PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  20.06.2002 nr 34-L

Juhtumi nr 17/00 menetlemise lõpetamine

 

Konkurentsiameti peadirektor alustas 16.08.2000 käskkirjaga nr 17-a juhtumi nr 17/00 menetlemist seoses AS Limitex (esindaja advokaadibüroo Aivar Pilv) 11.08.2000 avaldusega. Avalduses väideti, et AS Autoklaas on kaubaturgu valitseva ettevõtjana kehtestanud AS-ile Limitex mootorsõidukite klaaside müügil raskemad tarnetingimused kui teistele ettevõtjatele, mistõttu tema tegevus on vastuolus konkurentsiseadusega. Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410, 1999, 89,813; 2000, 53, 343, RT III 2000, 21, 232) (edaspidi: KonkS) § 14 p 1, 3, 7 ning § 33 lg 1 p 1 väidetavat rikkumist AS-i Autoklaas poolt.

 

Menetlemise subjekt

Käesoleva juhtumi puhul on menetlemise subjektiks Autover-Autoklaas AS, kelle ärinimi oli juhtumi nr 17/00 menetlemise alustamise hetkel AS Autoklaas (äriregistri kood 10030752).

Avaldaja

Avalduse esitas AS Limitex (äriregistri kood 10151800), keda esindas advokaadibüroo Aivar Pilv.

Avalduse sisu

AS Limitex on pidevalt ostnud AS-ilt Autoklaas mootorsõidukite klaase, kusjuures vastavalt AS Autoklaas hinnakirjale ja tavapärastele tarnetingimustele sai AS Limitex autoklaase osta 30% allahindlusega ning samuti sai AS Limitex kasutada kauba eest tasumisel maksetähtaega. 27.07.2000.a saatis AS Autoklaas esindaja AS-ile Limitex faksi, millega teatas, et muudab tarnetingimusi AS-ile Limitex. Tarnetingimuste ühepoolse muutmise põhjuseks toodi asjaolu, et AS Limitex on otsustanud asuda konkureerima Autover grupi ja AS-iga Autoklaas, importides AS Autoklaas konkurentide kaupu teistest riikidest, samuti kasutada hankijatena Eestis asuvaid AS Autoklaas konkurentide esindajaid. 27.07.2000.a faksi kohaselt olid uued tarnetingimused järgmised: allahindlus üldisest hinnakirjast -10%, maksetähtaega ei ole, st. maksmine kauba saamisel (sularaha, pangakaart, ülekande koopia).

Kuna AS Limitex tegeleb ise mootorsõidukite klaaside hulgimüügiga, siis väidetavalt muutsid AS-i Autoklaas uued tarnetingimused autoklaaside ostmise AS-ilt Autoklaas majanduslikult põhjendamatuks.

Avalduses on AS Limitex esindaja väitnud, et AS-ile Autoklaas kuulub mootorsõidukite klaaside kaubaturul üle 40% käibest ning AS Autoklaas esindab AS-i Elvex, kellele kuulub Eesti territooriumil ainuke mootorsõidukite klaase tootev tehas. Seega on AS Autoklaas väidetavalt kaubaturgu valitsev ettevõtja vastavalt KonkS § 13 lg-le 1, kuna temale kuulub vastaval kaubaturul vähemalt 40 % käibest ja tema majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. AS Autoklaas on vastavalt avaldusele väidetavalt kuritarvitanud kaubaturgu valitsevat seisundit vastavalt KonkS § 14 p-dele 1, 3 ja 7.

Avalduses on lisaks väidetud, et AS-i Autoklaas poolt on AS-ile Limitex kehtestatud raskemad tarnetingimused võrreldes teiste ettevõtjatega ning võrreldes AS Limitex varasema kohtlemisega. Avalduses on väidetud, et vastavalt AS-i Autoklaas 27.07.2000.a faksile on sellised tingimused kehtestatud seoses asjaoluga, et AS Limitex on asunud konkureerima Autover Grupi ja AS-iga Autoklaas. Avaldaja arvates võib AS-ile Limitex 27.07.2000.a AS-i Autoklaas poolt saadetud faksist teha järelduse, et kui AS Limitex lõpetab konkureeriva tegevuse, siis kohaldatakse AS-i Limitex suhtes uuesti vanu soodsamaid tingimusi. Selle alusel väidab avaldaja, et kohaldatavad tarnetingimused on seatud sõltuvusse asjaolust, kas AS Limitex tellib AS-i Autoklaas konkurentidelt kaupu või mitte. Seega esineb AS-i Autoklaas tegevuses vastavalt avaldusele väidetavalt ka vastuolu KonkS § 33 lg 1 p-i 1 suhtes, mis puudutab kaupade müügi kõlvatut piiramist.

