PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  25.01.2002 nr 7-L

Juhtumi nr 15/01 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiameti peadirektor alustas 13.06.2001.a käskkirjaga nr 15-A juhtumi nr 15/01 menetlemist seoses sellega, et Saku Õlletehase AS trükkis mineraalvee Vichy Classique 1,5 liitrise pudeli etiketile jaemüügihinna 9.90.

Juhtumi menetlemise käigus kontrolliti juhtumi menetlemise alustamisel kehtinud konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 1 ja 01.10.2001 kehtima hakanud konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 1 võimalikku rikkumist Saku Õlletehase AS poolt.

Menetlemise subjekt

Käesoleva juhtumi puhul on menetlemise subjektiks Saku Õlletehase AS.

Saku Õlletehase AS 2000.a realiseerimise netokäive oli 729,6 miljonit krooni. Ettevõtja pakub tootekategooriates õlut, mineraalvett ja karastusjooke. Saku Õlletehase AS jookide kogumüük 2000.a oli 51,7 miljonit liitrit. Õlle osakaal jookide kogumüügist moodustas ligi 89% ning mineraalvee osa ligi 7%.

 

Faktilised asjaolud

2001.a mais ilmus jaemüüki Saku Õlletehase AS toodetud naturaalne, greibi ja sidrunimaitseline mineraalvesi Vichy Classique (edaspidi Vichy Classique), millel pudeli etiketi paremale ülemisse nurka oli kirjutatud “uus hind 9.90”.

25.05.2001.a saatis Konkurentsiamet Saku Õlletehase AS-le järelepärimise Saku Õlletehase AS turuosa suuruse kohta mineraalvee müügi osas Eestis.

04.06.2001.a vastati Konkurentsiameti järelepärimisele Saku Õlletehase AS-st, et Saku Õlletehase AS poolt toodetava Vichy Classique mineraalvee turuosaks Eesti turul 2001.a on prognoositud 12%.

13.06.2001.a telefonikõnes kinnitati Saku Õlletehase AS-st, et soodusmüügikampaania Vichy Classique mineraalvee 1,5 liitriste pudelite etikettidele on trükitud soodushind 9.90 ning kampaania oli planeeritud alates 1. maist kaheks kuuks. Vichy Classique mineraalvesi villitakse Lätis, Baltic Bewerages Holding AB-le kuuluvas tehases. Saku Õlletehase AS aktsiatest kuulub 75% Baltic Bewerages Holding`ule.

20.06.2001.a saatis Konkurentsiamet Saku Õlletehase AS-le teabe nõude, millega paluti vastuseid 18. juuliks.

Konkurentsiamet sai vastused teabe nõudele 30.07.2001.a, milles Saku Õlletehase AS teatas järgmist:

Saku Õlletehase AS mineraalvee turuosa 2000.a oli 15% (mahu järgi) ning turuosa 2001.a juunini 12% (mahu järgi). Saku Õlletehase AS poolt toodetava Vichy Classique mineraalveega konkureerivad tooted on […], […] ning […]. Aastal 2000 müüs Saku Õlletehase AS Eestis umbes […] liitrit mineraalvett ja vastav rahaline käive oli […] EEKi. Saku Õlletehase AS klientidest […]% on jaemüügitasandi kliendid ning see näitaja on […]. Läbi hulgimüügi varustatakse umbes […]% klientidest ning see näitaja on […].

Vichy Classique mineraalvee müügihinna kujunemine hulgi- ja jaetasandile on klienditi erinev ja see sõltub eelkõige kliendi poolt teostatavast läbimüügist. Kaupluses tootele rakendatav hind on aga eelkõige jaemüüja strateegiast lähtuv. Saku Õlletehase AS koostöös suuremate klientidega kujundab toodete üldise müügistrateegia ja ühistegevuse ning sealhulgas ka soodushinnaga müüdavate toodete müügikampaaniad.

