PEADIREKTORI ASETÄITJA

                                   Ärakiri
  Ärisaladused on välja jäetud

Otsus

Tallinn  17. mai 2002 nr 26-L

Juhtumi nr 19/01 menetlemise lõpetamine

Konkurentsiameti peadirektor alustas oma algatusel konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 65 lg 2 alusel 26.11.2001 otsusega nr 48-A juhtumi nr 19/01 menetlemist, eesmärgiga kontrollida R&P Grupp OÜ tegevuse vastavust KonkS § 4 lg-le 1.

Menetluse subjekt

Juhtumi menetluse subjektiks on R&P Grupp OÜ. R&P Grupp OÜ põhikirjajärgsed tegevusalad on tarbe- ja tööstuskaupade tootmine, jae- ja hulgikaubandus, eksport, import ja vahendus ning autode lisaseadmete paigaldus. R&P Grupp OÜ on Clarion kaubamärgiga toodete ainuesindaja Eestis. Clarion kaubamärk kuulub Clarion Co Ltd-le.

Faktilised asjaolud

2001.a sügisel ilmnes, et Clarion kaubamärgiga toodete edasimüüjad kasutavad R&P Grupp OÜ poolt edastatud jaehindade hinnakirja “Clarion toodete hinnakiri. Kevad 2001”, mistõttu tekkis vajadus kontrollida R&P Grupp OÜ tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 4 lg-le 1. Kontrolli käigus andsid 11.12.2001.a Konkurentsiameti ametnikele seletusi R&P Grupp OÜ Clarion kaubamärgiga toodete edasimüüjad: OÜ Ravolar Grupp, Fakto Auto AS, AS Info-Auto ning Kia Auto AS.

OÜ Ravolar Grupp […] [….] […] […] väitel pakub OÜ Ravolar Grupp oma klientidele Clarion kaubamärgiga toodete hinnakirjana R&P Grupp OÜ poolt välja töötatud hinnakirja, kus hinnad sisaldavad ka paigaldusteenust. OÜ Ravolar Grupp kasutab seda hinnakirja vabatahtlikult, R&P Grupp OÜ teda selleks ei kohusta. Clarion kaubamärgiga toodete hulgihind on […]% hinnakirjas toodust madalam. R&P Grupp OÜ ning OÜ Ravolar Grupp […] […] […] […] […] […].  Lisaks Clarion kaubamärgiga toodetele müüb OÜ Ravolar Grupp ka Pioneer kaubamärgiga toodangut.

Fakto Auto AS […] […] […] […] ütles, et R&P Grupp OÜ hinnakiri on Clarion kaubamärgiga toodetele soovituslik. Fakto Auto AS kasutab seda hinnakirja klientidele Clarion kaubamärgiga toodete tutvustamiseks. Sõltuvalt olukorrast teeb Fakto Auto AS oma klientidele hinnakirjast allahindlusi. Pakutakse erinevaid pakette. Toote lõplik hind sõltub konkreetse müügitehingu mahust, aparatuuri klassist ja lisaseadmete hulgast. Näiteks pakub Fakto Auto AS kliendile Nissanile hinnaga 200 000 krooni lisaseadmeid (porikummid, stereosüsteem, alarm, jne.) 11 000 krooni eest ning lõpptulemusena võib stereosüsteem olla selles hulgihinnaga (sisseostuhinnaga) või isegi sellest odavam. Hinnakirja mittekasutamise eest R&P Grupp OÜ mingeid sanktsioone ette näinud ei ole. R&P Grupp OÜ ning Fakto Auto ASi […] […] […] […] […] […]. Lisaks Clarion kaubamärgiga toodetele on Fakto Auto AS klientidele pakkunud ka JVC ning Pioneer kaubamärgiga toodangut.