AS-i Limitex 16.05.2001.a ning 04.02.2002.a avaldused

16.05.2001.a ning 04.02.2002.a avaldustes Konkurentsiametile esitas AS Limitex oma arvamuse kaubaturu piiritlemise ning ettevõtjate turuosade arvutamise kohta antud juhtumis.

 

Faktilised asjaolud

Eestisse impordivad käesoleval ajal autoklaase 30-40 ettevõtjat, kellest suuremad on AS Autoklaas, Klaasiteeninduse AS, OÜ Windrox, AS Limitex, OÜ Autokem ning OÜ Nelisoc. Juhtumi menetlemise käigus sai Konkurentsiamet nimetatud ettevõtjatelt materjale. Samuti saadi materjale mõnedelt AS-i Autoklaas klientidelt, kelleks olid OÜ […], AS […] ja OÜ […].

Ettevõtjatelt saadud andmete põhjal selgus, et autoklaasidest müüakse Eesti territooriumil peamiselt auto esiklaase. Võttes arvesse suuremate autoklaaside müügiga tegelevate ettevõtjate müügitulemused ilmneb, et need ettevõtjad müüsid esiklaase 1999.a keskmiselt 82% kogu oma autoklaaside müügist. Näiteks moodustas AS-i Autoklaas esiklaaside müük 1999.a […]% kogu tema klaaside müügist. Samuti müüs valdavalt esiklaase AS Limitex, kelle esiklaaside müük 1999.a moodustas […]% kogu tema klaaside müügist.

AS Autoklaas

AS-i Autoklaas aktsiate omanik on ainus Eestis asuv autoklaaside tootja AS Elvex, kelle emaettevõtja on üks Euroopa suuremaid autoklaaside tootjaid Sekurit Saint Gobain. AS Autoklaas kuulub Sekurit Saint Gobainile kuuluvasse autoklaaside jaotusorganisatsiooni Autover Grupp. Vastavalt AS-i Autoklaas 21.12.2001.a kirjale Konkurentsiametile on Autover Grupi hinnanguline turuosa autoklaaside osas Euroopas 28%-30%.

AS-i Autoklaas tegevusalad on autoklaaside jae- ja hulgimüük (s.h. ekspordiks) ning paigaldamine, autoklaaside remont ja lehtklaasi müük ja lõikamine. AS Autoklaas müüb klaase mitmesugustele sõidukitele, kaasa arvatud bussid, veoautod, traktorid ja muud liikurmasinad. AS Autoklaas müüb peamiselt AS-i Elvex ning Sekurit Saint Gobain toodangut.

AS-i Autoklaas 08.09.2000.a kirjast Konkurentsiametile ilmneb, et AS Autoklaas hoiab oma ladudes umbes 7000-8000 autoklaasi, mille hoidmine seob oluliselt käibekapitali. 1999.a oli AS-i Autoklaas realiseerimise netokäive 20 170 940 krooni, millest 18 920 087 krooni moodustas müük Eestisse. 1999.a andis AS Autoklaas tööd keskmiselt 20-le inimesele. 2000.a oli AS-i Autoklaas realiseerimise netokäive 20 761 992 krooni.

Vastavalt AS-i Autoklaas 08.09.2000.a kirjale Konkurentsiametile peab AS Autoklaas oma konkurentideks ettevõtjaid, kelle põhitegevusalaks on autoklaaside müük ja paigaldamine (edaspidi müük), autode varuosasid müüvaid ettevõtjaid, autode remonditöid tegevaid ettevõtjaid ning autofirmade esindusi. Konkurentideks peab AS Autoklaas ka autolammutusi, mis müüvad juba kasutuses olnud autoklaase oluliselt soodsama hinnaga.

AS-i Autoklaas 08.09.2000.a kirjast ning teistest Konkurentsiametile 18.09.2000.a edastatud materjalidest ilmneb, et autoklaaside müümisel võimaldab AS Autoklaas oma klientidele allahindlusi 5% kuni 30% hinnakirjast, kusjuures orienteeruvalt ainult […]% klientidest saavad allahindlust. Klientidele võimaldatakse ka erinevaid maksetingimusi, kohesest maksmisest kuni maksetähtajani 30 päeva arve väljastamisest. Aastal 2000 on AS Autoklaas muutnud tarnetingimusi erinevatel põhjustel 69-le kliendile. Üksikutele klientidele mõnevõrra suurendati, kuid kõigile ülejäänutele vähendati allahindlusprotsenti ning paljudele klientidele lühendati ka maksetähtaega. Näiteks alandati teiste hulgas AS-ile […] ja OÜ-le […] oluliselt allahindlusprotsenti. Nimetatud ettevõtjad ei ole oma kirjades Konkurentsiametile väljendanud rahulolematust AS-i Autoklaas poolt pakutavate müügitingimuste üle. AS […] ja OÜ […] on AS-ilt Autoklaas ostnud autode klaase suusõnalise kokkuleppe alusel. AS-i Autoklaas 15.08.2001.a kirjast Konkurentsiametile ilmneb, et allahindlusprotsentide muutmine klientidele tuleneb tavapäraselt kliendi ettepanekul ja läbirääkimiste käigus tehtud muutustest, kliendi ostude vähenemisest ja kliendi poolt maksedistsipliini eiramisest.

