registrikood 13056887, aadress Maleva 39, 31025 Kohtla-Järve. Ettevõtja põhitegevuseks on elamute ja üürimajade haldamine. Iidla elamurajoonis paiknevate elamute ja kommunaalteenuste osutamiseks vajalike rajatiste tehniline teenindamine ja hooldamine, juriidilistele ja füüsilistele isikutele remonttehniliste tööde teostamine (v.a litsentseeritud alad), avariitööde teostamine Iidla elamurajoonis paiknevates elamutes ja rajatistes, sanitaarpuhastuse teostamine ja majavalduste territooriumide heakorrastamine, insenerkonstruktsioonide ja –rajatiste teenindus- ja hooldustööd, jae- ja hulgikaubandus (v.a litsentseeritud alad).

I FAKTILISED ASJAOLUD

1. Avalduse sisu

OÜ Iidla Maja väidab Konkurentsiametile 11.04.2002 saadetud kirjas nr 95, et AS Kohtla-Järve Soojus nõuab, et OÜ Iidla Maja sõlmiks AS-ga Kohtla-Järve Soojus kollektiivsed lepingud elumajade varustamiseks soojusenergiaga ja sooja veega, ise seejuures soovimata teha koostööd elumajade korteriühistute juhatustega ja korteriomanikega, kes on soojusenergia ja sooja vee tarbijad.

OÜ Iidla Maja märgib oma avalduses, et korteriühistute juhatused ja korteriomanikud ei ole andnud OÜ-le Iidla Maja volitusi antud lepingute sõlmimiseks ning OÜ Iidla Maja ei soovi olla vahendajaks AS-i Kohtla-Järve Soojus ja soojusenergia ja sooja vee tarbijate vahel.

OÜ Iidla Maja teatas 04.02.2002.a kirjas nr 32 AS-i Kohtla-Järve Soojus juhatusele, et tema ei ole volitatud sõlmima AS-ga Kohtla-Järve Soojus eelnimetatud lepinguid.

Sellepeale avaldas AS Kohtla-Järve Soojus kohalikes ajalehtedes “Põhjarannik” ja “Infopress” artiklid avaldustega, et Iidla mikrorajoonis peatatakse elumajades soojusenergia ja sooja veega varustamine OÜ Iidla Maja tõttu, kes ei soovi sõlmida kollektiivseid lepinguid AS-ga Kohtla-Järve Soojus. AS Kohtla-Järve Soojus jättis avaldamata sellise fakti, et elumajad lülitatakse välja suurte võlgnevuste tõttu, kuna ei tasunud arveid AS-le Kohtla-Järve Soojus. OÜ Iidla Maja küsib, miks AS-i Kohtla-Järve Soojus juhatus ei tegelenud võlgnikega, miks ei esitanud hagisid kohtusse võlgnevuste sissenõudmiseks?

OÜ Iidla Maja väidab oma avalduses, et AS Kohtla-Järve Soojus lõpetas 01.04.2002.a kell 14.00 OÜ Iidla Maja teenindamisel oleva elumaja Altserva 14 soojusenergiaga varustamise, teatades elumaja elanikele, et OÜ Iidla Maja lõpetas nimetatud elumaja teenindamise, mis on ilmne pettus, kuna OÜ Iidla Maja jätkuvalt teenindab nimetatud elumaja ning ei ole teeninduslepingut eelnimetatud elumajaga lõpetanud. AS Kohtla-Järve Soojus selgitas korteriomanikele, et maja lülitatakse välja, sest OÜ Iidla Maja ei sõlminud AS-ga Kohtla-Järve Soojus lepingut, kuid OÜ Iidla Maja arvates oli väljalülitamise põhjuseks elumaja võlgnevus soojusenergia eest AS-le Kohtla-Järve Soojus 155 tuhande krooni ulatuses

OÜ Iidla Maja väitel on eelnimetatud elumajas 18 korterit, nendest 16 võlgnikku ja ainult 1 võlgniku vastu 1999.a oli esitatud hagi kohtusse soojusenergia ja sooja vee eest võlgnevuse sissenõudmiseks. OÜ Iidla Maja märgib oma avalduses, et AS Kohtla-Järve Soojus ei tegele oma võlgnikega.

OÜ Iidla Maja avalduse kohaselt saatis AS Kohtla-Järve Soojus OÜ Iidla Maja teeninduses olevate elumajade korteriühistute juhatustele kirjad, milles seletas kuidas saab lõpetada OÜ-ga Iidla Maja koostöö tegemist ja sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus ja kasutada viimasse poolt osutatavaid teenuseid. AS Kohtla-Järve Soojus agiteeris elumaju lõpetama OÜ-ga Iidla Maja koostöö tegemine nii ajalehe kaudu kui ka oma kirjadega.

