PEADIREKTORI ASETÄITJA

Otsus

Tallinn  16.07.2002.a nr 42-L

 

Juhtumi 18/01 menetlemise lõpetamine

Menetlemise alustamine

Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2001.a otsusega nr 46-A alustati juhtumi 18/01 menetlemist seoses Põlva Linnavalitsuse 29.10.2001.a kirja nr 826 alusel tekkinud vajadusega kontrollida AS Põlva Jõujaam tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 16 punktidele 1, 2 ja 6.

Kaebuse esitaja

Põlva Linnavalitsus, registrikood 75009183, asukoht Kesk 15, 63308 Põlva.

Menetlemise subjekt

AS Põlva Jõujaam, registrikood 10532548, asukoht Joh. Käisi 11, 63308 Põlva. Põhitegevusalaks on auru ja kuuma vee tootmine ja jaotamine.

I Faktilised asjaolud

1 Põlva Linnavalitsuse kirja ja kaebuse sisu

Põlva Linnavalitsus (edaspidi ka Linnavalitsus) pöördus Konkurentsiametisse 29.oktoobril 2001.a kirjaga nr 826, milles teatas, et Põlva Linnavolikogu on määranud KonkS § 17 lg 2 alusel AS-le Põlva Jõujaam alates 15.oktoobrist 2001.a müüdava soojusenergia piirhinnaks 340 kr/MWh eest. Hinna määramisel võeti aluseks OÜ Pilvero poolt koostatud hinnakalkulatsioon. Seni kehtis hind 325 kr/MWh eest.

AS Põlva Jõujaam on kehtestanud hinna 369 kr/MWh eest ja tarbijatele, kes ei ole nõustunud selle hinnaga soojusenergiat ostma, neile on AS Põlva Jõujaam teatanud ühepoolsest lepingu lõpetamisest.

Põlva Linnavalitsus palus Konkurentsiameti kaasabi eelkirjeldatud probleemide lahendamisel.

07.märtsil 2002.a nr 9-1.4/183 esitas Põlva Linnavalitsus Konkurentsiametile AS Põlva Jõujaam kohta kaebuse, milles taotles järelevalvemenetluse algatamist ning turguvalitseva seisundi kuritarvitamise tõkestamiseks võtta tarvitusele konkurentsiseaduses sätestatud abinõud.

Kaebuses väidetakse, et AS Põlva Jõujaam kui olulist vahendit omav ja kaubaturgu valitsev ettevõtja on rikkunud KonkS § 16 p 1, 2 ja 6. Ettevõtja on kehtestanud soojusenergiale ebaõiglased müügihinnad, piiranud tootmist ja keeldub põhjendamatult kauba müügist.

Kaebaja peab vajalikuks selgitada, et Põlva linnas kehtib soojusenergia hinna kehtestamisel vastavasisuline kord (kehtestatud 04.10.2001.a volikogu määrusega nr 27) ja AS Põlva Jõujaam ei ole nimetatud korra alusel Põlva Linna Volikogu ega linnavalitsuse poole soojusenergia hinna kooskõlastamiseks pöördunud. Linnavalitsus peab õigeks müüdava soojusenergia hinda 325 kr/MWh eest, mis kehtis ka eelmisel kütteperioodil. Samas on vastavalt Põlva Linna Volikogu 04.10.2001.a otsusele võimaldatud AS-le Põlva Jõujaam rakendada tema poolt müüdava soojusenergia hinnana kuni 340 kr/MWh, mida viimane ei ole kasutanud.

Kaebaja leiab, et soojatootja kirjalik ähvardus katkestada soojusenergiaga varustamine, on käsitletav AS Põlva Jõujaam poolt turguvalitseva seisundi kuritarvitusena.