Käsitletava Saku Vichy Classique mineraalvee soodusmüügikampaania raames müüdi Saku Vichy 1,5 L PET pudelit nn. suvehinnaga, kusjuures kampaaniahind 9.90 oli välja toodud kampaaniatoodete etikettidel. Klientidel oli võimalus valida, kas osaleda kampaanias, s.t. osta Saku Vichy 1,5 L PET pudelit soodushinnaga ja müüa edasi tarbijale kampaaniahinnaga 9.90 või jätkata müüki tavahinnaga, kuna samal ajal müüs Saku Õlletehase AS ka Saku Vichy 1,5 L kõikide maitsetega tooteid ka ilma kampaaniaetiketita […]. Varem ei ole Saku Õlletehase AS analoogset kampaaniat läbi viinud.

30.07.2001.a Saku Õlletehase AS-lt saadud teave sisaldas ka tüüpnäidiseid Saku Õlletehase AS ja tema klientide vahel sõlmitud ostu-müügilepingutest ning koostöölepingutest.

Saku Õlletehase AS (müüja) ja […] (ostja) vahel […] sõlmitud koostöölepingu nr […] punkti 2.1.1 kohaselt kohustus Saku Õlletehase AS müüma ostjale mineraalvett Saku Vichy Classique hinnakirjahinnast […] % madalama hinnaga. Vastava koostöölepingu punkti 2.2.2 […].

17.09.2001.a võtsid Konkurentsiameti volitatud ametnikud Saku Õlletehase AS-s seletused Saku Õlletehase AS müügidirektorilt Jüri Jänese`lt ning juristilt Kaili Reim`ilt. Kohapeal koostatud kokkuvõttes leidsid nimetatud Saku Õlletehase AS töötajad, et karboniseerimata ning karboniseeritud veed on tarbija jaoks asendatavad. Saku Õlletehase AS toodab Vichy vett ainult karboniseeritult. Saku Õlletehase AS töötajate väitel on koostöölepinguid sõlmitud umbes […]. Saku Õlletehase AS juhatus kehtestab üldjuhul lepingute tüüpvormi. Saku Õlletehase AS töötajate sõnul teevad kauplused ka ise kampaaniaid ja sellest ei pea tootja olema teadlik. Käsitletava soodusmüügikampaania raames müüdi Vichy Classique vett kogu Eestis. Üldjuhul määrab soodusmüügikampaaniate puhul ostja jaemüügihinna ise.

Saku Õlletehase AS töötajad andsid 17.09.2001.a Konkurentsiameti ametnikele üle kliendiraamatud soodusmüügikampaaniate kohta. Kliendiraamat aprill – mai 2001 sisaldas Saku Vichy Classique`i suvekampaania kirjeldust. Vastav kirjeldus sisaldas muuhulgas teksti “Saku Õlletehase suvine väljamüügihind 1,5 L Vichy Classique`ile on tavapärase 11.40 krooni asemel 8.25 (koos käibemaksuga). 20%-lise juurdehindlusega teeb see pudeli jaehinnaks kõigest 9.90 kr. Suvehind kehtib nii naturaalse-, sidruni- kui ka greibimaitselisele 1,5 L Vichy Classique`le.”. Samuti oli lisatud tekst “Juhul, kui tormiline inimvool Teie kauplusse ei ole teretulnud ja kui te ei soovi kampaaniast osa võtta, on võimalik 1,5 L Vichy Classique`i sisse osta ka tavahinnaga- 11.40 krooni.”.

21.09.2001.a saatis Saku Õlletehase AS Konkurentsiametile kirja, millega Saku Õlletehase AS vastas Konkurentsiameti küsimustele, millele vastamine lepiti kokku 17.09.2001.a seletuste andmisel. Nimetatud kirja kohaselt peab Saku Õlletehase AS enda poolt turustatava Vichy Classique mineraalvee turuosaks 2001.a esimeses kvartalis […]% ja teises kvartalis […]%. Vee turumaht Eestis oli 2001.a esimeses kvartalis […] liitrit ja teises kvartalis […] liitrit. Saku Õlletehase AS poolt läbi viidud Vichy Classique mineraalvee 1,5 liitriste PET pudelite soodusmüügikampaania ajal ajavahemikus 15.05.2001.a kuni 30.06.2001.a müüs Saku Õlletehase AS soodusmüügikampaania hinnaga Vichy Classique mineraalvett […] liitrit, mille rahaline käive oli […] krooni. Samas ajavahemikus müüs Saku Õlletehase AS […] liitrit tavapärase hinnaga Vichy Classique mineraalvett. Saku Õlletehase AS müüs ajavahemikus 15.05.2001.a kuni 30.06.2001.a Vichy Classique mineraalvett […] % ulatuses 0,33-liitristesse klaaspudelitesse pakitult, […] % ulatuses 0,5-liitristesse PET pudelitesse pakitult ning […]% ulatuses 1,5-liitristesse PET pudelitesse pakitult.