OÜ Iidla Maja arvates tuleneb AS-i Kohtla-Järve Soojus tegevus sellest, et OÜ Iidla Maja keeldus kollektiivsete lepingute allakirjutamisest, sest OÜ-le Iidla Maja ei ole antud selleks volitusi ning loeb ennast kolmandaks isikuks tekkinud AS-i Kohtla-Järve Soojus probleemis.

OÜ Iidla Maja leiab, et tema süüd siin ei ole, et AS Kohtla-Järve Soojus ei taha teha oma tööd ning proovib osa oma põhitööst (teeninduslepingute sõlmimine tarbijatega, tegelemine võlgnikega) üle anda elamumajandusorganisatsioonidele.

OÜ Iidla Maja palub oma avalduses võtta tarvitusele abinõud AS-i Kohtla-Järve Soojus juhatuse vastu.

2. Sündmuste käik

19.11.2001.a AS Kohtla-Järve Soojus saatis OÜ-le Iidla Maja teate 31.08.1995.a lepingu soojusenergia kasutamises kaugkütte veega nr 1412 lõpetamisest ja ettepaneku uue koostöölepingu nr 2844 sõlmimiseks OÜ Iidla Maja poolt hallatavate hoonete soojusenergiaga varustamiseks.

12.12.2001.a OÜ Iidla Maja saatis AS-le Kohtla-Järve Soojus ettevõtja teeninduses olevate elamute nimekirja (54 elamut).

04.02.2002/23 OÜ Iidla Maja teatas AS-le Kohtla-Järve Soojus, et ta ei ole hallatavate elumajade omanik ning seetõttu koostöölepingut sõlmida ei saa. Lepingu sõlmimiseks soovitab pöörduda korteriomanike poole.

04.02.2002.a esitas AS Kohtla-Järve Soojus OÜ-le Iidla Maja pretensiooni, milles andis lepingu allakirjutamise uueks tähtajaks 11.02.2002.a, vastasel korral loeb AS Kohtla-Järve Soojus lepingu sõlmimata jätmise lõplikult lepingu sõlmimisest keeldumiseks ning sooviks mitte tagada hallatavate elamute soojavarustuse jätkumist.

08.03.2002.a saatis AS Kohtla-Järve Soojus OÜ-le Iidla Maja järelepärimise, milles palus esitada andmed selle kohta, kellele on elamu haldamine üle antud, hiljemalt 14.03.2002.a

08.03.2002.a saatis AS Kohtla-Järve Soojus kirja nr 287/MO Mihhail Semtšenkovile (Altserva 14-14) selgitades ja põhjendades korteriühistuga lepingu sõlmimise vajadust hiljemalt 22.03.2002.a.

28.03.2002.a saatis AS Kohtla-Järve Soojus kirja nr 785/MO Liilia Dumanskajale (Altserva 14-15), teatades 01.04.2002.a kell 14.00 soojusseadmete ja soojustarbimise kontrolli läbiviimisest Altserva 14 asuva elamu soojussõlmes ja kohustades tagama juurdepääsu.

01.04.2002.a vormistas AS Kohtla-Järve Soojus esindaja kliendihaldur Roman Villo akti soojusenergia omavolilise tarbimise kohta (Altserva 14 hoone ühendatud soojusvõrku ja soojusenergia tarbimiseks puudub leping).

3. Menetlemise alustamisest keeldumine

Konkurentsiamet keeldus peadirektori asetäitja 15.05.2002.a otsusega nr 25-K “Juhtumi menetlemise alustamisest keeldumine nr 04-k/02” OÜ Iidla Maja 11.04.2002/95 avalduse alusel menetluse alustamisest osas, mis käsitleb kõlvatut konkurentsi (AS Kohtla-Järve Soojus on avaldanud kohalikes ajalehtedes “Põhjarannik” ja “Infopress” artikleid sellest, et Iidla mikrorajoonis peatatakse elumajade soojusenergia ja sooja veega varustamine OÜ Iidla Maja süül, kes ei soovi sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus koostöölepingut), kuna konkurentsiseaduse § 53 kohaselt kõlvatu konkurents või selle puudumine tuvastatakse poolte vaidluses tsiviilkohtumenetluse korras. Tulenevalt konkurentsiseaduse § 65 lg 3 p 1 juhtumi menetlemist ei alustata, kui selgub, et juhtumi menetlemine ei kuulu Konkurentsiameti pädevusse.