2 Menetlemise käik

AS-i Põlva Jõujaam (edaspidi Jõujaam) ja AS-i Põlva Soojus, kelle 100% aktsiate omanik on Põlva linn, vahel sõlmiti 28.05.1999.a tervikvara rendileping. Rendilepingu alusel sai Jõujaam oma valdusesse katlamaja ja soojusenergia edastamise trassid, mille vahendusel ta toodab soojust ja müüb seda 70 kliendile, sealhulgas munitsipaalobjektid, kellega on sõlminud vastavad soojusenergia ostu-müügi lepingud.

Põlva Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu) kinnitas 07.juunil 2001.a. määruse nr 19 "Soojusenergia hinna kehtestamine Põlva linnas", mis jõustus 11.juunil 2001.a. Nimetatud määruse tunnistas volikogu kehtetuks 04.10.2001.a seoses määrusega nr 27 (täiendatud 01.11.2001.a määrusega nr 28) uue korra kinnitamisega.

Käesoleval ajal kehtivas korras on sätestatud, et energiaettevõtja peab soojusenergia hinna muutmiseks esitama Põlva Linnavalitsusele kooskõlastuse saamiseks kirjaliku taotluse, mis sisaldab kõiki korras loetletud ettevõtja majandusnäitajaid ja põhjendusi hinna muutmiseks. Hinna kujundamisel juhindutakse valemist, mis on toodud määruses nr 28. Uus hind hakkab kehtima kuue kuu möödumisel pärast kooskõlastatud hinna avalikustamist.

Linnavalitsuse kaebuses on väidetud, et Jõujaam ei ole soojusenergia hinna muutmisel lähtunud Linnavolikogu poolt kinnitatud määrusest nr 19.

Soojuse müügihind kütteperioodil 2000/2001 oli 325 kr/MWh, millele lisandus 5 % käibemaks ja see hind oli kehtinud kolme viimase kütteperioodi vältel. Kaebusele lisatud materjalidest nähtub, et Jõujaam esitas Linnavalitsusele 2001/2002 kütteperioodi alguses omapoolse hinna 369 kr/MWh eest, uue ostu-müügi lepingu projekti ja valemi, mida edaspidistes hinnamuutustes võiks kasutada lähtudes kehtivast hinnast, kui baashinnast (03.09.2001.a kiri nr 1-11/116).

Oma kirjas 11.09.2001a. nr 1-11/168 teatas Jõujaam Linnavalitsusele oma soovist lõpetada 9 soojusenergia ostu-müügi lepingut alates 15.oktoobrist 2001.a.

01.10.2001.a esitas Jõujaama juhataja Mati Eelmäe Põlva Linnavolikogu eelarve- ja majanduskomisjonis ettekande vajadusest muuta soojusenergia hinda (protokoll 01.10.2001.a).

04.10.2001.a. võttis vastu Linnavolikogu KonkS § 17 lg 2 alusel otsuse, millega määras Jõujaamale soojusenergia hinna 340 kr/MWh eest alates 15.oktoobrist 2001.a. Otsuses on märgitud, et Jõujaam on KonkS § 15 tähenduses olulist vahendit omav ettevõtja, kuna tema valduses on rendilepingu alusel soojusenergia tootmisbaas ja edastamise trassid. Jõujaamale kuulub rohkem kui 40 protsenti Põlva linna soojusenergia käibeturust ja sellest tulenevalt on otsuses määratletud Jõujaama vastavalt KonkS § 13 lõikele 2 kui turguvalitsevat ettevõtjat, kes ei tohi kuritarvitada oma seisundit kaubaturul ja kehtestada ebaõiglast müügihinda 369 kr/MWh eest.

Jõujaam ei katkestanud 15.oktoobril 2001.a soojuse tootmist ja müüki elanikkonnale ja linna poolt hallatavatele asutustele, millest ta varem ette teatas (29.10.2001.a Linnavalitsuse kaebuse lisa 11.09.2001.a nr1-11/168).