AS-i Autoklaas 25.09.2001.a ja 15.10.2001.a Konkurentsiametile saadetud e-postis toob AS Autoklaas ära ostude summad klientide poolt, kes algselt said 30% allahindlust hinnakirjast, kuid kellele muudeti 2000.a allahindlusprotsenti. Edastatud materjalidest nähtub, et paljudele klientidele, kelle ostud olid suhtelised väikesed või vähenenud, vähendati allahindlusprotsenti.

AS Autoklaas nimetas oma 25.09.2001.a e-postis Konkurentsiametile kliendid […] ja […], kes on saanud AS-i Autoklaas hinnakirjast 30% allahindlust, kuid kellele ei ole muudetud tarnetingimusi, kuigi nad on eiranud maksedistsipliini. […] on Autover Grupi Peterburis asuv ettevõtja, kelle maksetähtajaks AS-ile Autoklaas on 30 päeva ja AS-i Autoklaas raamatupidamise andmetel esineb maksetähtaegade ületamist, kuid selle põhjuseks on kokkulepe, et vastav klient kogub teatud summa, et mitte raisata raha sagedaste väikeste välisülekannete peale. Pärnu firma […] on olnud teine firma, kellel on olnud vahel maksmisega raskusi, samas on nad AS-i Autoklaas alati maksmisega hilinemisest informeerinud. Samuti on vastava kliendi ostud väikesed, mistõttu ei moodusta maksmisega hilinemine suurt riski.

AS Limitex

AS-i Limitex põhitegevus on põhikirja järgi autoklaaside paigaldus, parandus ja müük. 1999.a oli AS-i Limitex realiseerimise netokäive […] krooni ning ettevõtja kandis kahjumit 81 534 krooni. 2000.a oli AS-i Limitex realiseerimise netokäive 3 775 248 krooni ning ettevõtja puhaskasum 130 222 krooni. Kogu kauba ja teenuste müük toimus Eestisse.

AS-i Limitex 18.10.2000.a kirjast Konkurentsiametile ilmneb, et AS Limitex müüs kuni 2000.a esimese poolaastani põhiliselt AS-ilt Autoklaas ostetud autoklaase. AS-i Autoklaas poolt 18.09.2000.a Konkurentsiametile edastatud materjalidest selgus, et juulis 2000.a langes AS-i Limitex ostude maht AS-ilt Autoklaas võrreldes eelmiste kuudega keskmiselt poole võrra. Vastavalt AS-i Limitex 18.10.2000.a kirjale Konkurentsiametile on AS Limitex pärast tarnetingimuste muutmist 27.07.2000.a asunud peamiselt ise autoklaase importima. AS Limitex impordib käesoleval ajal autoklaase Lätist, Leedust, Poolast ning Soomest.

 

AS-i Autoklaas tarnetingimused AS-ile Limitex

AS-i Autoklaas ning AS-i Limitex vahel kirjalikku autoklaaside ostu-müügi lepingut sõlmitud ei ole. AS-i Autoklaas 08.09.2000.a kirjast Konkurentsiametile selgub, et enne tarnetingimuste muutmist 27.07.2000.a. väljastati autoklaasid AS-ile Limitex saatelehe alusel. Saatelehtede põhjal väljastati arved, mille maksetähtajaks oli 21 päeva arve väljastamise päevast. Autoklaaside uued ostu-müügi tarnetingimused olid üldisest hinnakirjast endise 30% allahindluse asemel 10% allahindlust ja 21 päevase maksetähtaja asemel maksmine kauba kättesaamisel. AS Autoklaas on 18.09.2000.a ja 29.11.2000.a Konkurentsiametile esitatud materjalidega põhjendanud AS-ile Limitex tarnetingimuste muutmist AS-i Limitex poolse ostude mahu vähenemisega ning arvete maksetähtaegadest mittekinnipidamisega. AS-i Autoklaas poolt 18.09.2000.a Konkurentsiametile edastatud materjalidest selgus, et juulis 2000.a langes AS-i Limitex ostude maht AS-ilt Autoklaas võrreldes eelmiste kuudega keskmiselt poole võrra.