4. Menetlemise käik

Konkurentsiamet informeeris 15.05.2002.a kirjadega 2-01.01/623 ja 2-01.01/624 vastavalt osapooli juhtumi nr 07/02 menetlemise alustamisest.

Konkurentsiamet esitas 24.05.2002.a kirjaga nr 2-01.01/660 AS-le Kohtla-Järve Soojus taotluse teabe saamiseks.

AS Kohtla-Järve Soojus teatas oma 05.06.2002.a vastus-kirjas nr 554 Konkurentsiameti eelnimetatud teabenõudele, et ta on põhimõtteliselt vastu korteriomanikega individuaalsete soojusenergia ostu-müügilepingute sõlmimisele. AS Kohtla-Järve Soojus sõlmib lepingu kas

1) eluruumide erastamise kohustatud subjektiga,

2) korteriühistuga,

3) korteriomanike ühisusega.

AS Kohtla-Järve Soojus lisas oma vastuskirjale Riigi Tarbijakaitseameti 28.04.2000.a kirjas nr 1-9/582 AS-le Kohtla-Järve Soojus viimase soojusenergia ostu-müügilepingu projekti kohta esitatud seisukoha, mille kohaselt ei ole võimalik soojuse lepingute sõlmimine korteriomanikega, kuna eluruumide erastamise seaduse § 15 kohaselt on elamu haldajaks eluruumide erastamise kohustatud subjekt.

Antud küsimuses pöördus Riigi Tarbijakaitseamet Majandusministeeriumi elamuosakonna poole, mille vastuse koopia AS Kohtla-Järve Soojus Konkurentsiametile esitas.

Majandusministeeriumi ehitus- ja elamuosakond esitas 28.04.2000.a kirjas nr 12-3/SA-1245 Riigi Tarbijakaitseametile oma seisukoha, mille kohaselt ta ei pea põhimõtteliselt õigeks,et soojusenergia tootja (Müüja) sõlmib lepingud vahetult elamu korteriomanikega, sest korteriomanik ei saa võtta endale kohustusi, mis on täidetavad kogu elamu ulatuses. Korteriomanik ei ole pädev alla kirjutama piiritlusakti, mille kohaselt soojusenergia tootja (Müüja) teenindab soojusvõrku ja vastutab selle tehnilise korrasoleku eest ainult elamu soojussõlme esimeste siibriteni.

Energiaturu Inspektsioon esitas 22.05.2002.a kirjas nr 1.1-7/394 OÜ-le Iidla Maja (koopia Konkurentsiametile) oma seisukoha, mille kohaselt küsimus sellest, kes on kohustatud sõlmima AS-ga Kohtla-Järve Soojus lepingu soojusenergia ostmiseks energiaseaduse § 17 mõttes, tuleb lahendada lähtuvalt sellest, kes on konkreetse maja haldaja.

Soojusenergia ostmiseks sõlmitud leping on elamu majandamiseks sõlmitud leping.

Kui majas on moodustatud korteriühistu, on korteriühistu seaduse § 16 lg 4 järgi senine haldaja kohustatud kolme kuu jooksul, arvates registrisse kandmisest, korteriühistule üle andma Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras loetletud dokumendid elamu kohta. Kõik elamu majandamiseks sõlmitud lepingud lõppevad kolme kuu jooksul pärast nende üleandmist ühistule, kui ühistu neid ei pikenda.

Kirjast ei nähtu, et oleksite elamute haldamiskohustused korteriühistutele üle andnud. Seega kui OÜ Iidla Maja on jätkuvalt majade haldajaks Kohtla-Järve ja Jõhvi linnas ning ta ei ole korteriühistule üle andnud elamu dokumentatsiooni ja majandamiseks sõlmitud lepinguid, on ta elamu haldajana kohustatud jätkama elamu majandamiseks lepingute sõlmimist.

15.04.2002.a ja 16.04.2002.a toimusid Kohtla-Järve Linnavalitsuses koosolekud, kus osales ka Altserva 2 korteriühistu juhatuse liige. 16.04.2002.a tegid linnavalitsuse esindajad Altserva 2 korteriühistu juhatuse liikmele ettepaneku, et juhul, kui korteriühistu ei soovi ise soojusenergia ostu-müügilepingut sõlmida ja eluruumide erastamise kohustatud subjekt OÜ Iidla Maja ei sõlmi lepingut, võib korteriühistu sõlmida elumaja haldamise lepingu OÜ-ga Tammiku Maja, kes on elumajade hooldusteenuseid pakkuv äriühing ja kes on sõlminud AS-ga Kohtla-Järve Soojus soojusenergia ostu-müügilepingu tema halduses olevate elumajade soojusenergiaga varustamiseks (samadel tingimustel, mis olid sätestatud OÜ-le Iidla Maja esitatud lepinguprojektis).