Jõujaam sõlmis korteriühistutega uued soojusenergia ostu-müügi lepingud, kus müügihinnaks on 369 kr/MWh eest. Põlva linna poolt hallatavate asutustega (haigla, 2 lasteaeda, 4 kooli, raamatukogu ja kultuurikeskus) kehtivad vanad lepingud ja lepinguid soojusenergia müügiks Linnavolikogu poolt kindlaksmääratud hinnaga 340 kr/MWh eest Jõujaam sõlminud ei ole (teabenõude vastus 16.11.2001 nr 1-11/196).

Juhtumi menetlemise käigus selgus, et Jõujaam esitas 01.11.2001.a Tartu Halduskohtule kaebuse Linnavolikogu 04.10.2001.a. otsuse hinna kehtestamise kohta täielikuks tühistamiseks ja 04.10.2001.a määruse nr 27 osaliseks tühistamiseks. Samuti palus Jõujaam kohtumenetluse ajaks Linnavolikogu 04.10.2001.a otsuse täitmise peatamist.

Seoses eeltooduga peatati Konkurentsiametis juhtumi nr 18/01 menetlemine Konkurentsiameti peadirektori 23.11.2001.a. otsusega nr 47-P, lähtudes KonkS § 69 lg 1 p-st 1, kuni nimetatud juhtumiga seotud ja juhtumi lahendamisel seisukoha võtmisel olulist tähtsust omavas haldusasjas kohtulahendi jõustumiseni.

09.11.2001.a ei rahuldanud Tartu Halduskohus Jõujaama taotlust Linnavolikogu 04.10.2001.a otsuse täitmise peatamiseks ning vastavasisulise kohtumääruse peale esitas Jõujaam Tartu Ringkonnakohtusse erikaebuse.

Tartu Ringkonnakohtu 28.01.2002.a. määrusega jättis kohus Jõujaama erikaebus rahuldamata ning muutmata Tartu Halduskohtu 09.11.2001.a määruse. Kohus ei peatanud linnavolikogu otsuse täitmist soojusenergia hinna määramise osas kuni asjas sisulise otsuse tegemiseni, asudes seisukohale, et tulenevalt konkurentsiseadusest ja Põlva Linnavolikogu 04.10.2001.a määrusest nr 27 ei saa Jõujaam tõsta soojusenergia hinda seda eelnevalt Linnavalitsusega kooskõlastamata. Seega ei ole kohtu arvates Jõujaam tõendanud, et haldusakti peatamise korral saaks ta kohaldada soojusenergia hinnana kohe 369 kr/MWh senise 325 kr/MWh asemel. Kohus lisas, et kui hilisemas kohtumenetluses tuvastatakse vaidlustatud volikogu otsuse seadusele mittevastavus, on Jõujaamal esitajal õigus nõuda kohalikult omavalitsuselt tekitatud kahju hüvitamist.

Seoses 28.01.2002.a Tartu Halduskohtu 09.11.2001.a määruse jõustumisega uuendas Konkurentsiamet peadirektori 13.03.2002.a. otsusega nr 11-U kohaselt juhtumi 18/01 menetlemise, kuna soojusenergia müügist keeldumise põhjendatuse ning seega juhtumi kohta seisukoha võtmisel olulist tähtsust omav kohtulahend jõustus.

12.11.2001.a. esitas Jõujaama volitatud esindaja A.Lillo avalduse õiguskantslerile Põlva Linnavolikogu 04.10.2001.a määruse nr 27 "Soojusenergia hinna kehtestamise kord Põlva linnas" vastavuse kontrollimiseks põhiseaduse ja seadustega.

09.04.2002.a. kirjaga nr 1-14/334 vastas õiguskantsler, et ta on analüüsinud Põlva Linnavolikogu määruse nr 27 vastavust põhiseadusele ja seadustele ning leidis, et puudub vastuolu eelnimetatud õigusaktidega.

28.02.2002.a. teatas Jõujaam Linnavalitsusele, et lõpetab kütmise alates 01.04.2002.a., s.o nimetatud päev on soojusenergiaga varustamise viimane päev (Linnavalitsuse kaebuse 07.03.2002.a. nr 9-1.4/183 lisa).