Konkurentsiamet on 29.11.2000.a saanud AS-ilt Autoklaas infosüsteemi SAF väljavõtte, millest ilmneb, et kuigi AS-il Limitex puudus seisuga 27.07.2000.a võlgnevus AS-ile Autoklaas, siis oli AS Limitex varem korduvalt hilinenud arvete tähtaegse tasumisega. Infosüsteemi SAF väljavõttest ilmneb, et 1999.a hilines AS Limitex 41-l korral arvete tähtaegse tasumisega AS-ile Autoklaas.

08.09.2000.a kirjas Konkurentsiametile väidab AS Autoklaas, et AS Limitex on otsustanud põhiliselt üle minna odavamate, Leedu tehases Panevezio Stiklas UAB toodetud autoklaaside müügile. Selline tegevus kahjustab AS-i Autoklaas arvates nende ja Sekurit Saint Gobaini nime ja kaubamärki, kui selliseid odavamaid ja väidetavalt vähemkvaliteetseid autoklaase müüakse koos AS-i Autoklaas poolt pakutavate autoklaasidega. AS Limitex väidab oma 04.02.2002.a avalduses Konkurentsiametile, et AS Limitex ei ole ostnud Panevezio Stiklas UAB-lt ega selle tehase edasimüüjatelt ühtegi kaubapartiid. AS Limitex peamised kauba tarnijad on olnud Nordglass tehased Poolas.

AS Limitex leiab oma 04.02.2002.a avalduses, et müügitingimuste muutmise aluseks AS-i Autoklaas poolt tuleb võtta AS-ile Limitex 27.07.2002.a saadetud faksis esitatud põhjused ja mitte hiljem AS-i Autoklaas poolt otsitud süüdistused AS-i Limitex vastu. Konkurentsiamet ei saa ühegi juhtumi menetlemise lõpetamisel lähtuda ainult ühest faktist, vaid lähtub kõikidest juhtumi menetlemise käigus ilmnenud asjaoludest.

AS Limitex väidab oma 04.02.2002.a avalduses, et kooskõlas KonkS sätetega ei ole AS-i Autoklaas tegevus, mille käigus keeldutakse klaasi müümisest juhul, kui ostja ostab osa toodangut kolmandalt tarnijalt. On selgunud, et selline väide on väär, sest AS Autoklaas ei keeldunud autoklaaside müümisest, vaid vähendas allahindlusprotsenti ja muutis maksetingimusi. Kuna AS-i Autoklaas klientidest ainult […]% saavad autoklaaside ostmisel hinnakirjast allahindlust, siis jäi AS Limitex ka pärast tarnetingimuste muutmist soodsamatesse tarnetingimustesse kui enamik teisi AS-i Autoklaas kliente.

AS Limitex väidab oma 04.02.2002.a avalduses, et 2000.a juulis oli AS-i Autoklaas laoseis pidevalt puudulik, mistõttu AS-il Limitex ei olnud võimalik osta vajalikku kaupa. AS Autoklaas väidab oma 18.02.2002.a kirjas, et vastav AS-i Limitex väide on otsitud ning mittetõene. AS Autoklaas hoiab pidevalt oma ladudes 7000 – 8000 klaasi.

14.03.2002 saatis AS Limitex esindaja vandeadvokaat Eerik Entsik Konkurentsiametile AS Limitex töötajate Martin Meltsas ja Katrin Kivivere seletuskirjad AS Autoklaas diskrimineeriva müüügitaktika kohta AS Limitex suhtes. Martin Meltsas´e seletuskirjast selgus, et ta asus tööle AS Limitex müügijuhina alates 01.08.2000, kuid käesolevas juhtumis on vaatluse all AS Autoklaas käitumine enne faksisaatmist AS-ile Limiteks ja seetõttu ei ole võimalik kasutada nimetatud seletuskirja kui tõendit käesoleva juhtumi raames. 07.05.2002 laekus Konkurentsiametile AS Limitex sekretäri Katrin Kivivare täiendatud seletuskiri ja OÜ […] juhataja […] kaaskiri koos lisadega. Kartin Kivivere seletuskirjast selgus, et alates 2000 aasta jaanuarist tekkisid juhtumid kus AS Autoklaas teatas AS-le Limitex, et mingil põhjusel ei saada neile klaase müüa. Näiteks, et see on viimane klaas laos või kui klient oli helistanud mõlemasse firmasse ja küsinud hinda teatati, et ei saada müüa esialgu. Seetõttu palus AS Limitex kliendil klaasid välja osta otse AS-ist Autoklaas ja AS Limitex teostas ainult paigalduse. Samuti väitis Katrin Kivivare, et AS-ile Limitex lõpetati autoklaaside müük üldse. OÜ […] juhataja kaaskirjale on lisatud 2000 aasta jaanuari ja veebruari arvete koopiad, nimetatud autoklaasid ostis OÜ […] AS-ist Autoklaas, kuna AS-il Limitex ei olnud võimalik neid klaase hankida. Klaasid paigaldas AS Limitex.