AS Kohtla-Järve Soojus väljendas 01.07.2002.a kirjas nr 612 Konkurentsiametile oma seisukoha, et ajavahemikul 28.12.2001.a kuni 01.04.2002.a tarbisid OÜ Iidla Maja haldamisel olevad elumajad soojusenergiat AS-i Kohtla-Järve Soojus soojusvõrkudest omavoliliselt, s.t ilma võrguettevõtjaga sõlmitud soojusenergia ostu-müügilepinguta (tarbija tarbis soojusenergiat soojusvõrgust ilma võrguettevõtja nõusolekuta).

Konkurentsiamet esitas 11.07.2002.a taotluse teabe saamiseks kirjadega nr 2-01.01/218 OÜ-le Kohtla Elamu, nr 2-01.01/219 OÜ-le Tammiku Maja ja nr 2-01.01/220 OÜ-le Ahtme Maja eesmärgil hinnata AS Kohtla-Järve Soojus tegevuse vastavust konkurentsiseaduse (edaspidi ka KonkS) § 16 p-le 3.

OÜ Tammiku Maja vastas Konkurentsiametile 18.07.2002.a.kirjaga nr 248, milles teatas, et sõlmis AS-ga Kohtla-Järve Soojus soojusenergia ostu-müügilepingu nr 2842 28.12.2001.a ning leiab, et see leping ei muutnud oluliselt tema kohustusi võrreldes eelmise lepinguga ning lepingutingimused ei ole nende suhtes diskrimineerivad.

OÜ Kohtla Elamu vastas Konkurentsiametile 18.07.2002.a kirjaga nr 2440, milles teatas, et sõlmis AS-ga Kohtla-Järve Soojus 01.12.2001.a koostöölepingu nr 2833 OÜ Kohtla Elamu haldamisel olevate elamute soojusenergiaga varustamiseks ning leiab, et OÜ Kohtla Elamu kohustused ei ole oluliselt muutunud. OÜ Kohtla Elamu märkis oma kirjas, et nende poolt korteriühistutega sõlmitud hoolduslepingud ei hõlma soojusenergia ostu-müüki või vahendamist OÜ Kohtla Elamu poolt vaid käsitlevad elamu hooldust ja tehnilist teenindamist.

OÜ Ahtme Maja vastas Konkurentsiametile 09.08.2002.a kirjaga nr 150, milles teatas, et OÜ Ahtme Maja ja AS Kohtla-Järve Soojus vahel käivad läbirääkimised koostöölepingu sõlmimise küsimuses. OÜ Ahtme Maja ei nõustunud pakutava lepingu viienda osa punktidega 3, 4 ja 5, mis käsitlevad lepingupoolte vastutust, leides, et lepingu allkirjastamisega rikuksid nad kolmanda isiku, s.o korteriomaniku-tarbija õigusi ning taotlesid eelnimetatud punktide lepingust väljajätmist.

OÜ Iidla Maja esitas Konkurentsiametile teabe 22.07.2002.a kirjaga nr 168, milles teatab, et OÜ Iidla Maja teenindab 52 elumaja, millest 51-s on moodustatud korteriühistud (v.a Maleva 43 elamu). OÜ Iidla Maja märgib, et haldamine ja majandamine anti üle peale elumajades korteriühistute moodustamist, vastavalt Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt kinnitatud Elamu majandamise ja haldamise üleandmise-vastuvõtmise aktidele. Kõik 51 korteriühistut sõlmisid OÜ-ga Iidla Maja teeninduslepingud. OÜ Iidla Maja ei ole sõlminud korteriühistutega lepinguid neile soojusenergia vahendamise kohta. Iga kuu 23.—24.kuupäeval tagab OÜ Iidla Maja sissepääsu elumajade soojussõlmedesse (korteriühistud andsid teeninduslepingute alusel OÜ-le Iidla Maja soojussõlmede võtmed) AS-i Kohtla-Järve Soojus esindajale, kes fikseerib soojamõõtjate näidud. OÜ Iidla Maja märgib, et korteriühistud ei soovi sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus elamu soojavarustuse tagamiseks soojusenergia ostu-müügilepinguid, vaid korteriomanikud soovivad sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus soojavarustuse saamiseks individuaalsed soojusenergia ostu-müügilepingud. AS Kohtla-Järve Soojus toodab soojusenergiat, omab soojusvõrku ning peab müüma ja jaotama soojusenergiat iseseisvalt, aga mitte vahendaja abil. OÜ Iidla Maja müüb oma tehnilise teenindamise teenust iseseisvalt.