Konkurentsiamet selgitas oma 18.03.2002.a kirjas nr 2-01.01/135 Jõujaamale, et soojusenergia müügist põhjendamatu keeldumine enne kohtu poolt volikogu 04.10.2001.a. otsuse ebaseaduslikuks tunnistamist, on Konks § 16 p-i 6 kohaselt kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi otsene kuritarvitamine ja oleks kvalifitseeritav haldusõiguserikkumisena ning tooks kaasa haldusõiguserikkumise protokolli koostamise ja selle esitamise kohtule rahatrahvi määramiseks. Konkurentsiameti kirjas oli viidatud ka Tartu Ringkonnakohtu jõustunud määrusele 28.01.2002.a, mille täitmine on Jõujaamale kohustuslik.

Oma 01.04.2002.a. vastuses kirjaga nr 1-11/231 teatas Jõujaam, et jätkab soojusenergia müüki ka peale 01.04.2002.a. ja on sellekohased teated väljastanud oma klientidele.

Konkurentsiameti 05.04.2002.a lisateabe taotlusele nr 2-01.01/471 vastas Jõujaam 19.04.2002.a kirjaga nr 1-11/235. Vastuses esitati andmed klientide arvu kohta kahel viimasel kütteperioodil ja toodetud soojuse kogused. Kütteperioodil 2000/2001 oli Jõujaamal Põlva linnas kliente 66 ja nende hulgas 9 munitsipaalobjekti. Kütteperioodil 2001/2002 on kliente 70 ja munitsipaalobjekte endisel arvul. Viie maja esindajad on esitanud taotluse ühineda kaugküttevõrguga kui uued kliendid.

Majandusaastal 2000 toodeti soojusenergiat 35 766 MWh ja aastal 2001 toodeti 38 679 MWh.

Toodetud ja müüdud soojusenergia kogused sõltuvad otseselt ka välisõhu temperatuurist, tuulest ja sademetest.

25.04.2002.a. esitas Konkurentsiamet Linnavalitsusele taotluse täiendava teabe saamiseks, mis kinnitaks Jõujaama poolt ühepoolselt soojusenergiaga varustamise lepingute lõpetamist, millele oli viidanud Linnavalitsuse esindaja oma vastuses kaebusele haldusasjas nr 3-375/2001, mis esitati Tartu Halduskohtule 05.01.2002.a.

Vastusena teabe nõudele esitas Linnavalitsus koopiad Jõujaama kirjadest Linnavalitsusele, milles Jõujaam teatas oma ühepoolsest soovist lõpetada ühepoolselt üheksa lepingut (11.09.2001.a nr 1-11/168), kirjast (27.03.2002.a nr 1-11/230), milles korratakse eelmise kirjas väljendatud soovi lõpetada ostu-müügi lepingud ning ettepanekut sõlmida uued lepingud ning 28.02.2002.a kirjast, milles Jõujaam teatab kütmise lõpetamisest alates 02.04.2002.a.

Täiendavalt telefoni teel teatas linnaametnik Märt Eskor, et ühegi lepingu lõpetamisest teatamise ega kütmise lõpetamisest teatamise kirjaga ei kaasnenud Jõujaama poolt tegelikku soojusenergia müügi lõpetamist ega varustamise katkestamist munitsipaalobjektidele ja tema teada ka mitte korterelamutele.

22.05.2002.a teatas Jõujaam soojatarbijatele, et seoses soojade ilmade saabumisega ja vajadusega teostada plaanilisi remonditöid katkestab Jõujaam alates 26.05.2002.a soojusenergia väljastamise. Soojusenergia väljastamise alustamisest pidi Jõujaam klientidele täiendavalt kirjalikult teatama.

