PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  23.10.2002.a. nr 64-L

Juhtumi nr 04/02 menetlemise lõpetamine

 

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja alustas 23.04.02 otsusega nr 21-A juhtumi nr 04/02 menetlemist seoses sellega, et AS Eesti Coca-Cola Joogid on “Linnuse kali” 1,5 l pudeli etiketile trükkinud jaemüügi soodushinna 11.90.

Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti AS Eesti Coca-Cola Joogid tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-le 1.

 

I FAKTILISED ASJAOLUD

 

Menetluse subjekt

Käesolevas juhtumis on menetlemise subjektiks AS Eesti Coca-Cola Joogid (ettevõtteregistri number 1158648, asukohaga Tallinnas Kadaka tee 76 B), kelle peamisteks tegevusaladeks on karastusjookide siirupite ja jookide valmistamine, tootmine, ost-müük ja turustamine.

 

Menetluse käik

2002.a. märtsis ilmus jaemüüki AS Eesti Coca-Cola Joogid toodetud karastusjook “Linnuse kali” 1, 5 l pudelis ( edaspidi – Linnuse Kali), mille pudeli etiketile oli trükitud kollases ringis tähis “soodushind 11.90”.

07.05.02 saatis Konkurentsiamet AS-le Eesti Coca-Cola Joogid teabenõude nr 2-01.07/606. Oma 31.05.02 vastuses Konkurentsiametile teatas AS Eesti Coca-Cola Joogid juhatuse esimees Andrew Tokely, et:

 • kali on asendatav mitmete teiste jookidega ning seetõttu kuulub see jook karastusjookide turule;
 • käesolevas juhtumis nimetatud Linnuse Kalja soodusmüügikampaania eesmärgiks oli võimaldada kõigile hulgi- ja jaemüüjatele, kes soovisid kampaanias osaleda, /…/ allahindlust ning seeläbi pakkuda odavamaid hindu ka tarbijatele. Spetsiaalse hinnasildi kasutamise eesmärgiks oli saavutada efektiivsem hinna teadvustamine tarbijatele kaupluste väljapanekutel; etiketile trükitud hind oli vaid soovituslik kõrgeim jaemüügihind ja see ei olnud kohustuslik. Samas oli /…/ hinnaalandus tagatud kõigile klientidele, vaatamata sellele, kas nad ostsid Linnuse Kalja pudelites, mille etikettidele oli trükitud “soodushind 11.90” või tavaetikettidega pudelites. Kampaania jooksul müüdi üle /…/ Linnuse Kaljast tavaetikettidega pudelites;
 • AS Eesti Coca-Cola Joogid turuosa kalja müügi osas Eestis oli 2001.a. tulenevalt käibest /…/ ning vastav prognoositav turuosa 2002.a. on /…/;
 • 2001.a. müüs AS Eesti Coca-Cola Joogid Eestis /…/ liitrit ehk /…/ krooni eest Linnuse Kalja;
 • AS Eesti Coca-Cola Joogid turustab oma karastusjooke /…/ ulatuses läbi jaemüüjate ning 10% ulatuses läbi hulgimüüjate;
 • Linnuse Kalja hinnakirjajärgne hind 10.20 1, 5 l pudeli kohta, millele lisandub käibemaks. Hinnakujundus on ühesugune nii hulgi- kui jaemüüjatele. Allahindlus klientidele sõltub ostumahust ja kliendiga sõlmitud lepingust ning võib olla kuni /…/;
 • Linnuse Kalja soodusmüügikampaania kestis ajavahemikul 12.03. – 15.04.02, samas kui kauplustepoolne müügiperiood oli erineva pikkusega sõltuvalt kaupluste ladudes olevast kaubakogusest. Kampaania käigus müüs AS Eesti Coca-Cola Joogid /…/ allahindlusega Linnuse Kalja kokku /…/ liitrit, millest /…/ liitrit tavaetikettidaga pudelites;
 • Oma varasemates soodusmüügikampaaniates pole AS Eesti Coca-Cola Joogid soodushinnaga etikette kasutanud. Kampaaniaid korraldatakse üle-eestiliselt ning pakutakse allhindluse läbi soodushinda kõigile või üksikutele suurematele klientidele, kes soovivad kampaanias osaleda;
 • Linnuse Kalja soodusmüügikampaania jooksul said kõik osaleda soovinud kliendid /…/ allahindlust vaatamata sellele, kas nad ostsid Linnuse Kalja 1,5 l pudelites, mille etiketil oli “soodushind 11.90” või tavaetikettidega pudelites.