Konkurentsiamet esitas Kohtla-Järve Linnavalitsusele 08.08.2002.a kirjaga nr 2-01.01/891 taotluse teabe saamiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatas oma vastuses Konkurentsiametile 23.08.2002.a kirjaga nr 2-5.9-730, et eluruumide erastamise seaduse § 6 lg 1 p 2 ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse 12.09.1995.a määruse nr 143 “Eluruumide erastamise kohustatud subjektide kinnitamine” kohaselt oli OÜ Iidla Maja Kohtla-Järve linnas tema haldamisel olevate majade osas eluruumide erastamise kohustatud subjektiks.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse andmetel teenindas OÜ Iidla Maja Ahtme linnaosas olevat 52 elumaja, millest 51-s on käesolevaks ajaks moodustatud korteriühistud. Vastavalt eluruumide erastamise seaduse § 151 oli OÜ Iidla Maja kohustatud elamu haldamise üle andma korteriühistutele. Kohtla-Järve Linnavalitsusele laekunud andmete kohaselt OÜ Iidla Maja vastavalt ka toimis. Pärast haldamise üleandmist korteriühistule või eluruumide omanikele lõppevad eluruumide erastamise seaduses sätestatud kohustatud subjekti kohustused elamu haldamise osas ning seega puudub OÜ-l Iidla Maja õigus antud elamute suhtes lepinguid sõlmida. Seega peab soojusenergia ostu-müügileping olema sõlmitud korteriühistute ja AS-i Kohtla-Järve Soojus vahel. Kohtla–Järve Linnavalitsusele teadaolevatel andmetel on paljud korteriühistud sõlminud OÜ-ga Iidla Maja lepingu maja hooldamiseks ja haldamiseks – selline õiguslik suhe on käsitletav võlaõigusliku lepinguna teenuse osutamiseks, aga mitte erastamise kohustatud subjekti ülesannete täitmisena.

Käesoleval ajal on OÜ Iidla Maja eluruumide erastamise kohustatud subjekt ainult Maleva tn 43 elamu osas ning AS Kohtla-Järve Soojus saab soojusenergia ostu-müügilepingu sõlmimist nõuda ainult Maleva tn 43 elamu osas.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hinnangul on oluliseks takistuseks soojusenergia ostu-müügilepingute sõlmimisel lepingusätted, mis annavad AS-le Kohtla-Järve Soojus õiguse kasutada lepingu mittekohase täitmise korral sanktsioonina elamute soojusenergiaga varustamise katkestamist.

AS Iidla Maja ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse vahel 01.02.1996.a sõlmitud hoolduslepingus nr 28 ei ole OÜ-le Iidla Maja pandud tema teenindamisel olevate elumajade soojusenergiaga varustamise (vahendamise) kohustust.

Konkurentsiametile Äriregistrist teada saadud andmetel registreeriti elumaja Altserva 14 Korteriühistu 02.07.2002.a. OÜ Iidla Maja teatas vastuseks Konkurentsiameti teabenõudele, kirjas 29.08.2002/175, et elamu haldamise ja majandamise üleandmine Altserva 14 Korteriühistule on vormistamise staadiumis.

 

II ÕIGUSLIK HINNANG

Kaubaturu piiritlemine

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis ning kasutamistingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

AS Kohtla-Järve Soojus müüb riigiga sõlmitud lepingu kohaselt soojusenergiat Kohtla-Järve ja Jõhvi linnale ning Kohtla ja Jõhvi vallale Ida-Virumaal, mis ei ole teiste kaupadega asendatav. Antud juhtumi puhul on kaubaks soojusenergia ja soe vesi. Geograafilise kaubaturuna on piiritletav AS Kohtla-Järve Soojus poolt teenindatav piirkond Kohtla-Järve linnas.

Seega on kaubaturuks käesoleval juhul soojusenergia ja sooja vee müük AS Kohtla-Järve Soojus poolt teenindatavas piirkonnas.

Olulist vahendit ja turguvalitsevat seisundit omav ettevõtja

KonkS § 15 kohaselt loetakse olulist vahendit, sealhulgas loomulikku monopoli omavaks ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida, kuid millele juurdepääsuta või mille olemasoluta ei ole võimalik kaubaturul tegutseda.

Kuna AS Kohtla-Järve Soojus opereerimisel olev soojusenergia tootmiseks ning soojusenergia ja sooja veega varustamiseks vajalik infrastruktuur omab olulise vahendi tunnuseid, võib AS-i Kohtla-Järve Soojus käsitleda kui olulist vahendit omavat ettevõtjat.

KonkS § 13 lg 2 kohaselt on turguvalitsev ettevõtja ka KonkS §-s 15 sätestatud olulist vahendit omav ettevõtja.