04.06.2002.a saatis Konkurentsiamet Jõujaamale järelepärimise (nr 2-01.01/689), milles paluti ettevõtjal ametile kirjalikult teatada, milles seisnevad plaanilised remonditööd ja kas nende tööde teostamiseks oli hädavajalik katkestada tarbijate varustamine sooja veega. Samuti soovis Konkurentsiamet teada remonditööde planeeritavat kestust ja soojusenergia väljastamise alustamise aega.

18.06.2002.a vastas Jõujaama juhataja Konkurentsiametile, et soojusenergia väljastamine oli vajalik katkestada, kuna alustati katlamajast väljuva torustiku remonti ja katlamajja trassipumba paigaldamist. Plaanilised remonditööd kavatsetakse lõpetada hiljemalt 15.09.2002.a.

Konkurentsiameti täiendavale teabenõudele vastas Jõujaama juhataja 03.07.2002.a (kiri nr 1-11/245). Kirjas seletas juhataja, et soojusenergia andmise katkestamise ajaline kestus on kõigile soojatarbijatele ühesugune. Kolmest müügipiirkonnast oleks remondi teatud faasist sooja veega võimalik varustada vaid ühte katlamajast kõige kaugemal asuvat, kuid selle piirkonna eraldi varustamine ei ole põhjendatud ei tehniliselt ega ka majanduslikult. Jõujaam on koostanud nimekirja töödest, mida on vaja teostada enne kütteperioodi algust. Eelkõige teostatakse peatrasside survestamist, mida Jõujaam ei ole viimase kaheksa aasta jooksul teinud. Põlva linnas ei ole välja ehitatud n.ö ringtoidet, mille puhul oleks võimalik peatrassi ühe lõigu survestamise või sellel lõigul tööde teostamise ajal varustada tarbijaid sooja veega teise trassilõigu kaudu. Remonditööde rahaline maksumus selgub nende lõpetamisel, sest siis on selgunud ka trasside surveproovide tulemused. Samuti sõltub remonditööde teostamise täpne ajagraafik survestamise tulemustest.

Jõujaama juhataja juhtis oma kirjas tähelepanu asjaolule, et Jõujaamal puudub hinnakalkulatsioon, millest selguks, milliseid kulutusi ettevõtja saab ja võib teha, müües soojusenergiat hinnaga 340 kr/MWh. Vaatamata Jõujaama korduvatele taotlustele, pole Linnavolikogu eelnimetatud hinnakalkulatsiooni ettevõtjale esitanud.

II Õiguslik hinnang

1 Kaubaturu piiritlemine

Konkurentsiseaduse § 3 lg 1 järgi on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Jõujaama valduses on AS Põlva Soojus ja Jõujaama vahel sõlmitud rendilepingu alusel soojusenergia tootmiseks vajalik katlamaja ja soojusenergia edastamise trassid, mis võimaldavad tal toota ja vastavalt sõlmitud ostu-müügi lepingutele ka müüa soojusenergiat. Katlamaja ja küttevõrgustiku valdaja ning opereerijana müüb Jõujaam soojusenergiat Põlva linnas 70 lepingulisele tarbijale, sealhulgas linna üheksale linna poolt hallatavale asutusele.

Eelnimetatud soojusenergia edastamise trassidega ühendatud soojusenergia tarbijatel puudub võimalus osta soojusenergiat teistelt tootjatelt peale Jõujaama.

Seega on antud juhtumi puhul asjakohaseks kaubaturuks soojusenergia tootmise ja müügi kaubaturg. Geograafiliselt on kaubaturg piiritletav Põlva linna haldusterritooriumiga.

2 Turguvalitseva ettevõtja seisundi kasutamine

Turguvalitsevaks ettevõtjaks on Konks § 13 lg 1 kohaselt ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest või kelle positsioon võimaldab tal sellel kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest. Turguvalitseva ettevõtja seisundi omamine ei ole keelatud, vaid KonkS § 16 kohaselt on keelatud turguvalitseva ettevõtja otsene või kaudne kuritarvitamine kaubaturul.