AS Info-Auto […] […] […] […] […] […] väitel kasutab AS Info-Auto Clarion kaubamärgiga toodete müümisel R&P Grupp OÜ poolt saadetud  soovituslikku hinnakirja. AS Info-Auto on teinud suuremate autoostude puhul hinnakirjast allahindlusi. Näiteks anti kakskümmend autot tellinud AS-ile […] allahindlust Clarion kaubamärgiga autostereodele. Üldjuhul üksikisikust ostjale hinnakirjast allahindlust ei anta. R&P Grupp OÜ ning  AS Info-Auto […] […] […] […].  AS Info-Auto […] […] […] […] […] […] […] […] […].

KIA Auto ASi […] […] […] […] väitel kasutab KIA Auto AS Clarion kaubamärgiga toodete müümisel R&P Grupp OÜ pakutud soovitusliku iseloomuga hinnakirja, mistõttu on KIA Auto AS-il võimalus määrata Clarion kaubamärgiga toodetele jaehind ise. Paigaldusteenust hinnakirja hinnad ei sisaldavat ja paigaldustasu võetakse KIA Auto ASi poolt väljatöötatud hinnakirja alusel. Samas toimub Clarion kaubamärgiga toodete paigaldus koos auto müügiga ning protsendina allahindlust tehakse sõltuvalt konkreetse müügitehingu mahust ja lisaseadmete hulgast. R&P Grupp OÜ ning KIA Auto ASi […] […] […] […] […].

R&P Grupp OÜ 04.01.2002.a kirjast Konkurentsiametile ja lisatud materjalidest selgus järgmist:

R&P Grupp OÜ netokäive 2000.a oli 4,9 miljonit krooni ning 2001.a käive orienteeruvalt 8,4 miljonit krooni. R&P Grupp OÜ on Clarion kaubamärgiga toodete ainuesindaja Eestis. […] […] R&P Grupp OÜ-l […] […] […] […] […] […]. R&P Grupp OÜ impordib veel Rockfordfosgate kaubamärgiga audio/videotehnikat ja Alfatec kaubamärgiga paigaldustarvikuid. Ettevõtja müüb ka Pioneer, Alpine, Cobra, Defa, Zendar, Mongoose, Genmax ja GT kaubamärkidega  toodangut. R&P Grupp OÜ hindab oma turuosaks audio/videotehnika müügi osas umbes […-…]%. R&P Grupp OÜ peab Clarion kaubamärgiga toodete peamisteks konkurentideks Pioneer, Kenwood, Sony, Panasonic, Alpine, Blaupunkt, Grundig, Aiwa kaubamärkidega tooteid ning oma konkurentideks neid tooteid müüvaid kauplusi: ON-OFF, VIVA Elektroonika, 1001 Autoaudiosüsteemi, + - Elektroonika, Renerk.

R&P Grupp OÜ kogu audio/videotehnika müügist moodustab müük lõpptarbijale umbes […]% ning edasimüüjatele umbes […]%.  R&P Grupp OÜ Clarion kaubamärgiga toodete peamised edasimüüjad  on AS Info-Auto, Kia Auto AS,  Auser Auto AS, Kommest Auto AS ja kauplused Ekraan ja Noor Tehnik. R&P Grupp OÜ annab oma edasimüüjatele hinnakirja hinnast […%-…%] allahindlust. Edasimüüjad määravad oma jaehinnad ise, näiteks kauplused Ekraan ja Noor Tehnik müüvad Clarion kaubamärgiga tooteid R&P Grupp OÜ hindadest odavamalt ning autofirmad müüvad koos autodega  Clarion kaubamärgiga tooteid, mille puhul selle toote hind võib kujuneda väiksemaks kui ostuhind. Informatiivsel eesmärgil on R&P Grupp OÜ võimaldanud kasutada oma hinnakirja Clarion kaubamärgiga toodete  edasimüüjatel. Samas ei ole Clarion kaubamärgiga toodete edasimüüjad kohustatud kasutama R&P Grupp OÜ hinnakirja hindu.

R&P Grupp OÜ poolt Konkurentsiametile edastatud koostöölepingud ostjatega […] AS ning […] AS sätestavad poolte õigusi, lepingu muutmise ja lõpetamise korda, lepingu kehtivuse ning vaidluste lahendamise korda, kuid ei sisalda ostjatele kohustusi edasimüügihinna osas kolmandatele isikutele.