 

Eluruumide erastamise seaduse (edaspidi ka EES) (RT I 1993, 23. 411; 1995, 44, 671; 57,979; 1996, 2, 28; 1997, 13, 210; 1999, 27, 386; 2000, 88, 576) § 15 lg 1 kohaselt võivad omanikud erastatud eluruumidega elamus asutada elamu ühiseks haldamiseks korteriühistu. Korteriühistu liikmeks on ka EES §-s 6 nimetatud kohustatud subjekt, erastamata korterite ja neile vastava muu osaga elamust. Elamutes, kus ei ole korteriühistut moodustatud ega haldamist korteriomanikele üle antud, korraldab elamu haldamist kuni 2002.a 31.detsembrini eluruumide erastamise kohustatud subjekt või isik, kellele on haldamine õigusaktides sätestatud korras üle antud ja kellele on erastatud eluruumide omanikud kohustatud maksma majandamiskulusid korteriomandi seaduse järgi. Eluruumide erastamise kohustatud subjektile, või isikule, kellele on haldamine üle antud, kohaldatakse selles õigussuhtes korteriomandiseaduses valitseja kohta käivaid sätteid.

EES § 15¹ lg 5 kohaselt annab eluruumide erastamise kohustatud subjekt elamu haldamise üle korteriühistule või korteriomanikele kolme kuu jooksul pärast vastava avalduse saamist, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

EES § 152 lg 1 kohaselt elamu haldamise üleandmisel vabaneb eluruumide erastamise kohustatud subjekt elamu haldamisest tulenevate kohustuste täitmisest.

OÜ Iidla Maja oli elamute haldamise 50 korteriühistule üle andnud, seega vabanenud 50 elamu osas elamu haldamisest tulenevate kohustuste täitmisest. OÜ Iidla Maja haldamisele jäi ainult 2 elamut Maleva 43 ja Altserva 14, kus ei olnud korteriühistut moodustatud.

Energiaseaduse §-s 17 on sätestatud, et energiat ja kütust müüakse ning võrguteenust osutatakse lepingu alusel, milles määratakse müüdava kütuse ja energia kogus, kvaliteet, varustamiskindlus, hind või hinna määramise põhimõtted, poolte kohustused ning vastutus ning muud lepingutingimused.

27.12.2001.a lõpetas AS Kohtla-Järve Soojus 31.08.1995.a sõlmitud lepingu nr 1412 soojusenergia kasutamises kaugkütte veega, mille kohaselt AS Kohtla-Järve Soojus varustas soojusenergiaga ja sooja veega OÜ Iidla Maja. AS Kohtla-Järve Soojus hinnangul ei olnud leping kooskõlas energiaseadusega, sest lepingus ei olnud piisaval määral sätestatud poolte õigused ja kohustused. Samuti puudus lepingus poolte vastutust sätestav osa.

AS Kohtla-Järve Soojus teatas lepingu lõpetamisest OÜ-le Iidla Maja üks kuu ette vastavalt lepingu p-le 23 oma 19.11.2001.a kirjaga, milles tegi ettepaneku sõlmida uus nõuetekohane koostööleping, mille omalt poolt allkirjastatud eksemplarid lisas kirjale.

AS Kohtla-Järve Soojus esitas OÜ-le Iidla Maja koostöölepingu projekti, mis sisaldas koostöölepingu üldtingimusi, käsitles poolte kohustusi ja õigusi, samuti vastutust põhjalikumalt, võrreldes eelmise lepinguga.

OÜ Iidla Maja tagastas AS-le Kohtla-Järve Soojus eelnimetatud koostöölepingu projekti allkirjastamata, teatades, et OÜ Iidla Maja ei ole hallatavate elumajade omanik, ega saa sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus koostöölepingut nr 2844. Lepingu sõlmimiseks soovitas ta pöörduda korteriomanike poole. OÜ Iidla Maja ei vaielnud mingite üksikute koostöölepingu punktide vastu, vaid oli põhimõtteliselt tervikuna koostöölepingu sõlmimise vastu, millega temale pannakse elamute soojusenergiaga varustamise (vahendamise) kohustus.

Kuigi 31.08.1995.a leping nr 1412 oli sõlmitud Kohtla-Järve Elektrijaama ja AS Iidla Maja vahel, jätkus lepinguline suhe AS Kohtla-Järve Soojus ja OÜ Iidla Maja vahel selle lepingu alusel, kusjuures kumbki pool ei vaidlustanud teise poole õigusjärglust kuni lepingu lõppemiseni.