Kaubaturu piiritlemine

Konkurentsiseaduse (RT I 1998, 30, 410, 1999, 89,813; 2000, 53, 343, RT III 2000, 21, 232) § 3 lg 1 kohaselt rakendatakse konkurentsiseadust kaubaturul osalevate või osaleda soovivate isikute vahelise konkurentsivabaduse kaitseks. Kaubaturg on hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Eesti veeseaduse kohaselt on joogivesi joogiks, toiduvalmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi. Käesolevas juhtumis on vaatluse all Eestis müüdavad villitud veed. Selline vesi on looduslik ehk naturaalne mineraalvesi, kunstlik mineraalvesi või allikavesi.

Looduslik mineraalvesi on naturaalne produkt, mida saadakse loodusest. Enne villimist see filtreeritakse, et kõrvaldada liiv ja rähk. Naturaalset mineraalvett võib karboniseerida, mõned veed sisaldavad süsihappegaasi looduslikult.

Kunstlik ehk tööstuslik mineraalvesi on põhja-, allika-, või puurkaevuvesi, millele lisatakse kas looduslikku sooladerikast vett või erinevaid mineraalsooli ning sageli ka süsihappegaasi.

Allikavesi on maa-alusest allikast võetud töötlemata vesi.

Vichy vesi on kunstlik ehk tööstuslik mineraalvesi. Eestis toodavad Vichy vett nii Saku Õlletehase AS kui ka AS Tartu Õlletehas. Saku Õlletehase AS poolt pakutav Vichy Classique on vähese soolasisaldusega ning nõrgalt karboniseeritud mineraalvesi. Vichy Classique`i pakutakse maitsevalikutes naturaalsena, sidruni- ja greibimaitselisena.

Erinevad villitud veed on kõik joogiveed ning seega ei oma tähtsust, kas vett villitakse näiteks sidruni- või greibimaitselisena, kas vesi on karboniseeritud või mitte, või kas selline villitud vesi on looduslik või kunstlik. Kuna erinevad villitud veed on kõik joogiveed ning sellised veed on üldjuhul ostja jaoks omavahel asendatavad, siis on käesolevas juhtumis kaubaks villitud veed. Villitud vett müüakse üle kogu Eesti ning seega on villitud vee käibimisalaks kogu Eesti territoorium, mistõttu on kaubaturuks kogu Eesti territooriumi hõlmav villitud vee müügiturg.

Kaubaturul osalevad kõik Eestis villitud vee müügiga tegelevad ettevõtjad. Enimostetud kaubamärgid on AS Eesti Coca-Cola Joogid Bon Aqua, Saku Õlletehase AS ja AS Tartu Õlletehas poolt toodetav ning müüdav Vichy vesi ning Lätis toodetav mineraalvesi Everest. Kaubaturul konkureerivad turu-uuringuettevõtja AS Profindex andmetel ligi 200 toodet enam kui 40 tootjalt.

Saku Õlletehase AS aastaaruande kohaselt oli 2000.a villitud vee turumaht Eestis hinnanguliselt 23 miljonit liitrit, kasvades võrreldes 1999.a 10%. Turu kasvu peamiseks põhjuseks aastal 2000 võib pidada uute odavamate nii kodumaiste kui ka imporditud toodete sisenemist turule, samuti tarbijate järjest suurenevat teadlikkust tervislike eluviiside ning joogivee kvaliteedi suhtes. Pudelitesse villitud vee läbimüüki on aga teataval määral pidurdanud kasvav vee müük veekonteinerites. Saku Õlletehase AS poolt 21.09.2001.a Konkurentsiametile saadetud kirja kohaselt oli mineraalvee turumaht 2001.a esimeses kvartalis […] liitrit ning teises kvartalis […] liitrit.

Kuna 2001.a teises kvartalis oli villitud vee turumaht […] liitrit, siis võib eeldada, et ajavahemikus 15.05.2001 kuni 30.06.2001, mis hõlmas Saku Vichy Classique 1,5- liitriste PET pudelite soodusmüügikampaaniat, oli villitud vee turumaht umbes […] liitrit.