Õiguslik hinnang

KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel vahetavate või asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

Juhtumis käsitletud Clarion tooted on Clarion kaubamärki kandvad autode kassett-raadiod, CD-raadiod, MD/CD vahetajad, MD-raadiod, võimendid, videotehnika, kõlarid ja tarvikud (edaspidi Clarion tooted). Juhtumis oli menetluse subjektiks R&P Grupp OÜ, kelle põhitegevuseks audio/videotehnika alal oli nende kaupade müük edasimüüjatele, mistõttu on tegemist hulgimüügituruga. Sellel turul osalevad autode audio/videotehnikat maaletoovad ettevõtjad, kes müüvad autode audio/videotehnikat esmaselt, s.t müüvad autode audio/videotehnikat ostjatele, kelleks on edasimüüjad. Edasimüüjateks on autode müügiga tegelevad ettevõtjad, autode remonditöökojad, autode tarvikuid ja varuosasid müüvad kauplused ning erinevaid elektroonikakaupu müüvad ettevõtjad. Edasimüüjate seisukohalt on autode erinevate kaubamärkidega tähistatud audio/videotehnika (autode kassett-raadiod, CD-raadiod, videoseadmed, võimendid, kõlarid jm autodes kasutatav audio/videotehnika ning tarvikud) omavahel asendatavad, kuna enamus edasimüüjaid müüb autode mitmete erinevate  kaubamärkidega audio/videotehnikat. Seda tehnikat müüakse kogu Eestis oluliste erinevusteta, mistõttu on  audio/videotehnika käibimise alaks kogu Eesti territoorium. Seega piiritleme käesolevas juhtumis kaubaturuks autode audio/videotehnika hulgimüügi Eestis.

KonkS § 4 lg 1 kohaselt on keelatud konkurentsi kahjustava eesmärgi või tagajärjega ettevõtjatevaheline kokkulepe, kooskõlastatud tegevus ja ettevõtjate ühenduse otsus, sealhulgas:

  1. otsene või kaudne kolmandate isikute suhtes hinna- ja muude kauplemistingimuste kindlaksmääramine, sealhulgas kauba hinna, tariifi, tasu, juurde-, alla- või mahahindluse, abonement-, lisa- või täiendava tasu, intressimäära, rendi või üüri määramine;
  2. tootmise, teenindamise, kaubaturu, tehnilise arengu või investeerimise piiramine;
  3. kaubaturu või varustusallika jagamine, sealhulgas kolmandale isikule kaubaturule pääsu piiramine või püüd teda sealt välja tõrjuda;
  4. konkurentsi kahjustava teabe vahetamine;
  5. võrdväärsete kokkulepete puhul erinevate tingimuste rakendamises kokkuleppimine, millega äripartnerid pannakse ebasoodsasse konkurentsiolukorda;
  6. kokkuleppe sõlmimise eelduseks tingimuse seadmine, et teine pool võtab endale kokkuleppe objektiga mitteseotud lisakohustusi.