AS Autoklaas 22.05.2002 vastuses selgitas klaasitüübist viimaste artiklite müügi kohta, et Autoklaasi müügipraktika on selles osas alati olnud kõigi klientide suhtes ühene, kliente on koheldud võrdselt ning ei AS-i Limitex ega ühtegi teist klienti ei ole diskrimineeritud. Nii 2000 aastal kui ka käesoleval ajal kehtib põhimõte, et klaasi saab esimesena tellinu. Autoklaasi vastusest tulenevalt ostis AS Limitex 2000 aasta esimesel poolaastal pidevalt klaase AS-ilt Autoklaas ning viimase ostu sooritas AS Limitex pärast 20.07.2000 uute tingimuste kohaselt. Samas jättis AS Limitex Autoklaasile tasumata kuus viimast arvet. Pärast 2000 aasta juuli lõppu AS Limitex AS-ilt Autoklaas klaase tellinud ei ole. Seega lõpetas AS Limitex ise neile juba tarnitud klaaside eest maksmise ja uute klaaside tellimise, mitte ei keeldunud AS Autoklaas neile klaaside müügist.

 

 

Õiguslik hinnang

Kaubaturu piiritlemine

KonkS § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse konkurentsiseadust kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Juhtumi menetlemise käigus ettevõtjatelt saadud andmete põhjal selgus, et autoklaasidest müüakse Eesti territooriumil peamiselt auto esiklaase ning suuremad autoklaaside müügiga tegelevad ettevõtjad müüsid 1999.a esiklaase keskmiselt 82% kogu oma autoklaaside müügist, mis on täiesti piisav maht kaubaturu struktuuri määramiseks. Autode esiklaasid on käesolevas juhtumis sõiduautode, veoautode ning autobusside esiklaasid, kuna autoklaase müüvate ettevõtjate jaoks ei oma tähtsust, milliste autode esiklaase müüakse. Autode esiklaase müüakse erinevates hinna- ja kvaliteedikategooriates ning mõõtudelt erinevaid vastavalt konkreetsetele auto markidele ja mudelitele. Seega on käesoleva juhtumi menetlemisel kaubaks autode esiklaasid.

Autode esiklaaside müük hõlmab tinglikult kahte tasandit. Esimesel tasandil osalejateks võime lugeda autode esiklaaside tootjad, maaletoojad ja kõik teised autode esiklaaside müüjad, kes müüvad autode esiklaase esmaselt, s.t autode esiklaase esimesel tasandil oma ostjatele, kelleks on edasimüüjad ja/või lõpptarbijad. Autode esiklaaside müügi teisel tasandil osalevad autode esiklaaside edasimüüjad, kes müüvad autode esiklaase teist- või enamkordselt, s.t müüvad autode esiklaase teisel tasandil oma ostjatele, kelleks on edasimüüjad ja/või lõpptarbijad. Käesolevas juhtumis on piirdutud autode esiklaaside müügi esimese tasandiga, sest nii väldime ühe kauba mitmekordset arvestamist kaubaturu käibes. Kuna autoesiklaaside ostmisel ei ole olulist erinevust Eesti erinevate osade vahel, siis on autoesiklaaside käibimise alaks kogu Eesti territoorium. Lähtudes eeltoodust piiritleb Konkurentsiamet käesolevas juhtumis kaubaturuks autode esiklaaside esmase müügi Eestis.

 

Kaubaturgu valitsev ettevõtja

Kaubaturgu valitsev ettevõtja on KonkS § 13 lg 1 mõistes ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

AS Limitex viitas oma 04.02.2002.a avalduses OÜ Autokem, OÜ Nelisoc ning AS Limitex poolt Konkurentsiametile esitatud andmetele, millest AS Limitex järeldab kaubaturu mahtu. Samas on antud juhul tegemist ettevõtjate hinnanguga oma turuosale, mida ei saa aluseks võtta kaubaturu mahu arvutamisel. Näiteks OÜ Nelisoc hindas vastavalt Konkurentsiametile esitatud teabele oma turuosaks 5-7%, müües 1999.a 483 autoklaasi (s.o. 1% turuosa = 69 autoklaasi); OÜ Autokem 10%, müües 1999.a 494 autoklaasi (s.o. 1% turuosa = 49,4 autoklaasi); Klaasiteeninduse AS […]%, müües […] autoklaasi (s.o. 1% turuosa = 467,7 autoklaasi); AS Autoklaas […]%, müües 1999.a [...] autoklaasi (s.o. 1% turuosa = 474,1 autoklaasi). Eeltoodud andmetest nähtub, et sellised subjektiivsed hinnangud on üksteisega vastuolus ning kaubaturu mahu arvutamisel saab lähtuda vaid konkreetsetest näitajatest.