Vastavalt Saku Õlletehase AS poolt 21.09.2001.a Konkurentsiametile saadetud kirjale müüs Saku Õlletehase AS Vichy Classique mineraalvee 1,5- liitriste PET pudelite soodusmüügikampaania ajal ajavahemikus 15.05.2001 kuni 30.06.2001 soodusmüügikampaania hinnaga Vichy Classique mineraalvett […] liitrit. Seega moodustas soodusmüügikampaania raames müüdud Saku Vichy Classique mineraalvee osakaal […] kogu turumahust vastava kampaania läbiviimise ajal.

Menetluse tulemused

Vastavalt konkurentsiseaduse (RT I 2001,56,332) § 87 lg 1 kohaldatakse 01.10.2001.a jõustunud uut konkurentsiseadust kõigi konkurentsi kahjustavate kokkulepete, kooskõlastatud tegevuse ja otsuste suhtes, mis kehtivad konkurentsiseaduse jõustumise hetkel ja mis teostatakse pärast seda.

Kuna Saku Õlletehase AS viis 1,5 liitriste PET pudelites Vichy Classique mineraalvee soodusmüügikampaania läbi ajavahemikus 15.05.2001.a kuni 30.06.2000.a, on seega vastavad kokkulepped lõppenud ning kohaldamisele kuulub nimetatud kokkulepete ajal kehtinud konkurentsiseadus (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343, RT III 2000, 21, 232) (edaspidi KonkS).

1. KonkS § 4 lg 1 kohaselt on keelatud leping, muu tehing ja kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis on vaba ettevõtlust kahjustava ja konkurentsivabadust piirava, takistava, kitsendava või moonutava eesmärgi või tagajärjega.

KonkS § 4 lg 1 p 1 kohaselt loetakse nimetatud kokkulepet või tegevust konkurentsivabadust kahjustavaks, kui sellega otseselt või kaudselt määratakse kindlaks hinnakujundamise tingimust, sealhulgas kolmanda isiku suhtes kohaldatavat kauba ostu- või müügihinda, tariifi, juurde- või mahahindlust, intressimäära, renti või üüri.

KonkS § 4 lg 1 loetletud tingimused, s.h. KonkS § 4 lg 1 p 1 nimetatud hinnakujundamise tingimuste kindlaks määramine, on keelatud nii horisontaalsete kui ka vertikaalsete lepingute puhul.

Juhtumi menetlemisel ilmnes, et Saku Õlletehase AS trükkis soodusmüügikampaania raames müüdavatele Saku Vichy Classique`i 1,5 liitriste PET pudelite etikettidele kampaaniahinna 9.90 krooni. Need jaemüügiettevõtjad, kes olid valmis aktsepteerima Saku Õlletehase AS soovitatavat jaehinda 9.90, said osta Vichy Classique 1,5 liitristes PET pudelites mineraalvett tunduvalt soodsama hulgihinnaga, kui kampaaniaga mittenõustunud jaemüüjad. Seega, trükkides Saku Vichy Classique`i 1,5 liitriste PET pudelite etiketile hinna 9.90 ning andes ettevõtjatele vastava jaehinnaga nõustumisel hinnasoodustust, mõjutas Saku Õlletehase AS sellega jaemüüjaid aktsepteerima Vichy Classique 1,5 liitristes PET pudelites mineraalvee jaemüügihinda 9.90.

Saku Õlletehase AS müüs ajavahemikul 15.05.2001.a kuni 30.06.2001.a […] liitrit Vichy Classique1,5-liitristes PET pudelites mineraalvett, sellest tavapärase hinnaga Vichy Classique mineraalvett […] liitrit ning ettemääratud jaehinnaga 9.90 […] liitrit Vichy Classique mineraalvett. Seega, Saku Õlletehase AS müüs soodusmüügikampaania ajal […]1,5 liitristes PET pudelites Vichy Classique mineraalveest ettemääratud jaehinnaga 9.90.