14.06.02 saatis Konkurentsiamet AS-le Eesti Coca-Cola Joogid korduva teabenõude nr 2-01.07/725, milles paluti esitada Konkurentsiametile 07.05.02 teabenõudes küsitud lepingud. Oma 27.06.02 vastuses esitas AS Eesti Coca-Cola Joogid Konkurentsiametile koopiad lepingutest ühe jaemüüja ja ühe hulgimüüjaga koos kõikide sinna juurde kuuluvate lisadega.

03.07.02 saatis Konkurentsiamet teabenõuded AS-le Kavass, AS-le A-Selver, Ra mare AS-le Rocca al Mare Prisma, AS-le Aiva, OÜ-le Tirsi Grupp, OÜ-le Kelliäri, TÜH-le Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Pärnu Majandusühistule, AS-le OG Elektra, AS-le Johnny ja AS-le Judis, järelepärimisega AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt ajavahemikul 12.03. – 15.04.02 toimunud sooduspakkumise jooksul ostetud ja müüdud Linnuse Kalja kohta.

08.07.02 vastas Pärnu Majandusühistu Konkurentsiameti järelepärimisele, et Pärnu Majandusühistule kuuluvates kauplustes ( 16 ) on erinev hinnakujundus ning alati ei ole võimalik igas kaupluses jälgida tootja poolt pakutavat soovituslikku jaehinda. Linnuse Kalja soodusmüügikampaanias ei osalenud kõik kauplused.

19.07.02 vastas AS Hansafood Konkurentsiameti järelepärimisele, et AS Hansafood ja AS Ra Mare ei järgi tootja hinnakirjajärgset soovituslikku jaehinda ning lähtub oma hinnakujunduses Prisma kontseptsioonist ja konkurentsist. Linnuse Kalja soodusmüügikampaania ajal müüsid Prisma kauplused Linnuse Kalja hinnaga 11.90 nagu oli märgitud etiketile, et mitte petta klienti. Soodushinnaga Linnuse Kalja telliti kokku /…/ pudelit, mis kõik olid etikettidega märgistusega “soodushind 11.90”.

24.07.02 vastas OÜ Tirsi Grupp Konkurentsiameti järelepärimisele, et nad on järginud AS Eesti Coca-Cola Joogid soovituslikku jaehinda ning osalesid ka 12.03. – 15.04.02 läbiviidud Linnuse Kalja soodusmüügikampaanias. Nimetatud kampaania käigus tellis OÜ Tirsi Grupp Linnuse Kalja /…/ pudelit, mis kõik müüdi soodushinnaga 11.90. Tavaetikettidega pudelites Linnuse Kalja antud perioodil ei müüdud.

26.07.02 vastas Tartu Tarbijate Kooperatiiv ( edaspidi - TTK ) Konkurentsiameti järelepärimisele, et TTK ei võta oma hinnakujunduse aluseks AS Eesti Coca-Cola Joogid hinnakirjajärgset soovituslikku jaehinda. Linnuse Kalja soodusmüügikampaania jooksul tellis TTK /…/ pudelit Linnuse Kalja 1,5 l pudelites. Kampaania perioodil väljastas AS Eesti Coca-Cola Joogid seoses toote – Linnuse Kali etiketil 11.90 laovarude lõppemisega, soodushinnaga ka tavaetiketiga kalja.