Tolliamet Eesti tolliterritooriumile imporditud autoklaaside kohta eraldi arvestust ei pea, kaupade nomenklatuuris kuuluvad autoklaasid kaubagruppi, mis hõlmab kõiki mootorsõidukite klaase, sealhulgas ka lennukite ja laevade klaase. Mootorsõidukite imporditavate klaaside kohta toimub arvestus kilodes, mitte tükkides. Seetõttu ei saanud Konkurentsiamet ettevõtjate turuosade arvutamisel kaubaturul võtta aluseks Eesti tolliterritooriumile imporditud autoklaaside kohta käivaid andmeid.

Turuosade arvutamisel kaubaturul ei ole arvesse võetud esiklaaside käivet, mis kordub erinevate ettevõtjate majandustulemustes ning mille on põhjustanud konkurentide vahelised ostud.

Tulenevalt 18.09.2000.a AS-i Autoklaas poolt Konkurentsiametile esitatud materjalidest ja väidetest vajab Euroopa riikides Autover Grupi kogemustele tuginedes aastas esiklaasi vahetust 5 - 8% autodest. Arvestades teede olukorda, avariilisust ja kriminaalset olukorda, võib eeldada, et see number Eestis on Euroopa keskmisest suurem.

Käesolevas juhtumis on Konkurentsiamet esiklaasi vahetust vajavate autode arvestusel aluseks võtnud konkreetsed kahjujuhtumid Eestis. Tulenevalt AS-ilt Sampo Eesti Varakindlustus 23.04.2001.a ja 24.04.2001.a saadud andmetest ilmnes, et AS Sampo Eesti Varakindlustus registreeris 2000.a autode esiklaasidega seotud kahjujuhtumeid 9,7% ulatuses vabatahtliku kindlustusega autode üldarvust. AS Sampo Eesti Varakindlustus on turuliider kahjukindlustuse osas Eestis.

Autoregistrikeskuse andmetel seisuga 01.01.2001.a oli Eestis keskmiselt autosid (sõiduautod, veoautod, bussid) 552 058 tk. Samas sisaldab see number ka autosid, mis tegelikult liikluses ei osale. Autoregistrikeskuse poolt Konkurentsiametile 23.05.2001.a edastatud andmete põhjal osaleb Eestis reaalselt liikluses umbes 366 000 sõidukit. Autoregistrikeskuse poolt AS-i Limitex esindajale 30.05.2001.a esitatud materjalide põhjal tuletab Autoregistrikeskus reaalselt liikluses osalevate sõidukite arvuks 366 098, kuid võttes arvesse ainult sõiduautod, veoautod ning bussid on see arv 342 684, mis on ka Konkurentsiameti poolt aluseks võetud kaubaturu mahu arvutamisel.

AS Limitex väidab oma 04.02.2002.a avalduses õigesti, et kaubaturul osalevate sõidukite arvu hulka on lisatud uued sõidukid ja ka ilma tehnoülevaatuseta liikluses osalevad sõidukid. Kuid ekslik on AS-i Limitex arvamus, et sellega on saavutatud ülepaisutatud turg. Klaaside vahetust vajavad kõik liikluses osalevad sõidukid, olenemata sõiduki vanusest ja tehnilise ülevaatuse teostamisest. Enamuse uute sõidukite autoklaaside vahetusi teevad autoesinduste remonditöökojad, kes varustavad end ise vajaminevate uute klaasidega, kuid see ei anna alust neid sõidukeid vastavast kaubaturu arvestusest välja jätta. AS Limitex väidab oma 04.02.2002.a avalduses, et turul vahetatavate klaaside protsent 9,7 on viidud kõrgemale igasugusest rahvusvahelisest tunnustatud vastavast näitajast. Juhtumi menetlemisel on aluseks võetud Eesti kindlustusettevõtja andmete põhjal välja arvutatud kahjujuhtumite protsent. Kohalikele andmetele tuginev arvutus peegeldab Eesti halvemaid teeolusid ja suuremat avariilisust. Seega ei ole põhjendatud kasutada autode klaaside vahetatavuse näitajana Euroopa heade teeolude põhjal arvestatud protsenti.