KonkS § 13 lg-s 2 on sätestatud, et turguvalitsevaks ettevõtjaks loetakse samuti olulist vahendit omav ettevõtja.

Vastavalt KonkS §-le 15 on olulist vahendit omav ettevõtja, kelle omandis, valduses või opereerimisel on võrgustik, infrastruktuur või muu oluline vahend, mida teisel isikul ei ole võimalik või ei ole majanduslikult otstarbekas dubleerida.

AS Põlva Soojus ja AS Põlva Jõujaam vahel 28.05.1999.a. on sõlmitud tervikvara rendileping. Jõujaama valduses olev katlamaja ja sellega ühendatud soojustrassid on oluliseks vahendiks soojusenergia tootmiseks ja selle ostjale kohale toimetamiseks. Uue katlamaja ehitamine või soojustrasside dubleerimine ei ole teistele isikutele majanduslikult otstarbekas. Seega on AS Põlva Jõujaam olulist vahendit omav ettevõtja KonkS § 15 tähenduses.

2.1 Kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide täitmine

1998.aastal kehtima hakanud energiaseaduse alusel pidid kõik soojusenergia müügiga tegelevad ettevõtjad soojusenergia hinna muutmisel kooskõlastama uue hinna Energiaturu Inspektsiooniga.

Energiaseaduse muudatuse kohaselt ei reguleeri energiaseadus alates 17.05.2001.a soojusenergia müüki koguses alla 50 000 MWh majandusaastas. Jõujaam tootis 2000. aastal 35 766 MWh soojusenergiat ning seega ei pidanud ta uut soojusenergia müügihinda enam kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga.

KonkS § 17 kohaselt on kohaliku omavalitsuse üksusel õigus tema territooriumi piires teenust osutava olulist vahendit omava ettevõtja tegevust piirata, sealhulgas määrata kasutatavad hinnad ja kehtestada hindade reguleerimise kord.

Olulist vahendit omavale ettevõtjale konkurentsiseaduse alusel tegevuse piirangute kehtestamine on kohaliku omavalitsuse üksuse kaalutlusõigus (diskretsioon). Diskretsiooni kasutamisel on kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud järgima seadustest tulenevaid diskretsiooni piire, eesmärki, samuti proportsionaalsuse, võrdse kohtlemise ja muid üldtunnustatud õiguse printsiipe.

Vastavalt KonkS § 17 lg-le 2 võib kohaliku omavalitsuse üksus olulist vahendit omavale ettevõtjale määrata kasutatavad hinnad või kehtestada muid tingimusi või kohustusi selleks, et ettevõtja kaupade ostjad või temale kaupade müüjad ei satuks oluliselt halvemasse olukorda kui siis, kui antud valdkonnas toimiks vaba konkurents.

Linnavolikogu on eeltoodud konkurentsiseaduse sättele tuginedes haldusaktiga (04.10.2002.a otsus) Jõujaamale kindlaksmääranud müüdava soojusenergia piirhinna.

KonkS § 17 lg 4 järgi võib kohaliku omavalitsuse üksus kehtestada tema territooriumil teenuseid osutavale olulist vahendit omavale ettevõtjale hindade reguleerimise korra, juhul kui seaduse või selle alusel antud õigusaktidega vastavat korda kehtestatud ei ole või kui see kord ettevõtjale ei laiene. Kuivõrd Jõujaam toodab ja müüb majandusaastas alla 50 000 MWh soojusenergiat, siis energiaseaduses sätestatud hindade reguleerimise kord temale ei laiene. Sellest tulenevalt on omavalitsusüksusel õigus kehtestada Jõujaamale vastavalt konkurentsiseadusele hindade reguleerimise kord.

Eeltoodud õigust on Põlva linn oma tegevusega realiseerinud. 04.10.2001.a on Põlva Linnavolikogu määrusega nr 27 kinnitanud "Soojusenergia hinna kehtestamise korra Põlva linnas" (täiendatud 01.11.2001.a. määrusega nr 28).