OÜ Iidla Maja poolt Konkurentsiametile esitatud teabest nähtub, et OÜ Iidla Maja on oma teenindamisel olevatele elumajade korteriühistutele haldamise ja majandamise üle andnud valdavalt juba 1997. ja 1998.aastal. OÜ Iidla Maja on eluruumide erastamise kohustatud subjekt ainult kahe elamu osas: Maleva 43 (kus ei ole korteriühistut moodustatud) ja Altserva 14 (kus korteriühistu moodustati 02.07.2002.a ning viimasele on OÜ Iidla Maja väitel elamu haldamise ja majandamise üleandmine vormistamise staadiumis).

Konkurentsiamet on seisukohal, et kuna OÜ Iidla Maja poolt korteriühistutega sõlmitud teeninduslepingutes ei ole sätestatud soojusenergia ja sooja veega vahendamist ning ta ei ole saanud selleks volitusi korteriühistutelt, seega ei ole tal õigust alla kirjutada koostöölepingule AS Kohtla-Järve Soojus poolt esitatud mahus.

Soojusenergia ostu-müügileping tuleb AS-l Kohtla-Järve Soojus sõlmida 50 korteriühistuga, kes kõik on iseseisvad lepingusubjektid (v.a 2 elamut Maleva 43 ja Altserva 14).

Seega oli OÜ Iidla Maja keeldumine koostöölepingu sõlmimisest põhjendatud 50 elumaja osas.

OÜ Iidla Maja, kui eluruumide erastamise kohustatud subjekt, oleks saanud sõlmida AS-ga Kohtla-Järve Soojus koostöölepingu elumajade soojusenergiaga ja sooja veega varustamiseks ainult kahe elumaja (Maleva 43 ja Altserva 14) osas.

Vabariigi Valitsuse 01.07.1993.a määrusega nr 198 “Eluruumide erastamise korraldamine“ kehtestati “Eluruumide erastamise kord”. Vabariigi Valitsuse 12.10.1999.a määrusega nr 302 (RT I 1999, 78, 721) viidi sisse muudatused sellesse korda, mille punktis 94 on sätestatud, et kohustatud subjekt on kohustatud informeerima elamu haldamiseks ja majandamiseks sõlmitud lepingute pooli akti allakirjutamise päevast.

OÜ Iidla Maja ei informeerinud AS-i Kohtla-Järve Soojus sellest, et andis üle haldamise ja majandamise korteriühistutele, ehkki viimane talt seda küsis 08.03.2002.a kirjaga nr 267MO. OÜ Iidla Maja teatas oma 29.08.2002/175 kirjas Konkurentsiametile, et esitas arve AS-le Kohtla-Järve Soojus viimase poolt nõutud informatsiooni kohta ning edastab informatsiooni AS-le Kohtla-Järve Soojus alles pärast nendepoolset arve tasumist.

AS Kohtla-Järve Soojus soovis OÜ-ga Iidla Maja koostöölepingu sõlmida maksimaalses mahus, s.o 53,543 tuhat MWh aastas soojuskoormuse maksimumiga 21,080 MW. AS-i Kohtla-Järve Soojus poolt pakutud koostöölepingu maht oli tingitud asjaolust, et AS Kohtla-Järve Soojus pidas OÜ Iidla Maja eluruumide erastamise kohustatud subjektiks kõikide tema teenindamisel olevate elumajade osas, kuna OÜ Iidla Maja ei teatanud talle korteriühistutele elamute haldamise ja majandamise üleandmisest.

KonkS § 16 kohaselt on keelatud kaubaturgu valitseva ettevõtja poolt oma seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul, sealhulgas p-i 6 kohaselt põhjendamatu keeldumine kauba müümisest.

Majandusministri 03.11.1998.a määruse nr 33 ”Omavoliliselt tarbitud kütuse- ja energiakoguse ning maksumuse määramise juhendi kinnitamine” lisa nr 2 ”Omavoliliselt tarbitud soojusenergia koguse ja maksumuse määramise juhendi” punkt 4 alapunkti 3 (01.04.2002.a kehtinud redaktsioon) kohaselt loetakse soojusenergia omavoliliseks tarbimiseks tarbimist ilma lepinguta.

Omavolilise soojusenergia tarbimise kohta koostatakse akt eelnimetatud juhendi p 5 kohaselt ning juhendi p 10 kohaselt võib akti koostaja kohe katkestada omavolilise tarbija soojusenergiaga varustamise.

AS Kohtla Järve Soojus vormistas 01.04.2002.a OÜ Iidla Maja poolt teenindamisel oleva elamu Altserva 14 poolt omavolilise soojusenergia tarbimise kohta akti ja katkestas samaaegselt nimetatud elamu soojusenergiaga varustamise.