30.07.02 vastas AS A-Selver Konkurentsiameti järelepärimisele, et oma kauplustes müüdavate kaupade hindade kujundamisel lähtutakse eelarveaastaks kinnitatud eesmärkidest ning Selveri hinnakujunduse üldalustest. Ajavahemikuks 16.03. – 31.03.02 oli sooduskampaania pakkumine Linnuse Kaljale, mille müügihinnaks oli antud perioodil 11.90. Kampaania jooksul osteti Linnuse Kalja sisse /…/ pudelit.

05.08.02 vastas AS Johnny Konkurentsiameti järelepärimisele, et tarnijate poolt esitatud soovituslikud hinnad võetakse teadmiseks, kuid kauplus rakendab oma hinnalisandi arvestamisel ettevõtte poolt määratud hinnakujunduse reegleid ja põhimõtteid. Ajavahemikul 12.03. – 15.04.02 telliti Linnuse Kalja sisse vastavalt vajadusele ning müüdi /…/ pudelit keskmise hinnaga 12.15 krooni pudel.

14.08.02 vastas AS OG Elektra kaubandusjuht K. Kivipalu Konkurentsiameti järelepärimisele, et AS OG Elektra ei ole järginud AS Eesti Coca-Cola Joogid hinnakirjajärgset soovituslikku jaemüügihinda. Soodushinnaga Linnuse Kalja osteti ajavahemikul 15.03. – 22.03.02 kokku /…/ pudelit ning toote väljamüügihind kujunes hinnavaatluse alusel.

 

II ÕIGUSLIK HINNANG

 

Kaubaturu määratlus

Konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 3 lg 1 sätestab, et kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Linnuse Kali on gaseeritud kääritamata alkoholivaba karastusjook, mis kuulub magustatud karastusjookide kategooriasse. Karastusjooke toodavad Eestis mitmed karastus- ja alkohoolsete jookide tootjad: AS Eesti Coca-Cola Joogid, AS Viru Joogid, AS Tartu Õlletehas, AS Saku Õlletehas jt.

Magustatud gaseeritud karastusjooke valmistatakse kõiki üldjoontes sarnase tehnoloogia järgi, lahjendades erimaitselisi kontsentraate. Kuna erimaitselised magustatud karastusjoogid on üldjuhul ostja jaoks omavahel asendatavad nii hinna kui ka tarbimisomaduste poolest (tarbitakse värskendava ja janukustutava joogina), siis käesolevas juhtumis on otstarbekas vaadelda kaubaturuna magustatud karastusjookide turgu.

Karastusjooke müüakse üle kogu Eesti ühetaoliselt ning seega on karastusjookide käibimise alaks kogu Eesti territoorium.

Kaubaturul osalevad kõik Eestis karastusjookide müügiga tegelevad ettevõtjad. Seega on kaubaturuks magustatud karastusjookide müük kogu Eesti territooriumil.

 

Menetluse tulemused

Konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-i 1 järgi on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, sealhulgas otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine.

Käesolevas juhtumis vaatleme AS Eesti Coca-Cola Joogid tegevust kalja müügi osas sooduskampaania käigus ajavahemikul 12.03. – 15.04.02, kui AS Eesti Coca-Cola Joogid pakkus oma jae- ja hulgimüügiklientidele karastusjooki Linnuse Kali ( 1, 5 l pudelites, märgistusega “soodushind 11.90” ) /…/ allahindlusega.

Juhtumi menetlemise käigus ilmnes, et AS Eesti Coca-Cola Joogid trükkis vastava soodusmüügikampaania raames müüdavatele Linnuse Kalja 1, 5 l pudeli etikettidele sooduskampaania jaemüügihinna 11.90. Need jaemüüjad, kes olid valmis aktsepteerima AS Eesti Coca-Cola Joogid soovituslikku jaehinda 11.90, said osta Linnuse Kalja 1,5 l pudelites tunduvalt (/…/) soodsama hulgihinnaga, kui kampaaniaga mittenõustunud jaemüüjad. Seega, trükkides Linnuse Kalja 1,5 l pudelite etikettidele märgistuse “soodushind 11.90” ning andes ettevõtjatele vastava jaehinnaga nõustumisel hinnasoodustust, mõjutas AS Eesti Coca-Cola Joogid sellega jaemüüjaid aktsepteerima 1, 5 l Linnuse Kalja jaemüügihinda 11.90.