Jõujaam kehtestas alates 10.09.2001.a soojusenergia hinnaks 369kr/MWh. Sel ajal kehtis Linnavolikogu 07.06.2001.a määrusega nr 19 kinnitatud hindade reguleerimise kord, mille kohaselt oli AS-il Põlva Jõujaam võimalik alates 11.06.2001.a. taotleda soojusenergia hinna kehtestamist Linnavalitsuselt. Jõujaam vastavat taotlust Linnavalitsusele ei esitanud.

Tulenevalt Linnavolikogu 04.10.2001.a määrusega nr 27 kinnitatud korrast, peavad kõik Põlva linna haldusterritooriumil asuvad olulist vahendit omavad energiaettevõtjad osutatava teenuse uue müügihinna kehtestamiseks esitama Põlva Linnavalitsusele kooskõlastuse saamiseks kirjaliku taotluse.

Jõujaam vastavat taotlust Linnavalitsusele 2001/2002 kütteperioodiks uue hinna kooskõlastamiseks ei esitanud.

Linnavolikogu võttis vastu 04.10.2001.a otsuse, millega määras Jõujaamale alates 15.10.2001.a. müüdava kohustusliku soojusenergia piirhinnaks 340 kr/MWh eest.

Jõujaam ei järginud volikogu otsust piirhinna kehtestamisel ja ei täitnud volikogu poolt kehtestatud hinna reguleerimise korda. Seega on Jõujaama poolt oma müügihindade rakendamine seotud volikogu haldusakti ja õigustloova akti mittetäitmisega.

KonkS § 55 lg 1 kohaselt on Konkurentsiamet pädev teostama kõiki konkurentsiseaduse alusel temale pandud toiminguid ja võtma tarvitusele meetmeid konkurentsi kaitsmiseks.

Samas Konkurentsiametil puudub õigus kohustada ettevõtjat, sh ka olulist vahendit omavat ettevõtjat järgima ja täitma kohaliku omavalitsusüksuse õigustloovaid akte ja haldusakte. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 24 kohaselt kontrollib linnavolikogu määruste ja otsuste ning linnavalitsuse määruste ja korralduste täitmist linna põhimääruses sätestatud korras volikogu ja valitsus.

2.2 Ebaõiglase müügihinna rakendamine

KonkS § 16 p 1 kohaselt on turguvalitseval ettevõtjal keelatud ebaõiglaste müügihindade kehtestamine.

Jõujaam esitas 01.11.2001 Tartu Halduskohtule kaebuse Linnavolikogu 04.10.2001.a otsuse hinna kehtestamise kohta täielikuks tühistamiseks.

KonkS § 65 lg 3 p 4 kohaselt juhtumi menetlemist ei alustata ja alustatud menetlus lõpetatakse, kui selgub, et sama asi on esitatud kohtu menetlusse.

Seega ei ole Konkurentsiamet pädev otsustama, kas Jõujaama poolt rakendatav soojusenergia hind 369kr/MWh on ebaõiglane või mitte.

2.3 Tootmise või teenindamise piiramine

KonkS § 16 p 2 kohaselt on keelatud tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramine turguvalitseva ettevõtja poolt.

Jõujaama lepinguliste klientide arv suurenes 2001.aastal 9% võrreldes eelmise aastaga. Eelmisel ja käesoleval kütteperioodil varustas Jõujaam soojusenergiaga üheksat munitsipaalobjekti. Jõujaama küttevõrguga ühinemiseks on avaldused esitanud veel 5 maja esindajad.