Teades iga ettevõtja poolt 2000.a ning 1999.a Eestis müüdud auto esiklaaside arvu ja aastas auto esiklaasi vahetust vajavate autode arvu, arvutas Konkurentsiamet välja suuremate ettevõtjate turuosad kaubaturul.

Võttes aluseks AS-i Sampo Eesti Varakindlustus kahjujuhtumid autode esiklaaside osas, mille puhul 9,7% reaalselt liikluses osalevatest autodest Eestis (s.t. 33 240 autot) vajab esiklaasi vahetust aastas, on AS-i Autoklaas turuosaks kaubaturul 2000.a […]% (1999.a […]%). Suuruselt järgmise ettevõtja turuosa kaubaturul 2000.a on 12% (1999.a 11%). Teiste ettevõtjate turuosad kaubaturul on alla 10%.

1999.a müüs AS Limitex peamiselt edasi AS-ilt Autoklaas ostetud autoklaase ning importis ise vähesel määral. Seetõttu ei kuulunud AS Limitex kaubaturul suuremate ettevõtjate hulka 1999.a ning ei olnud ka AS-ile Autoklaas arvestatav konkurent. 2000.a oli AS-i Limitex turuosa kaubaturul alla […]%.

AS-i Autoklaas aktsiad kuuluvad AS-ile Elvex, kes on ainus autoklaaside tootja Eestis ning AS Autoklaas kuulub autoklaaside jaotusorganisatsiooni Autover Grupp. Kuna Euroopas on Autover Grupi turuosa 28-30%, siis ei too selline majanduslik positsioon kaasa kaubaturgu valitsevat seisundit. Seda enam, et kõigil autoklaase Eestis müüvatel ettevõtjatel on võimalus eksportida ja importida autoklaase ilma piiranguteta s.t., et Eestis ei ole kehtestatud administratiivseid piiranguid (load, litsentsid jms.), mis takistaksid ettevõtjatel kaubaturule juurdepääsu või sellel tegutsemist. Kaubaturu avatust näitab ka asjaolu, et võrreldes AS-i Limitex 1999.a teise poolaasta ning 2000.a teise poolaasta majandustulemusi, ilmnes, et AS-il Limitex oli võimalus peale tarnetingimuste muutmist 27.07.2000.a AS-i Autoklaas poolt kiiresti üle minna Soome, Läti, Leedu, Poola, kuid ka teiste Eesti ettevõtjate poolt pakutavate autode esiklaaside müügile. Nimelt müüs AS Limitex 1999.a peamiselt AS-ilt Autoklaas ostetud autode esiklaase […] tk., samas müüs AS Limitex 2000.a viimase viie kuuga […] ettevõtja enda poolt imporditud autode esiklaasi, mis tähendab, et AS-i Limitex müük ei vähenenud, vaid pigem kasvas.

Lähtudes eeltoodust ei leidnud tõendamist kaebaja kahtlus, et AS Autoklaas on kuritarvitanud kaubaturgu valitsevat seisundit. AS Autoklaas ei ole kaubaturgu valitsev ettevõtja KonkS § 13 tähenduses, sest AS-ile Autoklaas kuulub vastaval kaubaturul alla 40% käibest ning tal ei ole ka majanduslikku positsiooni, mis võimaldaks tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Kuna AS Autoklaas ei ole kaubaturgu valitsev ettevõtja KonkS § 13 tähenduses, siis ei saanud AS Autoklaas kuritarvitada kaubaturgu valitsevat seisundit vastavalt KonkS §-le 14.

 

Kõlvatu konkurents

 

Kõlvatuks konkurentsiks on KonkS § 28 lg 1 p 5 kohaselt vaba ettevõtlust kahjustavad heade kommete ja tavadega vastuolus olevad teod, sealhulgas kaupade müügi kõlvatu piiramine või soodustamine. Vastavalt KonkS § 33 lg 1 p 1 on kaupade müügi kõlvatu piiramine ostjale müüdavate kaupade koguse või teenuste hulga piiramine või müügi sidumine mingite tingimustega, välja arvatud juhul, kui see on kauba kasutamiseks tingimata vajalik või on seotud sooduspakkumisega või tuleneb õigusaktidest.

AS Autoklaas võimaldab igale oma kliendile allahindlusprotsendi individuaalselt, võttes arvesse ostude mahte, maksetähtaegadest kinnipidamist ja muid tegureid. Sellised kriteeriumid olid aluseks ka allahindlusprotsendi määramisel AS-ile Limitex. AS Autoklaas oli 08.09.2000 seisuga aastal 2000 teinud tarnetingimuste muudatusi kokku 69-le kliendile. Allahindlusprotsentide võimaldamine klientidele on käsitletav sooduspakkumisena.