Juhtumi menetlemisel ilmnes, et R&P Grupp OÜ ei ole Clarion toodete turustamisel määranud kolmandate isikute suhtes kindlaks hinnakujundamise tingimusi. R&P Grupp OÜ edasimüüjad on oma hinnakujunduses vabad ning nad määravad hinnad Clarion toodetele ise. Kuigi paljud edasimüüjad kasutavad Clarion toodete tutvustamisel  R&P Grupp OÜ poolt välja töötatud ning tema enda kaupluses jaemüügil kasutatavat hinnakirja, ei ole edasimüüjad seda kohustatud kasutama, kui kasutavad, siis vabatahtlikult. R&P Grupp OÜ edasimüüjate sõltumatust hinnakujundamisel näitavad nende antud seletused juhtumi menetlemise käigus, millest ilmneb, et ettevõtjad ei ole alati kasutanud R&P Grupp OÜ hinnakirjajärgseid hindu. Näiteks kasutavad Fakto Auto AS, AS Info-Auto ja Kia Auto AS sama hinnakirja, mida kasutab R&P Grupp OÜ, kuid kõik nimetatud edasimüüjad on teinud oma algatusel sellest hinnakirjast oma klientidele erinevaid allahindlusi. OÜ Ravolar Grupp kasutab küll R&P Grupp OÜ hinnakirja, kuid pakub selle hinna eest lisaks paigaldusteenust. Kauplused Ekraan ja Noor Tehnik müüvad Clarion kaubamärgiga audiotehnikat R&P Grupp OÜ jaehindadest odavamalt. Vastavalt menetluse käigus 11.12.2001.a OÜ Ravolar Grupp […] […] […] […], Fakto Auto AS […] […] […] […], KIA Auto AS […] […] […] […] poolt antud seletustele ei ole R&P Grupp OÜ kohustanud edasimüüjaid R&P Grupp OÜ hinnakirja kasutama ega kehtestanud sanktsioone selle hinnakirja mittekasutamisel. Seega ei lõpetanud R&P Grupp OÜ koostatud hinnakirja kasutamine edasimüüjate poolt nendevahelist hinnakonkurentsi Clarion kaubamärgiga toodete osas.  Ka ei sisalda R&P Grupp OÜ ning edasimüüjate vahelised lepingud hinnakujundamise tingimusi, mis määraksid hinna edasimüüjate ja kolmandate isikute vahelistes tehingutes. Seega ei ole R&P Grupp OÜ oma tegevusega rikkunud KonkS § 4 lg1 p1.

KonkS § 5 lg 1 järgi konkurentsiseaduse § 4 lõike 1 punktides 2–6 sätestatut ei kohaldata vähese tähtsusega kokkuleppele, tegevusele ja otsusele. KonkS § 5 lg 2 p-i 1 järgi, vähese tähtsusega on kokkulepe, tegevus ja otsus, kui kokkulepet sõlmivate, kooskõlastatult tegutsevate või otsust vastuvõtvate ettevõtjate käivete summaarne osatähtsus ei ole kaubaturul vertikaalse kokkuleppe, tegevuse ja otsuse puhul suurem kui 10 protsenti.

Juhtumis on tegemist vertikaalsete kokkulepetega, kuna kokkuleppe pooled tegutsevad turustamise erinevatel tasanditel. R&P Grupp OÜ on autode audio/videotehnika maaletooja, kes müüb nimetatud kaupu edasimüüjatele ning teostab ka ise jaemüüki. Kuna juhtumis on kaubaturuks autode audio/videotehnika hulgimüügiturg, siis tuleb arvestada R&P Grupp OÜ turuosa hulgimüügi kaubaturul. R&P Grupp OÜ poolt autode audio/videotehnika kogumüügist moodustab müük edasimüüjatele umbes […]%.  R&P Grupp OÜ hinnangul on tema turuosa hulgimüügiturul […-…]%. Kuna Statistikaamet autode audio/videotehnika hulgimüügikäibe arvestust eraldi ei pea ning Tolliamet peab arvestust tükkides, lähtus  Konkurentsiamet R&P Grupp OÜ turuosa arvutamisel autode audio/videotehnika suuremate maaletoojate hulgimüügikäivetest. Konkurentsiameti uuringu kohaselt on R&P Grupp OÜ turuosa umbes […] %.  

Seega ei kohaldu KonkS § 4 lg 1 p-des 2-6 sätestatu R&P Grupp OÜ ja tema edasimüüjate vahelistele kokkulepetele nende vähese tähtsuse tõttu. 

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS (RT I 2001, 56, 332; 93, 565) § 70 lg 5 p 2 ja § 65 lg 3 p 2

otsustan:

lõpetada juhtumi nr 19/01 menetlus seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Otsusele võib esitada kaebuse halduskohtule 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast.

Aini Proos

Tagasi