Soojusenergiat tootis Jõujaam 2001.aastal 10% rohkem võrreldes eelmise aastaga. Välistemperatuur mõjutab otseselt soojusenergia tootmist ja müüki. Välistemperatuurid kuude kaupa on kütteperioodidel erinevad, kuid kütteperioodide keskmine on ligilähedane. Seega ei sõltunud soojusenergia tootmise suurendamine välistemperatuuri suurest erinevusest, vaid oli tingitud klientide arvu kasvust ja tarbimine endiste klientide poolt oli ligilähedaselt eelmise perioodi tasemel.

Teabenõude vastusena saadud andmetest nähtub, et Jõujaam ei ole vähendanud ega piiranud soojusenergia tootmist ja müüki oma tegevuspiirkonnas Põlva linnas ning seega ei ole oma tegevusega pannud toime KonkS § 16 punktis 2 sätestatud rikkumist.

2.4 Kauba müümisest keeldumine

KonkS § 16 p 6 kohaselt on turguvalitseval ettevõtjal keelatud põhjendamatult keelduda kauba müümisest või ostmisest.

Jõujaam teatas Linnavalitsusele 11.09.2001.a. kirjaga 1-11/168 oma soovist lõpetada ühepoolselt üheksa lepingut alates 15.10. 2001.a. Tegelikult Jõujaam ei lõpetanud nende objektide soojusenergiaga varustamist.

28.02.2002.a. nr 1-11/216 teatas Jõujaam Linnavalitsusele, et on sunnitud lõpetama kütmise alates 02.04. 2002.a. ja palub teatada soojamõõturite näidud. Soojusenergiaga varustamise lõpetamist põhjendab Jõujaam Linnavolikogu poolt kehtestatud madala müügihinnaga, mis ei kata kulusid.

27.03.2002.a. nr 1-11/230 teatas Jõujaam kõigile klientidele soovist lõpetada senised lepingud ja sõlmida uued, lubades väljastada uute lepingute projektid lähiajal.

Konkurentsiamet selgitas Jõujaamale, et soojusenergia müügist põhjendamatu keeldumine enne kohtu poolt Linnavolikogu 04.10.2001.a otsuse ebaseaduslikuks tunnistamist, oleks kvalifitseeritav Konks § 16 p 6 kohaselt kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi otsese kuritarvitamisena.

01.04.2002.a. teatas Jõujaam Konkurentsiametile, et ei lõpeta soojusenergia müüki 02.04.2002.a. ja on sellekohased teated oma klientidele välja saatnud.

14.05.2002.a. telefonivestlusest Linnavalitsuse ametniku Märt Eskoriga selgus, et ühegi lepingu lõpetamisest teatamise ega kütmisest lõpetamise teatamise kirjaga ei kaasnenud Jõujaama poolt soojusenergia müügi lõpetamist ega varustamise katkestamist munitsipaalobjektidele ja ka korterelamutele.

KonkS § 16 p-i 6 teokoosseisu ei esine, kui turgu valitseval ettevõtjal on küll konkurentsivabaduse kahjustamise võimalus, kuid ta ei ole reaalselt konkurentsivabadust kahjustanud, s.t ei ole keeldunud kauba müümisest.

Samuti ei saa lugeda põhjendamatuks kauba müümisest keeldumiseks Jõujaama poolt alates 26.05.2002.a Põlva linna sooja veega varustamise katkestamist seoses remonditööde teostamisega, sest remonditööde tõttu sooja vee müügi peatamine on põhjendatud.

 

 

 

 

Eeltoodust lähtudes ei ole Jõujaam kuritarvitanud oma turguvalitsevat seisundit ja ei ole oma tegevusega rikkunud KonkS § 16 punktides 2 ja 6 sätestatut.

 

 

Arvestades eeltoodut ja tuginedes KonkS § 70 lg 5 p-le 2 ja § 65 lg 3 p-le 2 ja 4

 

 

otsustan

 

lõpetada juhtumi menetlemine.

 

 

 

 

Aini Proos

 

 

Käesolevale otsusele saab esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul sellest teada saamisest või päevast, kui isik pidi teada saama (Halduskohtumenetluse seadustik § 9).

 

Tagasi