AS Autoklaas muutis 27.07.2000.a saadetud faksiga tarnetingimusi AS-ile Limitex. Nimetatud faksis tõi AS Autoklaas tarnetingimuste muutmise põhjuseks AS-i Limitex otsuse asuda konkureerima Autover Grupi ja AS-iga Autoklaas, importides viimase otseste konkurentide kaupu teistest riikidest, samuti kasutada hankijatena Eestis asuvaid AS-i Autoklaas konkurentide esindajaid. Müügi sidumine tingimustega, mille muutmisel jälle taastatakse endised tarnetingimused, on AS-i Limitex järeldus AS-i Autoklaas 27.07.2000.a saadetud faksi tekstist. AS-i Autoklaas 27.07.2000.a saadetud faks ei sätesta tingimusi, mille muutmisel taastatakse endised tarnetingimused. Ühekordse tarnetingimuste muutmise põhjusteks AS-i Autoklaas poolt olid AS-i Limitex ostude mahu vähenemine AS-ilt Autoklaas juulis 2000.a ja AS-i Limitex varasemad süstemaatilised arvete tähtaegse tasumisega hilinemised AS-ile Autoklaas. Seega ei ole 27.07.2000.a faksis toodud väide konkureerimise kohta käesolevas juhtumis oluline.

Juhtumi materjalidest nähtub, et AS Autoklaas ei ole keeldunud ja ei keeldu ka käesoleval ajal oma toodete müügist AS-ile Limitex. AS Limitex töötaja Katrin Kivivare seletuskirjades väidetakse, et AS-le Limitex ei müüdud AS Autoklaas poolt viimast klaasi laos, kuna AS Autoklaas väitis, et see on teise ettevõtja poolt juba tellitud. Nimetatud seletuskirjad ei sisaldanud konkreetseid tõendeid eelnimetatud tegevuse kohta, olenemata Konkurentsiameti mitmetest meeldetuletustest (12.04.02 ja 19.03.02). Kuid kui klaas on juba ühe ettevõtja poolt tellitud, ei saa AS Autoklaas seda klaasi müüa teisele ettevõtjale, kuna klaasi saab selle esimesena tellinu. Selline käitumine ei saa olla kaupade kõlvatu piiramine. Seletuskirjade kohaselt hakkasid AS-il Limitex probleemid 2000 aasta alguses ning nad pidid kasutama vahendajaid klaaside ostmisel kuna neile klaase ei müüdud, kuid vastavalt AS Autoklaas väljavõttele ostis AS Limitex ise pidevalt klaase AS-ist Autoklaas 2000 aasta esimesel poolaastal.

Samuti selgub, et AS Autoklaas ei muutnud toodete hindu, vaid muutis allahindlusi üldisest hinnakirjast mitmetele ettevõtjatele. Allahindluste ja maksetingimuste muutmine klientidele objektiivsetel põhjustel (koguste vähenemine, mitteõigeaegselt tasumine jne) ei ole ettevõtja poolt kaupade müügi kõlvatu piiramine.

AS Autoklaas muutis autoklaaside müügi tarnetingimusi AS-ile Limitex, kuid jättis osaliselt allahindluse hinnakirjast alles ja ei piiranud AS-ile Limitex müüdavate kaupade kogust ega ole sidunud kaupade müüki mingite tingimustega. Seega ei kahjusta AS-i Autoklaas tegevus vaba ettevõtlust ja ei ole käsitletav KonkS § 28 lg 1 p-s 5 ja § 33 lg 1 p-s 1 kirjeldatud kõlvatu konkurentsina.

Juhtumi materjalidest nähtub, et kui 1999.a kandis AS Limitex kahjumit 81 534 krooni, siis 2000.a teenis AS Limitex puhaskasumit 130 222 krooni. Seega on paljasõnaline AS-i Limitex 04.02.2002.a avalduses toodud väide, et AS-i Autoklaas tegevus tõi AS-ile Limitex kaasa olulist materiaalset kahju. Kaubaturul tegutsevate ettevõtjate konkureerimise võrdseid tingimusi kinnitab ka asjaolu, et käesoleval ajal on AS-i Limitex poolt müüdavate autode esiklaaside hinnad umbes samal tasemel AS-i Autoklaas poolt müüdavate autode esiklaaside hindadega.

 

Arvestades eeltoodut ja juhindudes KonkS (RT I 1998, 30, 410, 1999, 89,813; 2000, 53, 343, RT III 2000, 21, 232) § 40 lg 3 p-st 1 ja KonkS (RT I 2001, 56, 332; 93,565) § 87 lg-st 2

otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 17/00 menetlus seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Käesolevale otsusele võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest (Halduskohtumenetluse seadustik § 9)

Aini Proos

Tagasi