PEADIREKTOR

Otsus

Tallinn  30.05.2002 nr 29-L

Juhtumi nr 05/02 menetlemise lõpetamine

 

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 26.04.2002 otsusega nr 22-A alustati juhtumi nr 05/02 menetlemist seoses Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse AS esindaja Patendibüroo Käosaar & Co 08.11.2000 avaldusega nr 2975/V0, Tallinna Halduskohtu 23.10.2001 otsusega haldusasjas nr 3-559/2001 ja vajadusega kontrollida AS Võru Juust tegevuse vastavust kuni 30.09.2001 kehtinud konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; RT III 2000, 21, 232; RT I 2000, 53, 343; 2001, 56, 332) § 28 lg 1 p-dele 1, 2, 5, § 28 lg-le 2, § 29 lg-le 1, §-le 30 ning § 33 lg 1 p-le 2 ning konkurentsiseaduse § 39 lg 1 p 1 ja alates 1.10.2001 kehtiva konkurentsiseaduse ( RT I 2001, 56, 332, 2001, 93, 565) § 87 lg 2 alusel.

20.05.2002 laekus Konkurentsiametisse AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus esindaja Patendibüroo Käosaar & Co 17.05.2002 avaldus, milles teatatakse, et AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus loobub 08.11.2000 Konkurentsiametile esitatud avaldusest, milles paluti alustada menetlus AS Võru Juust vastu seoses kõlvatu konkurentsi tunnustega tegudega.

Kehtiva konkurentsiseaduse § 87 lg 2 kohaselt menetletakse juhtumeid, mille menetlemine on alustatud enne selle seaduse jõustumist, menetlemise alustamise ajal kehtinud seaduse järgi. Kuni 30.09.2001 kehtinud konkurentsiseaduse § 40 lg 3 näeb ette üksnes 2 alust juhtumi menetlemise lõpetamiseks, s.o õiguserikkumise mittetuvastamisega või tuvastamisega. Kuna menetlusest loobumise avaldus on esitatud pärast 1.10.2001, leiab Konkurentsiamet, et on võimalik konkurentsiseaduse mõttest lähtuvalt kohaldada kehtiva konkurentsiseaduse § 70 lg 5 p 5, mille järgi juhtumi menetlemine võidakse lõpetada Konkurentsiameti peadirektori või tema asetäitja otsusega, kui kaebuse esitaja on kaebusest loobunud ning loobumine ei kahjusta kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.

AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus 08.11.2000 avalduses on väidetud üksnes avaldajat halvustavate ebatõeste andmete levitamist AS Võru Juust poolt. Seega ei mõjuta AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus loobumine 08.11.2000 kaebusest kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.

Lähtudes eeltoodust

otsustan:

lõpetada juhtumi 05/02 menetlemise seoses AS-i Saaremaa Liha- ja Piimatööstus loobumisega 08.11.2000 kaebusest.

Peeter Tammistu

Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast.

Tagasi