AS Eesti Coca-Cola Joogid müüs ajavahemikul 12.03. – 15.04.02 jaemüüjatele ja hulgimüüjatele kokku /…/ liitrit Linnuse Kalja 1, 5 l pudelites /…/ allahindlusega. Kogu müüdud Linnuse Kaljast /…/, /…/ liitrit, müüdi samal perioodil tavaetikettidega pudelites.

Eeltoodust nähtub, et AS Eesti Coca-Cola Joogid ja soodusmüügikampaanias osalenud jaemüüjad määrasid Linnuse Kalja ostu-müügikokkulepetes kindlaks kauba hinna, s o Linnuse Kalja 1, 5 l pudeli jaemüügihinna 11.90, kolmanda isiku ehk tarbija suhtes. Ettevõtjate vastustes Konkurentsiameti poolt esitatud teabenõuetele selgus, et vaatamata AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt hinnakirjas esitatud soovituslikule jaehinnale teostavad jae- ja hulgimüüjad iseseisvat hinnakujundust ning ei järgi alati tootja poolt antud soovituslikku jaehinda. Käesolevas juhtumis AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt läbiviidud Linnuse Kalja soodusmüügikampaania käigus jälgisid jaemüüjad etiketile trükitud jaehinda, et mitte petta tarbijat. Seega langeb AS-i Eesti Coca-Cola Joogid ja soodusmüügikampaanias osalenud jaemüüjate tegevus formaalselt kokku KonkS § 4 lg 1 p-i 1 teokoosseisuga.

AS Eesti Coca-Cola Joogid viis ajavahemikul 12.03. – 15.04.02 läbi soodusmüügikampaania 1, 5 l pudelites Linnuse Kalja osas, mille käigus müüdi kokku /…/ liitrit Linnuse Kalja /…/ allahindlusega nii hulgi- kui ka jaemüüjatele. Sellest kogusest ligikaudu /…/ (~ /…/ liitrit) pudelitele oli trükitud etiketile “soodushind 11.90”, mis moodustab ~/…/ kogu AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt 2001.a. toodetud kaljast. Vastavalt 31.05.02 teabenõude vastusele müüs AS Eesti Coca-Cola Joogid 2001.a. /…/ liitrit (/…/ krooni eest) Linnuse Kalja. AS Eesti Coca-Cola Joogid 2001.a. karastusjookide käive kokku (s h kali) oli /…/ krooni. Seega moodustab AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt sooduskampaania käigus müüdud kali /…/ kogu ettevõtja aastasest toodangust ning vastav osatähtsus kogu Eestis müüdud karastusjookidest on väga väike.

Seega toimus käesoleva juhtumi sisuks oleva AS Eesti Coca-Cola Joogid poolt läbiviidud soodusmüügikampaania, kus 1,5 liitristes pudelites Linnuse Kalja etiketile oli trükitud “soodushind 11.90”, lühikese ajaperioodi jooksul ( 12.03. – 15.04.02 ) ning nimetatud kampaania käigus müüdi 1,5 liitristes pudelites Linnuse Kalja, millede etikettidele oli trükitud “soodushind 11.90”, väheses koguses (~/…/ liitrit).

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 70 lg 5 p-st 4 ja § 61 lg-st 1

otsustan:

 1. Lõpetada juhtumi nr 04/02 menetlemine, kuna konkurentsi ei ole oluliselt kahjustatud.
 2. Teha AS-le Eesti Coca-Cola Joogid soovitus edaspidi mitte trükkida soovituslikku jaehinda kaubale või kauba etiketile.

Aini Proos

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi teada saama ( Halduskohtumenetluse seadustik § 9 ).

Tagasi