AS Kohtla-Järve Soojus järgis Altserva 14 elumajale soojusenergia andmise katkestamisel energiaseaduse § 17 ja eelnimetatud juhendi punkti 10 nõudeid.

Tsiviilsseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 91 lg 1 kohaselt võivad pooled tehingu teha mis tahes vormis või kokku leppida, mis vormis tuleb tehing teha, kui seaduses ei sätestata tehingu kohustuslikku vormi.

Energiaseadus ei sätesta soojusenergia ostu-müügilepingu kohustuslikku kirjalikku vormi, seega võivad pooled teha tehingu mistahes vormis, sealhulgas ka suulises.

Arvestades seda, et soojusenergia ostu-müügileping on niivõrd spetsiifiline ja sisaldab palju tingimusi (soojusenergia kogus, kvaliteet, varustamiskindlus, hind või hinna määramise põhimõtted, poolte kohustused, vastutus ning muud lepingutingimused), võib eeldada, et soojusenergia ostu-müügileping sõlmitakse poolte vahel kirjalikult.

Peale lepingu nr 1412 lõpetamist OÜ Iidla Maja ei avaldanud soovi sõlmida uut koostöölepingut nende elamute osas, kus elamu majandamist ja haldamist ei ole korteriühistule üle antud (Altserva 14 ja Maleva 43), seega ajavahemikku 28.12.2001.a kuni 01.04.2002.a ei saa pidada ettevõtjate vaheliseks läbirääkimiste perioodiks, millal kuni kirjaliku lepingu sõlmimiseni, võib kehtida suuline kokkulepe.

AS Kohtla-Järve Soojus poolt 01.04.2002.a Altserva 14 elamu soojusenergiaga varustamise katkestamine lepingu puudumise tõttu, ei ole turguvalitseva seisundi kuritarvitamine.

AS Kohtla-Järve Soojus järgis energiaseadust ja omavoliliselt tarbitud soojusenergia koguse ja maksumuse määramise juhendit ning toimis õiguspäraselt, seetõttu tema tegevust ei saa käsitleda turguvalitseva seisundi kuritarvitamisena konkurentsiseaduse § 16 tähenduses ning AS-i Kohtla-Järve Soojus tegevust ei saa kvalifitseerida põhjendamatu keeldumisena kauba (soojusenergia ja sooja vee) müümisest.

KonkS § 16 p-i 3 kohaselt on keelatud turguvalitseva ettevõtja poolt oma seisundi otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul sel viisil, kui ettevõtja pakub või rakendab võrdväärsete kokkulepete sõlmimisel erinevaid tingimusi erinevatele äripartneritele, pannes mõne neist sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Konkurentsiamet võrdles AS Kohtla-Järve Soojus poolt OÜ-le Iidla Maja pakutud koostöölepingu tingimusi OÜ-le Ahtme Maja pakutud lepingutingimustega ja OÜ-ga Tammiku Maja ja OÜ-ga Kohtla Elamu sõlmitud lepingu tingimustega ning leidis, et kõiki olemasolevaid ja potentsiaalseid lepingupartnereid on võrdselt koheldud, kuna lepingutingimused on samad.

Seega ei ole AS Kohtla-Järve Soojus rikkunud KonkS § 16 p-i 3 nõuet, ega pannud OÜ Iidla Maja sellega ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hinnangul on oluliseks takistuseks soojusenergia ostu-müügilepingute sõlmimisel lepingusätted, mis annavad AS-le Kohtla-Järve Soojus õiguse kasutada lepingu mittenõuetekohase täitmise korral sanktsioonina elamute soojusenergiaga varustamise katkestamist.

Kuni 01.07.2002.a ei näinud tarbijate soojusenergiaga varustamist reguleerivad õigusaktid ette soojusenergiaga varustamise katkestamist võlgnevuse korral. Soojusenergiaga varustamise katkestamine võis toimuda ainult juhul, kui pooled selles osas kokku leppisid.

01.07.2002.a jõustunud energiaseaduse § 16 lg 6 p-i 3 kohaselt on võrguettevõtjal õigus katkestada võrguühendus või energia edastamine või jaotamine, teatades sellest kirjalikult ette vähemalt seitse päeva, kui tarbija või energiaettevõtja võlgneb energia või võrguteenuse kasutamise eest.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 70 lg 5 p-st 2 ja § 65 lg 3 p-st 2

otsustan:

lõpetada juhtumi nr 07/02 menetlemine, kuna puuduvad konkurentsiseaduse rikkumise tunnused.

Aini Proos

Otsusele võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast.

Tagasi