Eelnevast tuleneb, et Saku Õlletehase AS ja kampaaniat aktsepteerinud mineraalvee jaemüüjad määrasid Vichy Classique 1,5 liitristes PET pudelites mineraalvee hulgimüügikokkulepetes kindlaks kolmanda isiku (tarbija) suhtes kauba, s.o Vichy Classique 1,5 liitristes PET pudelites mineraalvee, jaemüügihinna, milleks oli 9 krooni ja 90 senti. Nimetatud hulgimüügikokkulepete tulemusena peaaegu lakkas soodusmüügikampaania ajal jaemüüjatevaheline hinnakonkurents Saku Õlletehase AS toodetava Vichy Classique 1,5 liitristes PET pudelites mineraalvee müügil.

KonkS § 5 lg 1 p 2 kohaselt ei loeta kokkulepet või kooskõlastatud tegevust vaba ettevõtlust kahjustada võivaks, konkurentsivabadust piiravaks, takistavaks, kitsendavaks või moonutavaks, kui ettevõtja poolt mitme teise ettevõtjaga sõlmitud sarnaste kokkulepete, kooskõlastatud tegevust arendavate poolte käivete summaarne osatähtsus ei ole kokkuleppest või kooskõlastatud tegevusest mõjutatud kaubaturul suurem kui viis protsenti.

Saku Õlletehase AS käive villitud vee müügiturul oli arvestades Saku Õlletehase AS poolt müüdud mineraalvee osakaalu kogu villitud vee müügist […]. Seega KonkS § 5 lg 1 p 2 ei rakendu Saku Õlletehase AS ja mineraalvee jaemüüjate vahelistele kokkulepetele.

Seega oli eelnimetatud Saku Õlletehase AS ja mineraalvee jaemüüjate vaheliste mineraalvee hulgimüügikokkulepete puhul tegu konkurentsi kahjustavaid tagajärgi põhjustanud kokkulepetega, mis on KonkS § 4 lg 1 p 1 kohaselt keelatud ning mida KonkS § 5 lg 1 p 2 järgi ei loeta vaba ettevõtlust ja konkurentsi mittekahjustavaks.

2. Konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) § 4 lg 1 p 1 kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, sealhulgas otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine.

Saku Õlletehase AS ja […] (klient) vahel sõlmitud koostöölepingu (sõlmitud […]) punkt 2.2.2 kohaselt kohustub klient […].

Nimetatud lepingu punkt määrab kaudselt kindlaks hinnakujundamise tingimuse Saku Õlletehase AS toodetele, kaasa arvatud Vichy Classique mineraalveele, mis seisneb selles, et edasimüüja ei saa vabalt valida toodete juurdehindlust, vaid peab jälgima […].

Seega on eelnimetatud koostöölepingu punktiga kaudselt kindlaks määratud kolmandate isikute suhtes kohaldatav Vichy Classique mineraalvee juurdehindluse tingimus, mida loetakse konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) § 4 lg 1 p 1 kohaselt keelatud kokkuleppeks.

Konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) § 8 kohaselt on Saku Õlletehase AS ja […] vahel sõlmitud koostöölepingu (sõlmitud […]) punkt 2.2.2 tühine.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS (RT I 1998, 30, 410; 1999, 89, 813; 2000, 53, 343, RT III 2000, 21, 232) §-st 40 lg 3 p 2, lg 5, lg 6 p 3 ja 4 ja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332) § 87 lg 2

otsustan:

Lõpetada juhtumi 15/01 menetlemine õiguserikkumise tuvastamisega.

Teha Saku Õlletehase AS-le kohustuslik ettekirjutus:

  1. Edaspidi mitte korraldada toodete soodusmüügikampaaniaid jaemüüjatele, milles osalemise tingimuseks on Saku Õlletehase AS poolt määratud jaemüügihinna aktsepteerimine.
  2. Asuda läbirääkimistesse […] Saku Õlletehase AS ja […] vahel […]a sõlmitud koostöölepingust punkti 2.2.2 välja jätmiseks.

Saku Õlletehase AS-l teatada 15.03.2002.a.-ks Konkurentsiametile läbirääkimiste tulemustest, seoses koostöölepingust […] punkti 2.2.2 välja jätmisega (ettekirjutuse punkt 2 täitmine).

Käesolevale otsusele võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest (Halduskohtumenetluse seadustik § 9)

Aini Proos

Tagasi